2.

Borgemester og Consumtions-forvaltere hafve forordnet for dennem, som forkynde Consumtionen, at de skulde lefve af Consumtionen. Den skal dele med sin Visiterer i alle gode ting som Consumtionen forplanter og opsetter. Olden Svin som det onde vel forestaar skulde vel med rette holdis dobbelt ære værd, mest de som arbeyde paa Consumtions møllerne, thi Consumtions forvaltere sige, de skal Svinebinde den Visiterer som borgerne iche trenger, og en Plager er vist sin løn værd. Lyder ederss Forstandere, og viger dem, thi de vaage saasom de der skulde giøre Regnskab for 427 ederss Sekke, at de kunde giøre det med Harm og offte sukkendiss, thi deriss glæde ehr Eder lidet gaunligt.