Worm, Jacob . - [1968]

VARIANTAPPARAT

444
445

1. Satyre over Kingos Kalot

Signaturfortegnelse:

A Nks. 355,2°, III p. 159
B1 Add. 249,4° p. 260
B2 Add. 284,4° p. 241
D Oslo U. B. 611,4° p. 162
E Ulld. 528,4° p. 242
F Thott 744,2° p. 10r
C Kall 395,4° p. 224

3.Tekstgrundlag: Nks. 355,2°, III, p. 159 ff. - Overskrift indsat af Udg. - Jacob Worms Satyre over Biskop Kingos Calot A Af Jacob Worms Vers B2 Scomma F Christe: Fossis Pasquil om Hr: Clus Pr:dttr: D Overskrift mangler i B1C E - Digtet: 12 at] mon F hand nylig] den Hand nys F 13 Hun] den E 14 Hand .. Hast] Saa hun kand for ingen afftages med Hast F dend] dem C 15 Hun] Den E 22 Er .. ypperlig] Er kommen fra Bonde i ypperlig/ Oprunden fra lumpen til hæderlig F 28 til] en B F 24 tiente] kunde D 25 Nu .. er] Nu Haaret er borte, hans Hofved er/ Haardragen har giort ham hans Hofved saa F 26 Thj bær hand] Thi hand bær B C 32 Skytten] Hundene F 33 Sædet] B-F Sæden A til] naar C hand] de F 35 Hun] Og F Pande] Pande/ Anslag/ Træcker F det .. Spot] Thi er det Jo gott F 36 At see dend] At bære F42 ere i] er udi D E F44 Mens .. tiltalte] Da de bad ham velkommen F

4. 52 Hand .. Paryk] Han nenner ej at kiøbe sig en perruqu' F 54 Kroeret] B-F kroer A 55 Hierne] gierne D65 Naar .. indkommer] Naar som heldst Du kommer F 72 Lømmel] Bengel F 73 Node og Mode] Noder og Moder E Sæder og Moder F 75 Du .. udkrøbet] Du nylig est krøben F Skallen] Skolen C E F 84 og du] Mens du F staar] slaar F

5. 9 1 Kroeret] B-F kroene A 9 4 til] en F min Ven] igien C 10 3 Kroeret] B-F kroet A 104 Tag .. skiøll] B C D Tag Vand i Calotten og Halsen udskøll E Slag Vand i Calotten og Halsen udspøll F ÷ A 10 5 behøver] da bruger C skal bruge B 2 bruger B 1

2. Contra-Svar paa Kingos Kalotvise

Signaturfortegnelse:

A Nks. 355,2°, III p. 161
B1 Add. 249,4° p. 265
B2 Add. 284,4° p. 246
C Kall 395,4° p. 227
D Oslo U. B. 611,4° p. 164
E Ulld. 528,4° p. 246
F Thott 744,2° p. 11V

446

6. Tekstgrundlag: Nks. 355,2°, III, p. 161 ff. - Overskrift indsat af Udg. - Contra-Svar derpaa B1C Contra-Svar herpaa B2 Endnu Contra-Svar paa den anden E Svar F Chrste Fossis Contra-Apologie D Jacob Worms Contra-Svar derpaa A - Digtet: 12 lumpen .. bær] skidsen Calott den Luddring han bær F hand] saa C 13 Men] Dog F Hunde] Hunden B2F henkaster] F kaster A-E14 Den] B C E F De A D skriger] viiger F faar] B2C E fik D for A B1F15 Hvi .. Sandheden] Hui tager du icke her Sandhed F vilt] vild D 22 mig] dig D 23 Reedelig] B-F rædelig A 24 dievlen] Kochen F33 icke] ey B34 bie] lide F35 Pot] Spot D36 Du] Din E43 Thi for] ÷ D44 og bag] ÷ D sturrer] stirrer F

7.56 Du lumpen] Din fulde E63 Beenen' i] C D F Benet i E Beene A B vel og] den dog F vel dog E73 Du .. Storm] Du mindes vel, hvor Du og den Røde løb Storm F74 Sielffv Tredie] E sielfer F selv træder B2 selvtrædes A B1 C D i] til C 75 som .. Rot] som Kuken er tegnet paa Slot (jf. 95) F83 bytted'] Udg. bytter A-F85 ej meere] ej længer C ej meere opregne] opregne ej meere E

8.94 skal] kand F95 Dit .. Slot] Dit Rygte dig følger som Halen Sin Rott (jf. 75) F Kuchens] Giøgens D102 Hæder] Skamm F Ær E104 de siunger] det siunges F105 vel] ey E F

3. Nogle Cardinalers Forslag

Signaturfortegnelse:

A1 Nid. 3094° p. 101
A2 Nks. 405,2° p. 225
A3 Add. 249,4° p. 350
B Gks. 2403,4° p. 223
C1 Add. 160,2° p. 152
C2 Add. 484,4° p. 259
D Thott 1528,4° p. 224
E1 Gks. 2409,4° p. 331
E2 Gks. 2406,4° p. 1024
E3 Thott 1524,4° p. 299
E4 Thott 1523,4° p. 310
F Thott 744,2° p. 160r
G Rostg. 259,4° p. 9
H1 RiA. løst ark
H2 Hertel, I p. 13

9.Tekstgrundlag: Nid. 309,4°, p. 101 ff. - Overskrift: 1 Nogle] Concilium Cardinalium Quorundam de piscatura Cetorum in mari insveto inter Herculeas columnas. Nogle G J:W: Vers om Doctor Kingos Andet Giftermaal da Han tog en gamel riig Enke kone; De Piscatura Cetorum in mare insveto inter Herculeas Columnas. Nogle H1 J. Worm de Piscatura Cetorum Eller Satire over Doct: Biskop Kingos 2det Giftermaal, da han 447 tog en gammel riig Kone til Frue H24 reformadtz] Reformation G H2 Reformationen E2-4 5 den] B-H ÷ A interdict] interdicto D E8 Huallfische-dræt] F G H Hval-Fisken D hualfiskendet E1-2 Hvalfiskschindet E3-4 helle-fische-dræt A B C 10 columnas] Columnas. Bryllups Vers H2 columnas Montesque alabastri-ti-des F columnas det er Jacobi Wormii æredigt, ofver dend ny-creerede Bisp Dn: D. Thomas Kingo, Til Otthense udj Fyen A B C - Digtet: 3 Hand .. gad] Hand ikke Vilde plaske kaad C Vild iche meere plasche gaa E Hand gad ey mere plaske vaad H 6 est] var E7 Strand-Ørnen] Strandormen D E9 hvister] hvæser D F G presser E * 10 spreller] spiller D E1 11 Bespruder] Bespuder D E1 Bespeider E2-412 skreller] skielder GH schraller E15 ræt] D-H nu A-C18 kure] Knurre D H murre F20 trylle] tylde D tilde E1 hilde E2-4 trygle H

10. 23 Muusen] muren G25 Med] Ved F H26 med] ved E F27 Konst] gunst E og Cuur] af kuur E28 Forskrecke] Afskrække D E31 seyler jo paa] gaar jo med paa D seigl Joe med paa E1 jo] med E35 kiøb-Mandskab og] Kiøbmandskabets GH39 jo] vel D E jo miin pibe] gierne Piiben F41-42 anbragt ml. 44 og45H42 fattig] stakkels D-H42 peldtz] pilt E43 kasse-bold] Udg. Kaste-bold E-H Rasse-bold A-D45 Floeden] Farten D E48 kycker] Kiekker D E1,2,4F kieck er E3GH trefven] drefven E-H49 ruschen-snuschen smule] Udg. snuschen] smisken GH smusken A-F smule] smiile A-H50 aldt] nu D E51 Ham] Hand GH54 Til .. pricke] Saa nær til punct og prikke D E55 til] i D-F hanss] sin F56 Ham] Hand F H

11. 58 hal] E-G hald D holdt A-C H vor] D-H miin A-C59 min] D-G mig A-C Dulle] Ducke F62 dyre] Due H Pelle] Smykke D63 en] hver D den F64 Miin .. Sckrelle] Min svage Alders Krykke D66og68ombyttet i D E72 ansigt] E-H Pande D hierte A-C75 Slich] flich E Schick F76 om keye] E1,2,4H om kreye E3G om Leye F og Keie D omfeye A-C77 kluch j] hønse E F dybe G H heese D78 Og] O D-G og] O D E Woch] vee D E80 buch] puk D E181 sidt] snot E viit F før] for E82 Lage-] lange F86 blye] siug D E søgn G H Summ F var Hand] hand var E4F87 sat] faaed E

12. 91 den] hand E-H92 Opløber] oplabes F opløbet D heede] Hunde F * 97 Kingos] Thomas F98 Paa] Ved D-H tvinne] fliine D *100 blide] Milde D E103 Og] Med D E G H104 Admiral] vimpeler F beklæde] betræde E106 troiss] Lyst F107 Om hand med] Hand da med E108 flinch] flux E flyx D funck' G H1109 og eengang] eengang og E F Giede] Peder F111 grafve] lave D E113 At] D Mens E Mon A-C F-H116 Siin .. svinge] Endda sin Fane svinge D-H118 Kingo] Hannem F119 ham i] i sin F arm] barm E H123 Kingos] saadan F lych'] Lyst D-H124 gafn] Lyst D E bær leede] D-F begrede G berede A-C H44813.125 Men] Min G H Kingo] K. kun F126 dog] dig A2-3 Jer G127 venlig] vanlig A2-3 Gunstig D128 vind] mood D E luft F129 J Straxen] Jmedens F strengt] sterkt D131 maa] skal D E133] ÷ D Hatten af] Hatten af etc. etc. A B F-H134-136 Om .. feyle] C E ÷ A B D F-H139 Træer] Traar F H Traad D * Gibbert] Gilbert G H Gilibert F Gillebert D nu] ÷ D H afsat] afsæt F Trær .. skoe] Om i end gaar med pyntet skoe E142 Neglicher og] Safran og med D-H145-440] ÷ E2-4 146 Med] J D E1G H og] og i D E1 Roser] A2,3B-D E1F-H Rosse A1 147 arme dreng] grine dreng B C148 Pøel] Flod F Mosse] Moser C D E1 F-H149-440] ÷ E1149 tet] tit F H151 nibe] knibe A2-3 H nabbe D F vredt] frit H ret F157 tør] faar F for D H bøffels] Bever D F Hatt] A2-3D F G pach A1B C H

14. 160 Da .. Nache] Da hviner hun om Nakke C Hint er da best om Nakke D Den tæker best om Nache F Mand tagr dend vel til tache G Vil falde paa hans Nakke H 162 Hiin] Du F 163 schader] hindrer D F G H 164 Det] Den D F G H 165 schær] skar B C 167 Hiin] hun A 2-3 af] med B C for D 168 sinchiss] svekkes B-D tilbage] tilbagen B C F 170 Og] Ved F 171 Samt] Og D F 172 Spidtze] hidsse D F 173 Dynch-erche] Dynkerker B C Dynkiercker F Dynkirke D * 176 Krage] Kaage F 177 valtret] A 2-3 B C H valted G veltet D vraltret A 1 Som .. frem] Som før de gaaer volterer frem F 179 Mimring dem] men Jeg dem F 180 stricke] sticke G H 181 Kingo] Macker F 183 Een .. Wen] et og andet Veijr D 186 altid] aldrig D F G H 187 Mamma-liucken] Mammelukkens H 1 189 da] og G H paa] en B C 190 Med] Blant D 191 slentre] slante H

15.200 vel] da D F G H203 Sig .. det] Bleffv redd for saadan F G H Sig Red for saadan D206 Fruer] D F Frue A-C G-H207 Beltet] belte GH208 Grue] gruer D F209 skulte] D F skiule A-C G-H210 for snive] D H aff Syfve F for siffve] A B C F G211 Røg] Graad D F212 gnafve] grave DH215 tøre staa] forrestaa D H førre staa G217 vel fuld] fuld feed D F * 223-248] ÷ H

16.235 gi diss bedre] DF giffviss bedre A-C G237 viss'] diss D F G Rade] magle A2-3 gade F238 blæst] bør F239 lenge] lange A2-3D F G244 gaar] naaer F G maa D dog] vel D F G251 Som .. om] Som der er skrefvet meget om D Som J der noget skriffver om F252 bud og bref] bref og bud G H Brev og Bullam D Breffv og Bull F tillafvet] tillave B C H anlavet F lavet D253 Nonne-Broe] Vaade broe D254 stafn] staf D256 her nu j] A2-3D F-H nu udi B C nu j A1257 indulgentze] Privilegi D258 schandtzer] skantze D G259 som] der D F H259-260] ÷ B C (C2har dog nederst på siden disse to vers i stedet: Kand Paven derfor blive vreed/At man târ Jomfru Krandser) 260 meere sandtzer] meer kand santze D44917.262 hvort] hvor A2-3C D F-H268 tillavet] C D F H tillafver A B G269 Fandtz] Svantz H1271 Kandz] D F fandtz A-C G-H282 hid] D F G H hand A-C285 Kierne] D F hierne A-C G-H 286 piæss] Piass A2-3 pis D Priis F288 piadder] D Jadder F Fadder B C H1 Pater H2 Fiadder A G 291 Frier-Lund] Fruer-lund D

18. 295 Nunnen] Bruden F Vennen D297 Haar] skiæg D G H299 Hand .. laar] Hand blues ey for Bejle leeg D Hand krymp'r sig ey for beyle-leeg G Han krymper ey sig (sig ey H2) for brude leeg (læg H2) H Hand sig i Beyler-Leg vel staar F302 det] dit D F304 rende] løbe D rulle F306 rippe] vippe C trippe D F308 ej schal] skal ey G H311 Forlindrer] Forvinder D F313 Saa .. gifv'] Saa J self giver G H316 Vel] Ret D F G H319 kilden knockel] kildre-knogler D kilden Kiortel G H Kildrend Knorbell F320 J .. dysse] J søden søfn at dysse G H J søde Søvn at dysse D F325 Opkling'] Udg. Opklinge A-H Messen] D H Mersit F Merssen A-C G326 Nunnen] Nonne GH mumle F * 327 Paters] Peters H1

19. 331 ey .. fejl] ey slet (slet ey H2) slaaer jer feyl G H336 ligge] legge D F H342 beylen] bejler D H beile F343 dog] da D G H344 kuldseyle] kuldseiler H346 bølger] bølgen C D G H348 ulf] Uld H kiemmiss] klemmes F351 fich J] J fick D F og .. liv] D F G H i Bryst og Liv C j lyst og liv A B352 Hors] H huus D Hans A-C F G benckes] F G H brekkes D lenckiss A-C361 oorss] bords H362-363] ÷ H

20. 364 Og holder] Beholder F - Corollaria] Corollaria til Hans 2det Giftermaal H2 Her faa (fejl for: paa) følger i samme Vers Corolarie-Additamente vide Paa et stykke Papir pag: 6 H1366-396 ikke strofedelt i G H366-396] ÷ D - Digtet: 367 springske] springe F Spanske H371 tafft] tabt GH373 til] i F374 Svaber] Svatzer H375 spidtze] vinde C H376 Men .. taber] De Vind i Skyer taber F386 ad] F-H af A-C388 Ført] Staaed F

21.394 Ham] C F Hand A B G H -Efterskriften: Cum .. Piscatoris anbragt efter440H Over397: Additamenta H1 Corollaria 2. Jmod Kingo. Additamenta H2 Corollarium D397-440] ÷ F G398 kloe] kløer D399 sammenkuer] sammenknuer H2401 Brumle biørne, tude ørne] Udg. Brumler Biørne! tuder ørne! D H Brumler ørne, tuder biørne A-C403 Sange] Siunger D405 Rangle] H Range A-D schiærer] Stærer D406 kyser .. krog] Skrækker Drengen op i krog H Skrækker op i Ave Krog D408 tette] lette A2-3

22. 410 Springe] Spille B C411 Bencke] bekke D H vifven] Riven H414 Spagger] Spæger H Vamse] Vamte D417 Liire] D Luure A-C H418 dog] dig A2-3 tolde] toldes H419-420] ÷ D419 Huuse] Udg. Knuble A C H Knuble] Udg. Huule A-C H420 dog] dig H423 Tinte-] Tinter D Tungen] Tunger D Rencke] Rynke D H425 Stiime-kocken] Stiime Klokken D priime-klocken] pine Kokken D426 til] paa D H bed] D H450 bred A-C427 Scholde-] Skalde- H Aske- D 429 Erdtze] Ertz i D H Mellem430 og 431følgende indskud:

Bommerutte Spragled Putte
Lad dig stryge paa din top. D

Vær ey kilden, Flække Silden
Holt for Kokkekniven Top (vel fejl for: trop) H

23. 432 duns] Udg. duuss A B C D H gî .. dop] give (gi et H) duus og døns D H 434 frie] fisk D435-436] ÷ D H438 Munden] Under H440 Hav] D Half A-C H

4. Da Kingo blef Biscop

Signaturfortegnelse:

A Nks. 819c,4° p. 158
B1 Oslo U. B. 27,8° p. 84v
B2 RiA. (I) bindets inderside
B3 Hertel, II p. 280

24.Tekstgrundlag: Nks. 819c,4°, p. 158. - Overskrift indsat af Udg. - Mag. Jacob Orm, da Kingo blef Bisckop B1 Da Th. Kingo blev Biskop giorde Mag. Jac. Worm dette Anagr. B3Ingen overskrift i A B2 2 infula, gramen] gloria stramen B

5. Gud og Belial

Signaturfortegnelse:

A Gks. 2526,4° p. 254
B Thott 742,2° p. 128V
C1 Oslo U. B. 260,4° p. 149
C2 Gks. 2405,4° p. 35
C3 Rothe3, I p. 100
C4 Nid. 549,8° p. 34
C5 Oslo U. B. 624,4° p. 169
D1 Nks. 355,2°, IV p. 504
D2 Nid. 308,4° p. 17v
Ea
E1 Oslo U. B. 215,2° p. 42
E2 Add. 284,4° p. 126
Eb
E3 Add. 249,4° p. 273
E4 Kall 3954° p. 215
F Gks. 2404,4° p. 405
G Ulld. 447,4° p. 121

29.Tekstgrundlag: Gks. 2526,4°, p. 254 ff. - Overskrift: 8 kortelig] Korteligst B D E F G ÷ C Riimskrefven] reenskreven D E F G9 udi en Samtale] B og ved en Samtale D E F G i en samtale C ÷ A Theologum] B-G Theologum (Guds Mand) A10 Politicum] B-G Politicum (Verdens Gymnasist) A11 alle] B C befattende alle D-G befatted alle A10-15 alle 451 .. Candidato] ÷ C1,5 12 omvendelse] omvendelse og B C2,4,5D E F G og undervisning] ÷ B C2,4,5D E F G 13-15 under .. Candidato] ÷ F14 etc:] schäme dich du bist C2,4,5 * - Digtet: 11 Gud udslet] Guds Ord slet DE 31 Sal] Soel C3-5E4

30.41 saa culpere] vel saa dadle B C E2 saa vel dadle F G saa dadle D E1,3,442 dødens] Verdens E43 Procureur] B-G Auditeur A53 vinger] veje B D E F G Vogen C vorder] bliver C D E63 hendøer] døer B-G72 ud-blæst] indblæst B-G73 hver en] Saadan B-G torn] korn C G93 at] og G103 Der er Jeg] Thi ieg er C Der] Des D E1,2 Det B F G Dog E3,4 af..fey] af tapperhed modig, ey fey E

31.112 hierted] Sindet B-G dit] C-G det B ÷ A121 Tingstuders] B C1-2,4-5D F Ting-Stue E1,2,4 Ting-Studernis A * 131 Guds Huuss ind] Herrens Huus B-G14og16ombyttet i E141 skole] Skoler D E F G kirke] Kirker D E F G153 Om] At D161 Comoedie] Commoedier B C D E1-2F G163 med..duss] det er med en Duus C Velkommen] Udg. Velkom A B D-G171 ô2] og B-G173 omvender] faaer vandre D E F G dog] i D E F G det blad] det (dit D) bad D E F G

32.181 og min glæde] D E1,2,4F G ja min Glæde E3 min Glæd C3,5 min glæde A B C1,2,4 og lyst] B D E F G er min Lyst C3 og min lyst A C1-2,4-5182 mig] B-G Jeg A Kyst] krøst E1,2,4F gryst D E5183 Mig Lykken] Min Lyche F193 ikke] Aldrig B-G gode] Glæde B-G203 dyden] Dyder B-G213 Slig..optendt] All slig Vellysters Jld af Helved er optendt D E Slig Vellysters ild af helved er optendt F Slig Vellyst-Svoglet Jld af Helved er optendt G213 er..Skiendt] B-G hvor mangt it hiert' er skiendt A222 reddis] frygter C reddis ey] reddes for E232 kun] Hun B C D E1-3F G * 232 vorder] bliver B-G233 i tide] din D E F G giør] giør siden D E F G

33.253 og] et B-G261 blunker] blincker E262 Velten] Glæden B-G281 Kirker] Kirke CE283 fleere] meere E291 den Mand er ey] den er dog ej D E F G292 Velstands] Lykkens C E3-5293 snære] snare C E4 301 dog] det B-G303 Guld] Slig(t) D E F G312 Som..ned] Som mangen Siæl fra Gud har ofte styrtet need D E F G313 Slig..bed] Slig(t) u-krud woxer tit (til E) i mangt et hierte-bed B-G

34.321 i] B-G udi A322 ræt vederfariss] B-G Vederfariss ræt A333 stol] Stæd D E1-3F G * 34-48] ÷ D2341 prædiker] præke C36] ÷ E F G362 og] til C D1E F G ære] Adel C D1E F G Edel B372 Ved..sveed] ved Modighed C ved Mandighed B D1E F G381 ikke] intet B C D1E F G En strofe indskudt ml. 38og39,se kommentar G

35.392 fører] brammer C Bær en B bærer D1E1-2F G bruger E3-4 393 Hvor..bragt] Hvor mangen Verslig fort (fart F G) i Uselhed er bragt E F G Hvor mangen een der ved j uselhed er lagt (bragt C3,5) 452C402 Paafugl] fuglen E3-4403 damerne] Dommeren C E2 dommerne B D1E1,3,4G411 Hofferdig hofmod] Hofferdighed, Hofmod D1E F G Hoffærdigheden C3-5 Sodoma] Sodom D1E F431 bort] hen B C D1E F G gods] huus B C D1E F G Gud] ud B C D1E F G432 i himmelen] udi din Siæl D1E F G i Siælen B C1-2,4-5

36.463 Kircker] B C D1 E F G ÷ A473 i3] og B C D1E1-3F G481 Jeg ..Mark] Jeg før vil udgive til Dobbel en Mark D1E F G483 udaf] B C1-2D1E F G af A C3-5 Brynd og af] B C Brønder og G brønden og A D1E

6. Baads-Mends ære-digt

Signaturfortegnelse:

A1 Gks. 2526,4° p. 101/253
A2 Rostg. 270,4° p. 267
B Add. 249,4° p. 69
C1 Gks. 2404,4° p. 328
C2 Oslo RiA. 54,2° p. 62
D1 Nks. 355,2°, III p. 113
D2 Add. 113,8° p. 102
D3 Coll. 516,4° p. 135
D4 Coll. 536,4° p. 92
E1 Berg. Mu. 84,8° p. 56
E2 Coll. 538,4°, I p. 189
E3 Oslo U.B. 215,2° p. 24
E4 Add. 167,2° p. 836
F1 Kall 395,4° p. 58
F2 Add. 483,4° p. 78
G1 Thott 742,2° p. 123v
G2 Nid. 308,4° p. 35r
G3 Add. 284,4° p. 123v
H Nord. 1170 p. 47
I Nks. 4493,4° p. 231
Ja
J1 Nks. 999,8° p. 55
J2 Nks. 829,4° p. 19v
J3 Oslo U.B. 611,4° p. 213
J4 Ulld. 528,4° p. 60
J5 Nid. 549,8° p. 25
J6 Århus 331,4° p. 60
J7 Hertel, II p. 70
J8 RiA. (I) p. 66
Jb
J9 Berg. Mu. 397,4° p. 27
J10 Oslo U.B 295,4° p. 29
J11 Stockh. Vn 88 p. 12r
K1 Thott 1975,4° p. 136
K2 Add. 160,2° p. 107
K3 Add. 484,4° p. 193
K4 Gks. 2403,4° p. 275
K5 Oslo U.B 260,4° p. 11
L1 Nks. 581,8° p. 85
L2 Berg. Mu. 7,2° p. 100
M K. Brahe E II, 3 p. 9v
N Nid. 309,4° p. 173
O1 Thott 1528,4° p. 68
O2 Add. 258b,4° p. 5
O3 Nks. 405,2° p. 157
O4 Gks. 2408,4° p. 196
P Ulld. 447,4° p. 210
R1 Nks. 819b,4° p. 218
R2 Thott 1527,4° p. 21
R3 Nks. 818b,4° p. 96

37.Tekstgrundlag: Gks. 2526,4°, p. 101 og 253. - Overskrift: Baads-Mends] Baadsmændenis A2D4E1G-IK4N Baadsmands D3F P R3 om] over C E3N Til G-J O2-3* Svend] Svend, dagen da (der G1) de (den dag de K5) joge Katten af Tønden eller Viinfadet D1G1-2K5 Svend skreven af Bremerholm dagen, der de jagede katten af Viinfadet H Svend skreven paa Bremmerholm Dagen der de Joog Katten af Faddet O2-3 Sven skrevet af Bremmerholm ut supra G3 * - Digtet: 2 De] Den K2-4 En K5 forfarne] Erfarne Jb * Mend] Mand K2-53 Som.. kand] Som et Velbygget huus de Sparrer Safne (miste Jb) kand H-J de] der G1,3 * saunis] mistes G2-34 holde skal] holder op Jb det] de B gienne] giemme C1D E1,3G3I J1-4,b K1L2M N1,3 taale K2-5N2 holde J6-8 * 7 Tag] C2D2-3E2-4F H IJ5K1-4L N O2-3R * tog A B C1D1,4E1G K5M O4P * 8 be-tekke] bedæcke F1G I J N O1,3,4R2 * skal] kand G-P9 og kaarne] udkaarne B E4L N O1P * 10 Er..een] Een Nyelig Jndsat er E3F indsat een] en Sat ind G2-3 hart ad Mester] Mester hartad G H12 noged] meget G-K O1-3 13 slet] snart G1H-J O314 hvor] Som G E2-4F1K1M N O415 frandsk ..Tydsk] tysk..fransk K2-516 allene] foruden F L O3 * dansk og Jydsk] jydsk og dansk K2-518 læt] sød(t) I j1-2,4-8,b o2-3 ret R19 er hand] hand er I20 Mefferti..haand] Me.....Opus Vel perfect for nogen kand L Mefferti bog Hand vel Perfect for alle kand R * 22 Og] Hand P at] om J mindre] ringre G2K2-4O3R * 23 næt] ræt K1-4 let K5 vel E2-4F N regner] tegner E3F1O4 skriver F2K24 der..seen] han deri er ey seen G1-2J1125 Nu.. Mand] Vj skulle denne mand I J Nu] Og R Krigen ogsaa] krigs bedriffter R ogsaa] noget M26 vel] snart H vel fylt] opfyldt G3M O2P R fylt] fuld E2-4F gandske] gammel J27 der1] naar P der i greb] i den greb L * Var] brast I N28 dog] Thi B rinder] kommer IJ29-32] ÷ H30 stort tal folch] Antall stor G2-3

38.31 laa der kun] da laae der J32 er] sees I33-36] ÷ J434 saadan] samme C kree] dyr H35 Som] Thi K2-5L M P i fordum..Mend] Ulysses Mænd har fordum saa omvendt O1-3 * 36 fæ] dyr K2-5 * 38 være] blifue L N sidde IJ40 Svend] snild G2-3H hos] paa K2-5 * 41 Scabelon saa stode (som Stod M) E4K2-5L M N O1,4 Master høyt op-stode A-D E1-3F-J K1O2-3P R42 huss] fad K2-443 Da] Der G2-3K2-5R45 om-fløy dem tyk] og damp stod op N O1 * dem] der G2-3I J K2-5O2-3 * tobak og] tobakke G1,3 47-80] ÷ C2 47 Ach] Ja R Og G2-3H-P som ..stod] som ud fra Tappen stod E4L M N O1,4P skibne] Skibet C1D3 F-Ja K O2-4 skyen Jb * 48 Og .. blod] Hvis farfve var at see, saa rød som 454 vindrueblod I L M N O1-3 Huis farve var at see, som udaf Vindru blod O4 Hvis farve var at see saa rød, (som røden P) vindrue blod E4P * saa .. blod] som rød Vindrue blood K ret som Vindrue Blod E3F1 * 49-52 ÷ G2-3I J50 tal] stand K2-5L tal indskrefven] tallet skreven E3F2 51 stytte] holde K2-5 * 52 lak] lek K L2O1,3,4R lav D1-3E F2G2-3P lag N *53 dygtig] deilig O2-354 nedre] nere B C1D-GI-L N O2-4 * 55 i] en M 56 kalcket] blakket G2-3 * af] og C1D3-4E F G2-3H I J3K2-5L M N O1,4R57 vor] min IK5O4R du H nu] at G J3,5-8 af Jb ad J1,2,4 thj R du M58 faaet sin] faaet en G2-3H O2R faaet A2C1D E F G1 I-N O1,359 baande] bøde K * tæt] ret D net C1E1-3F62 anden støf] ringe stand R støf] Stand E4K2-5L-N O4P R * 63 grober knold] grov Compan K2-5O3 knold] Karl L M P * 64 skiold-bar] stridbar C1D1,2,4 skioldet N O1 *

39.66 plompe] Snæfre L pine] kline I J næt] saa K L O4P ret A2Jb ned M68 At] Og G-JK5 Saa R69 Ach ney] Men(s) ach C1D E K2-3,5 O2-4 Men(s) af F Mens Og LM P * titler] Titel E4K5L N O1P Piller D E1-3F ludring G2-3 hutler K1 slig..hafve] Tituler vil Charger (Charge J3,5) med sig have I J slig Titeler vil denne Nar og have O1-3 * 72 saa..tal] dem saa Tiltal K2-573 Maa..bryde] maae det ej hiertet bryde G H J74 tapper] kiæcker G-J K1L-P kiækken K4-5 Modig K2-3 76 ofver-fuse] overhutle J77 Jo vel hvi] vel hvorfor N O178 At] For Jb K2-5O1-3 79 kun] nu E4F80 friere] meere fri G2-3 frilig da E frielig D1-2,4K4 frihed selv R friere kand stiele] friheden kand sælge L M N stiele] stræbe K1,4-5

7. Studiosus Lamentans

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 742,2° p. 14v
A2 Add. 258a,4° p. 62
A3 Oslo U. B. 260,4° p. 3
B1 Nks. 355,2°, III p. 82
B2 Add. 113,8° p. 1
B3 Coll. 516,4° p. 1
B4 Nks. 1670,2° p. 36
B5 Wolff (1812), I p. 271
C1 Nks. 819b,4° p. 256
C2 Thott 1527,4° p. 74
C3 Nks. 818b,4° p. 1
D Ulld. 447,4° p. 1
E1 Berg. Mu. 397,4° p. 46
E2 Oslo U. B. 295,4° p. 45
E3 Stockh. Vn 88 p. 18r
F1 Nid. 69,8° p. 236
F2 Thott 1975,4° p. 2
F3 Upps. Ur: V 275 p. 76
G1 Oslo U. B. 624,4° p. 3
G2 Nordin 1170 p. 13
G3 Nks. 819c,4° p. 145
H RiA. (II) p. 7
I Add. 249,4° p. 81
J1 Nks. 405,2° p. 420
J2 Oslo U. B. 611,4° p. 361
J3 Nks. 999,8° p. 7
J4 Nks. 829,4° p. 2r
J5 Ulld. 528,4° p. 5
J6 Århus 331,4° p. 1
J7 Hertel, II p. 1
K1 Gks. 2404,4° p. 186
K2 Oslo RiA. 54,2° p. 61
la
L1 Coll. 538,4°,I p. 122
L2 Add. 248,4° p. 200
L3 Oslo U. B. 215,2° p. 88
L4 Nks. 4493,4° p. 216
M RiA. (I) p. 39
N1 Add. 483,4° p. 18
N2 Kall 395,4° p. 66
O K. Brahe E II, 3 p. 1
P Ulld. 526,4° p. 32
R Oslo U. B. 27,8° p. 93r
S Berg. Mu. 84,8° p. 87
T1 Add. 160,2° p. 1
T2 Add. 484,4° p. 5
T3 Borreby B IX p. 9
T4 Gks. 2403,4° p. 59
T5 Coll. 516,4° (hæfte) p. 1
T6 Nid. 549,8° p. 1
T7 Rothe3, I p. 85
U1 Thott 1528,4° p. 72
U2 Nid. 309,4° p. 177

40. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 14v ff. - Overskriften indsat efter F22-16 det .. 00000] ÷ J2S T6 2 det er] ÷ A F3H2-3 det .. graad] ÷ B C D E P3 Studenternis] Studenter F3G2-3K-O R T1-5,7U Studenters G1 J1,3-74-5 formedelst .. Mislingelse] ÷ A B1-4C D E4-8 formedelst .. væmodeligen] ÷ C D E 6-16 Under .. 00000] ÷ T76-7 Under .. etc.] ÷ C D E J1,3-7K-N8-16 Med .. 00000] ÷ A3P8 Med .. væmodeligen] ÷ F3IK L M Med .. udøst] ÷ A1-2C D E N ud-øst] udsat K-M O8-9 udøst af] ab (÷ D) Auctore C D E10 Theodoro] ÷ C D E Philothei] Theophili K1L M N13-16 ex .. 00000] ÷ C14-16 Anno .. 00000] ÷ M et .. 00000] ÷ N acerbé .. 00000] ÷ K1L15-16 Petri. 00000] ÷ K216 00000] 000000 B1F3U 100000 A1J1,3-7 ÷ A2B2-4F2G1I K2O R T1-5 under Dend (÷ K L N2) Melodie: Vender om med Poenitentze J1,3-7K L N2 Compositus Melod. Vender om med Poenitentze etc. D - Digtet: Strofe 1 og 2 ombyttet C11 din] en A2D F G2-3H J K1 L-R T1-5U214 varagtig] vanvittig A2-3 B C E G I M T U1 Samvittig F J1 K L N1O-T U2 saa veldig J2-7 * 21 Lesspend'] Læspe G H26 Sorg .. krencke] sorrig, som Hiertet krencke M mit Sind monn'] mig monne H

41.3 AURORA] B1-3E3F2-3G1H I J2-7L3M R T ÷ i øvrige mss. 34 dig er liig] B F2-3G1-2H I J K1L M O-U er dig lig F1G3N1 kalder (kalds af C3) 456 dig C nevner dig D E ligner dig A1*35 Barnebog] Børne-Bog C D F1,3I J1,3-7K1L N P R S U1 Bønne-Bog F2K2M O * 4og5ombyttetA2-342 et modig] væmodig(t) B modig] mødig F2-3K1 * 43 mig har] har mig G1,3 45 vell] nu A2-3B46 Og igien mit Hierte quæge] B F2-3G H J-U Og mit Hierte vederquege A C D E F1I 55 bog] Pen J O T6 nu hade] forlade B56 forlade] nu hade B64 i] blandt C D E U1 Lerdes] lærde B C2F3J5-7 P T * 65 trenger] tvinger B U1 *66 omhenger] omringer B

42.7] ÷ B4 73 Jo .. nogen] ingen ven i nogen I Venner nogen] B1-3F G H J-T U2 ven i nogen A2-3U1 Venn, ey nogen A1C D E 74 Huer .. fra] Huer patron mig sig slaar fra I Huer .. sig] Hver sig nu mig C D E Hver mig Nu Sig J2-7 * mand] fra A3B1-3F2G3H L1-2,4M N R S T for L3 *75 mig Gunst og samme] mig een Gnist af dend (din B2-3G1P T6U1) B1-3F1-2G1-2H P R T6U mig een Gunst af din T1-5,7 en Gunst mig af den N * samme glæde] himmelglæde I8 DONATUS] B1-3E3F2-3G1H I J2-7L3M O R T1-2,4-7U183 kom] som B1,2,4K1L1-3M O R S * med] en K1L1-3M * 86 vell] snart C D E J U1*9 DECLINATIONES] B H U1 DECLINATIO F3I J5,7L4R DECLIN. NOM. E3T1,2,4,5,7 NOMINUM DECLINATIONES T6 De 5 Declinationer G1 DECLINATUS J2-4 DECLINAT. M ÷ i øvrige mss. 104 Huer .. maddens] Efter Madens (Modens N2) søde C E N effter maddens] Madens (Modens T7) søde T Naadens søde B maddens] Naadens B F2G3U2 Middags I * 105 PRONOMEN] ÷ A2-3C D F1-2G2-3J1,3-6K L M N O S T3U1 os] A2B C D E F1G1-2H J K2R T de I L3N2P U Vi N1 og A1,3F2-3 G3K1L1-3M O * 106 modgang] Mod-Bør B-F G2H K2L1-3 N P-T *

43.11 AMO] ÷ A3 C D E1-2 F1-2 G2-3 K L1-3 N O P S T3U212 MONEO] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U213-28] ÷ J213 LEGO] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U2134 i] paa C DE F G1,3H J1 K L N O P R S U1 *136 Stoltheds] Skalkheds B1-4 * 14 AUDIO] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U2141 Læregierig] lærevillig B1-4 G1T * 145 Frugten] Frugter A3B1,4C E G2 K1 L M N1 O R U beesken] Beeskheds B1-4 besker N P beeske A3G1J1O S T4-5 Malurt L Mallurts K1 Menss..Grøde] Mens hun Smagett besk som sløde F1

44.154 er] A2-U2 Jeg A1 Hielp, Gunst, og] Gunst og Hielp B1-4U1 Gunst, og] och gunst F1,3G2-3H I J1,3-7K1L N P R S U2 ald gunst C D E * 156 mumler] C D F2-3G H J3-6K2U2 svarer A2-3L4N1S T U2 murrer F1 * Drengen mumler] Mumler drengen B2-4 Hand mig svarer T1 Drengen raaber A1E I J7K1L1-3R * 16 GRAMMATICA. RHETORICA] ÷ A3C E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U2161 Klogskab] Kundskab B1-3 Kloghed I J1,3-7 Konst og C D E * 163 vanvittig] samvittig B1-4F K-O R S U2 *164 ynd] ynsck F * ynd og] yndig B3L M *165 dog] nu N1T166 titt] vil C L1-3M * snøres] smøris B2,4 G2 H J3-7 O R U2 * 17 POESIS] 457 ÷ A2C D E1-2F1-2G2-3KL1-3N O P S T3U3174 Herre] Hierte T183 sig] ieg D G2K1L1-3M184 Naade] B1-4F2-3G3H I J1,3-7K L1-3S T U1 mode F1L4 modig N modgangs C D E G2 Norden A1O R U2*

45.19 PHYSICA tilf. i marg.: A2B1-4D E3G1-2H I J1,3-7L4M O R T1,2,4,6,7U120 PHYSICA] ÷ A2-3B1-4C D E F1-2G H I J1,3-7K-U201 Luft, Vand] A2-3B4F G I J3-7K-R T U2 Vand, Luft B1-3H J1S luften C D E lufft, Vind U1 Vand] ÷ A1 og] ÷ A2-3B1-4 E J3-7 L4 M T1-5,7U2204 Føde] B1-4C1-2D E F2-3G H I J1,3-7K-U fødis F1 leve C3 tynde A2-3 Synde A1206 der'mod] derfor B1-4 staar for T derimod A3 F G H J1,3-7 K L2-4M N O P R S U2 opskreven] A2B1-4D I T U1 skreven A3F G H J1,3-7 K L2-4M-S U2 er skreven A1C1-2E * 21 MUSICA] ÷ A2-3C E1-2 F1-2G2-3H K L1-3N O P R T3,5,6U2 211 Mens] Min B1-4F G1H K L N P S U122 CHYMIA] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3H K L1-3 N1-2P S T3U2221 Stie] stige F1J1K S223 vend'] A2B1-4C1-2D E F2 G I J1,3-7K L N-S U vende A1,3C3F1,3H M T og] ÷ A3C3H M T1-3,6-7 225 Ærens] A2-3B4C D F1-2G H J1,3-7K-U Æres A1B1-3E2F3 *

46.23 ARITHMETICA] ÷ A3C E1-2F1-2G2-3K L1-3N S T3U2 233 forvender] omvender B1C D E H I L4N P T6U2*236 Og ey] Eller B1-4C-H K-U24 GEOMETRIA] ÷ A2-3C D E1-2F1-2G H K L1-3N-S T3U2243 Pund] Pung D F3K L M R S * 244 Thi den] A2-3 K L1-3 M Dyden B1-4E-I J1,3-7L4O R U Dyder D N P S T Tiden A1246 nøgen] nødig U naadig F2 modig B1-4F1,3G H I J1,3-6K L3-4M N P R S T mødig J7 L1-2 væmodig O25og26ombyttet i A25 ETHICA] ÷ A2C E1-2F1-2 G2-3 K L1-3N-R T3U2251 Dyde] B1-4C-I J1,3-7T U1 Dydens K-S Dyders A U2 en] A2-3B4C3G2J1,3-7K-O R S T1-3,6-7 et B1-3C1-2D E F G1,3 H IT4-5 min P ny A1254 tog paa] tager K-M * dyden] Dyder A2-3B1-4 I P S T4255 Sophisters] Sophistens C D F1,3J1,3-7R * 256 paatencker] optænker A3I J1,3-7U1262 Dyders] Dydens A3B1C1F1-2H J1,6-7K2L-S U2 Tælle] talle F1,3G2-3I K L2-4M N2O P R S U1 * 264 Med] J F3I J1,3-7K L N-R * 265 Heste tuur] C E I O R Hestens tuur F S Hesters thuur H Hestens P Lasters thuer (tours B1) B1-4G3J1,3,6-7K L3-4N Laster Thur J4L1-2 lasters lok T Heste, Hund A2-3 Hestehaar A1 * 266 Dyders] B1-4 C D E F G1-2H I J1,3-6K1L-P S T U 27 og28ombyttet C D E

47.27 THEOLOGIA] B1-4E3F3I J1,3-7L4M O R T1-2,4-7U1 ÷ A C D E1-2F1-2G H K L1-3N P S T3U2272 Op] Og A3J4K N282 at] ald K L M N2 R Folck] flok C E M283 slett monne] end ville C D E slett monne vende] slet monn' henvende B1-4F1G2H K L N O R T1-5,7U mon slet henvende F2-3G1-3P T vil slet henvende S285 dog veckes] opvæckis A2H J1,3-7L M N P S T6-7286 lar] A2 I J3-7K L N2P S U2 ey slett] dog ey C E forsveckes] forskrekkes A3J1K L1-3M forsmæctis F1I30marginalnote: Confer Helvaderi Calendariographiam Sacram. Lit.

458

Impressionis A 1 ÷ A 2 - U rækkefølge: 32 - 31 - 30 - 33 L N 30 3 skall] vil D G 1 K L 1-3 M N 1

48.311 Tasker] Taske A2-3 B1-4 C D E F1-2 G3H I J S T U2315 udvellis] at velles A2 C D E F1,3K L M N1O-T her vællis N2316 bør] maa G2-3 J T4-5U2rækkefølge: 31 - 33 - 32 - 34G3 32] ÷ T6-7322 de] dend C D E J1M T1-5 taarers] Taare B1-4C D E L1-3M R T1-5 taaris F1,3 J1,5K N1O U1 * 334 hand] mand B D G1J1U2 snart] A2-3B1-4C-P S U1 fuld A1R T U2335 og] A2-3B-E F1-2G1,3H-U aff A1F3G2 341 Nøglen] A2-3B1-4C D E G1J6-7K L M N S T nøgle F3G2-3H I M P U Nøgler A1F1-2J1-5O R342 -55] ÷ S342 Henges] Henger A2-3B1-3C E G1J1 L-O T hos] ved A2-3B1-4C D E G1,3H I J L3N O T U1 et] en A2-3B1-4 C D E F1G J2-3L-P T U1 Tøse] tøses A2-3D E G2J L M N P U1 taskes C1,3T Taske C2 * 344 Bindes offte] Bunden findes J Belte bindes C F1-2 G H I K T U2 Belte(t)-henges B1-4 Ofte bindes E paa] ved A2-3B4F3I346 Kand..Provster] Giør nu (Giører R) Præster, Provster C D E O R Provster] Præster A2B1-4F G J K U

49.35og36ombyttet B4351 green] Grev A3 B2,4 G2 I J T1 grefuen P U2 352 May] ind T353 lenger] lenge A2-3D E F3G2-3I J1K2M T U1 bide] lide A2-3B1-4C-F G2J K L N O P T U2356 Lyckens] silkke C E36] ÷ A3 362 Sæt kun Maj-Green] B1-4 C-G I-P T U Sett Maygreene A1 * 363 strax] snart C D K-N T365 Store] større J1R Storis F1G1-2 deris F3K-P *372 ey da] da ey F2-3G-N nu ej B1-4T U1 ikke C D E *373 kneise] A2-U keysse A1374 Høyt] A2-U Høy A1 Trin] B1-4 F G H J K M O P T U hiul L N boe C E Bøer D Taarn A I R381 Asen] B1-4C D E F2-3G H K-N P R U2 af en O dog en A2-3F1I J T U1 og en A1382 slig] sin C3L4N P T *

50.392 som eget] saa som itt F P ret som et J7L M N * 394 Rett] Alt B4T Tæt A3K-N P Nest B1-3E * 395 da] dog J1L4N O P T396 de] den B1,3,4C DE F2-3G2-3 I K L4N R40-55] ÷ R401 opponere] præsidere T402 anslage] anslaae en A2D G1-2H-M anslaae min N P opslaa en B1-4C E T antage A3403 mod] med C E3L1-3M O T3 respondere] Opponere T * 404 Hoffmand] Hofmænd B1-4E3G2-3K T6-7 Hver mand F1L1-3M * her] nu C E O * 406 Svoger'] Svoger A2B1-4 D E H J1,7M N T1-3,5,7U1 Svogre A3C F G2-3J3-4T4 * 413 med] mand C D E G1 H L4 M N2 O P Ære] æren C D E H T414 ja] B2-4C-I L4N T U1 jo B1 J K L1-3O nu A1-2 * 416 Den] C E1-2 Dem A2-3B1-4D G2K N1U1 * 421 du] dog B F2-3G2-3I J T U1 da G1L4N O nu C D E og] 0 F3I J L4N T P a(c)h B * 426 vild'] vil A3 B D E F3 G2 H I J K1 L N2 T2,3,6,7U *

51.435 Vend] See F3I-P da] dog L M N dig A2-3 C D E ned] B4F1-2 G H T med A1-3B1-3C D E F3 I-P U dit] et A2-3B1-4C-P U2444 kaste] Støde C D E445 og] A3 B1-4 C1-2 D E F1,3 G2-3 H J2-7 N O T U som F2 G1I J1 K L M og som A1-2 * 45-47] ÷ T6-7 45 og46ombyttet E 452 at] 459 saa J K N O452 hun] han A3B1-4H L1,4N2 den M N1P U2453 Buur] Been B1-4E F1I M T1-5U1 fier J2-7 Feir J1 * 453 hastig] snarlig I454 Hun] han A3H L4P455 Hun] han A3B1-4DH L4P46og 47 ombyttetB4462 Hun] Han A3L4464 Hun] Han A3L4 Hun strax] Dend jo C D E465 Krage..mange] Kragen Eg dog Levned mange A3 Kragen Ægg (og U1) har (hun E2U1) levnet mange E U1 Kragen, Svanen levnte mange L-P * 466 Ungerne..fange] Unger mand deraf mon fange A2 Dennem ungerne mon fange K Eg dem (den N2) ungerne mon fange L M N * dem] de A3B1-4F3IMellem46og47er indskudt Tillæg I-III H M

52.47] ÷ T6472 Ligger] Leeger D E F2G3 Legte C med] paa C D E F1-2 sit] det C1-2E dit C3473 Hand] du C D E474 Hand] Du C D E Leeg og Klerk] A2-U og Leeg sterck A1476 forvendet] omvendet J T1-5U1 Mellem 47 og48er indsat Tillæg I-III F1,3G I J K T1-5U481 Du] det L U2483 Kieble] Knæble A2B1,3C D E F1I L M N Reble T Rible B4 * 484 giorde] giord B1-4F2G H K L2T1-2,4-7 giør L1T3 flux] hastig B1-4 F G H K L1-3 O P T U strax A2-3 J2-3 snart I L3 N486 døds den] A2C1,3 D E F1G2-3H J U1 Død, den A3B1-4C2F2T Dødis A1KL M N2O * snare] haarde C D E J svare G2M O T U2 snære A3 * 492 udsiunge] udsige B1-4C D E F3 J L M N O T1-2,4-7U2 * 493 høytt] fast C D E foruden] for liden C D dog maatte E494 Hand] ham B4T Stock] op B4T495 dog] hand A2-3B1-4G1,3I J P T501 Griff] A2-3 B1-3,5 C E G1,3 H I K-N T U1 Grib øvrigemss. Fielde] Felde A2B4D F1K M O503 modbør] Modgang A2 C D E J * skall] kand C D E J504 Bort] Ved B G2T Med G1 Ulyckes] Ulykkens A2-3 B C1 E1,3 F3 G1 I J1,5,7 K1L M N P T1-2,4-6U2

53.51og52ombyttet F2514 Skaar] glar C D E N1515 Demas] A3 C-G I J1,7K-P T6 Dema A1-2B H J2-6T1-5,7U52] ÷ A3mangler iD, men anbragt sidst og betegnet som61523 Skiøller] skole B2T Schaver F1 * 524 mad] Mod B2C T7 Mand E1,3 mad er] Moder B4T6 * Smaus] Snaus A2B1-4C D E G1H I J1K2 M O P T U1-2525 For] Ved G3J2-7 itt] en B1-4 C E U1 small ruin] Smiderum F1 Smieruin L1-2 Semerium L3 small] smiil D F2G-K L4M N * Skryder] skyder F3 I L1M N2Mellem52og53indsat: Tillæg I-III A3F2L N Tillæg I-III + IV + VI B2-3534 Pligtig] Flittig B4 H M T U1 Flygtig J2-7L1 * 534 Buk] A2-3B1-4F1-2GHI J K1L4N2 O P T1-3,6-7U Suck A1C D E F3K2L1-3M N1T4-5Mellem53og54 indskudt Tillæg IV-VI K541 Vinge] Vinger B4 F3 G3 H L N T4-5542 Hielm] Hielp A3B1-4C-I K-P T U Skiul J Hielm A1-2 Skuur] Buur F1 Cuur B1,3F2-3G1-2H K-P U1 Skuur A B4CD I J T * 544 Mast] Vold C K Skiold L4N nagl F1

54.553 Du] Dem A3T Hoffte] Koffte B1-4F-J N1O U1 Hoffte A C E K L M N2T U2 - Efterskrift: af Theodore Philothei Aletophilo Theologiæ 460 Jsraeliticæ et Apostolicæ Studioso in Civitate Bochim evirati et acerbè lacerati Petri A3

Tillæg I.

Tekstgrundlag: Oslo U.B. 260,4°. NB Om disse strofers forskellige placering i konteksten, se kommentaren.

11 Torden straalen] B2-3 D F1-2 G J2-5 K L U Torden Straale I J1 Torden-Straaler A3F3T1-5 * 12 Pegte] Tænckte B2-3 * Forræderen] forældrene L1-3N1T115 i] af G3I J16 Og] Dog B2-3D G2K1 kun] kand L1-4N hand B2-3G1 hun D G2 kund K2 satte] sette H K2L N lidt] D F1-2 G3 H-N U til A3 B2-3 F3 G1-2T1-5 * 114 Dievlens egen] Diævelens lif B2-3 D F1-2G-N U1112 Riger] Rige B2-3J1K2U Rigett F1-2M * 1115 Orme] Rafne L N Rafne/Orme/Krager F21116 Guds] hans B2-3T5

Tillæg II.

Tekstgrundlag: Ulld. 447,4°, p. 18-19. Rækkefølge: V IV VIKV] ÷ B2-3 VI1 tiene] være KVI6 Steen] stav B3

Tillæg III.

Tekstgrundlag: Thott 1528,4°, mellem strofe 41 og 42.

8. En nye Riime Kunst

Signaturfortegnelse:

A1 Add. 113,8° p. 105
A2 Nks. 355,2°, III p. 114
B1 Nord. 1170 p. 50
B2 Coll. 536,4° p. 96
C Gks. 2404,4° p. 397
D Kall 395,4° p. 62
E1 Add. 483,4° p. 104
E2 Coll. 516,4° p. 141
F Coll. 538,4°, I p. 192
G Add. 167,2° p. 838
H Oslo U. B. 215,2° p. 32
I Nks. 405,2° p. 159
J1 Nks. 999,8° p. 58
J2 Nks. 829,4° p. 21r
J3 Oslo U. B. 611,4° p. 373
J4 Ulld. 528,4° p. 63
J5 Nid. 549,8° 4493,4° p. 28
J6 Nks. p. 235
J7 Århus 331,4° p. 65
J8 Hertel, II p. 77
K1 Add. 160,2° p. 132
K2 Add. 484,4° p. 228
L Add. 258a,4° p. 105
M1 Nks. 568B,2° p. 134
M2 Nid. 308,4° p. 16r
M3 Ulld. 447,4° p. 222
N1 Thott 742,2° p. 8v
N2 Nks. 819c,4° p. 49
O1 Gks. 2405,4° p. 21
O2 Add. 249,4° p. 73
P Thott 1524,4° p. 66
R1 Berg. Mu. 397,4° p. 67
R2 Oslo U. B. 295,4° p. 65
R3 Stockh. Vn 88 p. 25v
S1 Nks. 581,8° p. 88
S2 Berg. Mu. 7,2° p. 102
T1 Nid. 309,4° p. 169
T2 Thott 1528,4° p. 64
U Berg. Mu. 84,8° p. 34
V K. Brahe E II, 3 p. 12v
X RiA. (I) p. 86

56. Tekstgrundlag: Add. 113,8°, p. 105 ff. - Overskrift: En Nye Riime Kunst A B D-H J L N-S T1 U V X Den Nye Riime-Konst C T2 Nye Riimekonst I L Riime Konst M2-3 Malmogiæ dj 19de Aprilis Anno 1689. Een Nye Riime-Konst M.J.W. R Appendix Præcedentium M1 En Nye Riime-Kunst som udi fordum Dage haver været ubekiendt, Men udi vore tider ei allene bleven brugelig, men end og fordeelagtig, Forfatted, Dennem, som den herefter til forfremmelse agter at bruge til behagelig Efterretning O1 En nye Rime-Konst. Auth.: Jac. Worm, over biskop Thomas Kingo A2 Een nye Rime Konst. Satyr Over Thomas Kingo E - Digtet: 1 leer] loe G I J K L M3 * nock] nu E ad] ved P R af A2 B E-I J1,4,6,8K M N S T V X lærd' først] Lerte først V2 Maatt'] Thi G J K L Naar I strax] maatt (maatte J2) IJ L maa G strax ende] tit endte K ende] slutte O med] paa V3 Vers] Riim L4 Vidst ieg] Der var K * Risp] Tisp A2 B C D E1 F I L-O R-X 7 kund] kand J M2-3S18 At .. galt] At nogen ting kund skee, mand maatte rent vær gal R At .. tid] At nogen ting U At .. kund] At dette (det dog N2) kunde N nogen ingen I kund'] skuld' (skulde J2) G H J skal D maatte rim'] rimede E rim'] riimt L9 Men] Ney J1-4,6-8K * meere tid] Lengere CE1Ij1,3-8k M O1 lenger J2 mand] Vj M2-310 Jo] Og C forstand] fornufft M opsvæver] ophæver I J K opstræver O111 tvungen] lumpen H L O P R S * 12 Og lærer] E1H I J1-3,5-8 K L Og lære J4N1 Og læris M At riime O At lære A B C D E2 F G N2P R S2 T U V X meere] digte R digter P13 meget] noget N1O nochsom N214 neppe] nepp'lig N15 u-riimeligt] u-mueligt I M O R2-3 sættes hannem] for hannem sættis M O hannem] for ham E1 I J K16 har art og] kand have O P R18 føre] føye G-T V vel] vil 462F Hermand] A2B2C D E1F I L M N1P R U V hvermand S Adel G J1-4,6-8K ædel H J5 Herr'Mænd A1B1E2 N2O * dapper] A2 B C D E1 F H I J1-4,6-8K-P R1-2S-X tapper E2G J5R3 tapfer A119 Og] Om E1 Ja P R saa gaar] gaar saa J6P R fiine] samme R20 At] Hand H Mand I J K Og M2U21 at] Et C K R2-3 høye] nye G H22 strax] dig I J K M Det] du N riimes] rimer C D N O R S T X een] min P R S 24 Og siig'] Und sagt G H I J K Dat] Dass G H J K L R S2 det M2T2 riimt] A2B C D F J3-6L M1-2N O2R-X reimt A1E G H I J1,2,7,8K M3O1P De] den P R S V hand H O2 De lar vel] hand lader G H J K vel Riimet] det dog vel O26 med een] uden J1-4,6-8K M2-3R T27 der] det H J K O S havd'] A2B C D E1F N1T U har A1E2 I J K L M1N2 * 28 saa uriimeligt] sligt umueligt O R S29 Svard] sagt G J K L O P R 31 and't] sligt E M2-3N2S meer G I J K * 32 At du faar] For at faae E1I J K M N T *

57.34 legger] tigger J K T35-60] ÷ fortsætter uden adskillelse med: »Se nu er Teverbom» U39 At] Og PR S T V * og] med J K M O1R paa T40 suurt og sødt] sødt med (ved M3) Suurt I J M O1 sort ved røt T41 Slet intet1-2] Ej noget I J K M krumt] bunt J1-4,7-8 brunt I J5-6K M kroget] broget I J K M42 Slet intet1-2] Ej noget I J K M var1-2] blef M bunt] brunt B1E1 G L N T krumt I J K M beesk H O bursk P R S slemt X * broget] kroget I J K M43 vidst' at vrie (veye O2T) det] I M N O P R T V kand io vrie det G J1-3,5-6L kund io vrie det J4,7,8 joe kand vrie det K X Vidst jo Vrier det S Vidste jo at vrie (Snue E1) A B C D E H vrier] veyer O2T44 skuld] skal J6K L P S2X smør udj en] smørret udj I J K M1,3O Smøret i en ST smør ret udj M245 pønsse] Spørge D E1F H *46 Alt] Det J4,7,8P R Alt riimer] At riime L M2,3 lær..rim'] du kan faa Riim E47 end] mig J K M T * i een] udi J K M O P48 bær..gast] bære Mig best ad, ieg arme Gast I J K M2-3 * 49 saa] som F50 Vil] B D-M N2O P R S1 V X Vild A C N1T * vil og] vil dog B51 Skuld'] Skal B1M3 N2 P R52 raadde] raader C G-LM1,3 N2O P R S T2V sparde] sparer I-L M3N2O-T V53 hafde] haver K N1O P R54 Saa] Da L O P R at .. giffte] stræbe, at hand sig vel kunde giffte X kund'] kand B2D E1 J6K M O55 til] i D J6O R56 var] er I J M hos] ved E R 55-56 Jo .. styck'] saa nær mand er i slegt, saa nær og lychen er / Ja hos det stycke feedt een kiortel er og nær X57 der1-2] her G K L O R S der1] her I J M1V hvad2] hvis M meere2] siden IJ K M58 best] B1 D E G-T V X mest A B2C F59 jeg..Naaer] da tviler Jeg du faar J60 At] I J M N O R S T V Af K Om A-H L P X vil] C G-J L-O R S V X vel A B D F * riim'] C G-J L M N O R S V riimt' A B P et] i D I-T

463

9. Sibyllæ Spaadom om Nordens Antichrist

Signaturfortegnelse:

A Rostg. 237,4° p. 69r
B1 Add. 113,8° p. 86
B2 Nks 355,2°, III p. 109
B3 Coll. 536,4° p. 55
B4 Coll. 516,4°
(v. 1-112)
p. 108
C Nord. 1170 p. 20
D1 Gks. 2404,4° p. 1
D2 Oslo RiA. 54,2° p. 46
E Berg. Mu. 84,8° p. 38
F Nid. 308,4° p. 26r
G1 Coll. 538,4°, I p. 174
G2 Add. 167,2°
(v. 101 ff.)
p. 825
H1 Kall 395,4° p. 270
H2 Add. 483,4° p. 59
H3 Coll. 516,4°
(v. 113 ff.)
p. 108
I Gks. 2526,4° p. 277
J1 Gks. 2403,4° p. 105
J2 Add. 160,2° p. 51
J3 Add. 484,4° p. 119
J4 Rothe3, I p. 93
J5 Nid. 549,8° p. 13
J6 Oslo U. B. 260,4°
(v. 1-136)
p. 81
K K. Brahe E II, 4 p. 1
L1 Thott 742,2° p. 9v
L2 Nks. 819c,4° p. 123
L3 Add. 249,4° p. 196
L4 Oslo U. B. 260,4°
(137 ff.)
p. 81
M1 Oslo U. B. 215,2° p. 6
M2 Add. 248,4° p. 99
M3 Nks. 4493,4° p. 106
N1 Nks. 405,2° p. 175
N2 Nks. 999,8° p. 35
N3 Nks. 829,4° p. 10v
N4 Oslo U. B. 611,4° p. 196
N5 Ulld. 528,4° p. 45
N6 Århus 331,4° p. 36
N7 Hertel, II p. 33
O1 Add. 167,2° (1-100) p. 825
O2 Oslo U. B. 624,4° p. 46
P1 Add. 190b,4° p. 14
P2 Thott 1975,4° p. 140
R Thott 1528,4° p. 140
S Nks. 568B,2° p. 138v
T1 Nks. 2817,4° p. 78
T2 RiA. (II) p. 40
Ua
U1 Add. 247,4° p. 216r
U2 Berg. Mu. 397,4° p. 1
U3 Oslo U. B. 295,4° p. 1
U4 Stockh.Vn 88 p. 2r
U5 Ulld. 447,4° p. 180
Ub
U6 Nks. 819b,4° p. 238
U7 Thott 1527,4° p. 74
U8 Nks. 818b,4° p. 83
V RiA. (I) p. 68

464

58.Tekstgrundlag: Rostg. 237,4°, p. 69r ff. - Overskrift: SIBYLLÆ] Satire Over Griffenfeld. Af Jacob Worm. Sybilla H2 (Satire over Griffenfeldt) Sybillæ B4 No. 3 Jmod Griffenfelds Simonie Sibyllæ F Continuation af Jacob Worms Satyriske Skrifter Nr. 8. Sibyllæ J5 Jac: Worms 4 schrifft kaldis Sibyllæ P1 Om Griffenfelds Bestilling og fald, af Mester Jacob Worm, Schrefuen A° 1676 kaldet Dend Nordiske Antichrist T1 1-27] ÷ T1 2 om] B-U ÷ A 4-27] ÷ J2P 6 Antichrist] Antichristus J1-4L1-2M Antichristen D1E G1H J6O1 Antichristi B2C F I K L3Ua,6-8 * udj] i B3-4F H1-2 I J6L1-2T3N O2S Østen] Øster B4F K L1-2M N1 Vesten] Vester B4F L1-2M N1 7-8] ÷ N4,7 R U 7-10] ÷ S 11-13] ÷ U6-8 13 udj] i J2,3,4,6L1-3M1,3N O2 * Podolien] Polonien L1-3 M * 14 i] udi G1H1-2O1 med L1-3M 15 Kamieck] Caminisch Podolschi Ua Caminick Podolski Anno 1423. Offereret og Præsenteret af een Franciscaner Munk til en Vojvode J Pollen U6-8 Caminiech Podorschi A° 1423 U5 Kaminieck B2 F J5 L1,3 O2 V * 16 mens] men nu G1H1-2O ført] B1,2,4 DF H I J1-4K N1O2 S T2 V først A B3 C E G M O1 R * mens ført] Siden U og nu N2-7 * 17 Danske Riim] Dansk H1-2N2-7 ofuersat] udsat G1H1-2 * 18 bekaasted] befordret F I J5Ub 19-23] ÷ R 20-22] ÷ J4 20 Jens Nørnissøn] Niels Søffrenssøn Nørnissøn L1-2M1 Niels Sørensen Nør-Nissum L3 * Nørnissøn] Nornissøn D2J2-3M2-3 * 21 i] udi B4E H2K O1U6,8 23 Martzan] Madsen (Madsøn) C H1-2J1-4,6L3N1,2,5,6,7U1,5,6,8 Madtzen (Madtzøn) B3-4F G1L1-2M N3,4U2-4,7 24-26] ÷ K L1-3M S 26 Sigillis] Sigillis. j.w. Exscripsi Hafn. dj. 26. April 1676 I - Direkte i forlængelse af denne overskrift: Post Scriptum Trag. NB og Dette er Complet den Siste edition 1676 in Martio K - Digtet: 1 mit] hans U2 Weder] Højviis N O P * Lærere] Lærerne D1E F K M4 Skriftkloge] B-F H-V Christ-Kloge A G1 Kun flittig høre] vil ickun høre L1-3M kun flittig hørde B høre] hører E F J1-5K O2 hørte CD R5 Luther] at ieg N O *6 fordum..derfor] og mand mig i skolen derfor I J at (maaske) mig mange derfor K O1P at maaske mig derfor mange S fordum at] og maaske L1-3M N O2 qvister] hvister O P

59.7 Feder-] ferl' og I J * Feder-riis] Spee og Spot O P8 Som.. aabenbar] Hvis Titul Jeg nu her antegner aabenbar L fremwisser] fremstiller N O P9 Westen] Vester F G1N O P Østen] Øster F N O P10 røsten] Røster N O P11 hen] her B4 G1H1-2 Hen..Poel] udi den Norderst Poel O P14 Østerland] Østen ham N2-7O P * 17 Træcke] trædske G1J5-6 L1-3M N O1T U18 Pafuen] Pave G1N O P U6-819 Pafue] Pavens E R * Tørchens] Tyrke J2-6L1-3M N O*20 moer] Mod B C L3V * 21 den] en IN O1U6 Liden] anden N O store E F23 det] B-V den A lidet] B4 C F H1-2 J O-V lille B1 3D E G1L1-3M N ÷ I liden A24 hannem er Nedstøt] ham er nederstøt N O P25 Safft] B-RU V salt A * som Guderne] Gudinderne O P26 Hand] ham F K L1N2-7U4 som L3M N127 schichet] 465 skienket F N O P T28 ja som] saasom L1-2M U529 Det] B C D1E G1 H1-2I J K L1-3M N O P2 R S T Ua,6-8 Den A D2U5 *30] ÷ N4,7 ald] her U kand S udtapper] indtapper B3N1-6O P *32 er] var B4H2J K Fyrstens] Fyrsters F I O1 R P T U6-8 Kongens K L1-3M N V * mellem32og33indskudt vers85-136H233 fløt op] opflyt B3 I N O P ærens] Løckens B 35 Reedtzede] Redsede H1-2L3 ritzede D2E J6L1-2P Ridsede M R T2 banede B3SUa * 36 sig] ham B1,4D H1-2L3O P R U4-7V * 37-40] ÷ L1-2 38 silche] sine G1H L3S Ua,8V *

60.43 megen] nogen B1,4F L1,2M N S * kund'] kand B2-3C R U4 44 Ved] Med N O2PU * huer Mands] Folkets N O P yndist] gunst at L1-2M * 45-52] ÷ J4-545 sine] over L1-3MN46 huer] som U og O P Hun R T hendis] Deres J5Ua hunger] unger V 47 Den] Een L1-3M O2P S det fortrød] Schultet sig J2,3,6K L1-3M N O2P ST48 med..haand] med haand, med mund I J1-3,6U6-849] ÷ T50 tachet..noch] høflig takked da N O * noch] da N O P S end] Ham F O2 * 53 tag og] hver Mands N O P54 blæser] blæste M T * dem] dend K L3T U5,6,8 55 Wed Løchen] ulycklig L1-2M stødis] styrtes E G1H1-2I J K O P R S U1-5 * 56 Kiæde] Klodde L1-3MN * Leed] sted L1-3M R57 Charge] Chargen B4J N O2P2S U6-8 * 58 tillagde] tiltagde B C D1E F G1H1-2J L1-3N O S T Ua V *59 hen lagt] lagt hen E G1H1-2U61 Norden] Nordens B2 D H2J2-6L3 N1 O1 R T V *62 ferdig] snedig L1-3M R S T2 stadig N O2P *64] ÷ I Som .. naae] Hvorved hand Riigdom nok, ia (og J4-5) Canclers Navn mon naa J Som Salomons j haab der ved sin Lyche Naae H2 Som Salomon, dog vill Gud ham ey at schuld (schule P2) naa P Som Salomon, dog vil Gud skal hand det ej naa > a.h.: Hvor ved hand rigdom nock, og Cantzlers nafn mon naa O2 Salomon] Absalon N5 dog..naae] vil Gud, skal hand det icke naae O1 guds..naae] Gud, skal hand det ej naae N at Gud skal eene naae F i Guds haand skulle staae Ua haand] Aand G1R S V at] B C D E G1H1K P R S T Ub V ey A * at skulle] skal eene F L1-3M naae] staae MUa aae B D E K S U5V65 træd'r] trin H2L1-3M O2 himmei] B C D2 E G1 H1-2 J K L1-3M N O P S T2Ua V Himmels A D1R T1 * 69 Oppaa] Og paa G1H2L1-2P2S T U4* 72 schal] vil L1-2M 73 burd' at] burde B-F G1H1-2I J K O1R S T Ua V maatte L1N1-3,5,6 O2 P * 74 guld] Guds D H2O2P * kierlighed] gierrighed B2F R

61.75 Krug] Kroe B4E J2-5K N O P Ub kiøb G1H1-2J6L3 * Sal] B D E F G1H1-2I J K L1-3N-T U V fal A C M 77 opblincher] opblinchet O2P S80 en] ret I J81 bør at] burde B-F G1H1-2 I-K L1-3 M1N-S T2U V burde at M2-3T182 schal] maa N O P83 sig] sit G1 L1-385 guds kierchis] du Kirchens B4H1-2L3N O P du Kircke MUb du] og J2-6K N O1R U6,887 dit] B1,2,4H1IJ2-6L1-2O1SU6-8V sit F J1M det A B3CD G1H2N O2P T U1-5mellem88og89står97-100N446691 hand] B-V ham A91 Mogols] B C D I J K L1-3M T Ua Magogs E F G1H2N O P2Ub V Magos A * 93-96] ÷ J4-593 Konge] Kongen L1-2M96 støttes] stytter D1H1-2L1-2T2 * 99 ret..afgud] som till den Aff Gud L1-3M O2P2100 teckelig] tæckis og D H2R S V102 De andre] En anden D1F K L1-3M N O2P R S høyt] langt N5-7O2P103 Priis og] Brev med G Priis og loff og roos] med søde Rim og Roess K L1-3N1,4-7 Med søde Roes og Riim N2-3 Med søde Riim og Vers M S Med søde Vers og roes O2P Med Lov, med Priis, og Roes J4 104 naadens] naadig B-D105 Hin] B1-3C D F G2K L1-2M N O2T U V De E I J Hver A B4H L3RS * 106 Fafnen] Favne B C D2E I J K M N7O2P * mand om] om ham J2-5N ham om B4D1IL1-3M107 vist] fast E I S faar..saadan] Selv faaer aldrig saadan J2-5N selv nep' (nep selv M2-3) fanger saadan D1M nepp' vell fanger saadan L1-2108 paa legge] tillegger J2-5N ved] med I P paa J2-6N U6-8

62. 109-184] ÷ J4-5109 to Rigers] de Rigens F R io Rigens G111 Nordens] B-G I J1-3,6K L1-3M N O2P-V Verdens H1-2 Naaders A112 en gang og] og en gang D2E G H1L3O2T V et fandens M et andet L1 * og] vel C J1-3R et B1,2,4I J6M N P U bud] Skud L1-2M1,3N1-3,5-7113 udi] her i H2U115 Hand] Som L1-2M ved] med D1E M Ua,6-8117 trende] B-H I J1-3,6K L1-3M N2-7O1P-U tvende A N1O2 Søstre] døttre G H L3118 Dyders] Dydens H I J1-3,6L1,3T V119 Klæckis] klædes E H3N6 fødes M * 120 blomstrer] blomstres B3E I L2M1-2N1-3,5-6O2P S U1-3121 eet ærligt] et stycke L1,3U6-8124 Worde] være B-H J1-3,6N O2P U3-4,6-8V blive L1,3U5125-140] ÷ N7125 soel] Poel G2N17127 spiir] B-V Priss A130 Kund'] kand J1-3,6R U1,3,4 * betræde] beklæde D L1-3M P2 tiltræde B1 * 132 fra] af B2-3C D2E L1-3P1V133 De..een] Den anden Søster fik een Rig og J2-5N1-7T U6-8 guldkier] mss. guld kier- A1134 anden] Tredie J2-6N1-7T 136 Vorde] blive D1H1-2J1-3,5L3Ua V137 Sølff-] selv D1K M -egelen] engelen G1H1K L1-2O2P S T U6-8 * 138 den] dem B1-3D2G J2-3K L P2T1V bifald] behold ER befal Ub140 tusinde] tusind ind E G2 1000 med C141 dog] da B1-3C D E F G2H I J2-3L M N O2P R S T Ua,6-8V *

63. 144 og] ved D1L1-2M N5-7P1147 med] ved B C D H1-2I1-3K L1-2M2N O2P1R T Ua,5,7V stundum..til] stundum kand sig ved et knæfald tigge till L1-2M2N stundum kand sig med et knæfal tigge til M1,3 stundum ved et knæfald kand sig tigge til L3148 sligt] det L1-3M1N dend M2-3 tilbedes Baal Vil] tilbedes Baal vist vil U1-3 * 151 der1-2] det B3D F G H I K L1-3M N O2P R S U V Bispedøm] B1-3C D2E F G H2-3J1-3L3-4O2P1U V Biskop(s)døm K L1-2N T2 Bispedom A1H1153 udspreder] udbreeder B1-3C D H3L1,3P1V adspreder N * 154 udbreder] udspreeder B1-3C D H3L1-3P1V155-158] ÷ Ub155 de] den 467H1-2P2157 bidsk] B1-3C-G H1-2I J1-3K N1,4O2P1Ua V bedsk H3L1-3M N2,3,5,6 besche A J5N7P2 * 158 Thi] Til H1L1-3 * den] dem B1-3C D2E F G H3K L1-3N5-7P S T1V mon] lar D P2159 andre ærlig] ærlig fattig L1-3M og] ej B1-3C D E F I L M P1T2U3V160 sin mund] sig ned B1-3H3162 dierf] drift D1F L3-4M P * 165 mange glaser] mangen et glas J2,3,6K L M N P2R S T manget et glas J1 mange it glas I * 166-169] ÷ D2166 Oppaa] Og paa B3H U1,3,4167-170] ÷ N4168 top] trop E K tap B1,3 troch] tock B1-3C trop E K169-172] ÷ N5170 Omschiønt] Endskønt L3M 170 Titul (titel)] B-V titus A 172 Vandmænd] Vandmand J1-3L1,3,4M P2R T2Ua Søe Mand H hver Mand G * 174 skruet] B1-2C D2E F G H2-3J1-3K-NO2P R T2U V skuet A B3D1J6S T1 * 176 Kand] tør J1-3R

64.177 broders] Broder B2D1E H2-3J3L3M N7T2U1,3,4181 Siel] sielf F S182 de trengte] betrængte G H1-2184] ÷ I187-190] ÷ P2187 haand] Mand B1-2D1G2H3L1-3M N S Ub188 muld] Mund J1-5L2R S Sand] Aand J1-5R189 Nordens] voris J2-4L1-3M N Jordens J1 * Mahuzim] Mahomet O2P1 Mazarin C G1I J1-5K L4N S T Ua,6-8 Mandarin L1-3M Mameluch F * 190 de] hand J1-5L4RUa det B1-2E G H3I K L1-3M P1S T hart] hand K L1-3 har D H1M N5,7P1RUa * 196 Den] Dem B1-2H1-2L1N2-7O2 Ham R * Antichristen] Antichrist hand E F L4N7P2197 trenge] tvinge B1-3H3199 Porteneren] Portneren hand H2-3L4U3-4,7 Portneren da J2-4 * Thi..først] Til porteneren et paer Daler kastes først L1-2M N1-5 Til Portneren et par Rixdaler kaster først N6-7 * 200 Og..at] Og een til Kudsken der at L1-3M Een og til Kudsken der at N Og tilmed kudsken en at L4 med] ned I J1-5P2U5 * 203 og] at D H J1-5L M N O2R S Ub men E offre] offer F I P2Ua V *204-207] ÷ N5204 bench] stoel H2-3L4 og] ved B2-3C D L1N1-4,6-8O2 205 adelig] B-V Redelig P2 Adelige A206 sig Venter] forventer B1H3207 bringe] bære C L M P2 din] dend B3L M S Ub208 Mardochæi] B1-2C D2F G H3J1-5K L M N O2P S T U V Mordochæi E Antichristens H2 Madochæi A D1H1*

65.211 At1] Og D1M I R S til at] B-V at A213-216anbragt efter224Ub214 ieg har intet] intet har Jeg E U foræret] begiæret L M216 spørger] spørges H2-3U4,6-8 * 217 Kiisten] B2C-GH2-3I J1-5L1,3N O2P1R S Ua,6-8V kister B1,3H1L2P2T Kiste A K M218ff. rækkefølge: 218-223-224-221-222-219O2222 høye] høyre B1E G H1,3J2-4N1P U V223 faar du Vel] de vell faaer L M224 contant først tæl] at telge har L M *228 dem] dend C D1E G L M S Ub af] paa E J1-5K L U5,7-8V230 hafue] skrabe B1-3C D H3N4,7P1231 Kircke-] C D1G H J1-5N P2R S Ua,7 Kircken M Kircher AB1-3D2E F I K L1,3-4O2P1T U5-6,8 Hagel Messe] Mæsse-Hagel G2H1N1,5-7 Mæsse-Hage J2-4N2-4233-236] ÷ 468J5233-252] ÷ J4233 megen] mangen B1-3N7S T2 mange L3P2 nogen L1-2M * 236 dog det er] Er det ej J2-3L1-3M N det er dog F237 guld] Gud B2G1L1-2M N1,4-7RU7238 de] det J2-3N1U6-8 icke] aldrig L M241 der] det D1F I K L M P1R Ua242 broder] brødre N2-4,6-8U5 der oppaa] du der paa M N2-7P2 derpaa og D der og paa K kun derpaa J1-3,5R Ub V *243 det] Et H2-3I J5L M N P2R U5 dit E *

66.245 haand] bref C I K L M * brød] kald L1-3M246 Ved] med J4K L M N T2*247 oppaa] och paa K T joe paa J2-3,5L M N248 Da] Saa G I J1-3L3-4N RUa249 høyer] C D1E F G H J1-3,5K L M N O2P-V bøyer B1-3D2 høyre A249marg. note: 2. Thess. 2.4. A B G J1-4N O2T2250 guds2] ja T1U254 Adelsmend] Adels Mand B1-3D E F H1J4L3-4M2-3U6-8256 Suogre] Suoger E G H L4N4,7R * rette] egen L1-2 eget L3 ægte M techt] Vegt L M P2257 Altar] Ære L4N1,5,7O2P2259 At] Og B3D Ua261 moxsen] noget G H262 burde] maatte B1-3C D2 burd' at I troche] trycke B-V263 rod] B1-3C D2E F G2H I J1-3,5L3N2-7P2S Ua,6-8V rodd' D1N1P1 Raad R Vaar L4 rød A G1K L1-2T U5 hofmend] hofmand F G1J1L3N1S U1-3,b 264 Lovens] B1-3C-I J1-3,5K L N O2P-V Hofmænds M lammens A * 265 Flock] folck L1-3M P2S U6-8 V266 hyldest] Yndest B1-3CD H2-3L3-4M N7P2R Ua,6-8V267 Pauen] Pavens N P2Ub * Suoger er] er Hans Svogr L M Huor tør hand] Hvo tør vel D1M Ua268 ved2] een B1H1,3J4Ua med T de K L M S *

Tartars] Tartar F G 2 H 2-3 J 2-5 N O 2 P 1 Tartans E G 1 J 1 269 Nu nu] Men nu J 2-4 N Ney nu B 1 G H R S ub Nu nu er] Nu er en J 1 Ua * 270 huld] fuld I P 2 T 2 U Altar] Kircke B 1-3 H 3 272 Herrens] Herre D 1 J 2-4 L M N herrers C F H 2 O 2 P 1 R U 6-8 V ey blu] ublu E G N U 6-8 273 affreff ] voved J 274 och Ret i] i ret och L N i rette M ua * 275 dit] det B 3 C G 1 H 2 M N 2,6 P T 276 hialdt] halt B 1-3 C-H J 1-4 K L 3-4 M N O 2 P-V

67.280 mørcket] Mørcked B1-3D2G L3N2-7T2 * 282 bedaaret] bedraget K P1T1U6 bedragen P2283 i] paa B1-3H2-3J1-5L3N O2U284 rouf] Ran H2-3U6-8285 let1-2] B1D2F H1J1,5K L1P R T2U5 Leth B2-3C D1E G H2-3J2-4L2-4M N O S T1ua,6-8 lecht A i mund og] oppaa din G1J1-3K P2u1,2,7,8 og paa din U3,4286] ÷ N4288 da] du F I J1,4K L2N4,7T1V289-292] ÷ Ub294 voget] B1-3C D F G1H2J2-4L3-4N1-4,6-7P1R U vaagent H3 vaagen A E G2H1J1L1-2M N5O2S T295 Kirckis] kirke H1J2-3K L N huusis O2 Christi J4M U7V296 forvender] B-V forventer A297 forherdelse] fordervelse L3M Forferdelse H1L1-2P2299 guds ord] Sandhed P2U6-8300-304] ÷ I300 da] saa B3C N301 tusind'] Udg. tusinde mss. 305 Fortænk] B-V Fortencke A for] at G J1-4L4O2V306 opdrevet] B2-3C-G H1-2J5N O2P R S T U V opdreven B1H3J1-3L M2-3 omdrefvet I uddreven M1 uddrefuet A K308 Sandheds] sandrue L M frycte] tienne L M * 309-312] ÷ Ub309 og] ej F N4T2 lidt V46968. 317 Himlen] B-V himmelen A318 himlen] B-V Himmelen A dryppet] digtet F G H J1-5L4R S U skrevet C P2 * 320 Vinde] Vidne B-V Himlen] B-V Himel A321 slutning] sidst nu J4N322 Rigens] denne B1-3C D P1V Vranghed] Mening L3-4M1 Men'hed L1 meenighed L2M2-3 *

10. Post scriptum Tragicum

Signaturfortegnelse:

A Rostg. 237,4° p. 76v
B1 Add. 113,8° p. 97
B2 Nks. 355,2°, III p. 112
B3 Coll. 536,4° p. 72
C Nord. 1170 p. 31
D1 Gks. 2404,4° p. 21
D2 Oslo RiA. 54,2° p. 54
E Berg. Mu. 84,8° p. 49
F Nid. 308,4° p. 33r
G1 Coll. 538,4°, I p. 185
G2 Add. 167,2° p. 833
H1 Kall 395,4° p. 285
H2 Add. 483,4° p. 72
H3 Coll. 516,4° p. 125
I Gks. 2526,4° p. 289
J1 Gks. 2403,4° p. 122
J2 Add. 160,2° p. 62
J3 Add. 484,4° p. 133
J4 Rothe3, II p. 42
J5 Nid. 549,8° p. 21
J6 Oslo U. B. 624,4° p. 60
K K. Brahe E II, 4 p. 12
L1 Thott 742,2° p. 13r
L2 Nks. 819c,4° p. 132
L3 Add. 249,4° p. 207
L4 Oslo U. B. 260,4° p. 96
M1 Oslo U. B. 215,2° p. 13
M2 Add. 248,4° p. 112
M3 Nks. 4493,4° p. 121
N1 Nks. 405,2° p. 186
N2 Nks. 999,8° p. 49
N3 Nks. 829,8° p. 17r
N4 Oslo U. B. 611,4° p. 208
N5 Ulld. 528,4° p. 53
N6 Århus 331,4° p. 57
N7 Hertel, II p. 58
O Add. 190b,4° p. 18
P Thott 1975,4° p. 153
R Thott 1528,4° p. 158
T1 Nks. 2817,4° p. 89
T2 RiA. (II) p. 54
Ua
U1 Add. 247c,4° p. 223
U2 Berg. Mu. 397,4° p. 19
U3 Oslo U. B. 295,4° p. 21
U4 Stockh. Vn 88 p. 9r
Ub
U5 Ulld. 447,4° p. 200
U6 Nks. 819b,4° p. 250
U7 Thott 1527,4° p. 24
U8 Nks. 818b,4° p. 91
V RiA. (I) p. 84

470

69.Tekstgrundlag: Rostg. 237,4°, p. 76r ff. - Overskrift: 2 et] seu J1-5L4 ÷ J6L3N6-72-3 et Prophetiæ Complementum] ÷ K L1-2M2-3P V - Digtet: 2 Som] At B1N O mod] B-H J L-R T Ua,6-8V imod K med A I U53 styrte] styrtet B2-3C-H J-R T U V4 nep] ey G1H1-2J6L M U5 Siel] Soel M U6-8 sind P R V6 Jeg] og G J1-5N47 nep] ey P8 slige Raad] slig uraad J K L1-3N P R T sig u-raad M9 Stig .. Soel] Slig veed ald Verdens Soel P10 og] ÷ O11 whørlig] u-læslig M13-16] ÷ Ub14 snære] B1-2C-F H I J K L4M N5-7P R T U være G1 suærre A B3G2L1-3 N1-4O16 forraade] forlade C vor] Din J2-5N konges] B-L N-R T Ua V Konge M Konning A konges arfue blod] Arve kongis blod D J1-5L N O V Arve Konge Blod M17 Din] Du C19 Speile] Soele B * som] for J2-5N20 dog] du F21 troet] tenckt L M N23-144] ÷ T223 hafde] kunde L M N tenckt] tro L M N troed H træck] breck B verck O T124 wocted] frygted I agted D brod] brand D L M N1O breck] træck B O strek R Ua Streg Ub25-32anbragt efter114,som tilføjelse til24J625 wil du] vilde F L3-4 dog] du F26 Kong'] B-F G2I J L M1N-R T1U Konger K Lou G1 konge A M2-3 Kong' og Første] Kongen første H1 herrens første H2-327 Fiende] Fiendens B H3O R mord] vold H3O P haand Ua28 Som..er] Som dog ey andet er J1-5L M Som iche andet er E K R U Som intet andet er G2J6N29 dit] B E F G2H I J1-3,5L1,2,4M1-2N1,3,4,6,7O U1-5V din D G1J4,6L3R U6-8 det A C K M3N2,5P T130 har] B-V ÷ A

70. 31 af] og B3F U roed] raad B3M *32 landsens] mss. Landes A1 Sielle] Siæl og D H3L M salte Ub Soele Ua34 det] du L M Ed] een U35 Falschheds] falske J4-6 Falschheds stricker] faldestrikker I36 det i] udi J L4N2-7O U2-4,6-8 * 36 brand] Band M N2-3,5-7 baand L38 saa] paa H3N2-7O39 brystet] hiertet G N6-7Ub *40 hafde] hafver L2N 41 Cronen] B-T1UbV Crone AUa Salved] B-M2N-V Salfue A M342 hierte] B-V hiertis A Sorrigs] farlig C43 Som] Hand L M N sat oppaa] B-G H1,3I-R U satte A * 44 At] Og O J idel] som i een B Springe dantz] Spring og dands L3N Ub45-60] ÷ N545 dend] B-E G-N P R T1Ua V din A F O Ub 46 udskiude] udbredde E47 Den] Din B G H3U6-8 stiern'] B1-2C-I J2-6L M1N1,3,4,6,7O P U2,b Stierne A B3J1K M2-3N2R T1U1,3,448 nu har] haver L1,3MN1,2,3,4,6 hafve L2,4N749-52] ÷ N551 Opblincker] Opblinchet E G2 Og blincker H1J T1 Och (Op L2) liusser L * dend] B-V det A dig] sig B-G L2-4N2-4,6-7O R U V 52 den] din H I J K L1,2,4M N1-4P53-56] ÷ N554 Og] At L1,2,4M N1-4,6-7 Saa D H3V * børn] B-V barn A55 de] den C H U1,3,4 een J * 56 Forrædres] J4M2-3R U5 Forræders B E F G H I J1-3,5-6K L M1N1-4,6-7P T1Ua,6-8 Forræder C D O V Forrædderens A57-60] ÷ N557 det] dit F J2-3L3-4P U6,8 58 bær] bar B C D E G1H2-3J K L4M N7P R Ua V 59 minde] mindet E G1J K L N1-3,6-7Ua,6-8V61-64] ÷ Ub61 rundt] burd' J2-6471N1-5 grum B C D H3V * om] hos E schuld'] at J2-6N62 burde] B C D F G H J K L M N O T1Ua V burde (burdt' I) at A I * holde] holdet B1-2D2F G H3K L M N R63 du] da E vild'] B2G H1-2J K L1,2,4M1N2,4,5,6O T1V vilde K M2-3 vil(t) AB1,3C D E F H3L3N1,3,7P Ua styrte] styrtet D J2,3,5,6M2N1-5 *

71.65 Vild'] B1-2D H I J L1,2,4M N2-7O P U2,6-8V wil(t) A B3C E F G K L3N1U1,3,4,5 * 66 At..Liige] Og i ditt Fødeland ey lide nogen lige L M N schuld icke] ey skulde B J2-5U2-467 Sceptret] Scepteret B C D E F H3J K M N1-3O P Ua,5-6V Riget L1,3,4 * dig..tancke] dig en tancke ogsaa G2L N1-2,4-7U6-8 dig Tancker ogsaa U5 ogsaa en] og en C D E F J K M N3P R T1Ua en] ÷ B H3V68 indbildet] B-I J1-5K-N P R T1U indbilde A *69 Sind] Mand E70 recker] strecker L M U671 blæst] B D1G2H I J L1,3,4N1P R T1U5 bæst A C D2E F G1K L2M N2-7O U2-4,6-8V * O2] og G1H L3-4N O R T1U V 72 de Wiise mænd] den Visest Mand L1-3Ua den Viseste M fornum'] forvend' B H3P forvende O * 73 salved self] Salvede B D1E1H3K L M P self] ret J4-6 * omskantzer] B-V omskantze A74 Forræders] B C D1E F G H I K L N O P T1U1-3,7-8V Forrædres D2J M U4-6 forrædersk R Forræderens A pil] spil O R Ua Dantzer] B-V dantze A75 Engle] Ædle G77 den] din L4M U2-4,b geistlig] Christlig L1-2M78 du] du er (est) L N1-3,5-7 du nu E N4 udi] i E L N Norden] Verden F79 Mirachel..est] Som et Mirackell L Som et Mirachel stod M est] og N paa] thi paa L80 stod] sad(st) D L4M solens] kongens U skin] skrin P G1L1,2,4M U2-4,6-8 * 81 naadig] Naadigst L M83 vere] vær' at B O85-144] ÷ U185 nu] og C * herlig] hellig H1-2L1,3,4U6-8*86 styrte vild'] vilde størt B F H3 styrtet saa V vild'] E H2IJ1,2,4-6K L1,2,4M2-3N1-6O P U2 vilde B F H3R vil A C D G H1J3L3M1N7T1U3-4,b 87 om huilcket Gud] huor om Gud sielv L M N88 Seraphim] B2-3C-G H2-3I-R T1U2-4,b V Seraphin A B1 * tar] B-G H1-2I J2-6M N O P R T1U2-8 har H3L1,2,4 tør A * 89-92 ombyttet med 93-96D289 de] dend H Ub æd-bestandig] æld-bestandig J *90 fra] for B2D1H3J6T1U591-94] ÷ H292 hvilcken] B-N6O-V huilcket A *93 nu] B-H J-V og I ÷ A95 bifald] befal(d) E K L1N2-7 gefald L2M * sig ventet] for ventet K L1-2 * 97 Landsens Pest] Hamons søn J98 Hamons søn] landsens pest J de] Du J4-6M N3V *

72. 99-100] ÷ M2-3100 Opbyltet] Opløfted G J2-6N R * gad] graad F G L4M1 aad N2-7O had H2-3N1101-104ombyttet med105-108J4101 har..aget] Har du titt i Careett forbi dett Raadhuus aget L M N * for] til B H3I O paa E H1J U2-4 oppaa] op i J2-6 udj B1-2H3O Ub * 102 da] dig H3L3-4M N U3-8 dog L1-2 * dig] der I L3-4M paa U2-8105-108ombyttet med109-112 J 4-6105-108] ÷ L4P105 For] ved L1-3M 107 Der] Det L1-2M108 Rhinsborrig] B1H3L2 Rhinborig D1V R(h)ensborrig 472D2F J2,3,5,6L1N1-4O T1U5-8 Rhinborg H2 Rinborg ja baade G1 Riinsberg J1 Rhensborg G2H1I J4L3N5-7 Regensborg B2 Regnsberg og R Rhinsborg A B3C E K U2-4 Rhinsborrig..Rom] dend gandske Christendom M109-112] ÷ L4 109-110ombyttet U6109 frycted] frygter F H1M stød] støt D1F L1-2M N*110 frycted] frygter F M111 Rigens] C-G H1I J1-5K L M N2-7O P R T1U2-8 Rigetz B H2-3J6N1V Riges A Billedet] B1-2C D E G-R T1U2-8V billet det A * 112 effter] mod sin L1-3M * 113 de] din' L1-3M P breffue] Næve M114 næve] B-L N O P R T1U2-8 Breve M neffuer A115 Forrædisch] Forgiefves L M * 116 ære] Naade J5Ub dig] sig J4-5 bær] skiær J * 118 Løcher] Stycker C D1H3J6L3M N1 * 119 af] bort G2N * udaf] i fra N120 Stand] sand I J1K L1,2,4M R * 122 hof] boe D1L M Kongens] B-K L3-4M N O P R T1U2-8 Konge F L1-2 ÷ A125 med..pen] med Digte(r)-Konst J2,3,4,6L1-3M N med digte(r) pen K L4P med Pentzel, Bleck Ub * och1] med B-H O R U2,4V F(i)ædre] B-V feder A og2] med B O126] ÷ B3 Dog] B1-2C-JO R T1U2-8V Byg A Dog..roes] Som fordum pleiede K L M N P hædre] B1-2C-U2-8V heder A127 Men ritzer] UdRitzer K L N P Udviiser M udj] nu i K L M * 129 Stolte] store L3-4O Hore] B-R U2,b herre A * falden] faldet L M fulden U6-8130 og halden] B C D2E F H I J1N1P U2-4V og Hialden G2 ophalden K U5 ophulden U6-8 afholden T opkaldet L M N7 opkalden D1J2-6N2-6O R opholden A G1132 paa] af D1F H2-3J K L3-4O P R T1V med I L1-2

73.133 Adels] ædle G I138] ÷ B3 Lar] D1J P R Lad E G H1K L M N U2-8 At B1-2H3O Har A C F IT1* stande] bliver B O * 139 Tar icke] Ey tager B O kirckis] Christi I J6L3-4R Ub kircke B1,3J4-5K L1-2M N1-4,6-7 * 141 Den] Du B D2O * Siel] Sielv L-N dog] og H Ub143 vredens] B C E F H2-3I J1-3,5-6K N1,3-7O P U2-5V Vrede L1-3M Nordens L4U6-8 Verdens A G H1J4N2T1 maa] lad B F sees] see B F en] ÷ L1-3M R naadis] Naadig B3D2E G L1-3Ub * 144 Jesum] B-F G2H I J L M N1-5,7O P R T1U2-8V Jesu A G1K N6

11. Elegia Ecclesiarum Christianarum

Signaturfortegnelse:

A Gks. 2526,4° p. 269
B Thott 742,2° p. 145r
C Thott 1523,4° p. 655
D1 Nks. 355,2°, III p. p. 106
D2 Add. 113,8° p. 108
E1 RiA. (I) p. 87
E2 Hertel, II p. 233
F Thott 1975,4° p. 126
G Berg. Mu. 112,8° p. 3
H1 Nks. 405,2° p. 234
H2 Gks. 2403,4° p. 257
H3 Add. 160,2° p. 100
H4 Add. 484,4° p. 186
H5 Oslo U. B. 260,4° p. 137
I1 Add. 249,4° p. 325
I2 Thott 345,4°

74.Tekstgrundlag: Gks. 2526,4°, p. 269 ff.: Elegia] J: Wormii Elegia G Christianarum] Christianarum (Autor putatur Jacob Worm) I Christianarum quibus suum lamentantur Episcopum H1 sacratissima] sanctissima F-H4 contumulatos] centumulatus C6 præcocem] præconem G-H7 et vaporem] vapori H simillimum] simillima H8 avet] vult I sit] ÷ F G ejus factus sit] factus ejus sit C9 catulum] cantulum C11 et fraudulenter] ÷ G H12 avolantes] avolentes D17-127 Lamentare..elegiam] ÷ C17 Lamentare] Lamentamini F G18 his] hisce B D E H219 coaluit] Convaluit D E21 altus] ÷ F22 et statim] ÷ B24-127 avolans..elegiam] ÷ D225 et enutritus] ÷ G H26 exteras] alienas et exteras B28 haud] non H I29 palinodiam] Palinodian F30 oras] aras F-H ÷ D1E ingressus est] ingressus est oras B31 bonorum omnium] hominum GH

76. 33 Sutoriæ] Sutoris D1E I34 creatus] postea creatus H36 non justo] ÷ H I sutoriô] uxorio, sutorio F H39 morio] mono D1E Etenim] Iterum F-H43-45 reflectens .. evomens] ÷ I 44-45 et nescio .. evomens GH55 septimo] sexto H I63 Junior] Major F

78.72 verum] vero F-I74 Vel] et B84 Pastoribus] Udg. Pastorum A-I83-84 Jncrepat .. flagellum] ÷ E1F H I83-86 Jncrepat .. terriculanentum] ÷ E2(men indført efter patibulum i lin. 88) 85-86 ceu .. Jncrepat et] ÷ H88-89 agrestes .. Catechumenos] ÷ E G H89 fremens .. Catechumenos] ÷ F H qvos .. Catechumenos] ÷ B91 Antistitibus] Antistibus D1E Antistiti B F-H Antistites I93 gesticulantem .. concionantem] ÷ G96 ridete Pipionem] aspicite histrionem H100 holosericum] D1I ÷ F-H holofericum A B E

80. 103 qvi] cui E104 ubi] cum G H107 minis] minis et jurgis F H109-110 Monachos .. extirpasse] ÷ G113 Commentatorem] Concionatorem F-H117 flavus] flavas B124 incuriosi] B D1E-I in curiosi A125 Dolete boni] ÷ B H I126 et cum Ecclesia] ÷ H I - Underskrift: Exscripsi Hafn. dj. 14. April. A° 1676 A

474

12. May er velkommen

Signaturfortegnelse:

A Thott 746,2° p. 94r
B Thott 1528,4° p. 272
C1 Nks. 819b,4° p. 215
C2 Thott 1527,4° p. 14
C3 Nks. 818b,4° p. 95
D1 RiA. løst ark
D2 Hertel, I p. 572

82.Tekstgrundlag: Thott 746,2°, p. 94r ff. - Overskrift: 1 MAY] Jacob Worms May C3 J. Worms May C1-2 Maye Sommer Riden. May D2 ER] ÷ B2-11 Ja! .. Corydon] ÷ B3 Underlig] Det er Underlig C indreeden] Jndretted C D8 befatted] forfattet D9 Tiænistfærdigste Den Hyrde] ÷ C D under .. etc] C (D) ÷ A. - Digtet: 14 i] om C2 Vinter] B D vinters C Sommers A15 Juull monn' lide] juulen lide CD Juulen skride B23 Krantze bær] Krands dend bær C D25 bedaared' er] bedaarede C26 Een] B C D1 End D2 Frem A31 Trænde] Tvende C D32 May-Greens] B C D2 Mayens D1 May-græners A34 De] Dend C D Wigtig] Prægtig B C D36 Fører .. Stor] Ja af prunk og pragt er stoer C Fører Pragt og Statz heel stor B Fører Prunch og Pragter (Pragt ret D2) stor D

83.41 Nonne] Frue B42 indskreven] opskreven B C1,3D er skreven C245-6 Lod .. Prunch] Mod sin Mand er icke haard,/ Hun er Modig Spodsk og strunk B51 ey] er C56 erlanged] C D erlanger A B73 Hand sig] sig op C D76 Sommer kierlig] kierlig Sommer B C D

84.84 Svogerne] Svogeren B C2D Svogrene C185 dog var] er dog B her var C91 sin] B C D sig A klocke] B C D klocke- A93 gaffv] var D94 ved] hos B C D101 De] mand B C D106 monn'] maae C D1 monn' .. døe] var..død B114 Han] hun B D1116 Sin] fin C D

85.122 Omskiøndt] om end CD Skiønt at B125 Kram-Svenden] Kram Svenne B C1131 har] havde C D135 slaget] B C D taget A 141 Enden] Ende D Aften B 142 Skaffer skulle og aftakke] B Der mand skulde og aftakke CD Skafferen begyndt' at tacke A 143 begyntis] B C1-2D begyndte C3 begynde A151 Her] Der C D156 Blood] Mod C Sind D

86.171 Træ] B C Træet A D175 skiældet] skiændet B D2181 bliver] bleve D182 Sorgen] Sorrig C3D1 sorg C1-2D2 fast monn'] fast monne C2 maatte fast D1 maatt fast D2185 Hos] For CD186 det] dend C denne D Skandeerlig] skadelige D ÷ B Skraal] skaal CD193 Maye-Quist] May og qvist C D1194 Moster] Most er C2 Søster B Muus er D195 Saadan] vel den CD196 Eller] Efter C2-3

87.201 mishaager] misfalder C D Fruens] Brudens C2-3204 kun Æder] har æddet] B C D213 Øret] øjet C214 Dend] C D Hun A B215 Krage] 475 skade C D22og23ombyttet i A222 May-Jnde] May-Nunne C224 monne .. brumle] brøler, stanger, brumler CD225 monne .. skumle] tygger drøv og mumler C D226 dræk] B Træck A C D233 den] paa D i C235 var] giør C D var Mellem-Penge] jmellem Penge B2

88.241 Seer] see C D244 med] hver B C D stolten] stolter B stolt en C2-3 Pige] B C D Piger A

13. Dend Alamodiske Epaphroditus

Signaturfortegnelse:

A1 Add. 113,8° p. 58
A2 Nks. 355,2°, III p. 102
A3 Coll. 516,4° p. 279

89.Tekstgrundlag: Add. 113,8°, p. 58 ff. 3-4marginalnote: a) Biskop Hans Bagger b) Morten Lipper A210 eller] et A2 11 dog] ÷ A2-324 aabenbare] aabenbarer A231 skal icke] icke skal A2

90.46 eye] icke A247 love] lave A2 skuden] Udg. skoven A1-356 siunger] siunges A2

91.71 Her] Der A273 Materia] A2 Matena A1,3Underneden: Dette er Hr. Morten Lippers portrait uden tvifl af Jacob Wormb A1,3

14. Lychens ubestandigheds Speyl

Signaturfortegnelse:

A1 Nid. 69,8° p. 276
A2 Nks. 568B,2° p. 136
A3 Nks. 2817,4° p. 99
B1 Nks. 819b,4° p. 329
B2 Thott 1527,4° p. 214
B3 Nks. 818b,4° p. 121
C1 Thott 742,2° p. 124v
C2 Ulld. 447,4° p. 98
D Nks. 355,2°, IV p. 510
E1 Gks. 2403,4° p. 133
E2 Add. 160,2° p. 67
E3 Add. 484,4° p. 140
E4 Rothe3, II p. 200
E5 Nid. 549,8° p. 55
E6 Coll. 516,4°(hæfte 1) p. 1
E* Upps. Ur: V 275 p. 1
F Oslo U. B. 260,4° p. 103
G Thott 1523,4° p. 131
H1 Add. 249,4° p. 253
H2 Thott 1529,4°, IX p. 31
I1 Oslo U. B. 215,2° p. 46
I2 Add. 248,4° p. 421
I3 Nks. 4493,4° p. 56
K1 Gks. 2404,4° p. 279
K2 Oslo U. B. 624,4° p. 76
L Nks. 405,2° p. 289
M Kall 395,4° p. 190
N1 Add. 167,2° p. 529
N2 Add. 247c,4° p. 129r
O Nks. 2017 4° bagest
P1 Nid. 309,4° p. 61
P2 Thott 1528,4° p. 44
R RiA. (I) p. 93
S RiA. (II) p. 28
T RiA. (I) (kun enkeltestrofer) p. 15

92.Tekstgrundlag: Nid. 69,8, p. 276 ff. - Overskriften: 1 Lychens] Paa Griffenfeld. Aut: J. Worm Lychens D Om Griffenfelt Anno 1676 Lychens A3 Hoc seqvens innuit et tangit Griffenfeldum morti destinatum sed tamen Liberantum Lykkens P2 Hr. Peter Griffenfelds Process og u-skyldigheder funden Anno 1677. Lyckens G1-2 Lychens..paa] ÷ K2 1 ubestandigheds] ubestandige D E1-3,62-32 daa..etc.] ÷ E54 Grib] Griff E1-4,6E* F I1K2P R7 Efftersettes] eftersattes G H I1L N eftersettes og B Effterstræbes F11 Storchen..Kragen] Alicken (÷ O), Urhanen, Kragen, Glenten Musviten, Storcken I-P12 Skaden, Bogfinchen] ÷ I-P13 Aftenbachen] ÷ I-P14 Svalen] Svanen D E1-4,6E* H ÷ I-P15 dend] E E* H-P en B ÷ A C D F G R S Gaas] Gies C F Gaasen D16 Stilles] stillet I-O19 Stæren] ÷ E1-3F20 Agerhønerne] Agerhønen A2-3B C2D E1-4,6-R21-23 Dog trøstes..Duen] ÷ I-P21 Jaa] og B D E1-3,6E* H24 nogen] ÷ C2D E1-4,6E* H L30-32 Siunges..etc.] ÷ O30 den] en B31-32 Jeg..etc.] ÷ B

93.Digtet: 13 hofven] haven B1-2C I1K1L-P14 ypperst] yderst IK L M N1O16 snæret blef ] blef snart H17 indføyet] indfløjet B C1F M S23 Ham..J] Viis var hand og i E F Hand Viisdom bar i P Ham] Hans A3C D E* G H I K-O R S25 hand] ham B E5G P26 schach] skock M S32 arted] agtet C E* H35 kloghed] Klogskab B E-H P R T

94.53 liun] Liune D E E* H som2] ÷ D E E* H56 til] til i L57 kloghed] Klogskab B D E-F H K2O P64 viis] vist M 66 er] A3C D E2-5G H1I-O R S en E1E* H2P Ære F dier's A1-2B66 oc1] ja G H1I K L M N P ÷ A2-3B* 86 sin] hands IK L M N

95.97 forkæret] forkorted I2-3K1L N2 saa keered G P * 102 væned] vined P varde A2B Vermed D I M Væmmed A3G teede C * 107 udgydet] udrydet L113 mon ham] hannem O121 lunde] Lande I-O124 største] A3C-S høyest A1-2B125 for] med F 126-7] ÷ H1127 dermed de] Dog dermed D E-F H247796.13] ÷ H1133 floch] flor H2I-O142 fich] faar O143 kund] kand I K L M N144 Spant..sag] Da spandt hand op en sag A2B151 vild] vil C2E1-3,6-F H1L M N O R156 hannem] Griben C2D E* G H I2-3K1L M N O S Grifven C1E F I1K2P R ham B2161 oc] op A3B C2D G K L M N2O-S166 af] for C2D H

97.172 Mod] med O182 Mayestet] Manstet I2-3183 concussionis] Confusionis C2I K M P2186 flux] strax E1-3,5,6-F H K2 og D henleet] ham vred H187 dieris ratio] rationem D-F H194 fich slig] kund' faa E195 Her] Der D-F H sanches] samles C2G I-O205 ved] Med N

98.214 som] A3C2E-S paa A1-2B C1D lund] Land I2-3K1225 dem] dend I-OR226 styrtet er] styrted ned IK L M N O er af] ud af E23-30er nydigtet, og resten mangler (se kommentar) O235 daa] De A2C E F I2K1M P236 Beringet] Bringet H2I1,3N Ringet K Omringet C De bringet G243 Ham] Som CR246 ophitzer] hidser I K M N P T

99.253 acted] agter C1D E E* G H P254 dog] ÷ D-H255 der Griben arresteris] Hand ilde med handteres I K L M N256 Gunst, gotz oc guld] Sølv, Guld og Gunst E F261 guldfeyre] guldfiere C2IK L M N263 Svan oc] Svane, I-N264 et] og E-F H2 en H1265 Med] A2-3B-F H I L M N R S T Men G K M Mod A1 fire] feire I L N2267 See] Fra D E F H286 oc .. ven] ogsaa dend Pafuglens Ven I-N P Paafuglen og Strutzen B

100.304 himlens] Jordens D E E* H *306 sin] sig I2-3K1L M N muur] snuer K1 tour K2 rur I2-3L M N312 For] Med H313 Ørnen] ørne I2-3317 vorde] være E-F H317 vorde Herre] herre være H322 seyer] megen I K L M N324 træder] træde B C E-F H-N P R traade G trine D Guds] hans D E5M P fied] sted I K L N326 Gud plante] Indplante I-N P327 Oc] Gud A3C-N P R S

101.332 brød] fred M334 du] og H344 der] Det I1,3L M N353 dem udviiser] dend nedvisser I1-2K1L N1 dem ned viiser I3K2M P T dend vejviiser GN236] ÷ A3G361 Daa] Der I K N2P mild mon] monne D-F363 Trêen] Traad D-FH Traader I L M N Træer C R * 367 schull'] skal C D E* H-N P-S mon E F

102.37-51] ÷ B373 muuret] Muur og E* H K2R Muurens D Laas og E F376 B dur] Badiur I1-2K1 Bodiur I3M de duur N2 beduur P Bedaux H2 ÷ H1377 Oc] Om G I K1382 stifftet] Skifftes C1 skifte M Skifted I K1N383 ey2] og I2K L N ÷ I1,3M P lefnes] lefveris I3M P leveret I1384 var] er E F385 Ald..undviger] Thi Lycken hannem sviger I K L M N P387 For..sviger] For Verden ham Undviger I2M P For Verden hand undviger I1,3K L N396 du] ÷ E5I-N40og41ombyttet I-N P

103.41] ÷ H2411 Sparre] Spurre G I K1L N*415 de] ÷ I L M N2416 Fant..hierte] Hun fant i hiertet K421 fugl] Grib E1-3,6E* H I2-3K1L M N Griff E4-5F I1K2P R T422 blød] rød C2D E-F H433 Mens] Med 478I K1M434 ey] A3B C-N P-S icke A1-2442 udfriet] undfried I2-3K443 hver] hun I L M N hand K P T445 mørche] Mørse E mørkhed P * 446 klaffer hornet] Klaffet Hernet IL klaffret hernet M

104.455 snarlig] hastelig IK L M N P T bortflytte] flytte I K L M N P T46-47-48]48-47-46I K L M N P461 lychen] Verden I K L M N P Jer] A3C2E-N P-S her A1-2D463 lychen] dog hun E F hun dog E* H omtritzer] optridzer C1D E F H * 464 Saa nu Som før] C D E F K M P som nu som før G I L N som nu, saa før A E* H R S467 kand nedbuche] ned monn' bucke I-N P474 det] Men E-F484 J] man E F486 en..muld] forvist en muld K

105.493 den vrimle] nedvrimle E-F H496 i] till A3C-G I K L M N P503 slet intet] ey nogen E-F H505 himlene bevare] Himmelen skal vare I-N507 modgangs] modgang C1E1-4,6-F G H P snare] fare E F K513 dig] ham E-F H514 Fra..nød] Og fri dig fra all nød I-N P515 Jeg .. sucher] For Griffen ieg saa sukker F 516 storm] Sorg E Skam C2D stød] nød E F

15. Studiosus Lamentans Redivivus

Signaturfortegnelse:

A Nid. 69,8° p. 250
B1 Nks. 355,2°, III p. 169
B2 Ulld. 447,4° p. 20
C1 Oslo U. B. 611,4° p. 367
C2 Nks. 999,8° p. 22
C3 Nks. 829,4° p. 6v
C4 Ulld. 528,4° p. 21
C5 Århus 331,4° p. 21
C6 Hertel, II p. 18
C7 Rothe, II3 (1748) p. 194
C8 Nid. 549,8° p. 44
C9 Add. 160,2° p. 15
C10 Add. 484,4° p. 21
C11 Borreby B IX p. 21
D1 Nks. 405,2° p. 520
D2 Nid. 309,4° p. 89
E1 Add. 249,4° p. 94
E2 RiA. (I) (kun v. 46-50) p. 17
F1 Thott 1523,4° p. 716
F2 Oslo U. B. 624,4° p. 20
G1 Thott 742,2° p. 145v
G2 Nid. 308,4° p. 8v
H1 Add. 258a,4° p. 66
H2 Oslo U. B. 260,4° p. 17
H3 Gks. 2405,4° p. 1
I1 Coll. 538,4°, I p. 135
I2 Gks. 2404,4° p. 206
I3 Add. 248,4° p. 206
I4 Nks. 4493,4° p. 224
I5 Oslo U. B. 215,2° p. 92
I6 Kall 395,4° p. 75
K1 Add. 483,4° p. 25
K2 Coll. 516,4° p. 24
L Thott 1975,4° p. 47
M Nks. 1670,2° p. 32
N1 Thott 1529,4°, IX p. 3
N2 Nks. 819b,4° p. 210
N3 Thott 1527,4° p. 1
N4 Nks. 818b,4° p. 128

109.Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 250 ff. - Overskrift: Ingen titel N1 1-16] Stupiosus Lamentans Det er Studenter graad formedelst Lyckens modstridelse og forfremmeres Mislingelse. Melod. Vender om med poenitentse. F1 Mag. J. Worms Satyrische skriffter Studiosus Lamentans Det er Studenternes graad formedelst Lykkens modstridelse og Forfremmeres mislingelse M 1-4 Studiosus..Hielpforlatte] ÷ C11 Lamentans et continuatus] Relamentans C D2-16 et..supra] ÷ N2-43-16 Dett.. supra] ÷ C7-8K En anden viise af samme Melod. Componered 3 aar effter forrige F24 Hielpforlatte] hielpeløss(e) C2-6,9-11D E I6 Nødtrengte] nedtrængte I1-5 nødvendige C2-6,9-11DG2 nødtrængende G1H1-28-16 Paa..supra] ÷ B18 Paa] paa og fra C2-6,9-11D och deris egne] ÷ C1-6, 9-11D G10-16 saa .. supra] ÷ C111 Største] største hast og I af] af Sandheds tienstfærdig(st)e opvartere (Vaklere E) D1 E G H I L13 Philothei] Philotheo B2 H1,3 Philotheto C2-6,9-11 D2 ÷ I14 Siungis..Melodie] Under forrige Melodie C2-6,9-1116 Anno..supra] ÷ C2-6,9-11D G H loco] ÷ I - Digtet: 12 Taare] B-N taaris S14 beck] bleck C D F G H I1-5 K M Graad B2 och] af I2-4N3-421 hierte] hovet C-F G1H-N øyen G225 Tempels] kirchis CD26 dett vennekiøbte] hans præsters slette E-N

110.Strofefølge: 4-5-3-6M31 Trende] Tvende C7-11D2H K M N1 32 om] paa CD Sall] Hald C7-1134 Kaldsbrefs] E-H I2-5L kalds bref C D I6K M kalds-Breve B Kaldsbrefvis A kiøbe] kiøbte C1F1IK *35 begræd da] begræder C D løckens] kirckens N2-4Strofe4og10ombyttet I K42 Søled] Sølcket I43 Sorg] B-N Sorrig A45 følgis] følger G ey] ad C D246 Oppaa..wey] Dog ieg bliver icke glad C D2 Skuffe] skriffte I1-4 skifte I5-6K1 slibrig H snefre G ÷ K251 frembbrachte] fremlagde N55 vellstands] verdens H56 Wed formørcked] Ned i Mørch fra (paa D1) C D62 For] Om E-N63 Hand] Hvad I1-464 da] dog B E I da om vendt] omvendt dog B omvent ret C D omvendt da H65 den] paa G

111.71 Grib] Grif C7-8E F2G H1-2I1,4-6K N473 Da] Du C1 I K74 du] da C1IK styrt] stødt F G H2-3M ført B76 Och er] Men nu C5-6 er] blev H var G vdblest] opblæst G H udslet C1-5,7-11 udslugt C6D2F1 * 76 brand] Regn I3-4 * 82 dit] B-N din A85 frie] fryd CD86 dig] sig I3-4 93 udspirer] udspiret C D I95 boer] bær D2E-G H2I-MN1 bar N2-4 96 Och .. skieuf] ÷ C5-6 Og i Sølvet skummet Skev H1 I det Sølv er skummet skiev H3 Og i kiortlen Skielm-Skiev H2 Sølfskum] F1G L M Sølvskums N Soelskind C1-4,7-11D K soelsiun I6 Sølv-Siun I1-5 sølf skye F2 meer end B mangen E Soeleskinnet A101 Grib] Grif C7-8480E F2G H1-2I1-4,6K * maa] maatt(e) C D K N4103 Felde] helde H2 I L M N2-4 * 104 Større] Største C D * 105 for..straf] forfegtet liden Straf M N lide] lider H-K106 maa] maatt(e) C D

112.111 Griben] Griffen C7-8F2G H1-2I1,3-6K112 icke dog saa] dog ej nær saa N114 dog] og B122 Griben] Griffen C7-8F2G H1-2 I K123 Snedig] ferdig C7-11125 hadsk w-venners] hastig venners C D126 skarp] trædsch C D * 133 Straffen] Herren N2-4 ey forglemmer] icke glemmer IK134 Hefnens] Herrens F-N till Jer] Jer vel K till] vel I135 Gribens] Griffens C7-8F2G H1-2 I L136 Jesu] Kirke E141 Salved] B-E G-L store N Salfvede A * Himmel Herre] ÷ C9-11142 vell] jo IK144 Wed] Med C-FK-N146 Cinnober] B-N1 Cinnobers A *

113.151 tusind] B C1-4,7-11E-N mange C5-6156 Guldet] Kaldet K161 hos] ved C-F H-N Støtten] Støtte C5-6G1H1,3I K M N2-4 Slottet D2G2H2 Hytten E162 Dirick bær] Drick frembær IK163 hand] mand N2-4 Guldets] Gulde B nøtten] nytte C-EG H1-3I K M N171 er] B-N ere A172 Griib] Griff C7-8F2G H1-2I K174 taarn .. nedbrut] traad er overbrudt IK taarn] garn C D2175 lese] lære N2-4176 Adzers] altar(s) D1E-N181 ey] dem K183 ey Smager] faar smage K184 altid] ikke K * Modgangs] B-F I-N Lykkens G H Modstands A185 ô og D186 er wblid och] sviger og er K er mig altiid B nu blind og E I L M N1 er mig blind og F G er mig barsk og H

114.19] ÷ H3194 Jngen] Ficken G1H1-2 lycken G2 for mig staar] om den stoed H1-2 nip] Vip D1E F I1-5LM N2-4 nick C1-3,7-11 * 195 De] Der B C Men K * itt] kun N ret G luncken] lumpen(t) C D E G2IK L204 tron] bord C1-6206 Thi] For D et] B1C1-3E H1,3I N4 en D1H2 N2-3 for G ved AB2C4-11D2F KL M N1213 Gaaer] Naar C214 Och] Hen C7-11 till] i G H216 de drog de] C1-4,7-11D E L de Drogge C5-6 drog dog G den dag de F I K M N de siden H2 de endlig H3 de eengang B de dog da A drog .. blifver] blir omsider H122] ÷ C D2(men senere indskudt i D2) 22-23ombyttet D1

115.232 Sluttet] B-N Sluttis A inden] uden N2-4 vact] magt C7-11 D1 E F1 G H2 I K M N1234 Som] Hand GH241 fattig] B-N de fattige A246 Jcke] Aldrig C7-11G H251 Ney] Men I K klynken] C D E I K N ynken F Bynchen L hynken M bukken H lyche G2 Ønske B ynsken A253 Somme] De som N2-4 bynken] C1-6D2K1N Klynken F M Øncke B2 Ønske B1G2 Sukken H yncken A C7-11D1E G1 I K2L256 Skruis] Skrivis C D E K2 Skrider N2-4 pald] hald C1-3,5-11D E F2H1,3I-N * 261 Humle] Himmel B2C1-6F1G2H1,3IK N2,4 * 265 Hand..Prophett] Hand af Baadsmænd (-mand C4-5) har Profit C D2 for] fra I K Bodsmend en] Baadsmandens K en] er F2 H2-3 til D1 Wdaf..opleet] Dog af høyste agtis lit CD2481116.272 hummelvraget] himmelvraget B2D2F1H I K himmelvrager C1,4-6N2,4273 hummelstilcke] himelstilcke B2C1,4-6D2I1-3,5-6 * 274 ham] det C D2276 dit] B C1-3,7D2E F G1H I2-6K1L M N2,4 det A C4-6,8-11 D1G2I1K2N1,3276 humle] hommel D1F1G1L himmel C D2H I Himle B2 fulde K28-30] ÷ C7-8281 Dievlen] B-N Diefvelen A282 Griben] Griffen B1 D1 E F2 G H2-3 I1,3-5 N3284 Mens .. kiør] Af forurettelse hand kløer C1-4 Hand af forurettels kiør C5-6 Af forrettelse hand kløer D2 Af fornærmelse han kløer C9-11 * 291 Fix] for H det IK292 Fanden] Satan GH294 befordrer] forfremmer E-N295 Gribens] Griffens B1C9-10 E F2G H I N3295 Pestilentz] B-N Pestilentze A296 Sententz] B-N Sententze A301 mig och] O! mig I304 min] din M *306 dog] mig B

117.313 mangen] mange B1H2 I2-4 Raae] faar B1 Ræf C D mand I K314 hiort] B C1-4,7-11D-N hiorte A * 32og33ombyttet N37anbragt mellem31og32M322 vorned] B-D F-N wornede A *323 tuder] luder M325 Bechholts..prest] Beed og got for hver en præst GH * Bechholts] Bexholst C1-6 Bechholt C7-11 Holbeks E * 325 din] C-F L M du I da K den A B G H N326 For du tiener] Før du triner N2-4334 wd af] Af een M336 vell] ret B-F I M * 342 fick] faaet F343 designeret] destineret F346 Skall] kand H grandske] dømme CD hans] den C D E K en I

118.352 maa skee] sig end G1 sig ey H sig vel D2 snylt sig] C D1 sig snyltes K sig snylte I1,3,5,6 slumpe F snylte A B L M N *354 Jndtage] udtage I355 Flock] B C1-4,7-11D E-H I5-6K-M N2-4 folck A C5-6I1-4N1 till..gaar] den saa tilgaaer C9-11 de mon til gaae C1-4 De strax tilgaaer C5-6*356 Saa] At C9-11362 self en] selver C D self] sig I5-6 K363 Alt] ald K self C D G2 sitt] sin B-N37-50] ÷ C11375 øre] øye N * 382 for] C-N i A B383 w-kyndig] umyndig G H udtylte C1-6,9-10 * 384 vden] ej for C1-6D2H ej til C7-10D1 told] kald C1-10D1

119.391 J Nyder] Jer undes H Nyder] Dyder C D393 Den] Dem L M394 pæll] Hæl K401 Seyr] Ziired E G H 411 For os] Førre C5-6414 Øse paa ham] Paa ham øse C1-6D paa] i E G H L M N naader] Naade B-K M N Naadens L415 hielp forlatte] hielpe-løse C7-10E * 422 en] den B C4-6 E F H1 I L N4424 mact] verck C1-10 D426 Raaer] E F G L M Gaaer C1-10D N1 Raader A B H-K N2-4426 endnu] end B1I5 nu H1I1,2,6K N2-4 med H2-3

120.434 klem] skam C4-6 K meen G H435 Keyser] Keyset H store Konge] Konge! Store E-N442 fattig] B-N fattige A444 Midt..død] Mit udj vor Modgangs Stød C1-10D452 som] ÷ B D2G H her] ÷ C1-10D1463 Trompeter] Propheter C1-7,9-10D1464 Simoni] kogleri C1-10D465 da] her C-E I-K dog F2G2H1M N2 *466 hun] dend F2 I K stedse] største E2 I M

121.471 glatte] falske IK474 ærens] hæders C1-10D475 For de] Den, som C1-10D476 Giøres de] Giør de dem N de] strax C1-10D483 jo] 482 da H ey E N2-4 der C7-10484 som en] nu som M N stanck] Brand C7-10 Storm E tant C1-6D stinkend' B496 hviil] boer N self F M503 de .. vell] vel høyt kand C1-10D504 Tør] Far C1-10D505 da] du GH506 siunge] tale C7-10D1E2F H2-3M N4 sige N1-3 skrive E

16. Visio Abrahamstrupensiset Svanholmensis

Signaturfortegnelse:

A1 Nid. 69,8° p. 263
A2 Rostg. 237,4° p. 139r
A3 Nks. 819c,4° p. 104
A4 Thott 742,2° p. 20r
B1 Ulld. 447,4° p. 51
B2 Coll. 536,4° p. 104
C1 Nks. 819b,4° p. 405
C2 Thott 1527,4° p. 44
C3 Nks. 818b,4° p. 140
D Nid. 309,4° p. 225
E Nid. 308,4° p. 20v
F Berg. Mu. 84,8° p. 30
G1 Add. 167,2° p. 841
G2 Coll. 538,4°, I p. 142
H1 Nks. 819,4° p. 268
H2 Berg. Mu. 397,4° p. 38
H3 Oslo U. B. 295,4° p. 38
H4 Stockh. Vn 88 p. 15v
I1 Gks. 2405,4° p. 29
I2 Oslo U. B. 260,4° p. 45
J1 RiA., indlæg (31/51679) løst blad
J2 Nks. 2817,4° p. 37
K Thott 1528,4° p. 257
L1 Add. 247c,4° p. 182v
L2 Nks. 1670,2° p. 48
M Thott 1975,4° p. 19
N1 Oslo U. B. 215,2° p. 38
N2 Add. 248,4° p. 197
N3 Nks. 4493,4° p. 210
O Gks. 2404,4° p. 178
P1 Add. 113,8° p. 75
P2 Nks. 355,2°, III p. 89
P3 Coll.516,4°(til v.20) p. 91
R1 Nord. 1170 p. 61
R2 Oslo RiA. 54,2° p. 59
R3 Nid. 309,4° p. 313
S Oslo U. B. 624,4° p. 96
T Add. 258b,4° p. 1
U1 Add. 249,4° p. 17
U2 Add. 483,4° p. 11
U3 Coll.516,4°(fra v.21) p. 91
V1 Nks. 405,2° p. 152
V2 Nid. 549,8° p. 75
V3 Kall 395,4° p. 14
V4 Oslo U. B. 611,4° p. 234
V5 Nks. 999,8° p. 100
V6 Nks. 829,4° p. 41v
V7 Ulld. 528,4° p. 87
V8 Århus 331,4° p. 105
V9 Hertel, I p. 172
W Borreby B IX p. 55
X1 Add. 160,2° p. 38
X2 Add. 484,4° p. 100
Y RiA. (I) p. 81

122.Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 263 ff. -1-2 Visio .. 1678] A1B2 Visio Abrahamstrupensis et Svanholmensis B1 Miracula Mirabilia det er J1 Mester Jacob Wormbs Schrifft J2 Visio Abrahamstrupensis eller I1 Visio Abrahamstrupii eller I2 Visio Abrahamstrupii et Svanholmii eller G N O Visio Abrahamstrupii C3 Visio Abrahamstr. H1 Visio Abrahamitica L Visio Abrahami A4R Visio Abrahami Meteora (Meteori U2 Meteosa V2) eller T-X Geistlighedens Suck Visio Abrahami Det er D ÷ A2-3C1-2 E F H2-4K M P1-2S Y2 1678] Auth. Jac. Worm. Vid: nok et andet Siun, pag. 108 P23 vnderlig] Synderlig(t) J2K L R1-2S T U1-2V1-6,8-9W-Y och Sældsom Siun] ÷ F G Siun] ÷ A2D E F G H13 dog..Sandferdig] ÷ M T3-4 dog.. Som er] ÷ N O Sicker] vist SU1-2V-X * Sicker och] ÷ E Sandferdig] Sandferdig Siun A3D E F G H1 4 Som er] ÷ E I5 Svanholm] A2-4B2C3D F G2 I-O P1-2R1T U1V1-4,6-9X Y Svaneholm A1B1C1-2E G1H R2S U2V56 Hvor] Hvorledis G L2M N O Y Hvor, først K Da først R1 Da P R2S T ÷ A2,4B I L1U-X 7 En sterck] Dend sterche P R1 S-V Dend store W X8-9 Jblant hvilcke Opkom] Opkom (kom PR) Jblandt disse Skyer P-X12 Som] saasom C ÷ A4 B E I K M N R1Y12-13 J..Jact] i Persisk (Persicks) Dragt S-X13 per-force] process(o) F G H1-3 profos M N O * Jact] flugt A2G H4L2M med] med et E-H L-O horn] hornet J P R1-2S T U V1-8W X paa] veed D E S V9W Y13-14 hvis..forgyldett] ÷ F T U V1-8W X17 kunde] kunde have H3-4 I K L R1T U V3-9W Y * 18 Wid .. itt] Var paa en Gylden Lavet satt ved dend højre Side et VW Wid .. Støcke] Var sat ved dend høyre Side et guldmundet Sølvstyche P sin] dend A2,4 B C D F-I K L M P-U V1-7X Hanens E lod] laa GH M N O stod E L den .. Sette] ÷ L den] der H M-O ÷ E Sette] sat E opsadt M N2-3O ÷ C H N120 Guld] puurt guld P R1-2S-U V1-8W X22 Brand2] ÷ J2K R1-2S-Y23 Jdell] ÷ E J2L-O P1-3R1-2T U V1,7 * 24 6] ÷ G1 Hæsselig] hesteligt A2B2G2H1L1U1 * der] det C E I2S T U V1-2,4-9X dette D V3 dend B der hafde] med F G H ÷ N125 och Skiefve] ÷ H2-4 J2 S T U V1-8 W X27 mens] ÷ F G H L R1-2T U V2-7W X

123.28 7.] ÷ R1-2S T U V1-8X Der] Da I V9 der nu F G H ÷ E L2N3Y Der denne] Dog den T U V1-7W X * stedse] stoed och F G H saa 484C * galede] galede af (udaf U1V3) sit Jægerhorn T-X galede af sit eget neb F29 seett] ÷ E F G1N2-3O Y29-30 och .. Jegerhorn] ÷ R1-2S-X30 Allt] Hane M O ÷ P Aff sitt Jegerhorn] ÷ F Jegerhorn] eget Horn H eget Neb G * 31 8.] 7 R1-2S 6 G1 ÷ T-X Strax] da strax S-X ÷ I Skofven] en Skov S T U V1-7W X ÷ B2V8-932 denne] dend E G P3R1-2S-X33 den] och dend A2B1C2-3F G H1I1L2N R1-2S-X34 vred] vriede S T U V1-5,8-9W X vridde N1 vejede N2-3O V6 vendte F G H I K L P R1-2V7 * den1] hand M N O T Y ÷ F G H J2 V4,8,9 den2] ÷ D-H J2K M-P R1-2S T U V1-8W X Y * 35 och dett] saavelsom paa P R1-2 S T U V1-8W X och paa V9 dett] det Haltede P3T U V1-2,4-8 det holdede V3 det paltede W X det tendte S dett Sølf Støcke] Sølfstycket P1-2 R1-2V9 Att] Saa ST U V1-8W X saa at R2V9 saaledis at I36 Jndtill] ÷ J2 O P S T U V1-8X * Mellem36og37indskydes: 9. (8. R1-2) Saaes i Lufften een Schultende Schytte, som skiulte sig bag (bag ved R1-2) Hanen til et lidet raadet træ, som siuntes med Sølfgreene at bære blege blade PR1-2 7. (8. SW) Dernest saaes i Lufften een Skytte (Skytten S W) som Schultede (skyulede T skiulte V2 Schulte V7) sig bag ved Hanen, til et lidet raadet Træ, som syntes med Sølf-Greene og (at S) bleege (bære S) Blade S-X 37 9.] 10. P 8. J1 T U V1-8 W X 7. G1 ÷ L2 R1-2 Lige som en Engel] Dernest (Derefter S T V2,4-8W X ÷ O) saaes i luften (÷ U V3) En Engel (en fugl U V1,3) O P R1,2S T U V1-8W X kom] Som kom O P R1-2S T U V1-8W X38 Salfve] Sølf F G H M N O udi haanden] ÷ J2PR1-2S-Y39 bliant klædde] ÷ U1-2 41 10.] 8. G1 ÷ H3-4P R1-2S-X42 Førsten .. dig] Fyrsten, holdt (÷ V4) dig fast ved de (disse R1) Norske (Nordiske R2) træ-gamle (tro-gamle P gamle troe S U V1-8 X træ V9 gamle træ W ÷ T) Bielcher og lærde (viise og Lærde S T U V1-8W X og viise og lærde V9) Mænd, men tag dig P-X vare] vel vare G H K M R1-2T U V1-7W X Y44 och1] for dend Schultende (Schultede/Skultede S U V skiulte T) Schytte, der (som S) lurer som en Ulf, og (og] ÷ P S) P R1-2S-X baaell] ild P R1-2S T U V1-8W X de] disse PR1-2S-X45 ofver sig] ÷ P46 udlagt] her begynder R348 Commissariat] A4C-M N1P R1,3S U V2-9W X Y Commissar N2-3O Commissariatet A3B Commissaritet A1 * Strax] XI. Strax E Strax derefter P3S T U V1-8W Men strax derpaa V9 Strax da Y49 vinger] A2B1C vingerne F G H J1K M N O T-Y sine Vinger P vinge A3-4J2 ÷ E vingen A1B2D S50 refnede] brast (brøst V1 brast i tu V9), den Schultende (Skultede S U1-2V skiulte T) Skytte falt i (ind i S V1-2,5-9 ned i U1-2V3-4) en tornebusk (tornebusken V7) R S T U1-2V vdsluchedis] udsluchedis, den Schultende Schytte faldt ned i en Tornebusk P350-51 Parderens .. dumme] ÷ G51-53 fordi .. samme] ÷ P1-252 dette Myterie] ÷ S Myterie] A2-3C-H J-N P T-X Mysterie A4 forræderie Y Mysterium A1B I O R52-53 och..regenbuen] ÷ J2 53 samme] ÷ F-H K485M-O P3R-Y54 ned dratte] uddrate J nedfalde E N O R1-2U2 neddryppe K ÷ H55 Marcken] jorden I P3R * 56-70 Hvilckett .. Forklaring] placeret efter digtet A4 ÷ I56 Hvilckett Alt sammen] ÷ R Att dett] ÷ D F G H K N1P U2 Att dett Saaledis] ÷ L Att dett..staar] saaledis som skrevet staar P56-58 Att dett..vidner] hvad som er passeret bevidner i Sandhed E 57 Saaledis .. passerit] saaledes er passeret V4 Saaledes er (at vere saa F G N1 at være S) Passered som schrefuet staar F G N1S T U V1-3,5-9 W X *58 dett] ÷ D F G H M T N O R U2 V7

124. 59 Gerløv] A2-4B D F-L N1R-X Giørsløf A1*61 paa Ourøe] A2-3D E H1J K O-U V1-2,5-9W X paa Overø A4* i Overbye B paa ørøe C1-2 i Ørøe C3V3 Arrøen F G Ofverbye A1 * 62 tillige] Tilligemed E L N3O-X62-63 och .. Abrahamstrup] ÷ D-H J K M-O R-X62-63 Af Abrahamstrup] ÷ B64 Housved] A2J2 Horske W Horrensued J1 Hoved B F H2-4 horse S-V Haristed(s) D L-N P Y Hospitals O R Horsved A1,3,4 C K * saa] A2-4B-D F-H J-Y ÷ E Som A165 Af Svanholm] ÷ O R-X67 sin Eyermand] Eyermanden O R-X Og] og at P R Saa og at S-X69 Allesammen] Alle A2-4C-H J2-M N1O-X69-70 saae .. forklaring] som (som dette R1-2 som det R3) saae og med forundring læste giorde Griben nogenledis uskyldig i nogle Poster, som hand var andklaget for af de andre Fugle O R som Dennem (dette S) saae, med (læste dem med U2) stoer (÷ V1) Forundring læste (med .. læste] og igiennemlæste S læste] læste dem U V X) og giorde Griffen nogenlunde (÷ V3) uskyldig (undskyldig U1) i nogle Poster, som hand var anklaget for af de andre Fugle. Her (Herpaa U2 Herhos V4-9) følger nu (÷ V3) Verset (paa U1V2-3W X) (Her .. Verset] ÷ S V1) S-X

Digtet: 1 bleser] blæste B1C3F G H J L M N S blæs da B22 bles] drev L M N gich F G H flyer P3U-X fløy B1S * 3 Sudvest] Sudost B2E I1 J-N P-Y Sydøst O Nordost] Nordvest A2-4CE F Torden P R Norden K Y 4 Og] A2-4C-Y De A1B5 Wind bles] blæsde L M N blæser Y Kop] krop B1N2-3V4-9 top V36 lenge] lenger C F G H K-O R1,3S T V1-6,8-9W X Y Lengre U2 lengere J2 meere B8 Lad ham ey kiende (kiendis H tiende G)] A2-4B-Y Och lad ham ey kiend A19-10] ÷ M N2-3O9-12] ÷ L10 Konger] kongen A2B-E I L N1P-Y de] Hand B C I P R S U V3-9W X Mand T V1-211 klucker] A2-4B2C-M P-Y hychler O kyckler N kucker A1B1 effter] A2-4C-X ofuer A112-60] ÷ K12 self] fuld F G H M N O P1-2 til E P3U213 Forræderens] forræderes A3-4D E G H M N1 forræderies F L N2-3O14 Troe ey dett] Det falske L M N2-3O15-16] ÷ O 17 kock] kiek B R1U-X kyk T ey E18 duun] kam M N Y hud L19 hannem] Hanen A2-4 B2 C E F G I1L-P R1-2S Y

125. 21-60] ÷ P122-25] ÷ V4-9 28 Dem] Men(s) O P2R2-3S-X30 røldet] Ruldet F G H2-4M N2-3P2R1,3 trillet S-X 31 Winden] A3-4C-G486H2-4I2J L2M N O P2R T-Y Windet A1-2B2H1I1L1S * 32 tung] tykt U2-333 denne] selv den D I R1,3S-X selv det Y denne Malm] den (det L1) Metal L M N P234 Narrenstorps parti] Narrenstorphis Pack N O35 nog] A2-4C-J L-O vel P2R S-X och A1B36 oppaa .. veeg] paa kroppen hans saa veeg F G N O37] ÷ J240 der] dend R-X det J Jld] ind R-X Mellem40og41indsætter T vers5-12afPost Scriptumet, se kommentaren41 self den] denne A2-4C-J L-O P2R-U V1-7X42 Smaae] Smaat C1-2I P2U1V1-743-46] ÷ A2,4N2-343 ud] dennem ud M44 gruud] krud DS-X gruus H2-4 kruus W Grund J245 De] Der C SU V1-7 * for] ret O-T U1V W X saa E U2-350 Der] Dend C F G1H I J1L-O P2R S U V3W X Jer V5-7 Da A2-4B1G2J2V2,4 Og V9 oplucket] udsluchet F G 51 Vinger] A2C2E F G1N O S T U V X vinge A1,3,4B C1,3D G2H-M P2R52 Hovsved] A2J2 Horsved A3-4C harsued G J1W Harrested L N P2 Harr'stad M Danmarch O R Norden T-X Verden U3 Korved A1 * Hanen.. Skam] hand faae Last og Skam S-X53 Støcke-malm] krummet Styk U1-2V2-5,7W krumme Styck U3V1,6,8-9 krumme Støcke T54] ÷ B2 Saa at det] Paa det det U V W X Paa det de T kunde] skulde TU V1-8W X fleere] meere L U-X finter] Finte C L1 hinder V5-9

126.Mellem 54 og55indskydes:

Dend falske Schult-ed skytt (Schult nedskiødt O) i tornebusken falt
Saa hand opstungen blef af Slanger overalt
Thi Himlen naadig saa til Landets store møye
Og hialp dend fattige som sad med taared øye. O R S

Den falske skiulte (Skulted V 2,4 Schulted U V 1,3,5-9 X) Skiøt' i tornebusken falt
Saa hand opstunget (og stunget U 2-3 og stucket W X opsluget V 2,4) blef af slanger over alt
Det var ham heel vel undt, den Straf hand vel (her V 3) fortiente
Med alt det andet Pack, og Branden som der (er V 5-6 os U 2-3) brendte. T-X

55 udblussede] udsluchet blef F G H1JL M N P2S-X udslugt da blev R * oc .. Vand] og svækkedes med Vand L M og sluchtis udi vand E da (og T U1V X) sagted (sagtis P2R1,3 lagdis S) storm og vind O P2R S T U1V W X och suechedis den vind F G J og stechet (stachet H1) blev 487 den Vind H og dempet Storm og Vind U2-356 kund' .. grand] blev som en Stok saa blind F G H J O P2R S T U1V W X blev gandske Stokke Blind U2-3Mellem56og57indskydes:

Thi Himlen naadig saae til Landets store Møye,
Og hialp dend fattige, som sad med taared Øye,
Den falske Schuldtet Skyt ved Tornebusken faldt,
Saa, at han opstungen blev af Slanger overalt P 2

57 Lande] lange F G H *58 det] A2-4B-I L-O P2R-X at J dit A1 Snuble] A B C fugle D E steil och F-H J L-O T-X Streche P2R S fire I59 rigetz] Riget F G H J O P2R S U-X grund] snart F G saa H J O P2R S T U1V W X da U2-3 Raad L M N adels] A2G2H2-4I J1L M N O P2R T Adel A3-4C D G1H1J2U-X adelig F Edel E Y ret og B2 danske S æt og A1B1- Finis Vaticinii Cygnæi Abrahamidæ A1 Finis Vaticincti Cygnæi, Abrahami Doe B2 A Dieu A4 Amen A2 Finis M

17. Kongens Væmodige Klagemaal

Signaturfortegnelse:

A Upps. Ur: V 275 p. 25 r
B1 Gks. 2403,4° p. 167
B2 Nid. 309,4° p. 11
C1 Add. 160,2° p. 76
C2 Add. 484,4° p. 159
C3 Oslo U. B. 260,4° p. 166
D Thott 1529,4°, IX p. 17
E1 Add. 167,2° p. 673
E2 Oslo U. B. 215,2° p. 79
E3 Gks. 2404,4° p. 93
E4 Add. 248,4° p. 73
E5 Nks. 4493,4° p. 78
F1 Thott 742,2° p. 28r
F2 Nks. 405,2° p. 190
G Add. 249,4° p. 302
H1 Add. 483,4° p. 83
H2 Coll. 516,4° p. 149
I Kall 395,4° p. 240
K1 Nid. 69,8° p. 294
K2 Nks. 355,2°, III p. 164
K3 Ulld. 447,4° p. 136
L Thott 784,2° løst ark
M Oslo U. B. 611,4° p. 155

127.Tekstgrundlag: Upps. Ur: V 275, p. 25r ff. - Overskrift: 1 Klagemaal] Klage E G H I K M2 offver] ofver en deell Krigs Raads och Officerers K4 befattet] forfattet B C D H L udaff] og aff B C10 og retmessige] ÷ B C1-2 - Digtet: 13 som] med K15 mig] B-M nu A16 forrædere] Forræderie 488F-M * 21 Tusinde 30.] Tredive tusinde B C E H I K Tusind gang tre D23 nu] alt F-M vel E ÷ D24 myrdt] B CE G H1K L myrde A D * 26 med] i K

128.3] ÷ D34 skonsk] ÷ G-K34 og] og hver G-K44 er nær død] snart Død er H53 saa yndig og] Att (og K2-3) holdes for K yndig og fyndig] yndig og kyndig E H I kyndig og yndig G54 huulsnedig] B-L huulsnedige A56 Og] Att F-L Saa M62 uddrucket] inddrucket F G H K L M64 Tusinde fleere] Tusinde Fire E F1G I K Fiire gang tusind F2 Tusind og fire M

129.71 Ti] B C D E1-3,5F G H K3M Thi A E4I K1-2L de] B C D E F1G H I K M den A F2L74 Duncan] Udg. Dunkam A-M smøg] sneg F2G H I K2-376 De andre snoede] C D Andre de snode E-M De andre de snode A-B82 hengaa] indgaae E G H I L M qvarter at hengaa] quarteeret at gaae F K86 dog] B C D ÷ A Hand..schyder] Thi hand ey skiuder E-K did .. hensichter] did hen som han sigter C3E-I L M der hen som hand sicter K Hand .. hensichter] Thi at hand schyder ej hen som hand sigter L93 Voris] Mine G-K95 Magasin huus] Magaziner G-K *101 med] mod F G H2102 bold] kold F-K M kaldt L 106 Voldte] Voldt F H2M aarle] E L saa aarle F-K M Orlog B-D orloff A monn'] Udg. mon A-M

130.114 Som..paf] Hand maatte smage de (dend F2 det F1K3L M) danskes (Danske F2I K3 dødsens F1L M) Puf paf F-M vidderlig] ridderlig B C D E116 Forrædere] forræderne F2G H I L Forræderen D E2-5F1K M sig der] sig derved E F H-M derved sig G sig dertil C3121 den] din D F2G H I K2L126 den ene vil] vil eene den C øde] B-M døde A13og14ombyttet K3131 schyld] faut K fejl H133 om] B-M ÷ A beschyldet lit] B-E G H2-3I K lit beschyldet A F H1L M lit] tit E G I kun H136] ÷ E1146 vogner] vaager K hand vogner] er vaagen H

131.153 oppaa] B C F M da paa H ud paa E2 paa A D E1,3-5G I K L154 oprigtig] C E3H saa rigtig D F K L M saa oprigtig A B E1,2,4,5G I155 præsentere] prætendere L16] ÷ K2163 Seyeren] B C E F1G H M Seyer I Seyren A DF2K1,3L164 fremstillet] B C E F G H I K1,3M anstillet L fremstiller A D165 Pløndred] E F1G H I K1,3L M Pløndrer A B C D F2 fanged] E F1G H I K1,3L M fanger A B C D F2172 naun] navne B C ey] E-M ÷ A B C D174 Vundet] Bundet E-M176 Cronen] Kongen G-K æhren L i] B C F-M de A D E 18 i K2anbragt efter15 181 scham feldet] skammelig G H I skamfeldig E skamfulde M182 offvergaff ] veeg af G-K

132.192 opdegget] B-L opdreegit A M194 ja] og E G H I M i D L202 megit] ilde B C203 riderlig] redelig F K1L reddeligt K2206 beklagde] anklagde B C212 frische] gandske G-K214 paa] B C F-M489 ÷ A D E215 Forræd'ren] E2-3F1G I K forræderen A B C3E1,4,5 * 216 den] hun D F G H I K M sterchere] stercher mon D lengere B C225 schamme] Skaane C

133.23] ÷ K3232 krigsfolch] folk G I K1-2 folk de H234 arm den] Arme C3 Aarm B C1-2D E G H1I K M Orden F1241 den] B C F1G H I K1-2L M de A D E F2K3244 velsigne] B C1-2D E F G W I K L velsignet A C3H2M252 toefvett] B-L torffvit A254 De..udj] Hver sine døde begrov i E G H I *255 ridt] Tog GH1I K2-3 * 255 da] B C D G H fort F1L M først F2 stoort IK strax A E 256 fied] fund E H1I paafund F1 foed L fard' M262 plyndrede] B C E F G H I K1,3L plyndret A D M *263 maatte] B C F2M maat K3 monne E1,3I mon E2,4,5GH maa A D F1K1-2L264 ønscher] ønsckte B C M266 Tartarers] B-M Tartarer A

134.271 Mænds] B C1-2F2G H K M mands A D E F1I L *28-70] ÷ M285 Capitler] Capeller E4G H I295 ey..bestande] imod fienden (fienderne E3) ej (÷ E3) stande E-K303 graane] blaane E G H I306 sig] saa G H I K2-3 hand E3-5 ÷ E1-2F K1L

135.311 Udødelighed] B C F1 Udødeligheder E Udødelig Hæder F2G H I K L U-dødelig Ære D Udødelig A313 Dyden] Dyd og E-I *315 i blaa] iblant B C udi E-I316 nedfølger] medfølger D-K og følger B C følger L321 Kees-] F1 Keis K1 Kneis E3 Knis E1,2,4,5 Krus G H I K2 Krigs D K3L Krist B C Kryds F2 Keist A322 thi] ÷ E F2G H I K Søslag] Søe-Slaget F2G H I K2-3322 holt] stod G-K324 Vel Madt] A B C D E K2 Velt Mact F1 Wolmat K1,3L Voldmagt I Vor Magt F2G H324 ære] æren B C E-I L331 Strandvagt] E F2G H I L Vagten F1K slaget A B C D336 den] dett E F L slettere] slette og F L Her .. jeffne] Her kand mand alting vel slette og jefne G-K344 granvoxende] G H1K L Granvoxede H2 graa-voxende D E I graavarende F2 granegroede F1 graavoyende A B C345 indgraffvet] udgravet B C D345 blant] i F K L346 Saa .. udslipper] Ærens priis aldrig for hannem udslipper B C udslipper] henslipper E F2G I K*

136.351 Rygen] B1D E F G H I K L ryggen A B2C352 saa] som E F2G H I L *353 Königsmarck] B-L Kiønningsmarck A Dandtzet] dantzer E-L saa] som E-L354 agter] atter C F-L Hand .. agter] Agter at vinde E * nys-miste] F1L nye-miste E G H1I K nys-misted F2H2 eniste A-D362 Svecus] Svendsken F-L363 et] mit E-L364 trilder] rinder GH I K1-2 render K3 37 og38ombyttet L373 Königsmarck] B-L Kiønningsmarch A375 mands] Mænds B C E2-5G H I K * snart] strax B-L382 Snappet] snapper E F K1-2

137.391 schut] skeedt B C393 stod] staaer E F1G H I394 sette] giøre EG H I i stand] bistand E G H I395 Königsmarck] B-L Kiønningsmarch 490A401 er] blev E3G H I K 41] ÷ E I411 ô] Jer F G H K L 413 Joab] F G H K L Svoab A B C D E 414 Forræderies] B E F2G H I K1,3L forræderens A D *415 Svecus] Svensken F G H K L415 omratter] hand rutter G H K omrutter D F L * 416 stratter] strutter F G H K L *422 stride] E-L fichte A-D423 schuler] skiuder E-L de..Hare] en Hare at leede (beede C2) C da bedre en Hare E1-2F G H I K L426 Da] Saa G H I K

138.432 paa jêr] nu paa F1G H I K2-3 paa B C jêr] den E F1G I K L slig F2 Udaff jêr] Af denne H433 sin] sig D E F1G H K L443 mands] Mænds B C E Mænd G H I K2 mand K1,3 ud aff] B C1-2L hand af C3 aff A E-K452 alt] ah F-K om L og E454 fuld] heel G-L huul F2 ret F1456 Svecus] Svendsken E-K forviiser] udviiser F-L46] ÷ K465 kand løffven forvende] hans Søfn (de G) forvender E G H I466 monne] ofte E G H I brende] brender E G H I

139.481 legger] C F G K1,3 ligger A B D E H I K2L481 spekker] B C F-L secher E spræcker A D484 De saasom fugle] B C Men hand som (saasom F1) en fugl F1K1L Men hand som fuglen E F2G H I K2-3 Hand som en fugl A D486 Capperne] Caperen F L Capren K 503 Önnestad] Udg. Ønnested K1L Onnested (-stad) A B C E F2G H * 506 Gud] dog E G H I fienden] Svecus E G H I

140.511 bedre] hielpe B1C * 513 skar] B-D F-L schiær A E524 gysnede] gysede B1C E I L *545 moed] Mord B C546 Giører] Giver E-L

141.554 Feerkam] Fersen G H I K2-3*555 Dyden] B C Udj A D-G I K * orden] Eeden F2K L *562 løse] F løs A B C D E G H I K L563 huem er det anden] F1 hvem det er anden F2K1L hvo (hvor K2) det er anden E G H I K2-3 hvor er den anden B Hedning og anden C huor er det anden A D57og58ombyttet i K583 Giff] Gid B-L586 indmane] nedmane E G H I

142.592 underdanerne] Undersaatterne G-L601 og] ei B C E G H I605 bevege] bevare B C606 kongen] Folket B C616 Riget] landet D-I K2-3L62] ÷ E3621 Hr.] B C F-L Der A E1,2,4,5 * de] af B C 623 Hr.] St. E F G H I K L626 skal .. ude] skal vere der ude F K L skal blive herude E1,2,4,5G H I skal her være ude B C

143.631 Refstorff] B-L Refstorffs A634 stod] staar E G-L i] paa E-L635 spared] D E1-2 sparer F G I K L sparte H svared E3-5 sporet A B C643 tardanse] cadance G-K Finantze L Trojanske E652 naadelig] mandelig K * 661 Der] Her G-K 666 slig] Jeg F G K L mig H I de C

144. 67 2 Hycklere] Hyklerne E F 2 G H I K 2-3 Hyckleren F 1 K 1 67 5 Hyckleren] Hyklerne D E 2-5 G H 1 I K 3 Hyklere B C E 1 K 2 L 67 6 Huer .. loffve] Mand dennem derfore høit monne love B C 1-2 Mand dennem høyt monne derfor love C 3 68 2 Diuretz] F-K Dyre L De krigs D Den 491 freds B C De freds A E 69 2 retferdigheds] retferdige B C 69 3 riime] mine E-L 69 5-6] ÷ D 70 4 jo siunet og altid] Synet og alting E G I Siunet for alting F Siun for Alting (altingest K 2-3) K L * for] og F K L 70 Hamborrig] F K 1 Hamborg A-E G H I K 2-3 L

145.4 vildelser] Vildelser og Vildfarelser F2K1L6 det] B C ÷ A D F2K1L15 tydelige] B C F2K1 lydelige A D L

18.8. Vera Snarrefrodii

Signaturfortegnelsese:

A1 Nks. 405,2° p. 237
A2 Add. 249,4° p. 334
B1 Gks. 2403,4° p. 267
B2 Add. 160,2° p. 107
B3 Add. 484,4° p. 191
C Oslo U. B. 260,4° p. 143

146.Tekstgrundlag: Nks. 405,2°, p. 237 ff.

148.43 utrum] an B C50 facem] pacem B pocem C51-53] ÷ C

19.9. Phænomenon Parisiense

Signaturfortegnelsese:

A Nid. 69,8° p. 268
B1 Nks. 819c,4° p. 181
B2 Thott 742,2° p. 26r
C1 Nks. 355,2°, III p. 222
C2 Add. 113,8° p. 130
C3 Coll. 516,4° p. 298

150.Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 268 ff. -2 eller] Effter B1 Efter en B2 ÷ C28 sig .. følger] i sandhed sig tildraget, som følger B9 stil: nov:] ÷ B C Mathematici] Mathematici Regii B10 til..med] Vaare forsamlede till Pariis med B11 forsamlede] ÷ B13 Constitution] Constellation B15 saais] søntes B17 oc] ÷ C18 at holde] ÷ B sterch] sterck og streng B24 och] B C eller A28 giørende] B C giøre A29 subsidiar] Subsidie C Subsiliar B1 Auxiliar B2 imod] uden B

151. 32 rof] rof, hord B1C rof .. brand] Roffv og Brand, Hoer og Mord B2 oc] ÷ C33 5] B C ÷ A37 forføyede] forføye B40 nebulosas] erraticas et nebulosas B41 self] ÷ C med] ÷ B42-43 oc..hannem] ÷ B44 begge] lenge B Apollinis] B C Apollini A46 hand] hand dog B C 56 ved] med B C derofver] dereffter B59 imod] for C60 har iche] icke haver B ej har C

152. 64-65 bello Vulcaniano] bello Vulcani jam B1 Vulcani bello jam B2 67 eller] (h)eller och B69 bemegtige] bemectiget B C70-73 Mars .. sin 492 sphæra] ÷ C283-85 iligemaade .. Mercurius] ÷ B93 hun] hand B C regner] overregner C

153. 97 gierighed] Gierighed, Uduelighed C98 søfnactighed] søfnactighed, uforstandighed B99-100 oc .. forrederie] ÷ C101 Tørchische] Tydsk B103 schraaler] skryder C106 ruinerer] Minor eder C2 Minor er C1111 raade oc] ÷ C111-112 Konge .. rige] Kongen, Cronen, land och Riger B118 nu] nu ochsaa B Saa] ÷ C119 hun] dend B scharp] ÷ B

154. 128 Svend] Sønd C132 oc] eller C133 Derforuden] desligest(e) B141 en deel] ÷ B148 upaaklagelige] ulastelige B156 dreyer] driver B drager C158 langvarende] langvarig(e) B lange C 159 slet] plat B161 i] B ÷ A C

155. 168 belønnis] lønnes C169 begynder] begierer C170 Sig] sin B173 mange] ÷ C178 commissaritet] Commisariated B C179 Deltolton] Deltotin B1C Deltolon B2 som ere] ÷ B C181 Horoscopo] B C horiscopo A186 sine] fiire C qvarteer-] C qvartier B qvarter, A187 kand] ÷ B C192 verch saa] ÷ C

156. 195 heel] meget C202 giøres] svales C ditte] det B C204 bringis] tvinges C den devotion] ÷ C hun maae vist] ÷ C208 endocsaa] end och B C222 ned] ind B

157.229 allierede] allierte planeter B C235 hart] stærkt C252 Lunæberg] Lynenborg B1 Lüneborg B2254 at abouchere] à la Bonne chere B abouchere med] consulere C255 Biscopen] Biscop B C

158. 265 mange] ÷ C paa himmelen .. formørchet] over Horizonten C268 Parisiensium] præsentium B273 et facultatis] B C facultatis A

20. Geistlighedens Heste-Suck og Hoppe-Gisp

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 742,2° p. 22v
A2 Nks. 819c,4° p. 48
A3 Rostg. 237,4° p 118v
B1 Nks. 405,2° p. 538
B2 Nid. 309,4° p. 221
C1 Nks. 1670,2° p. 30
C2 Add. 247c,4° p. 203v
C3 Nks. 355,2°, III p. 116
D Thott 1528,4° p. 266
E Oslo U. B. 215,2° p. 26
F1 Kall 395,4° p. 229
F2 Add. 249,4° p. 285
G1 Add. 483,4° p. 101
G2 Coll. 516,4° (frav.41) p. 144
H Nid. 69,8° p. 360
I1 Gks. 2404,4° p. 380
I2 Ulld. 447,4° p. 165
J1 Add. 160,2° p. 210
J2 Add. 484,4° p. 339
J3 Oslo U. B. 260,4° p. 145
K1 Nks. 819b,4° p. 291
K2 Thott 1527,4° p. 134
K3 Nks. 818b,4° p. 116
L1 Add. 113,8° p. 139
L2 Coll. 516,4°(v. 1-40) p. 144
M RiA. (I) (kun fra v. 65) p. 1v

159.Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 22v. - Overskrift: og Hoppe-Gisp] ÷ B2 - Digtet: 1 Folck og] ÷ F G13 vern og] H I1J K tit og C flittig B2 stedse G1L2 Tide B1 tiden A3 Tid og A1-2D E F *4 Kirkers] kirkes A3B2C3D H I K L Kirkens C1-2E F2J hav'] B D E F2G1 hold C tag' I1K L tage H I2J have A C F15 omspendt] tynget K *6 Thi .. mord] At J (ved J) vor hierte roed H I J K L flux] det H I J K L strax C8 Slæb] stand C nu L selv J15 da] rett H-L17 Ægypters] Ægyptens A3B1C E F H I J L2 Dend glubske K * 18 os] och D19 giorde] pinet A2-3B piinte H I J K L21 lige gott] bedre snart H I J K L22 ey saa hart] icke saa D E F G123 Romer-Pafve Sielv] Pafven self Af Rom H I J K L og .. Store] en Tartar eller H I J1-2K og store Tartar- J3 eller Tartarers L24 Boe] by H I J1-2K L Land G1J325-84] ÷ D26 Præster] Præsten C H I J K L Riget] C E F G1H I J K L Riger A B27 Kirckers] Kirchens A3B C2-3E F G1H I J K L28 Da .. byrder] Da var det Dannemarck ulyckens Byrder (Byrde F) E F ofver] H-L var det CE F Heele G1 var i A1*29 Præsterne skall giffve] presten schall udgifue H I K L

160.31 de] den A2B1H I J K L du E F2 * 32 sidste] A2B2C besche H I J K2L1 bidske K1,3 beste A1,3B1E F De .. sidste] de Bæste fik sin G1L2 * 33 Præsten] Præster B J 34 diefle] A2B2C1E I1J K L Dievler C2-3F G1I2 Dieffvell A1B1H *35 beder] øser H I J K L37 Studtog] Styk- og C E F G1 Stycke L2 Schel og A2 Skuder og A3 Skinner og B Skrifver och H I J K L138 De] Som H I J K L140 Stycker] Schurcher H I J K L41-84] ÷ L1 41 ey .. small] for smal, Nu ey er Ranch G 43 Katz] Fuchs E Kutz F *45 skaffer] have(r) B E F G H I J K af] paa C46 Hans] hvis B Lyd] Kiød E F1G48 sucker] siger E F G sucker sagt] beder hart H I J K du] hand H I J K faae] B1C1-2F2H I J1-2K faar A B2C3E F1G49 Den] Vor H I J K hafd'] A2B1C E F hafde A1,3B2 * sidst .. enist] kom sidst hafde kun itt H I J K53 Ham] dem E F G1 dennem G255 Hoppe] Heste H I J K59 Du] De H I J K titt] og I ret J61 fuldkommelig nock] till punct och priche H I J K nock] nu A2-3B162 Der] Naar H I J K63 See .. Courier] Fix (Flux H Strax J3) sprang (springer J3) dend (vor H K ÷ J3) Bonde Plag gick (og gick K3) fort i (som J3) en (÷ K) Courier HI J K494161.66 Staldmester] Staldmesters E F2H I J67 staaer] stod H I J K er C169 dog brugte J] blev brugt H I J K Geistlig] Geistelige H I geistlig tagne J70 J] De H I J Vi K frem] Af H K aldt I J 71 sattes] sættes A3B2C E F G M strippes H I J K72 skiuder] skylder B2C E F G1I J K M75 slenter] Slantrer A2-3B1I slunter B2E F H J M Tiden] lidet H I J K Skatten] skatter A3B2C1-2E F G2H I J M Skatte C376 Men] C E F G M Da B2 Paa A B1 Men .. Ruin] Om Riigets heel' Ruin H-K de passer] den seer de G passer] skiøtter H I J K78 nu] saa I J79 ingen] iche H I J K81 Huus] Sind H I J K82 Præste-Flock] prest och land H I J K Flock] folch A2B C F1G283 Gid .. Raad] Og Styrer selv sit Land, med ædle Danske Raad G Gid .. vell] Gid at han styre vil IJ K Gid att hand styrer vell H vell] vil A2B C2-3F2IJ K ved] med B2C E F H I J K84 Mund og Penn] alle mand K

21. Et andet Synderlig og Selsom Siun

Signaturfortegnelse:

A1 Add. 113,8° p. 161
A2 Nks. 355,2°, III p. 108
A3 Coll. 516,4° p. 317
B1 Oslo U. B. 215,2° p. 142
B2 Gks. 2404,4° p. 376
C Oslo RiA. 54,2° p. 57
D Nid. 309,4° p. 230
E1 Nord. 1170 p. 59
E2 Oslo U. B. 624,4° p. 93
F1 Oslo U. B. 611,4° p. 403
F2 Nks. 999,8° p. 150
F3 Nks. 829,4° p. 65v
F4 Ulld. 528,4° p. 94
F5 Århus 331,4° p. 236
F6 Hertel, II p. 229
G RiA. (I) p. 12

162.Tekstgrundlag: Add. 113,8°, p. 161 ff. - Overskrift indsat af Udg. Et andet Synderlig og selsom Siun, udj Luciæ-Nat, over Abrahamstrup og Svaneholm, samt over Aastrup, Ellebroden, og dessen omliggende Byer. Auth.: Jac. Worm. A2 Visio Abrahami præponatus pag. 75 descriptæ A1 Visio Abrahami A3B C D E F1-5 Abrahami Visio Secunda F6 - 4 værende] nærværende D F det nærværende E 5692] 1692. B D F17 Horens .. sampt] ÷ F8 Ellebroden] Elleboeden E1 Elleboede F6 Ellebrode F1-5 Ellebroe E2 Ellebræden B Ellebreden A315 udj] med B-G med en A316 haand2] ÷ A2B C D E20 Skiold-Møer] Skioldinder F Disse] Disse 2deC22 kaldtes] kaldet B D kaldes CE1F2-4G24 som Procuratores] med en Procurator F25 knæfaldt] falt i knæe D * 26 tillige med] B-G med A31 Sol] Solen B-G495163. 35 og Foucan] ÷ E1F Foucan] Faucan D Faacon E2 Thoucan C Falican B36 de] ÷ A2B-G38-39 fred..begiærlige] ÷ F39 begiærlige] begribelige E43 allen] ald dend C47 Skuldeløv] A2B C D E F1-4 Skude(s)løv A1-3D F548 dette] disse A2F1-5 - Digtet: 1 til] paa B-G4 i2] til C-G8 dybest] dybe D F9 forsvær] forsvar B D forspar F1-3 forsvar > forsvær F412 alle] Møe og A2B-G13 piller] pille F G14 søden] C F saadan G suden B2 Siden A B1D E skiller] Skille F

22. Supplication til Kongen om Consumptionens oc andre schatters afslag

Signaturfortegnelse:

A1 Nid. 69,8° p. 312
A2 Rostg. 237,4° p. 120r
A3 Thott 742,2° p. 21v
B1 Nks. 819c,4° p. 51
B2 Berg. Mu. 7,2° p. 136
C1 Add. 113,8° p. 113
C2 Nks. 355,2°, III p. 115
C3 Coll. 536,4° p. 99
C4 Coll. 516,4° p. 101
D Nord. 1170 p. 55
E1 Berg. Mu. 84,8° p. 34
E2 Coll. 538,4°, I p. 195
E* Oslo U. B. 244,4° løst blad
F Gks. 2404,4° p. 29
G1 Oslo U. B. 215,2° p. 3
G2 Add. 248,4° p. 1
G3 Nks. 4493,4° p. 1
H1 Nid. 549,8° p. 101
H2 Oslo U. B. 611,4° p. 220
H3 Nks. 829,4° p. 25v
H4 Nks. 999,8° p. 67
H5 Ulld. 528,4° p. 71
H6 Århus 331,4° p. 78
H7 Hertel, II p. 95
I1 Add. 483,4° p. 54
I2 Kall 395,4° p. 148
J1 Nks. 405,2° p. 249
J2 Add. 167,2° p. 854
K Ulld. 526,4° p. 65
L1 Oslo U. B. 624,4° p. 88
L2 Thott 1523,4° p. 677
M1 Nks. 1670,2° p. 27
M2 Add. 247c,4° p. 201r
N Thott 1975,4° p. 121
O Nks. 2817,4° p. 73
P1 Gks. 2403,4° p. 291
P2 Add. 160,2° p. 173
P3 Add. 484,4° p. 297
P4 Oslo U. B. 260,4° p. 160
R Thott 1528,4° p. 102
S1 Berg. Mu. 397,4° p. 31
S2 Oslo U. B.295,4° p. 33
S3 Stockh. Vn 88 p. 13v
T Ulld. 447,4° p. 262
U Nks. 840,4° løst blad
V Ulld. 447,4° p. 215
X1 Nks. 819b,4° p. 56
X2 Thott 1527,4° p. 158
X3 Nks. 818b,4° p. 78
Y Add. 249,4° p. 163
Z RiA. (I) p. 63

164.Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 312 ff. - Overskrift: 1 Supplication] Jacob Worms Supplication B2J1 Mag. Jac. Worms Suppliqve C2X Suppliqve C1,3,4L2S X Z ÷ G2-3L1 * til Kongen] ÷ E* L1 Kongen] Hands kongl. Mayst. J K P1-3 Kong Christian 5 X Kong Christianus 5tusM2 C 5 M1 ÷ L1R V2 Consumptionens] Consumptionen F G2-3 Consumptions A2-3B1C1,3,4D E E* H-O P2-3R S U Y Consumption G1V X3 schatters] Skatter X afslag] forlindring R afslag af J. Worm M Afslag, indgiven strax efter Freden blev slutted (af J. Worm J2) J Afslag eller Forlindring P4 afslag eller forlindring Allerunderdanigst fremstillet af Hans Kongl. Mayts. ydmygste Tiener Jacob Worm. Supplicatio ad Regem P1-3 afslag Anno 1680. O ÷ X1-3 Supplication .. afslag] Ditto. T - Digtet: 1 hvad1] hvor B-E* E S der] den A3B C D H I J1K N-U Y * Jehu] Jesu G2-3H3-4 Jesus F H5 vi nu C4H1I L M R Jeg nu K5 oc1] till A3C-G M P S V X ÷ U6 schal .. arfve] selv skal Land og Rige arve J K alt landet eene] alleene Landet C-F G1I O P R X Y7 schatte] skarpe B omspent] anspendt H X8 til] mod F G R12 scorpione] Scorpionens A2C D E* H1,3-7I J L1P R U Y Scorpioners B H2L1M N O14 Joe] dog J K N 15 Hør] See C D E J2 Kongen] Konge A3C-F H-K M1N-S V-Z afgivet] afslaget P Z17 oc] dog C D E* F-J L M O P R X Y oc dit] goede E N paa det K dit] det A3B2C D E* F G H1-2I J1K L M O S U Y de H3-7J2P R V X dog] end F H I2J X3 og A3P2-4 nu C4I1 da K 19 Det] A2-3B1C-F G1-2H-L N-S U-Z Et B2 Dit A1G3M chun] som G P R X Z 20 - gal] -skrig C1-3D-F 21] ÷ C3 det] A2-3B C1-2,4D E E* G H1J2K L2M N P U-X Z dette O den H2-7J1L1R S og F dit A1 * baal] brand A2-3 rige] Riger A2B D E F G H2M R V22] ÷ H7 At] Saa V slet] snart B G R let D maa Vige] bortviger F G R V23 de] det A2-3B C E2E* H I-M O U V Y den P1X man P2-4 * vel .. fryct] der vel kand skaffes frygt F G * Veche] virche E J P V Z bære CD E* O * 24 slet forryct] Gandske Rycht H I forryct] botrrykt GJ L-R V X Y *26 spiir] gang L bør M Dig .. himlen] Himlen dig dog I himlen] miskund X hende 497K S U Y Z28 ey] dog H I J nu] saa A2-3B2G1L Y og B1 ey H I J O U nu falde] nedfalde D E* henfalde C indfalde F meer i] udi C-F meer] ned P29 schat oc] Skatter B G-J L O P R X Z Skatte Y oc told oc Zise] told og Accise C-F M N U Z og Zise] Accise H I J R V schat..Zise] Told, Skatt og Accisse S30] ÷ I2 Har .. viisse] Os haver Tæret ud, dit Riis O Konge Liise I1

165. 32 det] A2-3-Z dit A133 Adelsmand] Adels Stand V34 sorg befinder] sorrig finder H I J L N36 gris] Geed PR37 Jefnes] Nefvnis A2-3B H I2L O efnis C341her begynder T Det..folch] Den .. floch E2I J2P R T X geistlig] Christlig CD O * 42 Lov] kald C-F I L N O Y Bud S43 slet udsuet saa] gandske suet ud H I J saa udsuet slet T Slet udsuede O Y krigens] kongens C F H5S1,3 kirkens M S2X3 * 46 drillet] stillet H6-749 borttaget] er taget C D E X blef taget B2P R *51 de forbandelser] den Forbandelse C4 G H I 52] ÷ B det] A2 - Z dit A1 giord'] giør C-J L-N P-T V-Z53 af (med I) Indqvarteer oc] B-G I J L-O X Y med Kop- og Qvæge A2-3 af Caperne og G af Caper og af R af Kopper og af S af Capere oc A1K P T U V Z54 hos] for F-IP R T ved C D E X56 Jeg] hand C D E* F O X Y de S T vi M hustru] kon' (kone J2) og C-F J2X * undergaaer] gandske gaar G59 Kopschat..schat] kop- og qvæg- og for dend Skorsteen-skat C-F H-J L M O P * 60 ødeleggis] A2- Z ødeliggis A161-64] ÷ H3-7O62 det] A2- H2I-Z dit A1

166. 67 større] saadan H5-7S69 Lyd] Følg G H I J1 Raad] Mænd C1-3D E1F S T X71 Bancho] Bancken V X Bancker P T Pungen B Bancho op] deris Pung C4G H I72 At] Saa C1-3D E F X Og C4E* G H I L2M N Alt U mørche] grumme J73-76] ÷ H573 Det] A2-H4I-Y Dit A1* dog] alt J75-76] ÷ C276 lit] tit B2D N blit O Y fridt C1,3,4E-F X77 -stand] -Mand C4E G H I1J1L1PR V Mænd I280] ÷ C3 fødtis] fødis A2-3B2E F G H2-5I J2K L M1N O P1,3,4R S1-2T U V X1-2Z føddis B1M2P2X3 født er Y82 tit] C-F J R X det K83 passerer] A2-X Z grasserer A1Y84 disverr', er] desværre C4E1E* F H I L-P V X3Y disver og C1-385 strid] Stand C1-3D E* F L M O X Y skyld E suerd N schat] stand N Værk G H I J *86] ÷ L2 mod] med O T for C4E G H1-3,5-7J1L1M87 mactis] Martis G H I J R88 tu] ned C1,3D E2E* X tu J] udi C2E1F J89-92] ÷ H592 saa nær] endnu C4D E E* G1,3H1-4,6-7 I2P4R X for os saa nær] saa ner for os B endnu for os D E1G2I1 saa nær uklart] end ey saa klart C1-3 som var uspart L M som før uklart N * 93 lindre] lyder A2-3B F J2 lyd da C1-3D E * L1 lyd du L2M N O * nu] end A2-3B E2O * tvang] trang A2-3B2C D E E * G3H I2L M P-T V X94 dit] det B C3D E2F G1-2H1-4,6-7I J K L1N O R-Y de G3 hielp maa] Hielpen H I96 Afslag] Afslaa C F G H1,6,7I1J L2N R S X Y Afgiv E P1-3T V Opgiv P4 *

498

167.99 stoer] staar B K R V Orlogs] ufreds C D E2E * F O X Y feide E1100 det] A2B C2,3D-Z du C1,4 dit A1 102 det] A2-Z dit A1104 Det] De B G2-3H1,3,4,5,7I J1K P R T V dend C E E * F J2L2M N X Y ud .. nafn] og vi bar (bær H6-7 fik I1) det blotte Navn G H I blot] plat K S U106-107] ÷ K108 dig .. af] ey forhindre dig L-O Y Dem (den B1E*) ej hindre dig B C D E * F R X109 tarf] Gavn H I J R Straf K dit] A2-3B C E E* F G H1-6I J K L2M O-Z det A1D H7L1N110 Supplicas] A2-Z Supplication A1 besee] borttag A2-3 betench B *111 hierte] Lidet G-I Rigis J *114 gud2] oc C1,3,4D F X1-2 gifve] skaffe R giv god C4G H I P116 orlogs] orlog B H1I2L M P X - Underskrift: 1-5] ÷ B2C1-3G J2M P S V1 Af] Udaf C4H I L2N O ÷ D E F X1-2 allerunderdanigste .. gud] ÷ A3D-F X3 allernaadigste] Naadig D E F X * allerydmygeligst] allerunderdanigst D E F X ydmygeligen J1K ÷ C4E* H I4 fremstillet .. supra] fremstillet af Jacob Worm H2,5,6 fremstillet af J. Worm C4H1,4I J1X fremstillet af J.W. H3 fremstillet af J. Worm. Anno 1680. K Fremstillet anno 1680 af Jacob Worm S3 Fremstillet af et Anno et die etc. 1680. Jacob Worm S1-2 fremstillet af deres Tolk Jacob Worm H7 fremstillet. Incerti Auctoris N fremstillet. Auctor erat Vermis, patria depulsus inermis T5 Anno .. supra] ÷ B1D E E* L2 O Y die] ÷ A2-Y

-23. Horologium Regium

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 742,2° p. 17r
A2 Nks. 819c,4° p. 18
A3 Berg. Mu. 7,2° p. 140
B Rostg. 270,4° p. 261
C Add. 248,4° p. 522
D1 Gks. 2404,4° p. 122
D2 Oslo RiA. 54,2° p. 35
E Nks. 2817,4° p. 104
F Add. 258b,4° løst blad
G Ulld. 447,4° p. 35
H1 Berg. Mu. 397,4° p. 94
H2 Oslo U. B. 295,4° p. 93
H3 Stockh. Vn 88 p. 34r
I Gks. 2526,4° p. 235
J1 Thott 1523,4° p. 724
J2 Oslo U. B. 624,4° p. 33
K1 Add. 258b,4° løst blad
K2 Coll. 538,4°, I p. 111
K3 Add. 167,2° p. 817
L Berg. Mu. 84,8° p. 3
M Nord. 1170 p. 36
N Coll. 536,4° p. 256
O1 Nks. 355,2°, III p. 86
O2 Add. 113,8° p. 62
O3 Coll. 516,4° p. 73
P Nks. 1670,2° p. 40
Q Thott 1975,4° p. 3v
R Nid. 308,4° p. 3v
S1 Nks. 819b,4° p. 297
S2 Thott 1527,4° p. 141
S3 Nks. 818b,4° p. 132
T Nks. 840,4° løst blad
U1 Gks. 2403,4° p. 83
U2 Add. 160,2° p. 13
U3 Add. 484,4° p. 34
U4 Oslo U. B. 260,4° p. 30
U* Borreby B IX p. 29
V1 Upps. Ur: V 275 p. 20r
V2 Nks. 405,2° p. 239
W Palmskiöld 392 p. 8
X1 Thott 1528,4° p. 124
X2 Nid. 309,4° p. 189
Ya
Y1 Nid. 549,8° p. 66
Y2 Oslo U.B. 611,4° p. 225
Y3 Nks. 999,8° p. 88
Y4 Nks. 829,4° p. 35r
Y5 Ulld. 528,4° p. 76
Y6 Nks. 824B,4° løst blad
Y7 Århus 331,4° p. 89
Y8 Hertel, II p. 150
Y9 Nks. 4493,4° p. 238
Yb
Y10 Add. 483,4° p. 1
Y11 Kall 395,4° p. 1
Yc
Y12 Add. 249,4° p. 1
Y13 Oslo U.B. 215,2° p. 1
71 Z RiA. (I) p. 60

170Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 17r ff. - Overskrift: Horologium Regium - Det kongelige Sejerverk. Hvis Jndfald er grundet paa de ord som findis beskreven Michæa Cap. 3 v. 2. 3. 4. Fortale til Sejerværket - Sejerverket stilles X1 Kongens Horologion Schrefuen af M: Jachob Worm E Overskrift mangler i K1 1-15] ÷ U*2-15 Eller .. 1.2.3.4.] ÷ A3N3-15 daglig .. Rectè] ÷ J1K34 Lommen] kammerit D 6 gudelig Influentz] gudelige Influentzer B-G I J2K2O-U X2 Y1-2,5-8,11-13Z * 6-15 oprettet .. oriundo] ÷ P7-15 siden .. 1.2.3.4] ÷ D2 Irlandsk] Jslandsk G Q R T V Y2,8Z sjællandsk B C D1F H I J2O *8-15 dernest .. 1.2.3.4.] ÷ J2 13 Noget forbedret af Schuppii (Schuppio D1 D. Schuppii V2) Regenten (Regenter L Y11) Spiegel] A2B C D1F-I K2L M O Q T-V X2Y ÷ A114 Aff] og fremsat af Mich. 3. v. 1.2.3.4.10. ved En sund Retfærdigheds Elskere og Jesu Wen X2 oriundo] oriundo. Dj. 22. Juli A° 1674 L Efter lin. 15: A° (16)74 d. 22. July IK2M O - Digtet: 1 Himmel] A2-3-Z Himmels A1 Salfve] salvet A2C H1-2K3L P Q U * Y12 salted Y1-8 salte Y9-11 søde V3 Hierte] A-N Q-Z Hiert' og O P Hierte- A14 Still] B C500D2E F I J1K2-3-Z Til A D1G H J2 at] saa D6 tør] A2-3-Z stort A17 sendte] stemte P Q S T U U* X1Y13 Stierne O tendte R * 9-12] ÷ H10 og .. siunge] bestryg min digte-tunge L vell] ret G J1K2,3X2Y12 tale] skrifve J2M-X1Y13Z 14 Jorde] fordums R * 15 døden] Død er U U*16 skaffe] B-Z haffve A Stad] march F O-T Y13 * i] og A2-3-E G-I K3L N-P R-V Y1,9,10,12-13 Haffn] Land L

171.17 Pen] haand GH holdt] haf A2-3-DF G I J K2L-O Q-U* X tag V Z19 Rettens] rette B20 Fest] Løft H21 Treeenig Gud] O-V Y Z og lær mig Gud D E G X2 Lær mig, min Gud I J1 Lær mig o Gud F H J2K2-3L-N X1 mig, Lær mig Gud C mig lære Gud B mig Herre Gud A2-3 Min Herre Gud A123 anstaar] sømmer O-T24 og] A2-3-Z som A125og26ombyttet T28 gaae] staae Ya,b,1230 Kroner] Kronen BF-H J2K2-3L M O-U* X Y Z31 Krone-] konge- D Scepter J32 Hand1] ham A2B D-F J1K2-3M H O Q R V1X2Y1,2,13 flytter] B-M O Q-X Z trycke(r) K3P Y1-4,7-9,b,c setter N Y5-6 Støder A2-3 trycker/ flytter A133 Jo] Jer D O3Q-U dem V och B * skall] maa C Bryst] Jer O34 lyst] lye Y2-9,b,c fred Q37-40] ÷ B37 Jêr] et A2-3D F G H J2M P-T V X2Y Z er C E K2-3L N O1-2U U* X1

172.39 Ald] Raad N *40 Det] Der B C E-K3N O Q R S1-2T U V2X Y1 har] A2B-O Q-Y er A1,3P41-260] ÷ Y942 Huor] Naar H43 æder i] ynder vel J Proviante] Paradiisse T * 45-60ombyttet med61-76P-S45-60] ÷ A346 Mordermagt] Mord og Magt G Mord-Aand V47 Abild Gaard] B C F J2K3O Y1-8,b,c afvel(s)gaard D G H I J1K2L M N P-X Z Afuelsmand E Auffvels/ Abild Gaard A1-2 Venge] rette O P Enge D G H1K3 egne H2-3Y1-8,b,c * 48 aff dets] deraf B49 Blant] A2B-O Q-U3U* V-Z Som P J A1U4 to gang] Tøsse J151 rætte] A2-Z er hos A153 Fuld] Huld G K2-3L M O P54 Hoff] hafn K2-355 Hofve] Hoved A2DU grumme I J K2-3L N O3T Y1-8,b,c onde C56 food] sted B F J1O Q S-X1Z stoel Y1-8,b,c fold E* stold] Sold G hold C Stoel I59 Ordinantz] A2-VX2-Z givne Lov X1 Ordinatz A160 her] hen M

173.61 Magus] Troldkarl X1 * med din'] dine A2-3-Z62 Kald] brev P-V Brød X1 Lønnedrenge] Lære-Drenge F O P Lommedrenge H S3 Lunkne Drenge U U*63 Kircker icke] Kirke-Kald ey K3O-X1Y1-8,b,c Z kirke og kald ey C at gaa paa] gaa op paa D F-N Q R S1-2T U V X2T U V X2 Y1-8,11-13Z gaa paa en O1P gaa op til O3S3Y10 gaa] staa B69 Vech! Vech!] Bort bort I-N Væ!Væ! V * 70 vell] noch Y1-8,b,c du] A2-3B C F G I J1K2-3M-S U-V X1Y1-6,b,13 de A1D E H J2L T X2Y1-8,1271 Matronatus] Patronatus C E-H J2K3M O P U U * Y1-8,b Z 72 Pige] Penge A2-3E-H75 Jesu] Herrens Q Vahl] vold E V1 Pral E ræt N * 77-84] ÷ A377 Haand og Seyll] Siæl og Aand O P78 indsnige] A2.3-Z udstinge A1 slig] sig J K2L M N X1Y13 sin E Y10 blandt O P501174.82 Salig] fattig GH fromme C83 Kircke-Rann] tyffveri W84 Giæstegaard] A2B-X Y2-8,b,c Kircke-Gaard A1Z *88 omladt] omtalt F * 89-92] ÷ A392 besprengt] A2B-F I J1K2-3-Q S-Z indsprængt G H bespent A1J2R94 mangt .. till] mangen Capital till K2-395 Du] Din K2-398 saa] maae S * 99-100ombyttet med103-104H100 Degn] sværd IJ K2-3L M N Y13 og S * 101-104] ÷A3 101-220] ÷ U* 101hermed begynder K1

175.106 Synd maae i der] Synder bør i C I K1-2L M Y11 maae i der] A2-3B E F G H1Q S U X1Y13 bør i der D M I der bør K3O X2Y1-8 i bør der P i bør at V Bør I T skriffte] bigte U Z109 Alter] Ansigt K1-2114 ret] A2-D F-Z Slæt E det A1116 Jesu .. Stie] sandheds vey og stj P-T Sandheds] sande W117 hug aff] affhug A2-3-Z121 dit] A2-3-C E-J1K L O P R-Y1-8,11,13Z dett A1D J2M N Y10,12123 Himmelstragde] himlens (himmel D2I L) stercke C D2I K1-2L Y13 * Himmelstragde Teltt] Himlens Firmament J2M N O himmel loft og telt J1124 en .. Heldt] et lys optændt J2M N O Rettens] C D2E J1K1Q-U X1Y1,3-8,b,c Z retter K2L Rettes A1B D1F-I V *

176. 125-140] ÷ A3126 Dett tilgaar ilde] Det gaar tit ilde A2C E O-S Dertil gaar ilde K1-2 * 127 U-trohed] A2B-Y1-8,11,13Z Utroskabhed A1 * 128 Daarlighed] daarlig Raad A2B-F I-Q S-V1X giør] giord' B D F I L M R S1,3T U V1X2 leed] kied B D G-J K2L M P-S U-X Yb,12Z129 klareste] klogeste V * 132 Dend] B-O2P-U3V1Y1-2,b,c Dem O3Y3-8 Der A1-2 * Retten] Sandhed O P Q T134 sig] A2B-Z som A1 Riig] Stor D1I O-U X1138 Mænd] A2B-I J2-T V X2Y1-4,b,c Mand A1J1X1Y4-8139 Spille fugl] Spøtte Gøg F-J1K3Y1-8,b,c 141 Riiget icke] ringe Ting kun I J1K1-2L N143 kun som] som en O P Flag] A2-3-Z Slag A1144 bortdriffves] bortdreies B omdrives I-O U1Y10,c *

177. 145-148ombyttet med149-152G H145 altid] gierne B-Z149-156] ÷ A3149 Lyd] Liid K1-2 Beed R giffv] laan K3V2Y1-8,b,c och E150 Præste-bøddel] Præster och O P bøddel] A2B C D1F I K-M Y2-8,b,c bødler Y1 bud GH pest Q-U X1Z byld A1*152 See .. heell] At ieg adspredes (ey bortsprædis J2) skal, det som er hierte heel J153 dog] Jo A2B-Z157 Huor] B-Z Her A158 det blodsues af (ud E) for (af M)] D E H I J M-Q S T U Y1 Blodet sues af ved A1 * 160 liusse] blive K2-3164 et] og A2-3-I J2-O Q-V X2-Y1-8,b,c * 165 icke volder] ey forvolder H169Du] Gud(s) C I O-X1Z skicked] signed O-T170 Formindske] Formilde H * Riigets] landets S172 Rencke-List] Renckenist A2B E-H Q-S U1-3Y1-8,11,13Z Rentenist T

178.173 Reck] A2-3B C D1E F I K N O-V1Z Buck D2H J M V2X Y1-8,11,c Bøy G L Y10 Buck/ Reck A1174 offrer] staar med J2K-O T effter DX2Z * og] stor I dog R * aff ] hos S175 læs2] Søn O P176 nødtvungen] nødtynget F Q-U nødtørftig V Z * bleck] Suck J-O X2 blik F penn] bøn C E I-Q T U X2177-180,181-184 D E G J 2 K-Y181-184,502177-180A B C F H I J Z177-180] ÷ F H I J1(plads afsat, i H og J1er lakunen fyldt ud af skriverne, uafhængigt af hinanden, se kommentar) 177 Christi] A3B E G K1,3O S T V Y1,11 Christo A1-2C D J2K2M P Q R U Y2-8,10,c Z178 Mand] Vi X Hand .. resolverer] naar vi i bod os bædre X179 forsegles] besegles L Y1-8,b,c beseglet B D E K Hans] Guds X180 Slegt] Guld C K3V Y1-8-b,c udøsses] udløser D O181 Collegii] A2-3-Z Collegio A1182 de stundum] omstunder K3Y1-8,b,c 184 da] om I185 Gylden-spiired'] Gyldensparet E186 huordan kand] B-F K-N P-V X2-Y1-8,b,c huor af kand IO huordanne A * 188 Huad,] A2-3C D F-J K1-2L M N Q S T U1-3X Z Alt E K3R U4V Y1-8,b,c De O P Alt/ Huad A1 sligt lad'r Kongen] slig er kommen O P189-220] ÷ A3192 her paa] A2D2F G H K2L M P-X1Y1-8,11,c Z derpaa B C D1E I J K1,3N O X2Y10 her vell A1

179.194 Pøbell] Pebling K3V Y1-8,b,12 * 195 een] B-J K2-3-Y1-8,b,c og A1 * 196 Penserer] præsterer S Henslebe K1-2 * 198 Frend' er] A2B-H1I-Z Frende A1 * 199 bonden] Bonde B-K M-Y1,3-8,b Z 202 og] for Q-V204 faae] naae D H J1U1-3V X1205 og for] Herrer J207 æsker] A2B-I J2-Z agter A1 * 208 Cavallerie fort, fort] Cavallerie først I Cavallerie for først U *209 Hare] Hore E F H J K2M-P Y2-8,b,c,* Hane] Høne C Herre F G Hore H K2 penne B D E K3O-X1Y1-8,10,c * 210 dricke-Skaal] fægteskoel O-V Fikkes Skall F G fiskis skal C I J Phillis-skaal K3Y1-8,b,c * 210 Torden] vorden N211 vech] bort I J K1-2L M N X Y10,13 hen E212 Feldtherren] Amtmanden P-V

180.214-260] ÷ K1215 Riig'] A2B-D F-Y1-8,11,c Z Riige A1* Seyer-] A2B-F H-X Yb,c Seyers G Y1-8 Sverd] Fred P Q216 Ditt] De N217 Hare] Hore H Y1 hane I J K2L M N Herre S V X1Y11-12 * Mænd] A2B-K2-3M-Z Mand A1L 218 Hare] Hore H Y11 Hane I J2K2L M N *219 Brug] kriig H Riigens] Landets D222 maatt] maae A2-3B C D1E-H J2K3M O P S U2-4U* V2X Y1,7,10Z lenger] meere C I K2-3O-U* X1Z stiile] iile Y2-6,b,12 stiime G223 mitt] dit L * 224 min] nu Y1-8 villig] digte J1 riime J2225 ey Abrek for Eder] Bønnen ej for Jer Y1-8-b,c Abrek] afbigt R S min pligt D IJ K2-3LM N O X min bøn H P Jordens] Jorde A2-3-Z226 med Ære] for kongen (Konger Q) P-T *227 time] A2D E F I J1K2-3L-O1-2P Q S-V1X Y2-8,b,c, Riime A1,3B C E G H J2O3R V2Y1Z228 om] A2-3-Y1-8,10,c Z paa A1 * 234 Aand] Digt K3Y1-8,b,c *

181.237-240] ÷ Y6237 Skialder] Sladre(r) GH Z Florere] flatere O-V Y7-8Z * 238-241] ÷ Yb,12238 Knas] kas M qvas F * 240 Spindelveffv] Spilleverk K3Y1-5,7-8 opblæst] smigre J243 Præste] ÷ O Sect] A2-3-Y1-5,7-8,b,c ægt Z Slect A1244 Snylte] A2-3-FH-QS-X1Y1-5,7-8,b,c Z SylteA1G X2 * Ædt] Art A3I J2K2-3L M N O T U* Y1-5,7-8,b,c Z * 245-248] ÷ Y5-6245 kand med nød] neppe kand P-S fange bag udslippe] 503 fangen fiert udslippe A2-3246 De Jo] før De D247 Skatte-vers] Skialdre Skat J253-256] ÷ X1253 blincke-] blancke F G H R S V1Yb,12Z256] ÷ N ævig] Ære G259 100] mange K3V2Y1-5,7-8,b,c opnaae] opgaae D L P Q V2Y1-4Z endelig] æviglig V - Underskrift: Dj. 22. July 1674 A1O3Yb,12 dj. 23. Julii 74 Jesu Welamens T

24. Idola Jeroboami
Version 1

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 742,2° p. 68v
A2 Thott 1523,4° p. 690

182.Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 68v.: 21 malesuadonum] malesvadorum A2

184.45 Krokius] Udg. Krorius A2 Kroius A147 Schreil] Udg. Scheil A51 Ehrenberg] A2 Ebenberg A158 Scarensis] A2 Starentis A1

186.65 Viti] A2 ÷ A182-83 quam .. fore] ÷ A2

192.179-182 Parasitis .. obtinentibus] ÷ A2

198.257 profligavimus] profligavimus et prostravimus A2

204.356 innocui] A2 innqrii A1

208.425 existit] Udg. existit in A

210.440 IV] Udg. X A

212.496 Ministrorum] ministrorum sacrorum A2

24. Jdola Jeroboami
Version 2

Signaturfortegnelse:

A Thott 1975,4° p. 160
B1 Nks. 355,2°, III p. 216
B2 Add. 113,8° p. 141
C1 Gks. 2403,4° p. 37
C2 Add. 160,2° p. 229
C3 Add. 484,4° p. 51

224.Tekstgrundlag: Thott 1975,4°, p. 160: 1-13 Jdola .. genuino] ÷ B2 5 vivam] vivam effigiem C6-7 corruptissimi .. perditissimi] Status corruptissimi, regimini tristissimi C9 afflictorum] ÷ C14 alienatissimi] alienati C18 libris] literis B22 Viri] ÷ B C24 Papken] Papke C26 p.t.] ÷ C ejusdem] Theologicæ ibidem C28 defendent] defendebant B

226.32 illustrissimæ Possiorum] ÷ C Aulæ] B C ÷ A40 illustrissimi .. Bonde] Potentissimi Regis Gustavi C47 Achtschilling] B C Acthschilling A 53 Exiguô] Exiguo igitur C504228.56 legendam] ÷ C59 totius] totius fere B C60 optimi] ÷ B C63 Roboami] ÷ B72 utiles] inutiles C177 et justissimis] ÷ B82 extruendam curavit] extruxit B C cultu vero] ÷ C 84 altum] ÷ B panicô .. percitus] ÷ C 85 sui] ÷ B

230. 86 qvas .. sibi] cum tantum C a qua tamen sibi B87 habuit] habebat C88 eademque .. auferat] et auferat B C89 Regios] regni B C91 horrendam] C ÷ A B92 quæ] C ÷ A B collocavit] C ÷ A B104 veniunt] duo veniunt C105 seu .. dei] ÷ C116-117 Commissariorum .. Regiorum] B C ÷ A

232. 130 calvâ] B C calca A132 audiatur] adhibetur C134 impleantur] impleatur B repleatur C136 in] B C ÷ A138 rudes] rudes atque B C 147 item] immo B C etiam] ÷ B C obruunt] obruant B

234. 152 domum] B C dumum A vident] Udg. videant A B C161 avitâ] antiqua C163-164 in .. cooptatis] ÷ B165 honorum] ÷ C167 pistoribus] C ÷ A B168 Fricticiceris] B C ÷ A171 umbris] B C ambris A172 bonorum gemitu] ÷ C

236.187 vel] ÷ B C191 aliud] autem C193 depaupertati et] ÷ B C196 plena] plura C198 ulla] ÷ B C203 agitur] agatur C204 Jeroboamus] C ÷ A B206 labiis] B C2-3 labori C1 labris A208 hiscere] B C ÷ A nec2] ÷ B C210 suspiriis] supplicantionibus C210-212 quocirca .. fundant] C adeoqve pro domo regnatrice non calidas sed frigidas omnino præces subjecti fundunt B adeoqve tepidas pro regnatrice domo fundunt preces A

238. 214 ac] B C aut A215 bellicis] B C bellici A218 vile] leve C219 flagitatum] B C frugalitatum A220 gregario militi] ÷ C225 pronunciantur] B C pronuncianter A fortè .. onusti] ÷ C229 foederis] B C fæderis A230 eandemque justam] ÷ B C233 aut] B C et A234 qvasi] ÷ C

240. 244 et prostravimus] ÷ C246 jam nunc] ÷ C ut] C ÷ A B248 Cancellariorum] B C Cancellorum A258 ad .. omnium] ÷ B C259 et .. sordidi] ÷ B C263 concubinatus] concubitus C266 impetrati] in se derivatio B C269 munera] munia C

242.273 per] post B C274 assentantium] assentatorum C280 infamatur] inflammatur C291 Jdolum] Jdolum hoc C292 tutari] quasi tutari C qvod] dum C294 munera] munia C

244. 308 negligenter] B C neglitenter A315 insulam] B C insulsam A316 donec] B C donis A322 et .. superabili] ÷ B C326 frigidis] fractis C332 collocandis] inferendis C334 nimis] ÷ B C conseqvuta] consecutos C337 perniciosissimam] perniciosam B C338 bonisqve .. omnibus] et foetidam B C339 certè] saltem C

246. 342 infortuniorum] exitiorum C345 qvod] cur C347 tamen] interim C in vigore suo] ÷ B348 illud] ÷ B C351 Jam] Pergimus B C505354 haud ita pauci] quam plurimi B C360 Ecclesiâ] Ecclesia Dei B C ejusdemqve] ejusqve B C361 eisqve mundanis] B C eisqve non tam qvam mundanis A365 sit] ÷ B C366 et .. flebiles] ÷ B C368 1. Pet. 5: v: 3:] C Col: X. v. 12 A B372 ipsorum] eorum C

248.375 cornix] corvus C376 et arrogantiæ] ÷ C381-382 qvi .. habet] ÷ B C383 abigendum] abigendas B C384 erigunt] B C exigunt A388 latens] latitans B C390 visitatores et inspectores] Jmperatores B C402 ut] ÷ B C405 omnium] omnium examinatores B C

250.406 tandem] ÷ B C409 illuviè] colluvie B C420 tumidis] tumidis istis B C422 Bengersen] Benaerges B2429 mancipant] B emancipant A C

252.452 supplere] supplentem B C

254.477 sicubi] sicut B C484 vitare] vetare B C

256.502 excultæ] B C excultu A509 anticÿris] B C antyciris A516 exsistunt] exstant C519 regnantium] B C regnatium A

25. En Mechtig Konge

Signaturfortegnelse:

A Nid. 69,8° p. 352
B1 Add. 160,2° p. 228
B2 Add. 484,4° p. 361
B3 Borreby B IX p. 61
C1 RiA. (I) p. 8v
C2 Hertel, II p. 150
D Nid. 309,4° p. 264

258.Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 352. - Ingen overskrift C D5, 9, 14, 20 Primus dixit..Quartus dixit] Nota 1 .. Nota 4D 1 § .. 4 § CTallene1.2.3.mangler i C D8 Flucht er krig] Krig er flugt D12-13] ÷ D12 Gudfrychtighed] Gudsfrygt B C218 Wgle] Uglen CD Ugler B Øren] Ørnen C D Ørne B Forscheel] forskiel paa Folckene i landet D23 er] agtes at være C meenes at være D bedriffuis] giøres CD

26. JEsu Klagemaal over Judas og Jøderne

261.Tekstgrundlag: Samtidigt tryk, fra 1680.

263.52 den] Udg. dem A

265.95 faa] Udg. saa A

266.151 besnære] Udg. besvære A

267.184 Skamfuld] Udg. Skam fuld- A

270.276 Cassiach] Udg. Gassyach A 277 Guds] Udg. Gud A

271.293 Faren] Udg. Snaren A

275.393 Mod] Udg. Med A

506

27. Nogle Texter Pafven till Rom hafver foreskrefvet en af Franciscaner-Munckene

Signaturfortegnelse:

A Thott 742,2° p. 23v
B Nks. 819c,4° p. 48
C1 Nks. 405,2° p. 553
C2 Add. 249,4° p. 332

276.Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 23v. -1 Texter som C7 Anno 1680] ÷ B C14 ædit] B C endet A17 panelede] Eders panelede B C28 kommer at giøre] giører C giøre B skade] Skade. Amen. B C

277.34 P.S.] ÷ C Texter] ord og texter B35 Worm] orm B

28. Hans Kongelig Majts Velkom til Ods Herred

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 1528,4° p. 220
A2 Nid.309,4° p.350

281.Tekstgrundlag: Thott 1528,4°, p. 220 ff. -13 selv med sig] med sig selv A220 Hun] Udg. Han A25 Korshag] Udg. Krogshag A26 blomstre] blomstres A2

282.39 Frelsse] Udg. Frelser A2 Frelsses A1

29. Allerunderdanigste Supplication til hans Kongl: Mayst

Signaturfortegnelse:

A1 Rostg. 259,4° p. 5
A2 Kall 408,4° p. 57
B1 Thott 1528,4° p. 43
B2 Nid. 309,4° p. 327

283.Tekstgrundlag: Rostg. 259,4°, p. 5. - Overskrift: allernaadigste] ÷ B - Digtet: 2 frugt-riig] frugtbar B14 tæler] B1 taler A B215 modgang] Modgangs A2

30. Kong Chr. 5. Nativitet og Glædes-Fødsels dag

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 746,2° p. 93v
A2 Thott 1525,4° p. 23

507

284.Tekstgrundlag: Thott 746,2°, p. 93v. - 1 op] nu A215 Giengell] Gænge A216 Slok] A2 nock A119 det] A2 de A122 Planeters] A2 Planeter A1

285.42 Huirvell] Hiertens A245 læss] lad A255 Span] Spaa A2

286. 65 Riger] A2 Riiget A180 Handthæves] her haves A291 Mod] A2 Med A1

287.94 Hov'd-] Hof- A2105 vell komme] Velkommen A2108 J Himle] i Himlen A2

31. Allerunderdanigst Supplication Til .. Christian den Femte

Signaturfortegnelse:

A1 Samtidigt tryk
A2 Wielandt, X (1726) p. 414
A3 Rostg. 259,4° p. 35
A4 Add. 258b,4° p. 7
A5 Nks. 355,2°, II p. 237
A6 Nid. 309,4° p. 176
A7 Thott 1528,4° p. 99
B1 Oslo U. B. 611,4° p. 224
B2 Nks. 999,8° p. 72
B3 Nks. 829,4° p. 28r
B4 Nid. 549,8° p. 106
B5 Ulld. 528,4° p. 75
B6 Århus 331,4° p. 86
B7 Hertel, II p. 143
B8 Oslo U. B. 215,2° p. 1
B9 Nks. 405,2° p. 517
B10 Add. 249,4° p. 15
B11 Kall 395,4° p. 12
B12 Oslo U. B. 260,4° p. 219
B13 Add. 160,2° p. 178
B14 Add. 484,4° p. 303

289.Tekstgrundlag: Samtidigt tryk, indklæbet i Rostg. 259,4°. -24 lutter] idel B290. 36 aldrig] dog ey B40 Trygge] faste B

32. Wiborigs Welkom

Signaturfortegnelse:

A Nid. 69,8° p. 316
B Nks. 355,2°, III p. 163
C1 Oslo U. B. 260,4° p. 221
C2 Add. 160,2° p. 213
C3 Add. 484,4° p. 343
C4 Krog, 1779 p. 41
D Ulld. 447,4° p. 170
E Rostg. 237,4° p. 125
F Nks. 819c,4° p. 70
G Thott 742,2° p. 144r
H1 Add. 249,4° p. 133
H2 Kall 395,4° p. 110
H3 Oslo U. B. 215,2° p. 2
H4 Coll. 538,4°, I p. 221
H5 Add. 248,4° p. 83
H6 Nks. 4493,4° p. 101
H7 Gks. 2404,4° p. 116
H8 Add. 167,2° p. 681
H9 Thott 1528,4° p. 182
H10 Thott 1523,4° p. 512

291.Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 316 ff. - Overskrift: 2 kongelige] E F G H1-9 ÷ A-D H108 Allerunderdanigst] B-H1-8 Underdanigst A * Om aftenen Ved 7 slet udj Domkirchen her i Viborg] E ÷ A-D F-H - Digtet: 1 Salig] Naadig H1-2 Salig tid] Salighed D3 Ansicts] CD G H1,3,9 Ansict A B E F H2,4-8,10 Soel] klar B4 øyens] B D H9 Øynes C øyne A E F G H1-8,10 uddeeler] C2-H meddeeler A B C16 strid] krig B7 lade] giffve F8 maa] kand H9 kom2] Kong H1-211 kierchen] Kirker B-H15 got Ald gunst] gunst, ald gott E gunst] Guld B C 16 kom] B C D H1-4,7-10 kommer A E F G H5-617 Sucker] ducker G18 din] Sin G19 Ramah] A B E F Roma C D G Runia H4-8 Runa H9 ævig H10 høy og H1-320 sal] Soel H21 Tack .. nedgifver] Med underdanigst Tak i knæe Fald Jeg mig giver C

292.24 kongis] Kirkis H26 der] de G28 pen] Bøn E-H30 tiener] tienn med E31 Rigens] kongens F32 naaders] Naader C G H1,8 naade B D F H2-335-36ombyttet med37-38H37 fordum] gamle GH dog] B E-H der A C D40 Riget] Landet GH43-44] ÷ D45 ær-priselig] saa prisendes C ærprisende D er priselig H en] som C Zadocks] C D F G H4-6 Zedocks E Zadock A B Zadocks søn] Zadoch (Zadocks H4-6) som H46 Ansicts] C D H Ansict A B E F G47 æresang] frydesang F stød] død G

33. Til Gyldenløve

Signaturfortegnelse:

A Oslo U. B. 215,2° p. 116
B Gks. 2404,4° p. 52
C1 Add. 248,4° p. 19
C2 Nks. 4493,4° p. 20
D Thott 1523,4° p. 472
E Coll. 538,4°, I p. 224
Fa
F1 Add. 249,4° p. 137
F2 Kall 395,4° p. 114
Fb
F3 Add. 483,4° p. 124
F4 Coll. 516,4° p. 219
G Ulld. 447,4° p. 392
H1 Oslo U. B. 611,4° p. 432
H2 Nks. 999,8° p. 188
H3 Nks. 829,4° p. 83v
H4 Ulld. 528,4° p. 148
I1 Århus 331,4° p. 224
I2 Hertel, II p. 614
J1 Nks. 355,2°, III p. 121
J2 Add. 113,8° p. 123
K Thott 1528,4° p. 108
L Nks. 868g,4°, II p. 55
M Nks. 405,2° p. 500
N1 Add. 160,2° p. 191
N2 Add. 484,4° p. 318
N3 Oslo U. B. 260,4° p. 238
O Gks. 2408,4° p. 193
P Nid. 549,8° p. 108
R1 Berg. Mu. 397,4° p. 175
R2 Oslo U. B. 295,4° p. 177
R3 Stockh. Vn 88 p. 59v

293.Tekstgrundlag: Oslo U. B. 215,2° p. 116. - Overskrift: 1 Til Gyldenløve] Udg. Til Hr. Gyldenløve af J. Worm M1-3 Høy .. Protector] A-E Fa P R1-2 Ejusdem Til Gyldenløve, Sin høymilde Patron og Protector J Mag. Jacob Worms Suppliqve til Gyldenløve O Supplique til Grefv Gyldenløve Fb Til Hans Excellence Hr. Gyldenløve R3 Til Uldric Frederic Gyldenløve N3 Til Gyldenløve H1-3 Dito til Gyldenløve G Ad Eundem H4N1-2 - Digtet: 1 Du..Ære] A-G O parat til kongens ære H I udj din fulde Ære J de tvilling Rigers ære K Du tvende Rigers Ære L M N P R2 indregnet] indtegnet P indskrevet I indrettet H3-16] ÷ H44 og paa] oppaa H I J1N1-2 Jordens] jorden D alle] alting Fb6 dybt] død H1-3I 7 en] ens H1-3 hans I Barm] Arm O9-10findes i stedet for49-50H49 midt] need H I10 Du] De K Speil] Soel H I J11 vink] H-R1 virk R2 virf R3 Rum Fa Kast Fb G riim A-E Stierne] Øye H1-3I12 bær] bar Fa13 Brev-] Udg. Brev, A D-G M Blek B C H-L N-R Bleck] Pen B C G-R15 Soelens .. Lock] solen glimre Bliid Fb16 U-vens] ulvers K O Ulves Fb Ulvens Fa P R16 vrimle] vrede B * vrimle Flock] tand og Biid Fb18 og .. de] eenhver for mig nu R de] da D E G I saa N O og B19 skaaner] forskaaner M21-36] ÷ H423 Norskens Klippe-] A D E F1,b Norske Klippers F2H-J L M R Norske klippe B N-P Norsken klippe C K Nordens klippe G24 en] din Fb26 Kampe] kiempe B J2K M N O * varig] værdig H Varlig C

294.28 holdte] heldte J O R2-3 bugt] brudt O29 et .. Fæste] med Haand i Sværdets Fæste I et] sit G som F et Levend'] mod Avind (Glavind N3) N O Levend'] Lovet R30 Mod] Mord H I L M31 O] Og E35 Guld-Smeds] Digl med N O37 søde] føde N O ædle] søde F39 Nørbeck] IK Nørbecks O Norbeks N Støeberg CD Strøbergs A E F * 40 forvexlet] borttaget H I bortvexlet J41 sicker] skikker K skikke H I N3O R2-349-50] ÷ H4(erstattet af9-10)50 Skylle] Skumle O51-54anbragt510efter56således: 53-54,51-52H I53-56] ÷ H453 Bønne] B D-F H1-3 I-P Bønner C G Bøn, min A R54 imod2] ej mod C57 Fied] Fred H-J og] dog M lutter] Løve H1-3I J L58 ævig] Gunst og N O

295.59-66] ÷ H461 jo tit] tidt Joe F følger] falder J K62 ændre] hindre N O66 Mildheds] Naades J67 from] god P71 Bøn] Graad B73 af] og L75 da] du E76 Min .. Siæl] Og min halvdøde Siæl (krop J) H I J77-84] ÷ H477 knegt] krafft H1-378 Nelde] Nelder CG Helde J Hilde I K L *79 Nørbeck] Udg. Nørbecks IO Norbeks KN Norbergs A F4H1-3L R *81 høye] ÷ L M N P R skal .. drive] da vist skal over Himlen drive L M N P R skal aldrig maalet blive H1-3I J82 skal .. blive] skal over Himlen drive H1-3I J83 da] L M N P R skal A-I K O da .. kand] mand ej udregne kand J skal ikke tages kand A-I K O

34. Allerunderdanigst Deprecation og affbitt

299.Tekstgrundlag: Originalen i Rigsarkivet (Procesakterne).

35. Til Printz Friderich

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 742,2° p. 139v
A2 K. Brahe D II, 239 p. 2
B Lejlighedsdigtning p. 238v
C Nid. 309,4° p. 275
D1 Ulld. 447,4° p. 386
D2 Oslo 249,4° p. 217
D3 Add. U. B. 624,4° p. 135
E1 Gks. 2403,4° p. 303
E2 Add. 160,2° p. 182
E3 Add. 484,4° p. 308
E4 Oslo U. B. 260,4° p. 238
F1 Oslo U. B. 611,4° p. 437
F2 Nks. 999,8° p. 198
F3 Nks. 829,4° p. 88r
F4 Århus 331,4° p. 114
F5 Ulld. 528,4° p. 149
G1 RiA. (I) p. 50
G2 Hertel, II p. 445
H1 Nks. 355,2°, III p. 120
H2 Nid. 308,4° p. 11v
H3 Nord. 1170 p. 90
H4 Nks. 2817,4° p. 128
I1 Thott 1527,4° p. 66
I2 Nks. 819b,4° p. 173
I3 Nks. 818b,4° p. 158
J Gks. 2404,4° p. 56
K1 Oslo U. B. 215,2° p. 116
K2 Coll. 538,4°, I p. 224
K3 Add. 248,4° p. 23
K4 Nks. 4493,4° p. 24
L Thott 1529,4°, IX p. 42
M1 Add. 483,4° p. 116
M2 Coll. 516,4° p. 198
N Kall 395,4° p. 137
O1 Thott 1528,4° p. 98
O2 Berg. Mu. 84,8° p. 73
O3 Thott 1975,4° p. 106
P Thott 1523,4° p. 670
R Nid. 549,8° p. 111
S1 Nks. 868g,4°, II p. 53
S2 Berg. Mu. 397,4° p. 143
S3 Oslo U. B. 295,4° p. 176
S4 Stockh. Vn 88 p. 58v
T1 Nks. 1670,4° p. 61
T2 Add. 247c,4° p. 209r
U Nid. 69,8° p. 380
V Ulld. 526,4° p. 90

302.Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 139v. - Overskrift: Til Printz Friderich] E4F I1-2N O3P Ad Principem Fridericum E1-3 Til Hans Kongl. Høyhed Printz (Cron-Prindss S1) Friderich K1-2L S Til Arve Printzen Printz Friderich H3 Til Printzen H2O1U Til Cron-Printzen Printz Friderich D2 Magister Jacob Worms (÷ R) Supplication til Hans Kongl. Høyhed Printz Friderich J K3-4R Suppliqve (Supplication O2T V) til Printz Friderich D1I3M O2T V Suppliqve til Prindsen D3 Jacob Worms Suppliqve til Prins Friderich H1 Jacob Worms Supplication til Cron Pr: Friderich G1 J. Worms Suppliqve til Kronprindsen som siden var Frid. 4deG2 Hæ Fuere Wormii ad Regem literæ Supplices Seqvuntur ad Principem A2B C H4 Wormii Literæ Supplices ad Principem Fridericum A1 - Digtet : 1 Kongens] Konge M Hierte] ÷ M N V og] Og Indtil M NV og Landsens] o Hiertens P Landsens] Hiertens T *2 Beed .. gunst] Bed Kongen af den Gunst M den] de A2N P T V hand J-M O1S3 igien til] til min R Huus] Børn B C E G2V4 schal] vil J K L P T megtig] Riige P Milde T Arm] Haand C E J N O3P-T bevare dig fra fald] A-E dig fri fra Stød og fald F-J Dig frie fra feil og fald K-R frie dig fra feil og fald ST dig fri fra fiend og fald U dig fri fra fiendens fald V5 Lad] Leg T Læs B-O R S U V6 Kongens hand] kongen hand C H2L-N U V kongen tør R S sit] A2-H2H2-U sin A1H3 vil bøye] B D G-O U V skal bøye E nedbøye A C F P R S T7 sige .. igien] siger: hør, igien reiss Hiem J K igien] ÷ P Worm] Orm I8 Bed .. Storm] ÷ B imod ald modgangs] mod Modgangs Blæst og G9 Kong] Printz C Kong .. Fierde] Gud luche sielf sit Gierde V10 vorde skal] dette er R S1-2 det er at S3-4 Sit] til U og M det L et S Mit .. Gierde] Omkring dig Naadigst Prints, Prindtz Friderich den fierde V11 sette] A2-V holde A1 Omkring .. Friderich] Og ævigsigne vel V

512

36. Til Gyldenløve

Signaturfortegnelse:

A1 Oslo U. B. 215,2° p. 118
A2 Gks. 2404,4° p. 57
A3 Add. 248,4° p. 23
A4 Nks. 4493,4° p. 24
B Nord. 1170 p. 92
C Lejlighedsdigtning p. 239v
D1 Nks. 355,2°, III p. 121
D2 Add. 113,8° p. 128
E Berg. Mu. 84,8° p. 76
F1 Add. 167,2° p. 853
F2 Oslo 624,4° p. 136
G1 Gks. 2403,4° p. 304
G2 Add. 160,2° p. 183
G3 Add. 484,4° p. 308
G4 Oslo U. B. 260,4° p. 242
H Nks. 405,2° p. 515
I1 Oslo U. B. 611,4° p. 435
I2 Nks. 999,8° p. 192
I3 Nks. 829,4° p. 85r
I4 Århus 331,4° p. 229
I5 Hertel, II p. 624
I6 Ulld. 528,4° p. 146
J Ulld. 447,4° p. 387
K Coll 538,4°, I p. 227
L Thott 1975,4° p. 107
M1 Add. 247c,4° p. 205r
M2 Nks. 1670,2° p. 66
N1 Nks. 819b,4° p. 311
N2 Thott 1527,4° p. 181
N3 Nks. 818b,4° p. 165
O1 Nks. 868g,4°, II p. 59
O2 Berg. Mu. 397,4° p. 181
O3 Oslo U. B. 295,4° p. 183
O4 Stockh. Vn 88 p. 60v
P Thott 1529,4°, IX p. 44
R Thott 1528,4° p. 29
S Nid. 549,8° p. 112
T1 Thott 742,2° p. 139v
T2 Nid. 308,4° p. 11v
U1 Add. 249,4° p. 140
U2 Kall 395,4° p. 118
V1 Add. 483,4° p. 127
V2 Coll. 516,4° p. 227

303. Tekstgrundlag: Oslo U. B. 215,2°, p. 118. - Overskrift: Til Gyldenløve] B D2I1-4,6R Hans Høy Excellence Gyldenløve A1K U2 Dend Første Supplication till Hans Høye Excellentz Gyldenløv T Mag. Jacobs (Jacobi A3-4) Supplication Til Hans Høye Excellence Gyldenløve A2-4 Mag. Jacob Worms Supplication til Hands Høy Excellence Gyldenlew, efter at Hand, 513 udenlands fra, var hiemkommen M Supplication (÷ U1) Til Hans Høye Excellence Gyldenløve S U1 Supplication (Suppliqve F2H V) til Gyldenløv E F2H L P V J. Worms Suppliqve til Gyldenløve N Een Ditto (anden O4) Til Hans Excellence Hr. Gylden-Løve O2-4 Ditto (Et andet D1) til Gyldenløv D1G4 Ad Uldaricum Fridericum Gyldenlev G1-3 Bønskrift til Gyldenløve I5 Til samme Herre O1 Supplication C. - Digtet: 5-8] ÷ I6 5 Velkommen] Nu kommer B6-9] ÷ F2 7 Huldtro] fuldtro R du Dyders] Du lig hans P8 Aand] Siæl B10 maa] lad L12 til] i O2-4 mig] sig F G1 M R13 toe] troe M jo N O Riime-Suck] Bønne-bref L Sucke riim DE tilsendet] hensendet I14 saa Naadig] og naade F 16 Sted] Stand A2-4O S Stavn] havn I M218 Snerre] sterke G suarig E Snare B C D2F2I1-3,6K M N P R T U Garn] gang P mig .. har] og Jern ieg er G saasom har] Haver Hart V19-28] ÷ P19og20ombyttet I1-520 hun] hand E gîr .. sit] giver nock et O sit] til A3-421-24] ÷ R S T22 Her] Der F L O P24 skal] hen P Sorgens] Sengens C * 28 sicker] vislig O2-4 naadig N ÷ O1 29 ad] om I30 At .. ey] Hvi har ej lychen dig F At] Og N Mens L hun] dend F2G O

304.31og32ombyttet C31 Far'] ferd A3B C G-I O2-4P synd F feil E32 af] fra I Hald] pald A2-4CL M N T pol R sal E kald J34 Endog] Endskiønt O2-4 saasom exploderit] Saadan Exponeret V36 saa] ÷ A3-4 sig] mig T og] ÷ J min] og min J38 Riime-straffe-skrift] A2-4-E F2-J L-T ringe straffeskrifft F1 ringe Straffe-Brev A1K U V Døden] dyden B-E H-J L M1N O1S T41-72] ÷ N41 hielp2] mig H42 Raad .. gode] du nu gode G kloge] gode O S klaret M * 44-47] ÷ F2O S T U V44 og48ombyttet D45 har] var GH45-48] ÷ I M246 Formørckels'] Formørket G H47 her nu] nu og G H48 og Roes] Deri At V49-52] ÷ G4 K L M U V 51 tal2] dog F hos .. Bord] til kongen beed G1-355 Hustrue] Kone D56 Klage-Graad] klag', af raab H Graad] raab GH57-68] ÷ I657 trengsel] Længsel A2-4E G L M O R S T61og62ombyttet T62 Lufft] Liv A2-4O nat S

305.63 lover] loved E F2I1-5M O2-4P R vil] vild M65erstattet af66,der erstattes således: Hielp i min store Nød, forskaf mig Kongens Naade J67 Huus og kald] kald og huus B-V

37. Graad og Glæde

Signaturfortegnelse:

A1 Nks. 405,2° p. 533
A2 Add. 249,4° p. 345
B Gks. 2404,4° p. 314
C1 Oslo U. B. 215,2° p. 155
C2 Ulld. 447,4° p. 361
D Nord. 1170 p. 85
E Nid. 309,4° p. 49
F RiA. (I) p. 98
G1 Nks. 355,2°, III p. 118
G2 Add. 113,8° p. 171
H1 Oslo U. B. 611,4° p. 424
H2 Nks. 999,8° p. 178
H3 Nks. 829,4° p. 78v
H4 Århus 331,4° p. 210
H5 Hertel, II p. 605
H6 Ulld. 528,4° p. 145

306. Tekstgrundlag: Nks. 405,2°, p. 533. - Overskrift: Graad .. Underdanighed] B C F H1-5 Graad og Glæde, offereret min Allernaadigste Arve-Konge, udj dybeste Underdanighed, dj. 9. Febr., A° 1681 G Supplication offereret Min allernaadigste Arve Konge Udi Dybeste Underdanighed dj. 9de Febr. 1681 H6 Graad og glæde offererit Min allernaadigste Arve Konge udj Dybeste Underdanighed D Jacob Worms (÷ E) Graad og Glæde offereret Hands Kongel. Majestet dj. 9. (5. E) Febr. Anno (÷ E) 1681 A E - Digtet: 1-40] ÷ H63 Fridrichs] B-H5 Friderichs A12 Selv] Paa B-H514 freidig] frydig GH1-5 Fridig E *16 Liusens] Lyckens E18 Kund] kand H1-5 ikke] intet F21-132] ÷ F 22 ved] en B blev daanet] henddaanet B28 gaae] staae D

307. 30 Naades] B-E G-H5 Naadigst A34 ned vil] B-E G-H5 vilde A35 Taarer] Aarer G Taare B C H1-536 vogte] vogtede G38 Mand] Stand B-D39 borger-Flok] Borgerskab G * 43 er2] saa B F47 Dend] De B C F H49-132] ÷G2 49-76] ÷ H650 maae] vel B58 dend] dem C-E G1

308. 61 stedse] altid B62 aldrig2] fra dig D63 Fiende] Kongis B64 der] det C G165 Æblet] landet E66 og] B-E G1H1-5 af A70 saa] staae G1 74 maa] bort C Skum] Skam B C D G1 henraande] henrønder C slaaes synder H1-577 os] mig D78 Dit2] det C Os] mig D86 til] paa G1 uden fore] nedenfore B C2D E G1H1-3,687 hun2] og H89-132] ÷ E90 Nu Hun] Hun nu C

309. 95 Vredes] C1D G1H1-5 Vredens B C2H6 Vrede A97-100] ÷ H699 Leske] ægte H1-5100 Børn] Barn C1H1-5102 paa] jo H4-5 jo] heel H4-5103 Øye] øre H Hierte] Suk og H4-5104 Os] og H105 slet] selv H106 aldrig2] saa os D110 Dig] sig G1 Kiæde] kiæder H113-116] ÷ H6114 Blomster] Naade D bære] bære gode G1 og .. fleere] og Det med Frugter ziire H4-5115 min] B C D G1H1-5 en A117 Børn] Barn C1H118 for] til B C D G1H121-124] ÷ H6121 Dend] Din H4-5122 da] du B Os] mig H1-5

310 125 end] slet B C D G1 vel H

515

38. Dend Dyrebareste Diamant

Signaturfortegnelse:

A Add. 167,2° p. 200
B1 Oslo U. B. 215,2° p. 109
B2 Kall 395,4° p. 198
B3 Ulld. 447,4° p. 376
B4 Gks. 2404,4° p. 87
C1 Add. 248,4° p. 432
C2 Nks. 4493,4° p. 71
D Add. 249,4° p. 293
E Thott 1529,4°, IX p. 56
F1 Thott 1523,4° p. 660
F2 Thott 1528,4° p. 92
F3 Nid. 309,4° p. 328
G1 Gks. 2403,4° p. 215
G2 Add. 160,2° p. 170
G3 Add. 484,4° p. 291
H1 Nks. 405,2° p. 390
H2 Add. 247c,4° p. 134v

311.Tekstgrundlag: Add. 167,2°, p. 200. - Overskrift: 7 Konge] B-H ÷ A10-13 af .. Worm] ÷ B1F2-3anbringes efter lin. 15i B 2-3C E F1G H2 11 Kongelige] ÷ F112 Allerunderdanigste og tro] ÷ F114 Siunges som] melodie E under den Melodie G14-15 Hiertelig .. etc.] Jeg raaber fast O herre etc. eller som Hiertelig mig (ieg B4) nu længes B3-4D F3G2-3 Jeg raaber fast O Herre. Af dybeste Nød etc. eller Hierteligen mig nu lenges etc. B G1 Jeg raaber fast O Herre af Dybeste nød etc. Eller som Hiertelig ieg nu lenges efter en salig ende etc. C Jeg raaber fast o Herre etc. E F1-215 etc.] effter en salig Ende B2Efter15føjes til: Castellet dj. 12 Janv. A° 1681 E Castellet dj. 11. Februarii An. 1681 F - Digtet: 11 glædis] Naadens G Vælde] naade E F16 Det] De E F Dem G18 svigelig] visselig D25 sig] dig B Hand .. lystig] Giør ham o Herre lystig GH28 aldrig] icke G2-3

312.31 Du .. gived] O! store Gud ham give G33 Begiære] Regiere B4C D Livet] live G36 Hvad de udsagde] at de udsiger GH de] F GH du A-E38 Gud] Dig F G43 Din Naadig Haand ham] G Du naadig haand ham H Lad Herrens haand ham E Lad Herren hannem F1 Lad Herrerne ham F2-3 Lad Herrens Aand ham A-D45 Velsignet .. Fylde] Med jdel frugt ham fylde GH46 Kom .. gud] Gud kongen kom GH Gud kongen og F54 vorde] være H hannem] kongen E F G58 blive] bliv af B3-4

313.64 Syn oppaa] øye paa E F G77 naadens gylden] Gylden Naade G Kiæde] klæde E G H2 *85 Føders] Fødder F86 himmel-høye] himmel-søde E

31497 de] dend F98 Som] Der G102 din] ÷ C108 Mod] Hos G1 115 Folcket slet] Folke slegt B2,4C1F H2 Folcke slet C2 folk dem slet G516116 Du] Med G121 tæncke] tenkte D F G122 dig] mig E123 J] Dit B3 Hiert] B D G H Hierte A C E F forkræncke] forkrenckte D F G124 Edder] deris E

315.132 vredens] verdens B2F2-3G1138 need i] udj B3-4

39. Stormæctigste Høystbaarne Monarch

316. Tekstgrundlag: Originalen i Rigsarkivet (Procesakterne).

40. Til Dronningen

Signaturfortegnelse:

A1 Add. 113,8° p. 169
A2 Nks. 405,2° p. 513
B Nks. 355,2°, II p. 236
C Nord. 1170 p. 102
D Berg. Mu. 84,8° p. 72
E Thott 1528,4° p. 21
F Thott 1529,4°, IX p. 48
G1 Gks. 2404,4° p. 50
G2 Oslo U. B. 215,2° p. 115
H1 Add. 248,4° p. 18
H2 Nks. 4493,4° p. 19
Ia
I1 Add. 249,4° p. 135
I2 Kall 395,4° p. 113
Ib
I3 Add. 483,4° p. 114
I4 Coll. 516,4° p. 144
J Coll. 538,4°, I p. 223
K Gks. 2408,4° p. 222
L Thott 742,2° p. 139r
M1 Nid. 308,4° p. 12v
M2 Add. 247c,4° p. 207r
M3 Nks. 1670,2° p. 61
N Thott 1523,4° p. 666
O1 Gks. 2403,4° p. 310
O2 Add. 160,2° p. 188
O3 Add. 484,4° p. 314
O4 Oslo U. B. 260,4° p. 235
P Nks. 868g,4°, II p. 51
R1 Berg. Mu. 397,4° p. 170
R2 Oslo U. B. 295,4° p. 173
R3 Stockh. Vn 88 p. 58r
S Nks. 405,2° p. 172
T Add. 258b,4° p. 16
U1 Nks. 819b,4° p. 63
U2 Thott 1527,4° p. 171
U3 Nks. 818b,4° p. 158
V1 Ulld. 447,4° p. 384
V2 Oslo U. B. 624,4° p. 133
X1 Oslo U. B. 611,4° p. 430
X2 Nks. 999,8° p. 186
X3 Nks. 829,4° p. 82v
X4 Ulld. 528,4° p. 152
X5 Århus 331,4° p. 222
X6 Hertel, II p. 620

318.Tekstgrundlag: Add. 113,8°, p. 169 ff. - Overskrift: Til Dronningen A1 E N X1-5 Ejusdem til Dronningen B Til hendes Majestæt Dronnningen G2 H Ia J K T X6 Til Dronningen (Dronning O4) Charlotta Amalia M1O4 Til Hendes Kongl. Majestet Dronning Charlotta Amalia P Til Hendes Mayestet Dronningen Charlotta Amalia S Stormegtigste, Høibaarne førstinde Allernaadigste Arvedronning Charl: Amal: F Til Dronningen. Stormegtigste Høybaarne Allernaadigste Dronning Charlotta Amalia L Ad Reginam Charlottam Amaliam O1-3 Een (R) Suppliqve til Dronningen Ib R V2 J. Worms Suppliqve til Hendis Majest. Dronningen A2 Mag. Jacob Worms Suppliqve til Dronningen M2-3 Worms (÷ C U3V1) Suppliqve til Dronning Charlotta Amalia C U V1 Supplication til Dronningen Charlotta Amalia D En anden Til Hendes Dronninglig Majestet G1 - Digtet: 2 Omskiøndt] Endskiønt U Lycke sang] Sørge riim C lyder] Synger U * sørge-] B-E H-K M2-3N O1-3P R1S-V Sorge- F G1Ib L M1O4 sorgens A G2R2-33 sorgens] Sørge PR * Tact] dragt V4 min Ruin] mine Rum H miine Riim X Ruin] riim G1N * dog] och D nu] Du P kun M3O R S T U1-25-6ombyttet med7-8F5 maa mig kaste] mig nedkaster B mig] dog X1-4 nu K ÷ T kaste] nedkaste T6 du] nu U kun O1-3 med Ib een] din M2-3 af Naadens] din Naades Ib Naadens] himlens X7 er indlugt] sidder knydt B indlugt] indknøt C-F L O1P U1,3 indkast M2-3 * 9 din Himmel-milde] B-V du milde Himmel X din milde Himmel A11-14] ÷ M10 velfærds] Velstands P-T11 vagt] magt B-D F-H I1J-L P-X kand] kund' L12 dog] io A2B-F G2H-L N-S U-X saa T spurdte] spørger B E Ib N O R V1 X5-613 Og] Ak IJ K Steds] Stads E R Slots D ÷ N14 til trøst] din røst R15 Danner-] denne K Dronning er saa] Dronningen er V16 vold] vand L hafde] haver O P17-20ombyttet med21-24U V117-20] ÷ K X417 krafftis] Kirkes I * 18 aandsens] Naadens PR ild] krafft V19 Du] Det V ved kiærlighedens] af Naadens kierlig Ib20 Med .. seer] Ach! hiertens trøst at see U vi] ieg D E O ansigt] Hierte Ib22 ey] i J ey det] dette C slet] ei C Muld] grund M 23-26] ÷ V1 23 skade] morder C 25 Demante] Demanter E diamantes J * 26 bordyret] A2-H I1J K M1N O1P-T V X1-5 og Naadens M2-3 * bardyret A127-40] ÷ T27 Jeg] da K tæncker] tengte L M ieg .. var] saa var jeg snart N O da var jeg snart D-F Ib R U ieg snart var da P * 28 var .. nedskut] ved U-lyckens Piil var skudt G-K var ved lychens pile skudt F * 29 liuse] M1-3N O V1 Lives B lius 518 og A C-L M2P-U V2X 32 Dend] Dem A2D E G-K M R3SU V2 Det B C V1 X4 Sand] Aand O2-4

319.33 Tiener] Mand hand M2-334 til] din Ia35 Præsters] Præstens D G-L N P R U V1X4-6 Præste S36 Præst] Knegt P R nu] da B37 For .. ieg] For Alt Jeg beder Dig F-I39 langt dyrer] meer dyrbar B dyrer] dyrbar F40 frihed naadigst] friheds Naade P R

41. Til Gyldenløve

Signaturfortegnelse:

A Rostg. 237,4° p. 106v
B Thott 1523,4° p. 684
C Ulld. 526,4° p. 95
D1 Thott 744,2° p. 146r
D2 Thott 742,2° p. 140v
D3 Nid. 308,4° p. 14r
E Gks. 2403,4° p. 312
F1 Add. 160,2° p. 190
F2 Add. 484,4° p. 316
F3 Oslo U. B. 260,4° p. 246
G1 Nks. 868g,4°, II p. 62
G2 Berg. Mu. 397,4° p. 186
G3 Oslo U. B. 295,4° p. 188
G4 Stockh. Vn 88 p. 61v
G5 Nks. 405,2° p. 509
Ha
H1 Nord. 1170 p. 91
H2 Oslo U. B. 611,4° p. 436
H3 Nks. 999,8° p. 195
H4 Nks. 829,4° p. 86v
Hb
H5 Add. 113,8° p. 160
H6 Coll. 516,4° p. 315
Hc
H7 Add. 167,2° p. 861
H8 Coll. 538,4°, I p. 228
I1 Nks. 819b,4° p. 67
I2 Thott 1527,4° p. 174
I3 Nks. 818b,4° p. 161
J Ulld. 528,4° p. 156
K1 Berg. Mu. 84,8° p. 79
K2 Thott 1528,4° p. 33
L Thott 1529,4°, IX p. 40
M1 Nks. 819c,4° p. 33
M2 Nks. 1670,2° p. 64
M3 Add. 247c,4° p. 210v
N K. Brahe D II, 239 p. 4
O1 Oslo U. B. 215,2° p. 120
O2 Kall 395,4° p. 146
O3 Add. 249,4° p. 173
P1 Nid. 309,4° p. 278
P2 Gks. 2404,4° p. 70
P3 Add. 248,4° p. 32
P4 Nks. 4493,4° p. 33
P5 Nks. 2817,4° p. 138
P6 Thott 1975,4° p. 119
R Nks. 355,2°, II p. 235
S Nid. 549,8° p. 117
T1 Ulld. 447,4° p. 397
T2 Oslo U. B. 611,4° p. 414
T3 Nks. 999,8° p. 164
T4 Nks. 829,4° p. 72r
T5 Århus 331,4° p. 188
T6 Hertel, II p. 494
U Oslo U. B. 624,4° p. 139

320.Tekstgrundlag: Rostg. 237,4°, p. 106r. - Overskrift: Til Gyldenløve H2-6J K2P5-6T2-4 Ejusdem til Gyldenløv R Til Hands Excellence Gyldenløv I1-2O1 Til Hans H. Excellentz Gyldenlev B Til Hans Høyb: Exell. Hr. Güldenlöüe N P2-4 Til Hands Høye Excellence Gyldenløve G5H1,7,8L M1,3O2,3S Den anden Supplication til Hans Høye Excellen. Gyldenløve D3 Mag. Jacob Worms (÷D2) Anden Supplique till Güldenlev D1-2 3. Supplicatz til Gyldenløve A Supplicatz (Supplique M2) Til hans Høye Excellents Hr (÷ M2) Gyldenløf K1M2 Supplication til Gyldenløve C Worms Supplique til Hs Excellence Gyldenløv I3 Jacob Worms Supplication til Gyldenløve T5 En anden Suppliqve til Gyldenløf U J. Worms Supplique i Fængselet til Kongens Søn Gyldenløve T6 Ad Uldericum Fridericum Gyldenlev E F1-2 Endnu til samme Herre G1 Een Ditto Til Hans Excellence Hr. Gylden-Løve G2-4 Ditto til Gyldenløv F3T1 ingen titel P1 - Digtet: 1 Højbaarne] B-U Højtbaarne A2 bjerge] Triner M2-3 trine M13 saa] nu Hc I fra] paa U4 Paa .. til] Med døden truis ieg Ved U5-8ombyttet med9-12D6 frels] frie S7 nu er tildømt] nu til er dømt S8 maatte] torde I9-10] ÷ J9 søde] hierte D2-3 11 tal2] dog U hoos] veed I3M2-312 jo] saa E F G1-4 hører] B-U ynder A13-40] ÷ H2 13 fromme] søde K L naadens] Nordens Hc * 14 Og .. see] For mine sukke see need T see] og see N til] ÷ L -død] -døde L15 varter] raaber T * ved] for E Hc paa S hos T U hos] for H-K16 os] mig L Naades] Nordens Hc * 18 er .. baade] er min Velfært, og min baade R19-20mangler, erstattet af11-12J19 dend] en D1F G1,5H3-7K1M N S T5-6U tjener] triner O20 For .. mood] Herr Gyldenløv imod H For alle Gyldenløv K mood] mild B elsker Kongen] kongen elsker F22 slet] B D-J K2-U ret K1 plat C selv A24 dødsens] Vredens U * blusse] blæse B blæse/ blusse D1 * 25 trods] om H I taler] tør tal(e) T27 Giv .. fred] Giv mig mit liv, mit Gods, giv ære, giv mig fred T1-4 og giv] liv og E M2-3 giv mig T29-30] ÷ J29-40] ÷ S29 ære] fare R fred] got D1-2G1-4H-K M N T5-6 kald D3 * 30 Du .. op] Du kand(st) mig drage op D2-3E H I K L N R Du kand(st) mig drage ud D1F G Du kand vel drage mig op M ulykkes] ulykkens D2-3F-H I K L M2-3N-P T U fælde] Helde G2-4M2-3P3T1-4

321.31 frelse] hielpe H632 som en martyr] sandheds Martyr F-O Jesu Tiener P-U Sandheds Martyr > m. sa. hd. Jesu Tiener T5 mig] ieg L døden] 520 Sværdet F G1,5H-J L-N T5-633 landsens] Naad(s)ens H-J T5-634 øjne] spiire O2 spiir dog C O3 ydmygst i] i ydmygst B-H I1-2 J K1M N O2-3P2-6 R T U * 37 at] end E K at du vilt] du mig vil T du vilt mig F G38 Gid himlens kraftig aand] E F Gid Himmlens Kraftighed D G-N T5-6 Guds himmelkraftig Aand A-C O P R Guds himmel kraftelig U Guds hvile-kraftig Aand T1-4 Gid Himlens Krafftighed > m. sa. h. Gid Himlens krafftig Aand T539-40] ÷ men erstattet af31-32J 40 min] og H6 o] Herr D G-I K M1-2 P1T5-6 Gyldenlev, forbliv] Gyldenløve bliv E F

42. Til Doctor Thomas Kingo

Signaturfortegnelse:

A Thott 1525,4° p. 26
B Thott 746,2° p. 94r
C K. Brahe D II, 239 p. 5

322.Tekstgrundlag: Thott 1525,4°,p. 26. - Overskrift mangler i C2 Hierte-] Siælle- C4 fradømbt] C fordømt A B børn] brød C8 nedtraad] B C er traad A11 affældet] og falden C14 u-vens] Utroes B Smedde-] skielde C22 Stem .. Harpe] Stem dine ord som paa prophetens Harpe C27 Jachin] Jachim C Joachin B Boas] Bas B

43. Til Frue Sidsel Grubbe

Signaturfortegnelse:

A1 Gks. 2404,4° p. 63
A2 Add. 248,4° p. 27
A3 Nks. 4493,4° p. 28
B Coll. 538,4°, I p. 230
C Oslo U. B. 215,2° p. 122
D Kall 395,4° p. 123
E Gks. 2408,4° p. 225
F Add. 249,4° p. 145
G1 Add. 483,4° p. 117
G2 Coll. 516,4° p. 203
H Berg. Mu. 84,8° p. 81
I1 Thott 1523,4° p. 663
I2 Thott 1528,4° p. 23
J1 Nord. 1170 p. 51
J2 Thott 1529,4°, IX p. 104
K Ulld. 447,4° p. 402
L1 Add. 113,8° p. 167
L2 Nks. 355,2°, III p. 122
M1 Nks. 405,2° p. 510
M2 Nid. 549,8° p. 115
N1 Add. 160,2° p. 196
N2 Add. 484,4° p. 323
N3 Oslo U. B. 260,4° p. 252
O Nks. 868g,4°, II p. 67
P1 Berg. Mu. 397,4° p. 191
P2 Oslo U. B. 295,4° p. 193
P3 Stockh. Vn 88 p. 62v

324.Tekstgrundlag: Gks. 2404,4°, p. 63 ff. - Overskrift: Til Frue Sidsel Grubbe A-G1M N Suppliqve til Frue Sidsel (Cicilie L1) Grubbe G2J2L1 Een Suppliqve Til Frue Grubbe P1 Mag. Jacob Worms (Ejusdem L2) Suppliqve Til Frue Cicilie Grubbe L2O Ædle og Velbaarne hiertens fromme frue, Frue Zitzelle grubbe, min gunstig Patron H Edle og Velbaarne Hiertens fromme Frue (Hierte Frue K), Frue (÷ J1K) Sidzel Grubbe min gunstige Patron (Patronesse K) og megtig (megtigste J1) Beforderske (Befordrer K) I J1K. P2-3begynder med vers26og er skrevet i umiddelbar forlængelse af digtet til grevinde Moth, derfor ingen overskrift. - Digtet: 1 Høybaarne] Velbaarne B-G K N3 For .. Aand] Fra dend Betrengte, men er Dreven af Guds Aand G den] din E hielp] Siæl K L du .. Aand] ÷ I1 du .. Guds] du vist ved Herrens N O P1 du vist ud af] du du vist af A2-3-C E I2L M som du vist af J2 du nu vist af F du da vist af J1K4 mig] H-K N-P1 nu M1 du A-F M2 * 6 For .. er] Fordj du villig er M P1 For] End G mod] for E7 nedfalder] A2-P1 nedfalde A1 dig] Du K dig til] for din P1 * 8 hver .. goed] er meere end som god E Sørge] ængsted N9 at bøye] nedbøje J1M O P110 de] den K tarv] Nød C-G et mildt] Mildheds N O14 naade] Naadig I16 Nu] Men D at] da G har .. os] Os stikker G18 krafftig] kraftes J hielp og trøst] trøst og hielp H os] och H I J1 gundst bedecher] Naade deckker K20 Naadens] Verdens D Ærens H-K udvald] ære- O P123 ord og raad] Raad og Daad I raad] daad L26 Tal .. os] Har talt for os saa got N O P27 lyche] lych og J28 vaanlig] venlig C30 min] vor P32 til] af K din] A2-3-F H-K M N P den G sin A1L O

325.35 saa] som P Geislig verslig] Verdslig geistlig L Geist- og Verdslig M N O36 Og] Ach! I37 Bibel er] G H I J2K Bibel her J1 Bibelen A-F L-P39 kald og ære-] Ære Kald og A2-3I2K M2 og ære-] til ære, P ære och H40 priisse] ære E41 krafftig] hastig D G fromme] frue H J K44 af] fra M O P45 ugger] Dage K49 raabe] bede P sin] der P50 lenger] meere E51 milde Siæl] naadig mund I god] nu G53 hav] schaf H54 trofast] fromme E55 alt] at C D F J1 af P iche] Dig ey G-I M-P56 aabner .. dør] aabne vil for os sin Naades (Naade M)-Dør M O P57 Far .. vel] Far vel, far ævig vel M N O P59 ham] mig J - Underskrift: Hendes 522 Høybaarne Fromheds Underdanigste tiener og forbeder hos Gud. J. Worm. J1 Af Hendes Høybaarne Fromheds Underdanigste Tienere og troe Forbedere Jac. Worm K

44. Min Allernaadigste Arfve Herres og Konges Evangeliske Paaske Tancker

Signaturfortegnelse:

A Thott 742,2° p. 138r
B Ulld. 447,4° p. 370
C1 Add. 167,2° p.864
C2 Coll. 538,4°, I p. 220
C3 Kall 395,4° p. 108
Da
D1 Oslo U.B. 611,4° p. 429
D2 Nks. 999,8° p. 184
D3 Nks. 829,4° p. 81r
Db
D4 Århus 331,4° p. 219
D5 Hertel, II p. 146
Ea
E1 Nid. 308,4° p. 45v
E2 Add. 284,4° p. 173
Eb
E3 Add. 247c,4° p. 214v
E4 Nks. 1670,2° p. 69
F Nks. 355,2°, III p. 119
G Nord. 1170 p. 99
H1 Gks. 2405,4° p. 47
H2 Add. 249,4° p. 75
H3 Oslo U. B. 260,4° p. 228
Ia
I1 Thott 1529,4°, IX p. 46
I2 Thott 1523,4° p. 688
Ib
I3 Gks. 2408,4° p. 206
Ic
I4 Add. 160,2° p. 168
I5 Add. 484,4° p. 288
J1 Gks. 2404,4° p. 119
J2 Add. 248,4° p. 86
J3 Nks. 4493,4° p. 103
J4 Oslo U. B. 215,2° p. 110
K Berg. Mu. 84,8° p. 63

326. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 138r. - Overskrift: Min .. Konges] Kong Christian den Femtes H3 ÷ D5 Arfve] ÷ H1 I3-5 Arfve .. Konges] Arve-Konges og Herres C F Herres og Konges] Konges og Herres J4 Konges og Herres, K. Christian den Femtes H1 Konges] Arve Konges I3-5 Jesu] Christi G Min .. Discipler] Endnu leverede J. Worm efterskrevne Paaske-Tancker Eb Titel mangler i I2- Digtet: 1 Sød] død C2 dend] dem Ib gaar til] giør stoer B til] i Ic 3 døden] Sorgen Ib Døde B und