Worm, Jacob VARIANTAPPARAT

VARIANTAPPARAT

444

        

445

1. Satyre over Kingos Kalot

Signaturfortegnelse:

A Nks. 355,2°, III p. 159
B1 Add. 249,4° p. 260
B2 Add. 284,4° p. 241
D Oslo U. B. 611,4° p. 162
E Ulld. 528,4° p. 242
F Thott 744,2° p. 10r
C Kall 395,4° p. 224

3. Tekstgrundlag: Nks. 355,2°, III, p. 159 ff. - Overskrift indsat af Udg. - Jacob Worms Satyre over Biskop Kingos Calot A Af Jacob Worms Vers B2 Scomma F Christe: Fossis Pasquil om Hr: Clus Pr:dttr: D Overskrift mangler i B1C E - Digtet: 12 at] mon F hand nylig] den Hand nys F 13 Hun] den E 14 Hand .. Hast] Saa hun kand for ingen afftages med Hast F dend] dem C 15 Hun] Den E 22 Er .. ypperlig] Er kommen fra Bonde i ypperlig/ Oprunden fra lumpen til hæderlig F 28 til] en B F 24 tiente] kunde D 25 Nu .. er] Nu Haaret er borte, hans Hofved er/ Haardragen har giort ham hans Hofved saa F 26 Thj bær hand] Thi hand bær B C 32 Skytten] Hundene F 33 Sædet] B-F Sæden A til] naar C hand] de F 35 Hun] Og F Pande] Pande/ Anslag/ Træcker F det .. Spot] Thi er det Jo gott F 36 At see dend] At bære F 42 ere i] er udi D E F 44 Mens .. tiltalte] Da de bad ham velkommen F

4. 52 Hand .. Paryk] Han nenner ej at kiøbe sig en perruqu' F 54 Kroeret] B-F kroer A 55 Hierne] gierne D 65 Naar .. indkommer] Naar som heldst Du kommer F 72 Lømmel] Bengel F 73 Node og Mode] Noder og Moder E Sæder og Moder F 75 Du .. udkrøbet] Du nylig est krøben F Skallen] Skolen C E F 84 og du] Mens du F staar] slaar F

5. 9 1 Kroeret] B-F kroene A 9 4 til] en F min Ven] igien C 10 3 Kroeret] B-F kroet A 104 Tag .. skiøll] B C D Tag Vand i Calotten og Halsen udskøll E Slag Vand i Calotten og Halsen udspøll F ÷ A 10 5 behøver] da bruger C skal bruge B 2 bruger B 1

2. Contra-Svar paa Kingos Kalotvise

Signaturfortegnelse:

A Nks. 355,2°, III p. 161
B1 Add. 249,4° p. 265
B2 Add. 284,4° p. 246
C Kall 395,4° p. 227
D Oslo U. B. 611,4° p. 164
E Ulld. 528,4° p. 246
F Thott 744,2° p. 11V

446

6. Tekstgrundlag: Nks. 355,2°, III, p. 161 ff. - Overskrift indsat af Udg. - Contra-Svar derpaa B1C Contra-Svar herpaa B2 Endnu Contra-Svar paa den anden E Svar F Chrste Fossis Contra-Apologie D Jacob Worms Contra-Svar derpaa A - Digtet: 12 lumpen .. bær] skidsen Calott den Luddring han bær F hand] saa C 13 Men] Dog F Hunde] Hunden B2F henkaster] F kaster A-E 14 Den] B C E F De A D skriger] viiger F faar] B2C E fik D for A B1F 15 Hvi .. Sandheden] Hui tager du icke her Sandhed F vilt] vild D 22 mig] dig D 23 Reedelig] B-F rædelig A 24 dievlen] Kochen F 33 icke] ey B 34 bie] lide F 35 Pot] Spot D 36 Du] Din E 43 Thi for] ÷ D 44 og bag] ÷ D sturrer] stirrer F

7. 56 Du lumpen] Din fulde E 63 Beenen' i] C D F Benet i E Beene A B vel og] den dog F vel dog E 73 Du .. Storm] Du mindes vel, hvor Du og den Røde løb Storm F 74 Sielffv Tredie] E sielfer F selv træder B2 selvtrædes A B1 C D i] til C 75 som .. Rot] som Kuken er tegnet paa Slot (jf. 95) F 83 bytted'] Udg. bytter A-F 85 ej meere] ej længer C ej meere opregne] opregne ej meere E

8. 94 skal] kand F 95 Dit .. Slot] Dit Rygte dig følger som Halen Sin Rott (jf. 75) F Kuchens] Giøgens D 102 Hæder] Skamm F Ær E 104 de siunger] det siunges F 105 vel] ey E F

3. Nogle Cardinalers Forslag

Signaturfortegnelse:

A1 Nid. 3094° p. 101
A2 Nks. 405,2° p. 225
A3 Add. 249,4° p. 350
B Gks. 2403,4° p. 223
C1 Add. 160,2° p. 152
C2 Add. 484,4° p. 259
D Thott 1528,4° p. 224
E1 Gks. 2409,4° p. 331
E2 Gks. 2406,4° p. 1024
E3 Thott 1524,4° p. 299
E4 Thott 1523,4° p. 310
F Thott 744,2° p. 160r
G Rostg. 259,4° p. 9
H1 RiA. løst ark
H2 Hertel, I p. 13

9. Tekstgrundlag: Nid. 309,4°, p. 101 ff. - Overskrift: 1 Nogle] Concilium Cardinalium Quorundam de piscatura Cetorum in mari insveto inter Herculeas columnas. Nogle G J:W: Vers om Doctor Kingos Andet Giftermaal da Han tog en gamel riig Enke kone; De Piscatura Cetorum in mare insveto inter Herculeas Columnas. Nogle H1 J. Worm de Piscatura Cetorum Eller Satire over Doct: Biskop Kingos 2det Giftermaal, da han 447 tog en gammel riig Kone til Frue H24 reformadtz] Reformation G H2 Reformationen E2-4 5 den] B-H ÷ A interdict] interdicto D E 8 Huallfische-dræt] F G H Hval-Fisken D hualfiskendet E1-2 Hvalfiskschindet E3-4 helle-fische-dræt A B C 10 columnas] Columnas. Bryllups Vers H2 columnas Montesque alabastri-ti-des F columnas det er Jacobi Wormii æredigt, ofver dend ny-creerede Bisp Dn: D. Thomas Kingo, Til Otthense udj Fyen A B C - Digtet: 3 Hand .. gad] Hand ikke Vilde plaske kaad C Vild iche meere plasche gaa E Hand gad ey mere plaske vaad H 6 est] var E 7 Strand-Ørnen] Strandormen D E 9 hvister] hvæser D F G presser E * 10 spreller] spiller D E1 11 Bespruder] Bespuder D E1 Bespeider E2-412 skreller] skielder G H schraller E 15 ræt] D-H nu A-C 18 kure] Knurre D H murre F 20 trylle] tylde D tilde E1 hilde E2-4 trygle H

10. 23 Muusen] muren G 25 Med] Ved F H 26 med] ved E F 27 Konst] gunst E og Cuur] af kuur E 28 Forskrecke] Afskrække D E 31 seyler jo paa] gaar jo med paa D seigl Joe med paa E1 jo] med E 35 kiøb-Mandskab og] Kiøbmandskabets G H 39 jo] vel D E jo miin pibe] gierne Piiben F 41-42 anbragt ml. 44 og 45 H 42 fattig] stakkels D-H 42 peldtz] pilt E 43 kasse-bold] Udg. Kaste-bold E-H Rasse-bold A-D 45 Floeden] Farten D E 48 kycker] Kiekker D E1,2,4F kieck er E3G H trefven] drefven E-H 49 ruschen-snuschen smule] Udg. snuschen] smisken G H smusken A-F smule] smiile A-H 50 aldt] nu D E 51 Ham] Hand G H 54 Til .. pricke] Saa nær til punct og prikke D E 55 til] i D-F hanss] sin F 56 Ham] Hand F H

11. 58 hal] E-G hald D holdt A-C H vor] D-H miin A-C 59 min] D-G mig A-C Dulle] Ducke F 62 dyre] Due H Pelle] Smykke D 63 en] hver D den F 64 Miin .. Sckrelle] Min svage Alders Krykke D 66 og 68 ombyttet i D E 72 ansigt] E-H Pande D hierte A-C 75 Slich] flich E Schick F 76 om keye] E1,2,4H om kreye E3G om Leye F og Keie D omfeye A-C 77 kluch j] hønse E F dybe G H heese D 78 Og] O D-G og] O D E Woch] vee D E 80 buch] puk D E181 sidt] snot E viit F før] for E 82 Lage-] lange F 86 blye] siug D E søgn G H Summ F var Hand] hand var E4F 87 sat] faaed E

12. 91 den] hand E-H 92 Opløber] oplabes F opløbet D heede] Hunde F * 97 Kingos] Thomas F 98 Paa] Ved D-H tvinne] fliine D *100 blide] Milde D E 103 Og] Med D E G H 104 Admiral] vimpeler F beklæde] betræde E 106 troiss] Lyst F 107 Om hand med] Hand da med E 108 flinch] flux E flyx D funck' G H1109 og eengang] eengang og E F Giede] Peder F 111 grafve] lave D E 113 At] D Mens E Mon A-C F-H 116 Siin .. svinge] Endda sin Fane svinge D-H 118 Kingo] Hannem F 119 ham i] i sin F arm] barm E H 123 Kingos] saadan F lych'] Lyst D-H 124 gafn] Lyst D E bær leede] D-F begrede G berede A-C H 448 13. 125 Men] Min G H Kingo] K. kun F 126 dog] dig A2-3 Jer G 127 venlig] vanlig A2-3 Gunstig D 128 vind] mood D E luft F 129 J Straxen] Jmedens F strengt] sterkt D 131 maa] skal D E 133] ÷ D Hatten af] Hatten af etc. etc. A B F-H 134-136 Om .. feyle] C E ÷ A B D F-H 139 Træer] Traar F H Traad D * Gibbert] Gilbert G H Gilibert F Gillebert D nu] ÷ D H afsat] afsæt F Trær .. skoe] Om i end gaar med pyntet skoe E 142 Neglicher og] Safran og med D-H 145-440] ÷ E2-4 146 Med] J D E1G H og] og i D E1 Roser] A2,3B-D E1F-H Rosse A1 147 arme dreng] grine dreng B C 148 Pøel] Flod F Mosse] Moser C D E1 F-H 149-440] ÷ E1149 tet] tit F H 151 nibe] knibe A2-3 H nabbe D F vredt] frit H ret F 157 tør] faar F for D H bøffels] Bever D F Hatt] A2-3D F G pach A1B C H

14. 160 Da .. Nache] Da hviner hun om Nakke C Hint er da best om Nakke D Den tæker best om Nache F Mand tagr dend vel til tache G Vil falde paa hans Nakke H 162 Hiin] Du F 163 schader] hindrer D F G H 164 Det] Den D F G H 165 schær] skar B C 167 Hiin] hun A 2-3 af] med B C for D 168 sinchiss] svekkes B-D tilbage] tilbagen B C F 170 Og] Ved F 171 Samt] Og D F 172 Spidtze] hidsse D F 173 Dynch-erche] Dynkerker B C Dynkiercker F Dynkirke D * 176 Krage] Kaage F 177 valtret] A 2-3 B C H valted G veltet D vraltret A 1 Som .. frem] Som før de gaaer volterer frem F 179 Mimring dem] men Jeg dem F 180 stricke] sticke G H 181 Kingo] Macker F 183 Een .. Wen] et og andet Veijr D 186 altid] aldrig D F G H 187 Mamma-liucken] Mammelukkens H 1 189 da] og G H paa] en B C 190 Med] Blant D 191 slentre] slante H

15. 200 vel] da D F G H 203 Sig .. det] Bleffv redd for saadan F G H Sig Red for saadan D 206 Fruer] D F Frue A-C G-H 207 Beltet] belte G H 208 Grue] gruer D F 209 skulte] D F skiule A-C G-H 210 for snive] D H aff Syfve F for siffve] A B C F G 211 Røg] Graad D F 212 gnafve] grave D H 215 tøre staa] forrestaa D H førre staa G 217 vel fuld] fuld feed D F * 223-248] ÷ H

16. 235 gi diss bedre] D F giffviss bedre A-C G 237 viss'] diss D F G Rade] magle A2-3 gade F 238 blæst] bør F 239 lenge] lange A2-3D F G 244 gaar] naaer F G maa D dog] vel D F G 251 Som .. om] Som der er skrefvet meget om D Som J der noget skriffver om F 252 bud og bref] bref og bud G H Brev og Bullam D Breffv og Bull F tillafvet] tillave B C H anlavet F lavet D 253 Nonne-Broe] Vaade broe D 254 stafn] staf D 256 her nu j] A2-3D F-H nu udi B C nu j A1257 indulgentze] Privilegi D 258 schandtzer] skantze D G 259 som] der D F H 259-260] ÷ B C (C2har dog nederst på siden disse to vers i stedet: Kand Paven derfor blive vreed/At man târ Jomfru Krandser) 260 meere sandtzer] meer kand santze D 449 17. 262 hvort] hvor A2-3C D F-H 268 tillavet] C D F H tillafver A B G 269 Fandtz] Svantz H1271 Kandz] D F fandtz A-C G-H 282 hid] D F G H hand A-C 285 Kierne] D F hierne A-C G-H 286 piæss] Piass A2-3 pis D Priis F 288 piadder] D Jadder F Fadder B C H1 Pater H2 Fiadder A G 291 Frier-Lund] Fruer-lund D

18. 295 Nunnen] Bruden F Vennen D 297 Haar] skiæg D G H 299 Hand .. laar] Hand blues ey for Bejle leeg D Hand krymp'r sig ey for beyle-leeg G Han krymper ey sig (sig ey H2) for brude leeg (læg H2) H Hand sig i Beyler-Leg vel staar F 302 det] dit D F 304 rende] løbe D rulle F 306 rippe] vippe C trippe D F 308 ej schal] skal ey G H 311 Forlindrer] Forvinder D F 313 Saa .. gifv'] Saa J self giver G H 316 Vel] Ret D F G H 319 kilden knockel] kildre-knogler D kilden Kiortel G H Kildrend Knorbell F 320 J .. dysse] J søden søfn at dysse G H J søde Søvn at dysse D F 325 Opkling'] Udg. Opklinge A-H Messen] D H Mersit F Merssen A-C G 326 Nunnen] Nonne G H mumle F * 327 Paters] Peters H1

19. 331 ey .. fejl] ey slet (slet ey H2) slaaer jer feyl G H 336 ligge] legge D F H 342 beylen] bejler D H beile F 343 dog] da D G H 344 kuldseyle] kuldseiler H 346 bølger] bølgen C D G H 348 ulf] Uld H kiemmiss] klemmes F 351 fich J] J fick D F og .. liv] D F G H i Bryst og Liv C j lyst og liv A B 352 Hors] H huus D Hans A-C F G benckes] F G H brekkes D lenckiss A-C 361 oorss] bords H 362-363] ÷ H

20. 364 Og holder] Beholder F - Corollaria] Corollaria til Hans 2det Giftermaal H2 Her faa (fejl for: paa) følger i samme Vers Corolarie-Additamente vide Paa et stykke Papir pag: 6 H1366-396 ikke strofedelt i G H 366-396] ÷ D - Digtet: 367 springske] springe F Spanske H 371 tafft] tabt G H 373 til] i F 374 Svaber] Svatzer H 375 spidtze] vinde C H 376 Men .. taber] De Vind i Skyer taber F 386 ad] F-H af A-C 388 Ført] Staaed F

21. 394 Ham] C F Hand A B G H -Efterskriften: Cum .. Piscatoris anbragt efter 440 H Over 397: Additamenta H1 Corollaria 2. Jmod Kingo. Additamenta H2 Corollarium D 397-440] ÷ F G 398 kloe] kløer D 399 sammenkuer] sammenknuer H2401 Brumle biørne, tude ørne] Udg. Brumler Biørne! tuder ørne! D H Brumler ørne, tuder biørne A-C 403 Sange] Siunger D 405 Rangle] H Range A-D schiærer] Stærer D 406 kyser .. krog] Skrækker Drengen op i krog H Skrækker op i Ave Krog D 408 tette] lette A2-3

22. 410 Springe] Spille B C 411 Bencke] bekke D H vifven] Riven H 414 Spagger] Spæger H Vamse] Vamte D 417 Liire] D Luure A-C H 418 dog] dig A2-3 tolde] toldes H 419-420] ÷ D 419 Huuse] Udg. Knuble A C H Knuble] Udg. Huule A-C H 420 dog] dig H 423 Tinte-] Tinter D Tungen] Tunger D Rencke] Rynke D H 425 Stiime-kocken] Stiime Klokken D priime-klocken] pine Kokken D 426 til] paa D H bed] D H 450 bred A-C 427 Scholde-] Skalde- H Aske- D 429 Erdtze] Ertz i D H Mellem 430 og 431 følgende indskud:

Bommerutte Spragled Putte
Lad dig stryge paa din top. D

Vær ey kilden, Flække Silden
Holt for Kokkekniven Top (vel fejl for: trop) H

23. 432 duns] Udg. duuss A B C D H gî .. dop] give (gi et H) duus og døns D H 434 frie] fisk D 435-436] ÷ D H 438 Munden] Under H 440 Hav] D Half A-C H

4. Da Kingo blef Biscop

Signaturfortegnelse:

A Nks. 819c,4° p. 158
B1 Oslo U. B. 27,8° p. 84v
B2 RiA. (I) bindets inderside
B3 Hertel, II p. 280

24. Tekstgrundlag: Nks. 819c,4°, p. 158. - Overskrift indsat af Udg. - Mag. Jacob Orm, da Kingo blef Bisckop B1 Da Th. Kingo blev Biskop giorde Mag. Jac. Worm dette Anagr. B3Ingen overskrift i A B2 2 infula, gramen] gloria stramen B

5. Gud og Belial

Signaturfortegnelse:

A Gks. 2526,4° p. 254
B Thott 742,2° p. 128V
C1 Oslo U. B. 260,4° p. 149
C2 Gks. 2405,4° p. 35
C3 Rothe3, I p. 100
C4 Nid. 549,8° p. 34
C5 Oslo U. B. 624,4° p. 169
D1 Nks. 355,2°, IV p. 504
D2 Nid. 308,4° p. 17v

Ea

E1 Oslo U. B. 215,2° p. 42
E2 Add. 284,4° p. 126

Eb

E3 Add. 249,4° p. 273
E4 Kall 3954° p. 215
F Gks. 2404,4° p. 405
G Ulld. 447,4° p. 121

29. Tekstgrundlag: Gks. 2526,4°, p. 254 ff. - Overskrift: 8 kortelig] Korteligst B D E F G ÷ C Riimskrefven] reenskreven D E F G 9 udi en Samtale] B og ved en Samtale D E F G i en samtale C ÷ A Theologum] B-G Theologum (Guds Mand) A 10 Politicum] B-G Politicum (Verdens Gymnasist) A 11 alle] B C befattende alle D-G befatted alle A 10-15 alle 451 .. Candidato] ÷ C1,5 12 omvendelse] omvendelse og B C2,4,5D E F G og undervisning] ÷ B C2,4,5D E F G 13-15 under .. Candidato] ÷ F 14 etc:] schäme dich du bist C2,4,5 * - Digtet: 11 Gud udslet] Guds Ord slet D E 31 Sal] Soel C3-5E4

30. 41 saa culpere] vel saa dadle B C E2 saa vel dadle F G saa dadle D E1,3,442 dødens] Verdens E 43 Procureur] B-G Auditeur A 53 vinger] veje B D E F G Vogen C vorder] bliver C D E 63 hendøer] døer B-G 72 ud-blæst] indblæst B-G 73 hver en] Saadan B-G torn] korn C G 93 at] og G 103 Der er Jeg] Thi ieg er C Der] Des D E1,2 Det B F G Dog E3,4 af..fey] af tapperhed modig, ey fey E

31. 112 hierted] Sindet B-G dit] C-G det B ÷ A 121 Tingstuders] B C1-2,4-5D F Ting-Stue E1,2,4 Ting-Studernis A * 131 Guds Huuss ind] Herrens Huus B-G 14 og 16 ombyttet i E 141 skole] Skoler D E F G kirke] Kirker D E F G 153 Om] At D 161 Comoedie] Commoedier B C D E1-2F G 163 med..duss] det er med en Duus C Velkommen] Udg. Velkom A B D-G 171 ô2] og B-G 173 omvender] faaer vandre D E F G dog] i D E F G det blad] det (dit D) bad D E F G

32. 181 og min glæde] D E1,2,4F G ja min Glæde E3 min Glæd C3,5 min glæde A B C1,2,4 og lyst] B D E F G er min Lyst C3 og min lyst A C1-2,4-5182 mig] B-G Jeg A Kyst] krøst E1,2,4F gryst D E5183 Mig Lykken] Min Lyche F 193 ikke] Aldrig B-G gode] Glæde B-G 203 dyden] Dyder B-G 213 Slig..optendt] All slig Vellysters Jld af Helved er optendt D E Slig Vellysters ild af helved er optendt F Slig Vellyst-Svoglet Jld af Helved er optendt G 213 er..Skiendt] B-G hvor mangt it hiert' er skiendt A 222 reddis] frygter C reddis ey] reddes for E 232 kun] Hun B C D E1-3F G * 232 vorder] bliver B-G 233 i tide] din D E F G giør] giør siden D E F G

33. 253 og] et B-G 261 blunker] blincker E 262 Velten] Glæden B-G 281 Kirker] Kirke C E 283 fleere] meere E 291 den Mand er ey] den er dog ej D E F G 292 Velstands] Lykkens C E3-5293 snære] snare C E4 301 dog] det B-G 303 Guld] Slig(t) D E F G 312 Som..ned] Som mangen Siæl fra Gud har ofte styrtet need D E F G 313 Slig..bed] Slig(t) u-krud woxer tit (til E) i mangt et hierte-bed B-G

34. 321 i] B-G udi A 322 ræt vederfariss] B-G Vederfariss ræt A 333 stol] Stæd D E1-3F G * 34-48] ÷ D2341 prædiker] præke C 36] ÷ E F G 362 og] til C D1E F G ære] Adel C D1E F G Edel B 372 Ved..sveed] ved Modighed C ved Mandighed B D1E F G 381 ikke] intet B C D1E F G En strofe indskudt ml. 38 og 39, se kommentar G

35. 392 fører] brammer C Bær en B bærer D1E1-2F G bruger E3-4 393 Hvor..bragt] Hvor mangen Verslig fort (fart F G) i Uselhed er bragt E F G Hvor mangen een der ved j uselhed er lagt (bragt C3,5) 452 C 402 Paafugl] fuglen E3-4403 damerne] Dommeren C E2 dommerne B D1E1,3,4G 411 Hofferdig hofmod] Hofferdighed, Hofmod D1E F G Hoffærdigheden C3-5 Sodoma] Sodom D1E F 431 bort] hen B C D1E F G gods] huus B C D1E F G Gud] ud B C D1E F G 432 i himmelen] udi din Siæl D1E F G i Siælen B C1-2,4-5

36. 463 Kircker] B C D1 E F G ÷ A 473 i3] og B C D1E1-3F G 481 Jeg ..Mark] Jeg før vil udgive til Dobbel en Mark D1E F G 483 udaf] B C1-2D1E F G af A C3-5 Brynd og af] B C Brønder og G brønden og A D1E

6. Baads-Mends ære-digt

Signaturfortegnelse:

453
A1 Gks. 2526,4° p. 101/253
A2 Rostg. 270,4° p. 267
B Add. 249,4° p. 69
C1 Gks. 2404,4° p. 328
C2 Oslo RiA. 54,2° p. 62
D1 Nks. 355,2°, III p. 113
D2 Add. 113,8° p. 102
D3 Coll. 516,4° p. 135
D4 Coll. 536,4° p. 92
E1 Berg. Mu. 84,8° p. 56
E2 Coll. 538,4°, I p. 189
E3 Oslo U.B. 215,2° p. 24
E4 Add. 167,2° p. 836
F1 Kall 395,4° p. 58
F2 Add. 483,4° p. 78
G1 Thott 742,2° p. 123v
G2 Nid. 308,4° p. 35r
G3 Add. 284,4° p. 123v
H Nord. 1170 p. 47
I Nks. 4493,4° p. 231

Ja

J1 Nks. 999,8° p. 55
J2 Nks. 829,4° p. 19v
J3 Oslo U.B. 611,4° p. 213
J4 Ulld. 528,4° p. 60
J5 Nid. 549,8° p. 25
J6 Århus 331,4° p. 60
J7 Hertel, II p. 70
J8 RiA. (I) p. 66

Jb

J9 Berg. Mu. 397,4° p. 27
J10 Oslo U.B 295,4° p. 29
J11 Stockh. Vn 88 p. 12r
K1 Thott 1975,4° p. 136
K2 Add. 160,2° p. 107
K3 Add. 484,4° p. 193
K4 Gks. 2403,4° p. 275
K5 Oslo U.B 260,4° p. 11
L1 Nks. 581,8° p. 85
L2 Berg. Mu. 7,2° p. 100
M K. Brahe E II, 3 p. 9v
N Nid. 309,4° p. 173
O1 Thott 1528,4° p. 68
O2 Add. 258b,4° p. 5
O3 Nks. 405,2° p. 157
O4 Gks. 2408,4° p. 196
P Ulld. 447,4° p. 210
R1 Nks. 819b,4° p. 218
R2 Thott 1527,4° p. 21
R3 Nks. 818b,4° p. 96

37. Tekstgrundlag: Gks. 2526,4°, p. 101 og 253. - Overskrift: Baads-Mends] Baadsmændenis A2D4E1G-I K4N Baadsmands D3F P R3 om] over C E3N Til G-J O2-3* Svend] Svend, dagen da (der G1) de (den dag de K5) joge Katten af Tønden eller Viinfadet D1G1-2K5 Svend skreven af Bremerholm dagen, der de jagede katten af Viinfadet H Svend skreven paa Bremmerholm Dagen der de Joog Katten af Faddet O2-3 Sven skrevet af Bremmerholm ut supra G3 * - Digtet: 2 De] Den K2-4 En K5 forfarne] Erfarne Jb * Mend] Mand K2-53 Som.. kand] Som et Velbygget huus de Sparrer Safne (miste Jb) kand H-J de] der G1,3 * saunis] mistes G2-34 holde skal] holder op Jb det] de B gienne] giemme C1D E1,3G3I J1-4,b K1L2M N1,3 taale K2-5N2 holde J6-8 * 7 Tag] C2D2-3E2-4F H I J5K1-4L N O2-3R * tog A B C1D1,4E1G K5M O4P * 8 be-tekke] bedæcke F1G I J N O1,3,4R2 * skal] kand G-P 9 og kaarne] udkaarne B E4L N O1P * 10 Er..een] Een Nyelig Jndsat er E3F indsat een] en Sat ind G2-3 hart ad Mester] Mester hartad G H 12 noged] meget G-K O1-3 13 slet] snart G1H-J O314 hvor] Som G E2-4F1K1M N O415 frandsk ..Tydsk] tysk..fransk K2-516 allene] foruden F L O3 * dansk og Jydsk] jydsk og dansk K2-518 læt] sød(t) I j1-2,4-8,b o2-3 ret R 19 er hand] hand er I 20 Mefferti..haand] Me.....Opus Vel perfect for nogen kand L Mefferti bog Hand vel Perfect for alle kand R * 22 Og] Hand P at] om J mindre] ringre G2K2-4O3R * 23 næt] ræt K1-4 let K5 vel E2-4F N regner] tegner E3F1O4 skriver F2K 24 der..seen] han deri er ey seen G1-2J1125 Nu.. Mand] Vj skulle denne mand I J Nu] Og R Krigen ogsaa] krigs bedriffter R ogsaa] noget M 26 vel] snart H vel fylt] opfyldt G3M O2P R fylt] fuld E2-4F gandske] gammel J 27 der1] naar P der i greb] i den greb L * Var] brast I N 28 dog] Thi B rinder] kommer I J 29-32] ÷ H 30 stort tal folch] Antall stor G2-3

38. 31 laa der kun] da laae der J 32 er] sees I 33-36] ÷ J434 saadan] samme C kree] dyr H 35 Som] Thi K2-5L M P i fordum..Mend] Ulysses Mænd har fordum saa omvendt O1-3 * 36 fæ] dyr K2-5 * 38 være] blifue L N sidde I J 40 Svend] snild G2-3H hos] paa K2-5 * 41 Scabelon saa stode (som Stod M) E4K2-5L M N O1,4 Master høyt op-stode A-D E1-3F-J K1O2-3P R 42 huss] fad K2-443 Da] Der G2-3K2-5R 45 om-fløy dem tyk] og damp stod op N O1 * dem] der G2-3I J K2-5O2-3 * tobak og] tobakke G1,3 47-80] ÷ C2 47 Ach] Ja R Og G2-3H-P som ..stod] som ud fra Tappen stod E4L M N O1,4P skibne] Skibet C1D3 F-Ja K O2-4 skyen Jb * 48 Og .. blod] Hvis farfve var at see, saa rød som 454 vindrueblod I L M N O1-3 Huis farve var at see, som udaf Vindru blod O4 Hvis farve var at see saa rød, (som røden P) vindrue blod E4P * saa .. blod] som rød Vindrue blood K ret som Vindrue Blod E3F1 * 49-52 ÷ G2-3I J 50 tal] stand K2-5L tal indskrefven] tallet skreven E3F2 51 stytte] holde K2-5 * 52 lak] lek K L2O1,3,4R lav D1-3E F2G2-3P lag N * 53 dygtig] deilig O2-354 nedre] nere B C1D-G I-L N O2-4 * 55 i] en M 56 kalcket] blakket G2-3 * af] og C1D3-4E F G2-3H I J3K2-5L M N O1,4R 57 vor] min I K5O4R du H nu] at G J3,5-8 af Jb ad J1,2,4 thj R du M 58 faaet sin] faaet en G2-3H O2R faaet A2C1D E F G1 I-N O1,359 baande] bøde K * tæt] ret D net C1E1-3F 62 anden støf] ringe stand R støf] Stand E4K2-5L-N O4P R * 63 grober knold] grov Compan K2-5O3 knold] Karl L M P * 64 skiold-bar] stridbar C1D1,2,4 skioldet N O1 *

39. 66 plompe] Snæfre L pine] kline I J næt] saa K L O4P ret A2Jb ned M 68 At] Og G-J K5 Saa R 69 Ach ney] Men(s) ach C1D E K2-3,5 O2-4 Men(s) af F Mens Og L M P * titler] Titel E4K5L N O1P Piller D E1-3F ludring G2-3 hutler K1 slig..hafve] Tituler vil Charger (Charge J3,5) med sig have I J slig Titeler vil denne Nar og have O1-3 * 72 saa..tal] dem saa Tiltal K2-573 Maa..bryde] maae det ej hiertet bryde G H J 74 tapper] kiæcker G-J K1L-P kiækken K4-5 Modig K2-3 76 ofver-fuse] overhutle J 77 Jo vel hvi] vel hvorfor N O178 At] For Jb K2-5O1-3 79 kun] nu E4F 80 friere] meere fri G2-3 frilig da E frielig D1-2,4K4 frihed selv R friere kand stiele] friheden kand sælge L M N stiele] stræbe K1,4-5

7. Studiosus Lamentans

Signaturfortegnelse:

455
A1 Thott 742,2° p. 14v
A2 Add. 258a,4° p. 62
A3 Oslo U. B. 260,4° p. 3
B1 Nks. 355,2°, III p. 82
B2 Add. 113,8° p. 1
B3 Coll. 516,4° p. 1
B4 Nks. 1670,2° p. 36
B5 Wolff (1812), I p. 271
C1 Nks. 819b,4° p. 256
C2 Thott 1527,4° p. 74
C3 Nks. 818b,4° p. 1
D Ulld. 447,4° p. 1
E1 Berg. Mu. 397,4° p. 46
E2 Oslo U. B. 295,4° p. 45
E3 Stockh. Vn 88 p. 18r
F1 Nid. 69,8° p. 236
F2 Thott 1975,4° p. 2
F3 Upps. Ur: V 275 p. 76
G1 Oslo U. B. 624,4° p. 3
G2 Nordin 1170 p. 13
G3 Nks. 819c,4° p. 145
H RiA. (II) p. 7
I Add. 249,4° p. 81
J1 Nks. 405,2° p. 420
J2 Oslo U. B. 611,4° p. 361
J3 Nks. 999,8° p. 7
J4 Nks. 829,4° p. 2r
J5 Ulld. 528,4° p. 5
J6 Århus 331,4° p. 1
J7 Hertel, II p. 1
K1 Gks. 2404,4° p. 186
K2 Oslo RiA. 54,2° p. 61

la

L1 Coll. 538,4°,I p. 122
L2 Add. 248,4° p. 200
L3 Oslo U. B. 215,2° p. 88
L4 Nks. 4493,4° p. 216
M RiA. (I) p. 39
N1 Add. 483,4° p. 18
N2 Kall 395,4° p. 66
O K. Brahe E II, 3 p. 1
P Ulld. 526,4° p. 32
R Oslo U. B. 27,8° p. 93r
S Berg. Mu. 84,8° p. 87
T1 Add. 160,2° p. 1
T2 Add. 484,4° p. 5
T3 Borreby B IX p. 9
T4 Gks. 2403,4° p. 59
T5 Coll. 516,4° (hæfte) p. 1
T6 Nid. 549,8° p. 1
T7 Rothe3, I p. 85
U1 Thott 1528,4° p. 72
U2 Nid. 309,4° p. 177

40. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 14v ff. - Overskriften indsat efter F22-16 det .. 00000] ÷ J2S T6 2 det er] ÷ A F3H 2-3 det .. graad] ÷ B C D E P 3 Studenternis] Studenter F3G2-3K-O R T1-5,7U Studenters G1 J1,3-74-5 formedelst .. Mislingelse] ÷ A B1-4C D E 4-8 formedelst .. væmodeligen] ÷ C D E 6-16 Under .. 00000] ÷ T76-7 Under .. etc.] ÷ C D E J1,3-7K-N 8-16 Med .. 00000] ÷ A3P 8 Med .. væmodeligen] ÷ F3I K L M Med .. udøst] ÷ A1-2C D E N ud-øst] udsat K-M O 8-9 udøst af] ab (÷ D) Auctore C D E 10 Theodoro] ÷ C D E Philothei] Theophili K1L M N 13-16 ex .. 00000] ÷ C 14-16 Anno .. 00000] ÷ M et .. 00000] ÷ N acerbé .. 00000] ÷ K1L 15-16 Petri. 00000] ÷ K216 00000] 000000 B1F3U 100000 A1J1,3-7 ÷ A2B2-4F2G1I K2O R T1-5 under Dend (÷ K L N2) Melodie: Vender om med Poenitentze J1,3-7K L N2 Compositus Melod. Vender om med Poenitentze etc. D - Digtet: Strofe 1 og 2 ombyttet C 11 din] en A2D F G2-3H J K1 L-R T1-5U214 varagtig] vanvittig A2-3 B C E G I M T U1 Samvittig F J1 K L N1O-T U2 saa veldig J2-7 * 21 Lesspend'] Læspe G H 26 Sorg .. krencke] sorrig, som Hiertet krencke M mit Sind monn'] mig monne H

41. 3 AURORA] B1-3E3F2-3G1H I J2-7L3M R T ÷ i øvrige mss. 34 dig er liig] B F2-3G1-2H I J K1L M O-U er dig lig F1G3N1 kalder (kalds af C3) 456 dig C nevner dig D E ligner dig A1* 35 Barnebog] Børne-Bog C D F1,3I J1,3-7K1L N P R S U1 Bønne-Bog F2K2M O * 4 og 5 ombyttet A2-342 et modig] væmodig(t) B modig] mødig F2-3K1 * 43 mig har] har mig G1,3 45 vell] nu A2-3B 46 Og igien mit Hierte quæge] B F2-3G H J-U Og mit Hierte vederquege A C D E F1I 55 bog] Pen J O T6 nu hade] forlade B 56 forlade] nu hade B 64 i] blandt C D E U1 Lerdes] lærde B C2F3J5-7 P T * 65 trenger] tvinger B U1 * 66 omhenger] omringer B

42. 7] ÷ B4 73 Jo .. nogen] ingen ven i nogen I Venner nogen] B1-3F G H J-T U2 ven i nogen A2-3U1 Venn, ey nogen A1C D E 74 Huer .. fra] Huer patron mig sig slaar fra I Huer .. sig] Hver sig nu mig C D E Hver mig Nu Sig J2-7 * mand] fra A3B1-3F2G3H L1-2,4M N R S T for L3 * 75 mig Gunst og samme] mig een Gnist af dend (din B2-3G1P T6U1) B1-3F1-2G1-2H P R T6U mig een Gunst af din T1-5,7 en Gunst mig af den N * samme glæde] himmelglæde I 8 DONATUS] B1-3E3F2-3G1H I J2-7L3M O R T1-2,4-7U183 kom] som B1,2,4K1L1-3M O R S * med] en K1L1-3M * 86 vell] snart C D E J U1* 9 DECLINATIONES] B H U1 DECLINATIO F3I J5,7L4R DECLIN. NOM. E3T1,2,4,5,7 NOMINUM DECLINATIONES T6 De 5 Declinationer G1 DECLINATUS J2-4 DECLINAT. M ÷ i øvrige mss. 104 Huer .. maddens] Efter Madens (Modens N2) søde C E N effter maddens] Madens (Modens T7) søde T Naadens søde B maddens] Naadens B F2G3U2 Middags I * 105 PRONOMEN] ÷ A2-3C D F1-2G2-3J1,3-6K L M N O S T3U1 os] A2B C D E F1G1-2H J K2R T de I L3N2P U Vi N1 og A1,3F2-3 G3K1L1-3M O * 106 modgang] Mod-Bør B-F G2H K2L1-3 N P-T *

43. 11 AMO] ÷ A3 C D E1-2 F1-2 G2-3 K L1-3 N O P S T3U212 MONEO] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U213-28] ÷ J213 LEGO] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U2134 i] paa C D E F G1,3H J1 K L N O P R S U1 * 136 Stoltheds] Skalkheds B1-4 * 14 AUDIO] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U2141 Læregierig] lærevillig B1-4 G1T * 145 Frugten] Frugter A3B1,4C E G2 K1 L M N1 O R U beesken] Beeskheds B1-4 besker N P beeske A3G1J1O S T4-5 Malurt L Mallurts K1 Menss..Grøde] Mens hun Smagett besk som sløde F1

44. 154 er] A2-U2 Jeg A1 Hielp, Gunst, og] Gunst og Hielp B1-4U1 Gunst, og] och gunst F1,3G2-3H I J1,3-7K1L N P R S U2 ald gunst C D E * 156 mumler] C D F2-3G H J3-6K2U2 svarer A2-3L4N1S T U2 murrer F1 * Drengen mumler] Mumler drengen B2-4 Hand mig svarer T1 Drengen raaber A1E I J7K1L1-3R * 16 GRAMMATICA. RHETORICA] ÷ A3C E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U2161 Klogskab] Kundskab B1-3 Kloghed I J1,3-7 Konst og C D E * 163 vanvittig] samvittig B1-4F K-O R S U2 * 164 ynd] ynsck F * ynd og] yndig B3L M * 165 dog] nu N1T 166 titt] vil C L1-3M * snøres] smøris B2,4 G2 H J3-7 O R U2 * 17 POESIS] 457 ÷ A2C D E1-2F1-2G2-3K L1-3N O P S T3U3174 Herre] Hierte T 183 sig] ieg D G2K1L1-3M 184 Naade] B1-4F2-3G3H I J1,3-7K L1-3S T U1 mode F1L4 modig N modgangs C D E G2 Norden A1O R U2*

45. 19 PHYSICA tilf. i marg.: A2B1-4D E3G1-2H I J1,3-7L4M O R T1,2,4,6,7U120 PHYSICA] ÷ A2-3B1-4C D E F1-2G H I J1,3-7K-U 201 Luft, Vand] A2-3B4F G I J3-7K-R T U2 Vand, Luft B1-3H J1S luften C D E lufft, Vind U1 Vand] ÷ A1 og] ÷ A2-3B1-4 E J3-7 L4 M T1-5,7U2204 Føde] B1-4C1-2D E F2-3G H I J1,3-7K-U fødis F1 leve C3 tynde A2-3 Synde A1206 der'mod] derfor B1-4 staar for T derimod A3 F G H J1,3-7 K L2-4M N O P R S U2 opskreven] A2B1-4D I T U1 skreven A3F G H J1,3-7 K L2-4M-S U2 er skreven A1C1-2E * 21 MUSICA] ÷ A2-3C E1-2 F1-2G2-3H K L1-3N O P R T3,5,6U2 211 Mens] Min B1-4F G1H K L N P S U122 CHYMIA] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3H K L1-3 N1-2P S T3U2221 Stie] stige F1J1K S 223 vend'] A2B1-4C1-2D E F2 G I J1,3-7K L N-S U vende A1,3C3F1,3H M T og] ÷ A3C3H M T1-3,6-7 225 Ærens] A2-3B4C D F1-2G H J1,3-7K-U Æres A1B1-3E2F3 *

46. 23 ARITHMETICA] ÷ A3C E1-2F1-2G2-3K L1-3N S T3U2 233 forvender] omvender B1C D E H I L4N P T6U2* 236 Og ey] Eller B1-4C-H K-U 24 GEOMETRIA] ÷ A2-3C D E1-2F1-2G H K L1-3N-S T3U2243 Pund] Pung D F3K L M R S * 244 Thi den] A2-3 K L1-3 M Dyden B1-4E-I J1,3-7L4O R U Dyder D N P S T Tiden A1246 nøgen] nødig U naadig F2 modig B1-4F1,3G H I J1,3-6K L3-4M N P R S T mødig J7 L1-2 væmodig O 25 og 26 ombyttet i A 25 ETHICA] ÷ A2C E1-2F1-2 G2-3 K L1-3N-R T3U2251 Dyde] B1-4C-I J1,3-7T U1 Dydens K-S Dyders A U2 en] A2-3B4C3G2J1,3-7K-O R S T1-3,6-7 et B1-3C1-2D E F G1,3 H I T4-5 min P ny A1254 tog paa] tager K-M * dyden] Dyder A2-3B1-4 I P S T4255 Sophisters] Sophistens C D F1,3J1,3-7R * 256 paatencker] optænker A3I J1,3-7U1262 Dyders] Dydens A3B1C1F1-2H J1,6-7K2L-S U2 Tælle] talle F1,3G2-3I K L2-4M N2O P R S U1 * 264 Med] J F3I J1,3-7K L N-R * 265 Heste tuur] C E I O R Hestens tuur F S Hesters thuur H Hestens P Lasters thuer (tours B1) B1-4G3J1,3,6-7K L3-4N Laster Thur J4L1-2 lasters lok T Heste, Hund A2-3 Hestehaar A1 * 266 Dyders] B1-4 C D E F G1-2H I J1,3-6K1L-P S T U 27 og 28 ombyttet C D E

47. 27 THEOLOGIA] B1-4E3F3I J1,3-7L4M O R T1-2,4-7U1 ÷ A C D E1-2F1-2G H K L1-3N P S T3U2272 Op] Og A3J4K N 282 at] ald K L M N2 R Folck] flok C E M 283 slett monne] end ville C D E slett monne vende] slet monn' henvende B1-4F1G2H K L N O R T1-5,7U mon slet henvende F2-3G1-3P T vil slet henvende S 285 dog veckes] opvæckis A2H J1,3-7L M N P S T6-7286 lar] A2 I J3-7K L N2P S U2 ey slett] dog ey C E forsveckes] forskrekkes A3J1K L1-3M forsmæctis F1I 30 marginalnote: Confer Helvaderi Calendariographiam Sacram. Lit.

458

Impressionis A 1 ÷ A 2 - U rækkefølge: 32 - 31 - 30 - 33 L N 30 3 skall] vil D G 1 K L 1-3 M N 1

48. 311 Tasker] Taske A2-3 B1-4 C D E F1-2 G3H I J S T U2315 udvellis] at velles A2 C D E F1,3K L M N1O-T her vællis N2316 bør] maa G2-3 J T4-5U2rækkefølge: 31 - 33 - 32 - 34 G3 32] ÷ T6-7322 de] dend C D E J1M T1-5 taarers] Taare B1-4C D E L1-3M R T1-5 taaris F1,3 J1,5K N1O U1 * 334 hand] mand B D G1J1U2 snart] A2-3B1-4C-P S U1 fuld A1R T U2335 og] A2-3B-E F1-2G1,3H-U aff A1F3G2 341 Nøglen] A2-3B1-4C D E G1J6-7K L M N S T nøgle F3G2-3H I M P U Nøgler A1F1-2J1-5O R 342 -55] ÷ S 342 Henges] Henger A2-3B1-3C E G1J1 L-O T hos] ved A2-3B1-4C D E G1,3H I J L3N O T U1 et] en A2-3B1-4 C D E F1G J2-3L-P T U1 Tøse] tøses A2-3D E G2J L M N P U1 taskes C1,3T Taske C2 * 344 Bindes offte] Bunden findes J Belte bindes C F1-2 G H I K T U2 Belte(t)-henges B1-4 Ofte bindes E paa] ved A2-3B4F3I 346 Kand..Provster] Giør nu (Giører R) Præster, Provster C D E O R Provster] Præster A2B1-4F G J K U

49. 35 og 36 ombyttet B4351 green] Grev A3 B2,4 G2 I J T1 grefuen P U2 352 May] ind T 353 lenger] lenge A2-3D E F3G2-3I J1K2M T U1 bide] lide A2-3B1-4C-F G2J K L N O P T U2356 Lyckens] silkke C E 36] ÷ A3 362 Sæt kun Maj-Green] B1-4 C-G I-P T U Sett Maygreene A1 * 363 strax] snart C D K-N T 365 Store] større J1R Storis F1G1-2 deris F3K-P * 372 ey da] da ey F2-3G-N nu ej B1-4T U1 ikke C D E * 373 kneise] A2-U keysse A1374 Høyt] A2-U Høy A1 Trin] B1-4 F G H J K M O P T U hiul L N boe C E Bøer D Taarn A I R 381 Asen] B1-4C D E F2-3G H K-N P R U2 af en O dog en A2-3F1I J T U1 og en A1382 slig] sin C3L4N P T *

50. 392 som eget] saa som itt F P ret som et J7L M N * 394 Rett] Alt B4T Tæt A3K-N P Nest B1-3E * 395 da] dog J1L4N O P T 396 de] den B1,3,4C D E F2-3G2-3 I K L4N R 40-55] ÷ R 401 opponere] præsidere T 402 anslage] anslaae en A2D G1-2H-M anslaae min N P opslaa en B1-4C E T antage A3403 mod] med C E3L1-3M O T3 respondere] Opponere T * 404 Hoffmand] Hofmænd B1-4E3G2-3K T6-7 Hver mand F1L1-3M * her] nu C E O * 406 Svoger'] Svoger A2B1-4 D E H J1,7M N T1-3,5,7U1 Svogre A3C F G2-3J3-4T4 * 413 med] mand C D E G1 H L4 M N2 O P Ære] æren C D E H T 414 ja] B2-4C-I L4N T U1 jo B1 J K L1-3O nu A1-2 * 416 Den] C E1-2 Dem A2-3B1-4D G2K N1U1 * 421 du] dog B F2-3G2-3I J T U1 da G1L4N O nu C D E og] 0 F3I J L4N T P a(c)h B * 426 vild'] vil A3 B D E F3 G2 H I J K1 L N2 T2,3,6,7U *

51. 435 Vend] See F3I-P da] dog L M N dig A2-3 C D E ned] B4F1-2 G H T med A1-3B1-3C D E F3 I-P U dit] et A2-3B1-4C-P U2444 kaste] Støde C D E 445 og] A3 B1-4 C1-2 D E F1,3 G2-3 H J2-7 N O T U som F2 G1I J1 K L M og som A1-2 * 45-47] ÷ T6-7 45 og 46 ombyttet E 452 at] 459 saa J K N O 452 hun] han A3B1-4H L1,4N2 den M N1P U2453 Buur] Been B1-4E F1I M T1-5U1 fier J2-7 Feir J1 * 453 hastig] snarlig I 454 Hun] han A3H L4P 455 Hun] han A3B1-4D H L4P 46 og 47 ombyttet B4462 Hun] Han A3L4464 Hun] Han A3L4 Hun strax] Dend jo C D E 465 Krage..mange] Kragen Eg dog Levned mange A3 Kragen Ægg (og U1) har (hun E2U1) levnet mange E U1 Kragen, Svanen levnte mange L-P * 466 Ungerne..fange] Unger mand deraf mon fange A2 Dennem ungerne mon fange K Eg dem (den N2) ungerne mon fange L M N * dem] de A3B1-4F3I Mellem 46 og 47 er indskudt Tillæg I-III H M

52. 47] ÷ T6472 Ligger] Leeger D E F2G3 Legte C med] paa C D E F1-2 sit] det C1-2E dit C3473 Hand] du C D E 474 Hand] Du C D E Leeg og Klerk] A2-U og Leeg sterck A1476 forvendet] omvendet J T1-5U1 Mellem 47 og 48 er indsat Tillæg I-III F1,3G I J K T1-5U 481 Du] det L U2483 Kieble] Knæble A2B1,3C D E F1I L M N Reble T Rible B4 * 484 giorde] giord B1-4F2G H K L2T1-2,4-7 giør L1T3 flux] hastig B1-4 F G H K L1-3 O P T U strax A2-3 J2-3 snart I L3 N 486 døds den] A2C1,3 D E F1G2-3H J U1 Død, den A3B1-4C2F2T Dødis A1K L M N2O * snare] haarde C D E J svare G2M O T U2 snære A3 * 492 udsiunge] udsige B1-4C D E F3 J L M N O T1-2,4-7U2 * 493 høytt] fast C D E foruden] for liden C D dog maatte E 494 Hand] ham B4T Stock] op B4T 495 dog] hand A2-3B1-4G1,3I J P T 501 Griff] A2-3 B1-3,5 C E G1,3 H I K-N T U1 Grib øvrige mss. Fielde] Felde A2B4D F1K M O 503 modbør] Modgang A2 C D E J * skall] kand C D E J 504 Bort] Ved B G2T Med G1 Ulyckes] Ulykkens A2-3 B C1 E1,3 F3 G1 I J1,5,7 K1L M N P T1-2,4-6U2

53. 51 og 52 ombyttet F2514 Skaar] glar C D E N1515 Demas] A3 C-G I J1,7K-P T6 Dema A1-2B H J2-6T1-5,7U 52] ÷ A3mangler i D, men anbragt sidst og betegnet som 61 523 Skiøller] skole B2T Schaver F1 * 524 mad] Mod B2C T7 Mand E1,3 mad er] Moder B4T6 * Smaus] Snaus A2B1-4C D E G1H I J1K2 M O P T U1-2525 For] Ved G3J2-7 itt] en B1-4 C E U1 small ruin] Smiderum F1 Smieruin L1-2 Semerium L3 small] smiil D F2G-K L4M N * Skryder] skyder F3 I L1M N2Mellem 52 og 53 indsat: Tillæg I-III A3F2L N Tillæg I-III + IV + VI B2-3534 Pligtig] Flittig B4 H M T U1 Flygtig J2-7L1 * 534 Buk] A2-3B1-4F1-2G H I J K1L4N2 O P T1-3,6-7U Suck A1C D E F3K2L1-3M N1T4-5Mellem 53 og 54 indskudt Tillæg IV-VI K 541 Vinge] Vinger B4 F3 G3 H L N T4-5542 Hielm] Hielp A3B1-4C-I K-P T U Skiul J Hielm A1-2 Skuur] Buur F1 Cuur B1,3F2-3G1-2H K-P U1 Skuur A B4C D I J T * 544 Mast] Vold C K Skiold L4N nagl F1

54. 553 Du] Dem A3T Hoffte] Koffte B1-4F-J N1O U1 Hoffte A C E K L M N2T U2 - Efterskrift: af Theodore Philothei Aletophilo Theologiæ 460 Jsraeliticæ et Apostolicæ Studioso in Civitate Bochim evirati et acerbè lacerati Petri A3

Tillæg I.

Tekstgrundlag: Oslo U.B. 260,4°. NB Om disse strofers forskellige placering i konteksten, se kommentaren.

11 Torden straalen] B2-3 D F1-2 G J2-5 K L U Torden Straale I J1 Torden-Straaler A3F3T1-5 * 12 Pegte] Tænckte B2-3 * Forræderen] forældrene L1-3N1T115 i] af G3I J 16 Og] Dog B2-3D G2K1 kun] kand L1-4N hand B2-3G1 hun D G2 kund K2 satte] sette H K2L N lidt] D F1-2 G3 H-N U til A3 B2-3 F3 G1-2T1-5 * 114 Dievlens egen] Diævelens lif B2-3 D F1-2G-N U 1112 Riger] Rige B2-3J1K2U Rigett F1-2M * 1115 Orme] Rafne L N Rafne/Orme/Krager F21116 Guds] hans B2-3T5

Tillæg II.

Tekstgrundlag: Ulld. 447,4°, p. 18-19. Rækkefølge: V IV VI K V] ÷ B2-3 VI1 tiene] være K VI6 Steen] stav B3

Tillæg III.

Tekstgrundlag: Thott 1528,4°, mellem strofe 41 og 42.

8. En nye Riime Kunst

Signaturfortegnelse:

461
A1 Add. 113,8° p. 105
A2 Nks. 355,2°, III p. 114
B1 Nord. 1170 p. 50
B2 Coll. 536,4° p. 96
C Gks. 2404,4° p. 397
D Kall 395,4° p. 62
E1 Add. 483,4° p. 104
E2 Coll. 516,4° p. 141
F Coll. 538,4°, I p. 192
G Add. 167,2° p. 838
H Oslo U. B. 215,2° p. 32
I Nks. 405,2° p. 159
J1 Nks. 999,8° p. 58
J2 Nks. 829,4° p. 21r
J3 Oslo U. B. 611,4° p. 373
J4 Ulld. 528,4° p. 63
J5 Nid. 549,8° 4493,4° p. 28
J6 Nks. p. 235
J7 Århus 331,4° p. 65
J8 Hertel, II p. 77
K1 Add. 160,2° p. 132
K2 Add. 484,4° p. 228
L Add. 258a,4° p. 105
M1 Nks. 568B,2° p. 134
M2 Nid. 308,4° p. 16r
M3 Ulld. 447,4° p. 222
N1 Thott 742,2° p. 8v
N2 Nks. 819c,4° p. 49
O1 Gks. 2405,4° p. 21
O2 Add. 249,4° p. 73
P Thott 1524,4° p. 66
R1 Berg. Mu. 397,4° p. 67
R2 Oslo U. B. 295,4° p. 65
R3 Stockh. Vn 88 p. 25v
S1 Nks. 581,8° p. 88
S2 Berg. Mu. 7,2° p. 102
T1 Nid. 309,4° p. 169
T2 Thott 1528,4° p. 64
U Berg. Mu. 84,8° p. 34
V K. Brahe E II, 3 p. 12v
X RiA. (I) p. 86

56. Tekstgrundlag: Add. 113,8°, p. 105 ff. - Overskrift: En Nye Riime Kunst A B D-H J L N-S T1 U V X Den Nye Riime-Konst C T2 Nye Riimekonst I L Riime Konst M2-3 Malmogiæ dj 19de Aprilis Anno 1689. Een Nye Riime-Konst M.J.W. R Appendix Præcedentium M1 En Nye Riime-Kunst som udi fordum Dage haver været ubekiendt, Men udi vore tider ei allene bleven brugelig, men end og fordeelagtig, Forfatted, Dennem, som den herefter til forfremmelse agter at bruge til behagelig Efterretning O1 En nye Rime-Konst. Auth.: Jac. Worm, over biskop Thomas Kingo A2 Een nye Rime Konst. Satyr Over Thomas Kingo E - Digtet: 1 leer] loe G I J K L M3 * nock] nu E ad] ved P R af A2 B E-I J1,4,6,8K M N S T V X lærd' først] Lerte først V 2 Maatt'] Thi G J K L Naar I strax] maatt (maatte J2) I J L maa G strax ende] tit endte K ende] slutte O med] paa V 3 Vers] Riim L 4 Vidst ieg] Der var K * Risp] Tisp A2 B C D E1 F I L-O R-X 7 kund] kand J M2-3S18 At .. galt] At nogen ting kund skee, mand maatte rent vær gal R At .. tid] At nogen ting U At .. kund] At dette (det dog N2) kunde N nogen ingen I kund'] skuld' (skulde J2) G H J skal D maatte rim'] rimede E rim'] riimt L 9 Men] Ney J1-4,6-8K * meere tid] Lengere C E1I j1,3-8k M O1 lenger J2 mand] Vj M2-310 Jo] Og C forstand] fornufft M opsvæver] ophæver I J K opstræver O111 tvungen] lumpen H L O P R S * 12 Og lærer] E1H I J1-3,5-8 K L Og lære J4N1 Og læris M At riime O At lære A B C D E2 F G N2P R S2 T U V X meere] digte R digter P 13 meget] noget N1O nochsom N214 neppe] nepp'lig N 15 u-riimeligt] u-mueligt I M O R2-3 sættes hannem] for hannem sættis M O hannem] for ham E1 I J K 16 har art og] kand have O P R 18 føre] føye G-T V vel] vil 462 F Hermand] A2B2C D E1F I L M N1P R U V hvermand S Adel G J1-4,6-8K ædel H J5 Herr'Mænd A1B1E2 N2O * dapper] A2 B C D E1 F H I J1-4,6-8K-P R1-2S-X tapper E2G J5R3 tapfer A119 Og] Om E1 Ja P R saa gaar] gaar saa J6P R fiine] samme R 20 At] Hand H Mand I J K Og M2U 21 at] Et C K R2-3 høye] nye G H 22 strax] dig I J K M Det] du N riimes] rimer C D N O R S T X een] min P R S 24 Og siig'] Und sagt G H I J K Dat] Dass G H J K L R S2 det M2T2 riimt] A2B C D F J3-6L M1-2N O2R-X reimt A1E G H I J1,2,7,8K M3O1P De] den P R S V hand H O2 De lar vel] hand lader G H J K vel Riimet] det dog vel O 26 med een] uden J1-4,6-8K M2-3R T 27 der] det H J K O S havd'] A2B C D E1F N1T U har A1E2 I J K L M1N2 * 28 saa uriimeligt] sligt umueligt O R S 29 Svard] sagt G J K L O P R 31 and't] sligt E M2-3N2S meer G I J K * 32 At du faar] For at faae E1I J K M N T *

57. 34 legger] tigger J K T 35-60] ÷ fortsætter uden adskillelse med: »Se nu er Teverbom» U 39 At] Og P R S T V * og] med J K M O1R paa T 40 suurt og sødt] sødt med (ved M3) Suurt I J M O1 sort ved røt T 41 Slet intet1-2] Ej noget I J K M krumt] bunt J1-4,7-8 brunt I J5-6K M kroget] broget I J K M 42 Slet intet1-2] Ej noget I J K M var1-2] blef M bunt] brunt B1E1 G L N T krumt I J K M beesk H O bursk P R S slemt X * broget] kroget I J K M 43 vidst' at vrie (veye O2T) det] I M N O P R T V kand io vrie det G J1-3,5-6L kund io vrie det J4,7,8 joe kand vrie det K X Vidst jo Vrier det S Vidste jo at vrie (Snue E1) A B C D E H vrier] veyer O2T 44 skuld] skal J6K L P S2X smør udj en] smørret udj I J K M1,3O Smøret i en S T smør ret udj M245 pønsse] Spørge D E1F H * 46 Alt] Det J4,7,8P R Alt riimer] At riime L M2,3 lær..rim'] du kan faa Riim E 47 end] mig J K M T * i een] udi J K M O P 48 bær..gast] bære Mig best ad, ieg arme Gast I J K M2-3 * 49 saa] som F 50 Vil] B D-M N2O P R S1 V X Vild A C N1T * vil og] vil dog B 51 Skuld'] Skal B1M3 N2 P R 52 raadde] raader C G-L M1,3 N2O P R S T2V sparde] sparer I-L M3N2O-T V 53 hafde] haver K N1O P R 54 Saa] Da L O P R at .. giffte] stræbe, at hand sig vel kunde giffte X kund'] kand B2D E1 J6K M O 55 til] i D J6O R 56 var] er I J M hos] ved E R 55-56 Jo .. styck'] saa nær mand er i slegt, saa nær og lychen er / Ja hos det stycke feedt een kiortel er og nær X 57 der1-2] her G K L O R S der1] her I J M1V hvad2] hvis M meere2] siden I J K M 58 best] B1 D E G-T V X mest A B2C F 59 jeg..Naaer] da tviler Jeg du faar J 60 At] I J M N O R S T V Af K Om A-H L P X vil] C G-J L-O R S V X vel A B D F * riim'] C G-J L M N O R S V riimt' A B P et] i D I-T

463

9. Sibyllæ Spaadom om Nordens Antichrist

Signaturfortegnelse:

A Rostg. 237,4° p. 69r
B1 Add. 113,8° p. 86
B2 Nks 355,2°, III p. 109
B3 Coll. 536,4° p. 55
B4 Coll. 516,4°
(v. 1-112)
p. 108
C Nord. 1170 p. 20
D1 Gks. 2404,4° p. 1
D2 Oslo RiA. 54,2° p. 46
E Berg. Mu. 84,8° p. 38
F Nid. 308,4° p. 26r
G1 Coll. 538,4°, I p. 174
G2 Add. 167,2°
(v. 101 ff.)
p. 825
H1 Kall 395,4° p. 270
H2 Add. 483,4° p. 59
H3 Coll. 516,4°
(v. 113 ff.)
p. 108
I Gks. 2526,4° p. 277
J1 Gks. 2403,4° p. 105
J2 Add. 160,2° p. 51
J3 Add. 484,4° p. 119
J4 Rothe3, I p. 93
J5 Nid. 549,8° p. 13
J6 Oslo U. B. 260,4°
(v. 1-136)
p. 81
K K. Brahe E II, 4 p. 1
L1 Thott 742,2° p. 9v
L2 Nks. 819c,4° p. 123
L3 Add. 249,4° p. 196
L4 Oslo U. B. 260,4°
(137 ff.)
p. 81
M1 Oslo U. B. 215,2° p. 6
M2 Add. 248,4° p. 99
M3 Nks. 4493,4° p. 106
N1 Nks. 405,2° p. 175
N2 Nks. 999,8° p. 35
N3 Nks. 829,4° p. 10v
N4 Oslo U. B. 611,4° p. 196
N5 Ulld. 528,4° p. 45
N6 Århus 331,4° p. 36
N7 Hertel, II p. 33
O1 Add. 167,2° (1-100) p. 825
O2 Oslo U. B. 624,4° p. 46
P1 Add. 190b,4° p. 14
P2 Thott 1975,4° p. 140
R Thott 1528,4° p. 140
S Nks. 568B,2° p. 138v
T1 Nks. 2817,4° p. 78
T2 RiA. (II) p. 40

Ua

U1 Add. 247,4° p. 216r
U2 Berg. Mu. 397,4° p. 1
U3 Oslo U. B. 295,4° p. 1
U4 Stockh.Vn 88 p. 2r
U5 Ulld. 447,4° p. 180

Ub

U6 Nks. 819b,4° p. 238
U7 Thott 1527,4° p. 74
U8 Nks. 818b,4° p. 83
V RiA. (I) p. 68

464

58. Tekstgrundlag: Rostg. 237,4°, p. 69r ff. - Overskrift: SIBYLLÆ] Satire Over Griffenfeld. Af Jacob Worm. Sybilla H2 (Satire over Griffenfeldt) Sybillæ B4 No. 3 Jmod Griffenfelds Simonie Sibyllæ F Continuation af Jacob Worms Satyriske Skrifter Nr. 8. Sibyllæ J5 Jac: Worms 4 schrifft kaldis Sibyllæ P1 Om Griffenfelds Bestilling og fald, af Mester Jacob Worm, Schrefuen A° 1676 kaldet Dend Nordiske Antichrist T1 1-27] ÷ T1 2 om] B-U ÷ A 4-27] ÷ J2P 6 Antichrist] Antichristus J1-4L1-2M Antichristen D1E G1H J6O1 Antichristi B2C F I K L3Ua,6-8 * udj] i B3-4F H1-2 I J6L1-2T3N O2S Østen] Øster B4F K L1-2M N1 Vesten] Vester B4F L1-2M N1 7-8] ÷ N4,7 R U 7-10] ÷ S 11-13] ÷ U6-8 13 udj] i J2,3,4,6L1-3M1,3N O2 * Podolien] Polonien L1-3 M * 14 i] udi G1H1-2O1 med L1-3M 15 Kamieck] Caminisch Podolschi Ua Caminick Podolski Anno 1423. Offereret og Præsenteret af een Franciscaner Munk til en Vojvode J Pollen U6-8 Caminiech Podorschi A° 1423 U5 Kaminieck B2 F J5 L1,3 O2 V * 16 mens] men nu G1H1-2O ført] B1,2,4 D F H I J1-4K N1O2 S T2 V først A B3 C E G M O1 R * mens ført] Siden U og nu N2-7 * 17 Danske Riim] Dansk H1-2N2-7 ofuersat] udsat G1H1-2 * 18 bekaasted] befordret F I J5Ub 19-23] ÷ R 20-22] ÷ J4 20 Jens Nørnissøn] Niels Søffrenssøn Nørnissøn L1-2M1 Niels Sørensen Nør-Nissum L3 * Nørnissøn] Nornissøn D2J2-3M2-3 * 21 i] udi B4E H2K O1U6,8 23 Martzan] Madsen (Madsøn) C H1-2J1-4,6L3N1,2,5,6,7U1,5,6,8 Madtzen (Madtzøn) B3-4F G1L1-2M N3,4U2-4,7 24-26] ÷ K L1-3M S 26 Sigillis] Sigillis. j.w. Exscripsi Hafn. dj. 26. April 1676 I - Direkte i forlængelse af denne overskrift: Post Scriptum Trag. NB og Dette er Complet den Siste edition 1676 in Martio K - Digtet: 1 mit] hans U 2 Weder] Højviis N O P * Lærere] Lærerne D1E F K M 4 Skriftkloge] B-F H-V Christ-Kloge A G1 Kun flittig høre] vil ickun høre L1-3M kun flittig hørde B høre] hører E F J1-5K O2 hørte C D R 5 Luther] at ieg N O * 6 fordum..derfor] og mand mig i skolen derfor I J at (maaske) mig mange derfor K O1P at maaske mig derfor mange S fordum at] og maaske L1-3M N O2 qvister] hvister O P

59. 7 Feder-] ferl' og I J * Feder-riis] Spee og Spot O P 8 Som.. aabenbar] Hvis Titul Jeg nu her antegner aabenbar L fremwisser] fremstiller N O P 9 Westen] Vester F G1N O P Østen] Øster F N O P 10 røsten] Røster N O P 11 hen] her B4 G1H1-2 Hen..Poel] udi den Norderst Poel O P 14 Østerland] Østen ham N2-7O P * 17 Træcke] trædske G1J5-6 L1-3M N O1T U 18 Pafuen] Pave G1N O P U6-819 Pafue] Pavens E R * Tørchens] Tyrke J2-6L1-3M N O* 20 moer] Mod B C L3V * 21 den] en I N O1U6 Liden] anden N O store E F 23 det] B-V den A lidet] B4 C F H1-2 J O-V lille B1 3D E G1L1-3M N ÷ I liden A 24 hannem er Nedstøt] ham er nederstøt N O P 25 Safft] B-R U V salt A * som Guderne] Gudinderne O P 26 Hand] ham F K L1N2-7U4 som L3M N127 schichet] 465 skienket F N O P T 28 ja som] saasom L1-2M U529 Det] B C D1E G1 H1-2I J K L1-3M N O P2 R S T Ua,6-8 Den A D2U5 * 30] ÷ N4,7 ald] her U kand S udtapper] indtapper B3N1-6O P * 32 er] var B4H2J K Fyrstens] Fyrsters F I O1 R P T U6-8 Kongens K L1-3M N V * mellem 32 og 33 indskudt vers 85-136 H233 fløt op] opflyt B3 I N O P ærens] Løckens B 35 Reedtzede] Redsede H1-2L3 ritzede D2E J6L1-2P Ridsede M R T2 banede B3S Ua * 36 sig] ham B1,4D H1-2L3O P R U4-7V * 37-40] ÷ L1-2 38 silche] sine G1H L3S Ua,8V *

60. 43 megen] nogen B1,4F L1,2M N S * kund'] kand B2-3C R U4 44 Ved] Med N O2P U * huer Mands] Folkets N O P yndist] gunst at L1-2M * 45-52] ÷ J4-545 sine] over L1-3M N 46 huer] som U og O P Hun R T hendis] Deres J5Ua hunger] unger V 47 Den] Een L1-3M O2P S det fortrød] Schultet sig J2,3,6K L1-3M N O2P S T 48 med..haand] med haand, med mund I J1-3,6U6-849] ÷ T 50 tachet..noch] høflig takked da N O * noch] da N O P S end] Ham F O2 * 53 tag og] hver Mands N O P 54 blæser] blæste M T * dem] dend K L3T U5,6,8 55 Wed Løchen] ulycklig L1-2M stødis] styrtes E G1H1-2I J K O P R S U1-5 * 56 Kiæde] Klodde L1-3M N * Leed] sted L1-3M R 57 Charge] Chargen B4J N O2P2S U6-8 * 58 tillagde] tiltagde B C D1E F G1H1-2J L1-3N O S T Ua V * 59 hen lagt] lagt hen E G1H1-2U 61 Norden] Nordens B2 D H2J2-6L3 N1 O1 R T V * 62 ferdig] snedig L1-3M R S T2 stadig N O2P * 64] ÷ I Som .. naae] Hvorved hand Riigdom nok, ia (og J4-5) Canclers Navn mon naa J Som Salomons j haab der ved sin Lyche Naae H2 Som Salomon, dog vill Gud ham ey at schuld (schule P2) naa P Som Salomon, dog vil Gud skal hand det ej naa > a.h.: Hvor ved hand rigdom nock, og Cantzlers nafn mon naa O2 Salomon] Absalon N5 dog..naae] vil Gud, skal hand det icke naae O1 guds..naae] Gud, skal hand det ej naae N at Gud skal eene naae F i Guds haand skulle staae Ua haand] Aand G1R S V at] B C D E G1H1K P R S T Ub V ey A * at skulle] skal eene F L1-3M naae] staae M Ua aae B D E K S U5V 65 træd'r] trin H2L1-3M O2 himmei] B C D2 E G1 H1-2 J K L1-3M N O P S T2Ua V Himmels A D1R T1 * 69 Oppaa] Og paa G1H2L1-2P2S T U4* 72 schal] vil L1-2M 73 burd' at] burde B-F G1H1-2I J K O1R S T Ua V maatte L1N1-3,5,6 O2 P * 74 guld] Guds D H2O2P * kierlighed] gierrighed B2F R

61. 75 Krug] Kroe B4E J2-5K N O P Ub kiøb G1H1-2J6L3 * Sal] B D E F G1H1-2I J K L1-3N-T U V fal A C M 77 opblincher] opblinchet O2P S 80 en] ret I J 81 bør at] burde B-F G1H1-2 I-K L1-3 M1N-S T2U V burde at M2-3T182 schal] maa N O P 83 sig] sit G1 L1-385 guds kierchis] du Kirchens B4H1-2L3N O P du Kircke M Ub du] og J2-6K N O1R U6,887 dit] B1,2,4H1I J2-6L1-2O1S U6-8V sit F J1M det A B3C D G1H2N O2P T U1-5mellem 88 og 89 står 97-100 N4 466 91 hand] B-V ham A 91 Mogols] B C D I J K L1-3M T Ua Magogs E F G1H2N O P2Ub V Magos A * 93-96] ÷ J4-593 Konge] Kongen L1-2M 96 støttes] stytter D1H1-2L1-2T2 * 99 ret..afgud] som till den Aff Gud L1-3M O2P2100 teckelig] tæckis og D H2R S V 102 De andre] En anden D1F K L1-3M N O2P R S høyt] langt N5-7O2P 103 Priis og] Brev med G Priis og loff og roos] med søde Rim og Roess K L1-3N1,4-7 Med søde Roes og Riim N2-3 Med søde Riim og Vers M S Med søde Vers og roes O2P Med Lov, med Priis, og Roes J4 104 naadens] naadig B-D 105 Hin] B1-3C D F G2K L1-2M N O2T U V De E I J Hver A B4H L3R S * 106 Fafnen] Favne B C D2E I J K M N7O2P * mand om] om ham J2-5N ham om B4D1I L1-3M 107 vist] fast E I S faar..saadan] Selv faaer aldrig saadan J2-5N selv nep' (nep selv M2-3) fanger saadan D1M nepp' vell fanger saadan L1-2108 paa legge] tillegger J2-5N ved] med I P paa J2-6N U6-8

62. 109-184] ÷ J4-5109 to Rigers] de Rigens F R io Rigens G 111 Nordens] B-G I J1-3,6K L1-3M N O2P-V Verdens H1-2 Naaders A 112 en gang og] og en gang D2E G H1L3O2T V et fandens M et andet L1 * og] vel C J1-3R et B1,2,4I J6M N P U bud] Skud L1-2M1,3N1-3,5-7113 udi] her i H2U 115 Hand] Som L1-2M ved] med D1E M Ua,6-8117 trende] B-H I J1-3,6K L1-3M N2-7O1P-U tvende A N1O2 Søstre] døttre G H L3118 Dyders] Dydens H I J1-3,6L1,3T V 119 Klæckis] klædes E H3N6 fødes M * 120 blomstrer] blomstres B3E I L2M1-2N1-3,5-6O2P S U1-3121 eet ærligt] et stycke L1,3U6-8124 Worde] være B-H J1-3,6N O2P U3-4,6-8V blive L1,3U5125-140] ÷ N7125 soel] Poel G2N17127 spiir] B-V Priss A 130 Kund'] kand J1-3,6R U1,3,4 * betræde] beklæde D L1-3M P2 tiltræde B1 * 132 fra] af B2-3C D2E L1-3P1V 133 De..een] Den anden Søster fik een Rig og J2-5N1-7T U6-8 guldkier] mss. guld kier- A1134 anden] Tredie J2-6N1-7T 136 Vorde] blive D1H1-2J1-3,5L3Ua V 137 Sølff-] selv D1K M -egelen] engelen G1H1K L1-2O2P S T U6-8 * 138 den] dem B1-3D2G J2-3K L P2T1V bifald] behold E R befal Ub 140 tusinde] tusind ind E G2 1000 med C 141 dog] da B1-3C D E F G2H I J2-3L M N O2P R S T Ua,6-8V *

63. 144 og] ved D1L1-2M N5-7P1147 med] ved B C D H1-2I1-3K L1-2M2N O2P1R T Ua,5,7V stundum..til] stundum kand sig ved et knæfald tigge till L1-2M2N stundum kand sig med et knæfal tigge til M1,3 stundum ved et knæfald kand sig tigge til L3148 sligt] det L1-3M1N dend M2-3 tilbedes Baal Vil] tilbedes Baal vist vil U1-3 * 151 der1-2] det B3D F G H I K L1-3M N O2P R S U V Bispedøm] B1-3C D2E F G H2-3J1-3L3-4O2P1U V Biskop(s)døm K L1-2N T2 Bispedom A1H1153 udspreder] udbreeder B1-3C D H3L1,3P1V adspreder N * 154 udbreder] udspreeder B1-3C D H3L1-3P1V 155-158] ÷ Ub 155 de] den 467 H1-2P2157 bidsk] B1-3C-G H1-2I J1-3K N1,4O2P1Ua V bedsk H3L1-3M N2,3,5,6 besche A J5N7P2 * 158 Thi] Til H1L1-3 * den] dem B1-3C D2E F G H3K L1-3N5-7P S T1V mon] lar D P2159 andre ærlig] ærlig fattig L1-3M og] ej B1-3C D E F I L M P1T2U3V 160 sin mund] sig ned B1-3H3162 dierf] drift D1F L3-4M P * 165 mange glaser] mangen et glas J2,3,6K L M N P2R S T manget et glas J1 mange it glas I * 166-169] ÷ D2166 Oppaa] Og paa B3H U1,3,4167-170] ÷ N4168 top] trop E K tap B1,3 troch] tock B1-3C trop E K 169-172] ÷ N5170 Omschiønt] Endskønt L3M 170 Titul (titel)] B-V titus A 172 Vandmænd] Vandmand J1-3L1,3,4M P2R T2Ua Søe Mand H hver Mand G * 174 skruet] B1-2C D2E F G H2-3J1-3K-N O2P R T2U V skuet A B3D1J6S T1 * 176 Kand] tør J1-3R

64. 177 broders] Broder B2D1E H2-3J3L3M N7T2U1,3,4181 Siel] sielf F S 182 de trengte] betrængte G H1-2184] ÷ I 187-190] ÷ P2187 haand] Mand B1-2D1G2H3L1-3M N S Ub 188 muld] Mund J1-5L2R S Sand] Aand J1-5R 189 Nordens] voris J2-4L1-3M N Jordens J1 * Mahuzim] Mahomet O2P1 Mazarin C G1I J1-5K L4N S T Ua,6-8 Mandarin L1-3M Mameluch F * 190 de] hand J1-5L4R Ua det B1-2E G H3I K L1-3M P1S T hart] hand K L1-3 har D H1M N5,7P1R Ua * 196 Den] Dem B1-2H1-2L1N2-7O2 Ham R * Antichristen] Antichrist hand E F L4N7P2197 trenge] tvinge B1-3H3199 Porteneren] Portneren hand H2-3L4U3-4,7 Portneren da J2-4 * Thi..først] Til porteneren et paer Daler kastes først L1-2M N1-5 Til Portneren et par Rixdaler kaster først N6-7 * 200 Og..at] Og een til Kudsken der at L1-3M Een og til Kudsken der at N Og tilmed kudsken en at L4 med] ned I J1-5P2U5 * 203 og] at D H J1-5L M N O2R S Ub men E offre] offer F I P2Ua V * 204-207] ÷ N5204 bench] stoel H2-3L4 og] ved B2-3C D L1N1-4,6-8O2 205 adelig] B-V Redelig P2 Adelige A 206 sig Venter] forventer B1H3207 bringe] bære C L M P2 din] dend B3L M S Ub 208 Mardochæi] B1-2C D2F G H3J1-5K L M N O2P S T U V Mordochæi E Antichristens H2 Madochæi A D1H1*

65. 211 At1] Og D1M I R S til at] B-V at A 213-216 anbragt efter 224 Ub 214 ieg har intet] intet har Jeg E U foræret] begiæret L M 216 spørger] spørges H2-3U4,6-8 * 217 Kiisten] B2C-G H2-3I J1-5L1,3N O2P1R S Ua,6-8V kister B1,3H1L2P2T Kiste A K M 218 ff. rækkefølge: 218-223-224-221-222-219 O2222 høye] høyre B1E G H1,3J2-4N1P U V 223 faar du Vel] de vell faaer L M 224 contant først tæl] at telge har L M * 228 dem] dend C D1E G L M S Ub af] paa E J1-5K L U5,7-8V 230 hafue] skrabe B1-3C D H3N4,7P1231 Kircke-] C D1G H J1-5N P2R S Ua,7 Kircken M Kircher A B1-3D2E F I K L1,3-4O2P1T U5-6,8 Hagel Messe] Mæsse-Hagel G2H1N1,5-7 Mæsse-Hage J2-4N2-4233-236] ÷ 468 J5233-252] ÷ J4233 megen] mangen B1-3N7S T2 mange L3P2 nogen L1-2M * 236 dog det er] Er det ej J2-3L1-3M N det er dog F 237 guld] Gud B2G1L1-2M N1,4-7R U7238 de] det J2-3N1U6-8 icke] aldrig L M 241 der] det D1F I K L M P1R Ua 242 broder] brødre N2-4,6-8U5 der oppaa] du der paa M N2-7P2 derpaa og D der og paa K kun derpaa J1-3,5R Ub V * 243 det] Et H2-3I J5L M N P2R U5 dit E *

66. 245 haand] bref C I K L M * brød] kald L1-3M 246 Ved] med J4K L M N T2* 247 oppaa] och paa K T joe paa J2-3,5L M N 248 Da] Saa G I J1-3L3-4N R Ua 249 høyer] C D1E F G H J1-3,5K L M N O2P-V bøyer B1-3D2 høyre A 249 marg. note: 2. Thess. 2.4. A B G J1-4N O2T2250 guds2] ja T1U 254 Adelsmend] Adels Mand B1-3D E F H1J4L3-4M2-3U6-8256 Suogre] Suoger E G H L4N4,7R * rette] egen L1-2 eget L3 ægte M techt] Vegt L M P2257 Altar] Ære L4N1,5,7O2P2259 At] Og B3D Ua 261 moxsen] noget G H 262 burde] maatte B1-3C D2 burd' at I troche] trycke B-V 263 rod] B1-3C D2E F G2H I J1-3,5L3N2-7P2S Ua,6-8V rodd' D1N1P1 Raad R Vaar L4 rød A G1K L1-2T U5 hofmend] hofmand F G1J1L3N1S U1-3,b 264 Lovens] B1-3C-I J1-3,5K L N O2P-V Hofmænds M lammens A * 265 Flock] folck L1-3M P2S U6-8 V 266 hyldest] Yndest B1-3C D H2-3L3-4M N7P2R Ua,6-8V 267 Pauen] Pavens N P2Ub * Suoger er] er Hans Svogr L M Huor tør hand] Hvo tør vel D1M Ua 268 ved2] een B1H1,3J4Ua med T de K L M S *

Tartars] Tartar F G 2 H 2-3 J 2-5 N O 2 P 1 Tartans E G 1 J 1 269 Nu nu] Men nu J 2-4 N Ney nu B 1 G H R S ub Nu nu er] Nu er en J 1 Ua * 270 huld] fuld I P 2 T 2 U Altar] Kircke B 1-3 H 3 272 Herrens] Herre D 1 J 2-4 L M N herrers C F H 2 O 2 P 1 R U 6-8 V ey blu] ublu E G N U 6-8 273 affreff ] voved J 274 och Ret i] i ret och L N i rette M ua * 275 dit] det B 3 C G 1 H 2 M N 2,6 P T 276 hialdt] halt B 1-3 C-H J 1-4 K L 3-4 M N O 2 P-V

67. 280 mørcket] Mørcked B1-3D2G L3N2-7T2 * 282 bedaaret] bedraget K P1T1U6 bedragen P2283 i] paa B1-3H2-3J1-5L3N O2U 284 rouf] Ran H2-3U6-8285 let1-2] B1D2F H1J1,5K L1P R T2U5 Leth B2-3C D1E G H2-3J2-4L2-4M N O S T1ua,6-8 lecht A i mund og] oppaa din G1J1-3K P2u1,2,7,8 og paa din U3,4286] ÷ N4288 da] du F I J1,4K L2N4,7T1V 289-292] ÷ Ub 294 voget] B1-3C D F G1H2J2-4L3-4N1-4,6-7P1R U vaagent H3 vaagen A E G2H1J1L1-2M N5O2S T 295 Kirckis] kirke H1J2-3K L N huusis O2 Christi J4M U7V 296 forvender] B-V forventer A 297 forherdelse] fordervelse L3M Forferdelse H1L1-2P2299 guds ord] Sandhed P2U6-8300-304] ÷ I 300 da] saa B3C N 301 tusind'] Udg. tusinde mss. 305 Fortænk] B-V Fortencke A for] at G J1-4L4O2V 306 opdrevet] B2-3C-G H1-2J5N O2P R S T U V opdreven B1H3J1-3L M2-3 omdrefvet I uddreven M1 uddrefuet A K 308 Sandheds] sandrue L M frycte] tienne L M * 309-312] ÷ Ub 309 og] ej F N4T2 lidt V 469 68. 317 Himlen] B-V himmelen A 318 himlen] B-V Himmelen A dryppet] digtet F G H J1-5L4R S U skrevet C P2 * 320 Vinde] Vidne B-V Himlen] B-V Himel A 321 slutning] sidst nu J4N 322 Rigens] denne B1-3C D P1V Vranghed] Mening L3-4M1 Men'hed L1 meenighed L2M2-3 *

10. Post scriptum Tragicum

Signaturfortegnelse:

A Rostg. 237,4° p. 76v
B1 Add. 113,8° p. 97
B2 Nks. 355,2°, III p. 112
B3 Coll. 536,4° p. 72
C Nord. 1170 p. 31
D1 Gks. 2404,4° p. 21
D2 Oslo RiA. 54,2° p. 54
E Berg. Mu. 84,8° p. 49
F Nid. 308,4° p. 33r
G1 Coll. 538,4°, I p. 185
G2 Add. 167,2° p. 833
H1 Kall 395,4° p. 285
H2 Add. 483,4° p. 72
H3 Coll. 516,4° p. 125
I Gks. 2526,4° p. 289
J1 Gks. 2403,4° p. 122
J2 Add. 160,2° p. 62
J3 Add. 484,4° p. 133
J4 Rothe3, II p. 42
J5 Nid. 549,8° p. 21
J6 Oslo U. B. 624,4° p. 60
K K. Brahe E II, 4 p. 12
L1 Thott 742,2° p. 13r
L2 Nks. 819c,4° p. 132
L3 Add. 249,4° p. 207
L4 Oslo U. B. 260,4° p. 96
M1 Oslo U. B. 215,2° p. 13
M2 Add. 248,4° p. 112
M3 Nks. 4493,4° p. 121
N1 Nks. 405,2° p. 186
N2 Nks. 999,8° p. 49
N3 Nks. 829,8° p. 17r
N4 Oslo U. B. 611,4° p. 208
N5 Ulld. 528,4° p. 53
N6 Århus 331,4° p. 57
N7 Hertel, II p. 58
O Add. 190b,4° p. 18
P Thott 1975,4° p. 153
R Thott 1528,4° p. 158
T1 Nks. 2817,4° p. 89
T2 RiA. (II) p. 54

Ua

U1 Add. 247c,4° p. 223
U2 Berg. Mu. 397,4° p. 19
U3 Oslo U. B. 295,4° p. 21
U4 Stockh. Vn 88 p. 9r

Ub

U5 Ulld. 447,4° p. 200
U6 Nks. 819b,4° p. 250
U7 Thott 1527,4° p. 24
U8 Nks. 818b,4° p. 91
V RiA. (I) p. 84

470

69. Tekstgrundlag: Rostg. 237,4°, p. 76r ff. - Overskrift: 2 et] seu J1-5L4 ÷ J6L3N6-72-3 et Prophetiæ Complementum] ÷ K L1-2M2-3P V - Digtet: 2 Som] At B1N O mod] B-H J L-R T Ua,6-8V imod K med A I U53 styrte] styrtet B2-3C-H J-R T U V 4 nep] ey G1H1-2J6L M U 5 Siel] Soel M U6-8 sind P R V 6 Jeg] og G J1-5N47 nep] ey P 8 slige Raad] slig uraad J K L1-3N P R T sig u-raad M 9 Stig .. Soel] Slig veed ald Verdens Soel P 10 og] ÷ O 11 whørlig] u-læslig M 13-16] ÷ Ub 14 snære] B1-2C-F H I J K L4M N5-7P R T U være G1 suærre A B3G2L1-3 N1-4O 16 forraade] forlade C vor] Din J2-5N konges] B-L N-R T Ua V Konge M Konning A konges arfue blod] Arve kongis blod D J1-5L N O V Arve Konge Blod M 17 Din] Du C 19 Speile] Soele B * som] for J2-5N 20 dog] du F 21 troet] tenckt L M N 23-144] ÷ T223 hafde] kunde L M N tenckt] tro L M N troed H træck] breck B verck O T124 wocted] frygted I agted D brod] brand D L M N1O breck] træck B O strek R Ua Streg Ub 25-32 anbragt efter 114, som tilføjelse til 24 J625 wil du] vilde F L3-4 dog] du F 26 Kong'] B-F G2I J L M1N-R T1U Konger K Lou G1 konge A M2-3 Kong' og Første] Kongen første H1 herrens første H2-327 Fiende] Fiendens B H3O R mord] vold H3O P haand Ua 28 Som..er] Som dog ey andet er J1-5L M Som iche andet er E K R U Som intet andet er G2J6N 29 dit] B E F G2H I J1-3,5L1,2,4M1-2N1,3,4,6,7O U1-5V din D G1J4,6L3R U6-8 det A C K M3N2,5P T130 har] B-V ÷ A

70. 31 af] og B3F U roed] raad B3M * 32 landsens] mss. Landes A1 Sielle] Siæl og D H3L M salte Ub Soele Ua 34 det] du L M Ed] een U 35 Falschheds] falske J4-6 Falschheds stricker] faldestrikker I 36 det i] udi J L4N2-7O U2-4,6-8 * 36 brand] Band M N2-3,5-7 baand L 38 saa] paa H3N2-7O 39 brystet] hiertet G N6-7Ub * 40 hafde] hafver L2N 41 Cronen] B-T1Ub V Crone A Ua Salved] B-M2N-V Salfue A M342 hierte] B-V hiertis A Sorrigs] farlig C 43 Som] Hand L M N sat oppaa] B-G H1,3I-R U satte A * 44 At] Og O J idel] som i een B Springe dantz] Spring og dands L3N Ub 45-60] ÷ N545 dend] B-E G-N P R T1Ua V din A F O Ub 46 udskiude] udbredde E 47 Den] Din B G H3U6-8 stiern'] B1-2C-I J2-6L M1N1,3,4,6,7O P U2,b Stierne A B3J1K M2-3N2R T1U1,3,448 nu har] haver L1,3M N1,2,3,4,6 hafve L2,4N749-52] ÷ N551 Opblincker] Opblinchet E G2 Og blincker H1J T1 Och (Op L2) liusser L * dend] B-V det A dig] sig B-G L2-4N2-4,6-7O R U V 52 den] din H I J K L1,2,4M N1-4P 53-56] ÷ N554 Og] At L1,2,4M N1-4,6-7 Saa D H3V * børn] B-V barn A 55 de] den C H U1,3,4 een J * 56 Forrædres] J4M2-3R U5 Forræders B E F G H I J1-3,5-6K L M1N1-4,6-7P T1Ua,6-8 Forræder C D O V Forrædderens A 57-60] ÷ N557 det] dit F J2-3L3-4P U6,8 58 bær] bar B C D E G1H2-3J K L4M N7P R Ua V 59 minde] mindet E G1J K L N1-3,6-7Ua,6-8V 61-64] ÷ Ub 61 rundt] burd' J2-6 471 N1-5 grum B C D H3V * om] hos E schuld'] at J2-6N 62 burde] B C D F G H J K L M N O T1Ua V burde (burdt' I) at A I * holde] holdet B1-2D2F G H3K L M N R 63 du] da E vild'] B2G H1-2J K L1,2,4M1N2,4,5,6O T1V vilde K M2-3 vil(t) A B1,3C D E F H3L3N1,3,7P Ua styrte] styrtet D J2,3,5,6M2N1-5 *

71. 65 Vild'] B1-2D H I J L1,2,4M N2-7O P U2,6-8V wil(t) A B3C E F G K L3N1U1,3,4,5 * 66 At..Liige] Og i ditt Fødeland ey lide nogen lige L M N schuld icke] ey skulde B J2-5U2-467 Sceptret] Scepteret B C D E F H3J K M N1-3O P Ua,5-6V Riget L1,3,4 * dig..tancke] dig en tancke ogsaa G2L N1-2,4-7U6-8 dig Tancker ogsaa U5 ogsaa en] og en C D E F J K M N3P R T1Ua en] ÷ B H3V 68 indbildet] B-I J1-5K-N P R T1U indbilde A * 69 Sind] Mand E 70 recker] strecker L M U671 blæst] B D1G2H I J L1,3,4N1P R T1U5 bæst A C D2E F G1K L2M N2-7O U2-4,6-8V * O2] og G1H L3-4N O R T1U V 72 de Wiise mænd] den Visest Mand L1-3Ua den Viseste M fornum'] forvend' B H3P forvende O * 73 salved self] Salvede B D1E1H3K L M P self] ret J4-6 * omskantzer] B-V omskantze A 74 Forræders] B C D1E F G H I K L N O P T1U1-3,7-8V Forrædres D2J M U4-6 forrædersk R Forræderens A pil] spil O R Ua Dantzer] B-V dantze A 75 Engle] Ædle G 77 den] din L4M U2-4,b geistlig] Christlig L1-2M 78 du] du er (est) L N1-3,5-7 du nu E N4 udi] i E L N Norden] Verden F 79 Mirachel..est] Som et Mirackell L Som et Mirachel stod M est] og N paa] thi paa L 80 stod] sad(st) D L4M solens] kongens U skin] skrin P G1L1,2,4M U2-4,6-8 * 81 naadig] Naadigst L M 83 vere] vær' at B O 85-144] ÷ U185 nu] og C * herlig] hellig H1-2L1,3,4U6-8* 86 styrte vild'] vilde størt B F H3 styrtet saa V vild'] E H2I J1,2,4-6K L1,2,4M2-3N1-6O P U2 vilde B F H3R vil A C D G H1J3L3M1N7T1U3-4,b 87 om huilcket Gud] huor om Gud sielv L M N 88 Seraphim] B2-3C-G H2-3I-R T1U2-4,b V Seraphin A B1 * tar] B-G H1-2I J2-6M N O P R T1U2-8 har H3L1,2,4 tør A * 89-92 ombyttet med 93-96 D289 de] dend H Ub æd-bestandig] æld-bestandig J * 90 fra] for B2D1H3J6T1U591-94] ÷ H292 hvilcken] B-N6O-V huilcket A * 93 nu] B-H J-V og I ÷ A 95 bifald] befal(d) E K L1N2-7 gefald L2M * sig ventet] for ventet K L1-2 * 97 Landsens Pest] Hamons søn J 98 Hamons søn] landsens pest J de] Du J4-6M N3V *

72. 99-100] ÷ M2-3100 Opbyltet] Opløfted G J2-6N R * gad] graad F G L4M1 aad N2-7O had H2-3N1101-104 ombyttet med 105-108 J4101 har..aget] Har du titt i Careett forbi dett Raadhuus aget L M N * for] til B H3I O paa E H1J U2-4 oppaa] op i J2-6 udj B1-2H3O Ub * 102 da] dig H3L3-4M N U3-8 dog L1-2 * dig] der I L3-4M paa U2-8105-108 ombyttet med 109-112 J 4-6105-108] ÷ L4P 105 For] ved L1-3M 107 Der] Det L1-2M 108 Rhinsborrig] B1H3L2 Rhinborig D1V R(h)ensborrig 472 D2F J2,3,5,6L1N1-4O T1U5-8 Rhinborg H2 Rinborg ja baade G1 Riinsberg J1 Rhensborg G2H1I J4L3N5-7 Regensborg B2 Regnsberg og R Rhinsborg A B3C E K U2-4 Rhinsborrig..Rom] dend gandske Christendom M 109-112] ÷ L4 109-110 ombyttet U6109 frycted] frygter F H1M stød] støt D1F L1-2M N* 110 frycted] frygter F M 111 Rigens] C-G H1I J1-5K L M N2-7O P R T1U2-8 Rigetz B H2-3J6N1V Riges A Billedet] B1-2C D E G-R T1U2-8V billet det A * 112 effter] mod sin L1-3M * 113 de] din' L1-3M P breffue] Næve M 114 næve] B-L N O P R T1U2-8 Breve M neffuer A 115 Forrædisch] Forgiefves L M * 116 ære] Naade J5Ub dig] sig J4-5 bær] skiær J * 118 Løcher] Stycker C D1H3J6L3M N1 * 119 af] bort G2N * udaf] i fra N 120 Stand] sand I J1K L1,2,4M R * 122 hof] boe D1L M Kongens] B-K L3-4M N O P R T1U2-8 Konge F L1-2 ÷ A 125 med..pen] med Digte(r)-Konst J2,3,4,6L1-3M N med digte(r) pen K L4P med Pentzel, Bleck Ub * och1] med B-H O R U2,4V F(i)ædre] B-V feder A og2] med B O 126] ÷ B3 Dog] B1-2C-J O R T1U2-8V Byg A Dog..roes] Som fordum pleiede K L M N P hædre] B1-2C-U2-8V heder A 127 Men ritzer] UdRitzer K L N P Udviiser M udj] nu i K L M * 129 Stolte] store L3-4O Hore] B-R U2,b herre A * falden] faldet L M fulden U6-8130 og halden] B C D2E F H I J1N1P U2-4V og Hialden G2 ophalden K U5 ophulden U6-8 afholden T opkaldet L M N7 opkalden D1J2-6N2-6O R opholden A G1132 paa] af D1F H2-3J K L3-4O P R T1V med I L1-2

73. 133 Adels] ædle G I 138] ÷ B3 Lar] D1J P R Lad E G H1K L M N U2-8 At B1-2H3O Har A C F I T1* stande] bliver B O * 139 Tar icke] Ey tager B O kirckis] Christi I J6L3-4R Ub kircke B1,3J4-5K L1-2M N1-4,6-7 * 141 Den] Du B D2O * Siel] Sielv L-N dog] og H Ub 143 vredens] B C E F H2-3I J1-3,5-6K N1,3-7O P U2-5V Vrede L1-3M Nordens L4U6-8 Verdens A G H1J4N2T1 maa] lad B F sees] see B F en] ÷ L1-3M R naadis] Naadig B3D2E G L1-3Ub * 144 Jesum] B-F G2H I J L M N1-5,7O P R T1U2-8V Jesu A G1K N6

11. Elegia Ecclesiarum Christianarum

Signaturfortegnelse:

473
A Gks. 2526,4° p. 269
B Thott 742,2° p. 145r
C Thott 1523,4° p. 655
D1 Nks. 355,2°, III p. p. 106
D2 Add. 113,8° p. 108
E1 RiA. (I) p. 87
E2 Hertel, II p. 233
F Thott 1975,4° p. 126
G Berg. Mu. 112,8° p. 3
H1 Nks. 405,2° p. 234
H2 Gks. 2403,4° p. 257
H3 Add. 160,2° p. 100
H4 Add. 484,4° p. 186
H5 Oslo U. B. 260,4° p. 137
I1 Add. 249,4° p. 325
I2 Thott 345,4°

74. Tekstgrundlag: Gks. 2526,4°, p. 269 ff.: Elegia] J: Wormii Elegia G Christianarum] Christianarum (Autor putatur Jacob Worm) I Christianarum quibus suum lamentantur Episcopum H 1 sacratissima] sanctissima F-H 4 contumulatos] centumulatus C 6 præcocem] præconem G-H 7 et vaporem] vapori H simillimum] simillima H 8 avet] vult I sit] ÷ F G ejus factus sit] factus ejus sit C 9 catulum] cantulum C 11 et fraudulenter] ÷ G H 12 avolantes] avolentes D 17-127 Lamentare..elegiam] ÷ C 17 Lamentare] Lamentamini F G 18 his] hisce B D E H219 coaluit] Convaluit D E 21 altus] ÷ F 22 et statim] ÷ B 24-127 avolans..elegiam] ÷ D225 et enutritus] ÷ G H 26 exteras] alienas et exteras B 28 haud] non H I 29 palinodiam] Palinodian F 30 oras] aras F-H ÷ D1E ingressus est] ingressus est oras B 31 bonorum omnium] hominum G H

76. 33 Sutoriæ] Sutoris D1E I 34 creatus] postea creatus H 36 non justo] ÷ H I sutoriô] uxorio, sutorio F H 39 morio] mono D1E Etenim] Iterum F-H 43-45 reflectens .. evomens] ÷ I 44-45 et nescio .. evomens G H 55 septimo] sexto H I 63 Junior] Major F

78. 72 verum] vero F-I 74 Vel] et B 84 Pastoribus] Udg. Pastorum A-I 83-84 Jncrepat .. flagellum] ÷ E1F H I 83-86 Jncrepat .. terriculanentum] ÷ E2(men indført efter patibulum i lin. 88) 85-86 ceu .. Jncrepat et] ÷ H 88-89 agrestes .. Catechumenos] ÷ E G H 89 fremens .. Catechumenos] ÷ F H qvos .. Catechumenos] ÷ B 91 Antistitibus] Antistibus D1E Antistiti B F-H Antistites I 93 gesticulantem .. concionantem] ÷ G 96 ridete Pipionem] aspicite histrionem H 100 holosericum] D1I ÷ F-H holofericum A B E

80. 103 qvi] cui E 104 ubi] cum G H 107 minis] minis et jurgis F H 109-110 Monachos .. extirpasse] ÷ G 113 Commentatorem] Concionatorem F-H 117 flavus] flavas B 124 incuriosi] B D1E-I in curiosi A 125 Dolete boni] ÷ B H I 126 et cum Ecclesia] ÷ H I - Underskrift: Exscripsi Hafn. dj. 14. April. A° 1676 A

474

12. May er velkommen

Signaturfortegnelse:

A Thott 746,2° p. 94r
B Thott 1528,4° p. 272
C1 Nks. 819b,4° p. 215
C2 Thott 1527,4° p. 14
C3 Nks. 818b,4° p. 95
D1 RiA. løst ark
D2 Hertel, I p. 572

82. Tekstgrundlag: Thott 746,2°, p. 94r ff. - Overskrift: 1 MAY] Jacob Worms May C3 J. Worms May C1-2 Maye Sommer Riden. May D2 ER] ÷ B 2-11 Ja! .. Corydon] ÷ B 3 Underlig] Det er Underlig C indreeden] Jndretted C D 8 befatted] forfattet D 9 Tiænistfærdigste Den Hyrde] ÷ C D under .. etc] C (D) ÷ A. - Digtet: 14 i] om C2 Vinter] B D vinters C Sommers A 15 Juull monn' lide] juulen lide C D Juulen skride B 23 Krantze bær] Krands dend bær C D 25 bedaared' er] bedaarede C 26 Een] B C D1 End D2 Frem A 31 Trænde] Tvende C D 32 May-Greens] B C D2 Mayens D1 May-græners A 34 De] Dend C D Wigtig] Prægtig B C D 36 Fører .. Stor] Ja af prunk og pragt er stoer C Fører Pragt og Statz heel stor B Fører Prunch og Pragter (Pragt ret D2) stor D

83. 41 Nonne] Frue B 42 indskreven] opskreven B C1,3D er skreven C245-6 Lod .. Prunch] Mod sin Mand er icke haard,/ Hun er Modig Spodsk og strunk B 51 ey] er C 56 erlanged] C D erlanger A B 73 Hand sig] sig op C D 76 Sommer kierlig] kierlig Sommer B C D

84. 84 Svogerne] Svogeren B C2D Svogrene C185 dog var] er dog B her var C 91 sin] B C D sig A klocke] B C D klocke- A 93 gaffv] var D 94 ved] hos B C D 101 De] mand B C D 106 monn'] maae C D1 monn' .. døe] var..død B 114 Han] hun B D1116 Sin] fin C D

85. 122 Omskiøndt] om end C D Skiønt at B 125 Kram-Svenden] Kram Svenne B C1131 har] havde C D 135 slaget] B C D taget A 141 Enden] Ende D Aften B 142 Skaffer skulle og aftakke] B Der mand skulde og aftakke C D Skafferen begyndt' at tacke A 143 begyntis] B C1-2D begyndte C3 begynde A 151 Her] Der C D 156 Blood] Mod C Sind D

86. 171 Træ] B C Træet A D 175 skiældet] skiændet B D2181 bliver] bleve D 182 Sorgen] Sorrig C3D1 sorg C1-2D2 fast monn'] fast monne C2 maatte fast D1 maatt fast D2185 Hos] For C D 186 det] dend C denne D Skandeerlig] skadelige D ÷ B Skraal] skaal C D 193 Maye-Quist] May og qvist C D1194 Moster] Most er C2 Søster B Muus er D 195 Saadan] vel den C D 196 Eller] Efter C2-3

87. 201 mishaager] misfalder C D Fruens] Brudens C2-3204 kun Æder] har æddet] B C D 213 Øret] øjet C 214 Dend] C D Hun A B 215 Krage] 475 skade C D 22 og 23 ombyttet i A 222 May-Jnde] May-Nunne C 224 monne .. brumle] brøler, stanger, brumler C D 225 monne .. skumle] tygger drøv og mumler C D 226 dræk] B Træck A C D 233 den] paa D i C 235 var] giør C D var Mellem-Penge] jmellem Penge B2

88. 241 Seer] see C D 244 med] hver B C D stolten] stolter B stolt en C2-3 Pige] B C D Piger A

13. Dend Alamodiske Epaphroditus

Signaturfortegnelse:

A1 Add. 113,8° p. 58
A2 Nks. 355,2°, III p. 102
A3 Coll. 516,4° p. 279

89. Tekstgrundlag: Add. 113,8°, p. 58 ff. 3-4 marginalnote: a) Biskop Hans Bagger b) Morten Lipper A210 eller] et A2 11 dog] ÷ A2-324 aabenbare] aabenbarer A231 skal icke] icke skal A2

90. 46 eye] icke A247 love] lave A2 skuden] Udg. skoven A1-356 siunger] siunges A2

91. 71 Her] Der A273 Materia] A2 Matena A1,3Underneden: Dette er Hr. Morten Lippers portrait uden tvifl af Jacob Wormb A1,3

14. Lychens ubestandigheds Speyl

Signaturfortegnelse:

476
A1 Nid. 69,8° p. 276
A2 Nks. 568B,2° p. 136
A3 Nks. 2817,4° p. 99
B1 Nks. 819b,4° p. 329
B2 Thott 1527,4° p. 214
B3 Nks. 818b,4° p. 121
C1 Thott 742,2° p. 124v
C2 Ulld. 447,4° p. 98
D Nks. 355,2°, IV p. 510
E1 Gks. 2403,4° p. 133
E2 Add. 160,2° p. 67
E3 Add. 484,4° p. 140
E4 Rothe3, II p. 200
E5 Nid. 549,8° p. 55
E6 Coll. 516,4°(hæfte 1) p. 1
E* Upps. Ur: V 275 p. 1
F Oslo U. B. 260,4° p. 103
G Thott 1523,4° p. 131
H1 Add. 249,4° p. 253
H2 Thott 1529,4°, IX p. 31
I1 Oslo U. B. 215,2° p. 46
I2 Add. 248,4° p. 421
I3 Nks. 4493,4° p. 56
K1 Gks. 2404,4° p. 279
K2 Oslo U. B. 624,4° p. 76
L Nks. 405,2° p. 289
M Kall 395,4° p. 190
N1 Add. 167,2° p. 529
N2 Add. 247c,4° p. 129r
O Nks. 2017 4° bagest
P1 Nid. 309,4° p. 61
P2 Thott 1528,4° p. 44
R RiA. (I) p. 93
S RiA. (II) p. 28
T RiA. (I) (kun enkeltestrofer) p. 15

92. Tekstgrundlag: Nid. 69,8, p. 276 ff. - Overskriften: 1 Lychens] Paa Griffenfeld. Aut: J. Worm Lychens D Om Griffenfelt Anno 1676 Lychens A3 Hoc seqvens innuit et tangit Griffenfeldum morti destinatum sed tamen Liberantum Lykkens P2 Hr. Peter Griffenfelds Process og u-skyldigheder funden Anno 1677. Lyckens G 1-2 Lychens..paa] ÷ K2 1 ubestandigheds] ubestandige D E1-3,62-32 daa..etc.] ÷ E54 Grib] Griff E1-4,6E* F I1K2P R 7 Efftersettes] eftersattes G H I1L N eftersettes og B Effterstræbes F 11 Storchen..Kragen] Alicken (÷ O), Urhanen, Kragen, Glenten Musviten, Storcken I-P 12 Skaden, Bogfinchen] ÷ I-P 13 Aftenbachen] ÷ I-P 14 Svalen] Svanen D E1-4,6E* H ÷ I-P 15 dend] E E* H-P en B ÷ A C D F G R S Gaas] Gies C F Gaasen D 16 Stilles] stillet I-O 19 Stæren] ÷ E1-3F 20 Agerhønerne] Agerhønen A2-3B C2D E1-4,6-R 21-23 Dog trøstes..Duen] ÷ I-P 21 Jaa] og B D E1-3,6E* H 24 nogen] ÷ C2D E1-4,6E* H L 30-32 Siunges..etc.] ÷ O 30 den] en B 31-32 Jeg..etc.] ÷ B

93. Digtet: 13 hofven] haven B1-2C I1K1L-P 14 ypperst] yderst I K L M N1O 16 snæret blef ] blef snart H 17 indføyet] indfløjet B C1F M S 23 Ham..J] Viis var hand og i E F Hand Viisdom bar i P Ham] Hans A3C D E* G H I K-O R S 25 hand] ham B E5G P 26 schach] skock M S 32 arted] agtet C E* H 35 kloghed] Klogskab B E-H P R T

94. 53 liun] Liune D E E* H som2] ÷ D E E* H 56 til] til i L 57 kloghed] Klogskab B D E-F H K2O P 64 viis] vist M 66 er] A3C D E2-5G H1I-O R S en E1E* H2P Ære F dier's A1-2B 66 oc1] ja G H1I K L M N P ÷ A2-3B* 86 sin] hands I K L M N

95. 97 forkæret] forkorted I2-3K1L N2 saa keered G P * 102 væned] vined P varde A2B Vermed D I M Væmmed A3G teede C * 107 udgydet] udrydet L 113 mon ham] hannem O 121 lunde] Lande I-O 124 største] A3C-S høyest A1-2B 125 for] med F 126-7] ÷ H1127 dermed de] Dog dermed D E-F H2 477 96. 13] ÷ H1133 floch] flor H2I-O 142 fich] faar O 143 kund] kand I K L M N 144 Spant..sag] Da spandt hand op en sag A2B 151 vild] vil C2E1-3,6-F H1L M N O R 156 hannem] Griben C2D E* G H I2-3K1L M N O S Grifven C1E F I1K2P R ham B2161 oc] op A3B C2D G K L M N2O-S 166 af] for C2D H

97. 172 Mod] med O 182 Mayestet] Manstet I2-3183 concussionis] Confusionis C2I K M P2186 flux] strax E1-3,5,6-F H K2 og D henleet] ham vred H 187 dieris ratio] rationem D-F H 194 fich slig] kund' faa E 195 Her] Der D-F H sanches] samles C2G I-O 205 ved] Med N

98. 214 som] A3C2E-S paa A1-2B C1D lund] Land I2-3K1225 dem] dend I-O R 226 styrtet er] styrted ned I K L M N O er af] ud af E 23-30 er nydigtet, og resten mangler (se kommentar) O 235 daa] De A2C E F I2K1M P 236 Beringet] Bringet H2I1,3N Ringet K Omringet C De bringet G 243 Ham] Som C R 246 ophitzer] hidser I K M N P T

99. 253 acted] agter C1D E E* G H P 254 dog] ÷ D-H 255 der Griben arresteris] Hand ilde med handteres I K L M N 256 Gunst, gotz oc guld] Sølv, Guld og Gunst E F 261 guldfeyre] guldfiere C2I K L M N 263 Svan oc] Svane, I-N 264 et] og E-F H2 en H1265 Med] A2-3B-F H I L M N R S T Men G K M Mod A1 fire] feire I L N2267 See] Fra D E F H 286 oc .. ven] ogsaa dend Pafuglens Ven I-N P Paafuglen og Strutzen B

100. 304 himlens] Jordens D E E* H * 306 sin] sig I2-3K1L M N muur] snuer K1 tour K2 rur I2-3L M N 312 For] Med H 313 Ørnen] ørne I2-3317 vorde] være E-F H 317 vorde Herre] herre være H 322 seyer] megen I K L M N 324 træder] træde B C E-F H-N P R traade G trine D Guds] hans D E5M P fied] sted I K L N 326 Gud plante] Indplante I-N P 327 Oc] Gud A3C-N P R S

101. 332 brød] fred M 334 du] og H 344 der] Det I1,3L M N 353 dem udviiser] dend nedvisser I1-2K1L N1 dem ned viiser I3K2M P T dend vejviiser G N236] ÷ A3G 361 Daa] Der I K N2P mild mon] monne D-F 363 Trêen] Traad D-F H Traader I L M N Træer C R * 367 schull'] skal C D E* H-N P-S mon E F

102. 37-51] ÷ B 373 muuret] Muur og E* H K2R Muurens D Laas og E F 376 B dur] Badiur I1-2K1 Bodiur I3M de duur N2 beduur P Bedaux H2 ÷ H1377 Oc] Om G I K1382 stifftet] Skifftes C1 skifte M Skifted I K1N 383 ey2] og I2K L N ÷ I1,3M P lefnes] lefveris I3M P leveret I1384 var] er E F 385 Ald..undviger] Thi Lycken hannem sviger I K L M N P 387 For..sviger] For Verden ham Undviger I2M P For Verden hand undviger I1,3K L N 396 du] ÷ E5I-N 40 og 41 ombyttet I-N P

103. 41] ÷ H2411 Sparre] Spurre G I K1L N* 415 de] ÷ I L M N2416 Fant..hierte] Hun fant i hiertet K 421 fugl] Grib E1-3,6E* H I2-3K1L M N Griff E4-5F I1K2P R T 422 blød] rød C2D E-F H 433 Mens] Med 478 I K1M 434 ey] A3B C-N P-S icke A1-2442 udfriet] undfried I2-3K 443 hver] hun I L M N hand K P T 445 mørche] Mørse E mørkhed P * 446 klaffer hornet] Klaffet Hernet I L klaffret hernet M

104. 455 snarlig] hastelig I K L M N P T bortflytte] flytte I K L M N P T 46-47-48] 48-47-46 I K L M N P 461 lychen] Verden I K L M N P Jer] A3C2E-N P-S her A1-2D 463 lychen] dog hun E F hun dog E* H omtritzer] optridzer C1D E F H * 464 Saa nu Som før] C D E F K M P som nu som før G I L N som nu, saa før A E* H R S 467 kand nedbuche] ned monn' bucke I-N P 474 det] Men E-F 484 J] man E F 486 en..muld] forvist en muld K

105. 493 den vrimle] nedvrimle E-F H 496 i] till A3C-G I K L M N P 503 slet intet] ey nogen E-F H 505 himlene bevare] Himmelen skal vare I-N 507 modgangs] modgang C1E1-4,6-F G H P snare] fare E F K 513 dig] ham E-F H 514 Fra..nød] Og fri dig fra all nød I-N P 515 Jeg .. sucher] For Griffen ieg saa sukker F 516 storm] Sorg E Skam C2D stød] nød E F

15. Studiosus Lamentans Redivivus

Signaturfortegnelse:

479
A Nid. 69,8° p. 250
B1 Nks. 355,2°, III p. 169
B2 Ulld. 447,4° p. 20
C1 Oslo U. B. 611,4° p. 367
C2 Nks. 999,8° p. 22
C3 Nks. 829,4° p. 6v
C4 Ulld. 528,4° p. 21
C5 Århus 331,4° p. 21
C6 Hertel, II p. 18
C7 Rothe, II3 (1748) p. 194
C8 Nid. 549,8° p. 44
C9 Add. 160,2° p. 15
C10 Add. 484,4° p. 21
C11 Borreby B IX p. 21
D1 Nks. 405,2° p. 520
D2 Nid. 309,4° p. 89
E1 Add. 249,4° p. 94
E2 RiA. (I) (kun v. 46-50) p. 17
F1 Thott 1523,4° p. 716
F2 Oslo U. B. 624,4° p. 20
G1 Thott 742,2° p. 145v
G2 Nid. 308,4° p. 8v
H1 Add. 258a,4° p. 66
H2 Oslo U. B. 260,4° p. 17
H3 Gks. 2405,4° p. 1
I1 Coll. 538,4°, I p. 135
I2 Gks. 2404,4° p. 206
I3 Add. 248,4° p. 206
I4 Nks. 4493,4° p. 224
I5 Oslo U. B. 215,2° p. 92
I6 Kall 395,4° p. 75
K1 Add. 483,4° p. 25
K2 Coll. 516,4° p. 24
L Thott 1975,4° p. 47
M Nks. 1670,2° p. 32
N1 Thott 1529,4°, IX p. 3
N2 Nks. 819b,4° p. 210
N3 Thott 1527,4° p. 1
N4 Nks. 818b,4° p. 128

109. Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 250 ff. - Overskrift: Ingen titel N1 1-16] Stupiosus Lamentans Det er Studenter graad formedelst Lyckens modstridelse og forfremmeres Mislingelse. Melod. Vender om med poenitentse. F1 Mag. J. Worms Satyrische skriffter Studiosus Lamentans Det er Studenternes graad formedelst Lykkens modstridelse og Forfremmeres mislingelse M 1-4 Studiosus..Hielpforlatte] ÷ C11 Lamentans et continuatus] Relamentans C D 2-16 et..supra] ÷ N2-43-16 Dett.. supra] ÷ C7-8K En anden viise af samme Melod. Componered 3 aar effter forrige F24 Hielpforlatte] hielpeløss(e) C2-6,9-11D E I 6 Nødtrengte] nedtrængte I1-5 nødvendige C2-6,9-11D G2 nødtrængende G1H1-28-16 Paa..supra] ÷ B18 Paa] paa og fra C2-6,9-11D och deris egne] ÷ C1-6, 9-11D G 10-16 saa .. supra] ÷ C111 Største] største hast og I af] af Sandheds tienstfærdig(st)e opvartere (Vaklere E) D1 E G H I L 13 Philothei] Philotheo B2 H1,3 Philotheto C2-6,9-11 D2 ÷ I 14 Siungis..Melodie] Under forrige Melodie C2-6,9-1116 Anno..supra] ÷ C2-6,9-11D G H loco] ÷ I - Digtet: 12 Taare] B-N taaris S 14 beck] bleck C D F G H I1-5 K M Graad B2 och] af I2-4N3-421 hierte] hovet C-F G1H-N øyen G225 Tempels] kirchis C D 26 dett vennekiøbte] hans præsters slette E-N

110. Strofefølge: 4-5-3-6 M 31 Trende] Tvende C7-11D2H K M N1 32 om] paa C D Sall] Hald C7-1134 Kaldsbrefs] E-H I2-5L kalds bref C D I6K M kalds-Breve B Kaldsbrefvis A kiøbe] kiøbte C1F1I K * 35 begræd da] begræder C D løckens] kirckens N2-4Strofe 4 og 10 ombyttet I K 42 Søled] Sølcket I 43 Sorg] B-N Sorrig A 45 følgis] følger G ey] ad C D246 Oppaa..wey] Dog ieg bliver icke glad C D2 Skuffe] skriffte I1-4 skifte I5-6K1 slibrig H snefre G ÷ K251 frembbrachte] fremlagde N 55 vellstands] verdens H 56 Wed formørcked] Ned i Mørch fra (paa D1) C D 62 For] Om E-N 63 Hand] Hvad I1-464 da] dog B E I da om vendt] omvendt dog B omvent ret C D omvendt da H 65 den] paa G

111. 71 Grib] Grif C7-8E F2G H1-2I1,4-6K N473 Da] Du C1 I K 74 du] da C1I K styrt] stødt F G H2-3M ført B 76 Och er] Men nu C5-6 er] blev H var G vdblest] opblæst G H udslet C1-5,7-11 udslugt C6D2F1 * 76 brand] Regn I3-4 * 82 dit] B-N din A 85 frie] fryd C D 86 dig] sig I3-4 93 udspirer] udspiret C D I 95 boer] bær D2E-G H2I-M N1 bar N2-4 96 Och .. skieuf] ÷ C5-6 Og i Sølvet skummet Skev H1 I det Sølv er skummet skiev H3 Og i kiortlen Skielm-Skiev H2 Sølfskum] F1G L M Sølvskums N Soelskind C1-4,7-11D K soelsiun I6 Sølv-Siun I1-5 sølf skye F2 meer end B mangen E Soeleskinnet A 101 Grib] Grif C7-8 480 E F2G H1-2I1-4,6K * maa] maatt(e) C D K N4103 Felde] helde H2 I L M N2-4 * 104 Større] Største C D * 105 for..straf] forfegtet liden Straf M N lide] lider H-K 106 maa] maatt(e) C D

112. 111 Griben] Griffen C7-8F2G H1-2I1,3-6K 112 icke dog saa] dog ej nær saa N 114 dog] og B 122 Griben] Griffen C7-8F2G H1-2 I K 123 Snedig] ferdig C7-11125 hadsk w-venners] hastig venners C D 126 skarp] trædsch C D * 133 Straffen] Herren N2-4 ey forglemmer] icke glemmer I K 134 Hefnens] Herrens F-N till Jer] Jer vel K till] vel I 135 Gribens] Griffens C7-8F2G H1-2 I L 136 Jesu] Kirke E 141 Salved] B-E G-L store N Salfvede A * Himmel Herre] ÷ C9-11142 vell] jo I K 144 Wed] Med C-F K-N 146 Cinnober] B-N1 Cinnobers A *

113. 151 tusind] B C1-4,7-11E-N mange C5-6156 Guldet] Kaldet K 161 hos] ved C-F H-N Støtten] Støtte C5-6G1H1,3I K M N2-4 Slottet D2G2H2 Hytten E 162 Dirick bær] Drick frembær I K 163 hand] mand N2-4 Guldets] Gulde B nøtten] nytte C-E G H1-3I K M N 171 er] B-N ere A 172 Griib] Griff C7-8F2G H1-2I K 174 taarn .. nedbrut] traad er overbrudt I K taarn] garn C D2175 lese] lære N2-4176 Adzers] altar(s) D1E-N 181 ey] dem K 183 ey Smager] faar smage K 184 altid] ikke K * Modgangs] B-F I-N Lykkens G H Modstands A 185 ô og D 186 er wblid och] sviger og er K er mig altiid B nu blind og E I L M N1 er mig blind og F G er mig barsk og H

114. 19] ÷ H3194 Jngen] Ficken G1H1-2 lycken G2 for mig staar] om den stoed H1-2 nip] Vip D1E F I1-5L M N2-4 nick C1-3,7-11 * 195 De] Der B C Men K * itt] kun N ret G luncken] lumpen(t) C D E G2I K L 204 tron] bord C1-6206 Thi] For D et] B1C1-3E H1,3I N4 en D1H2 N2-3 for G ved A B2C4-11D2F K L M N1213 Gaaer] Naar C 214 Och] Hen C7-11 till] i G H 216 de drog de] C1-4,7-11D E L de Drogge C5-6 drog dog G den dag de F I K M N de siden H2 de endlig H3 de eengang B de dog da A drog .. blifver] blir omsider H122] ÷ C D2(men senere indskudt i D2) 22-23 ombyttet D1

115. 232 Sluttet] B-N Sluttis A inden] uden N2-4 vact] magt C7-11 D1 E F1 G H2 I K M N1234 Som] Hand G H 241 fattig] B-N de fattige A 246 Jcke] Aldrig C7-11G H 251 Ney] Men I K klynken] C D E I K N ynken F Bynchen L hynken M bukken H lyche G2 Ønske B ynsken A 253 Somme] De som N2-4 bynken] C1-6D2K1N Klynken F M Øncke B2 Ønske B1G2 Sukken H yncken A C7-11D1E G1 I K2L 256 Skruis] Skrivis C D E K2 Skrider N2-4 pald] hald C1-3,5-11D E F2H1,3I-N * 261 Humle] Himmel B2C1-6F1G2H1,3I K N2,4 * 265 Hand..Prophett] Hand af Baadsmænd (-mand C4-5) har Profit C D2 for] fra I K Bodsmend en] Baadsmandens K en] er F2 H2-3 til D1 Wdaf..opleet] Dog af høyste agtis lit C D2 481 116. 272 hummelvraget] himmelvraget B2D2F1H I K himmelvrager C1,4-6N2,4273 hummelstilcke] himelstilcke B2C1,4-6D2I1-3,5-6 * 274 ham] det C D2276 dit] B C1-3,7D2E F G1H I2-6K1L M N2,4 det A C4-6,8-11 D1G2I1K2N1,3276 humle] hommel D1F1G1L himmel C D2H I Himle B2 fulde K 28-30] ÷ C7-8281 Dievlen] B-N Diefvelen A 282 Griben] Griffen B1 D1 E F2 G H2-3 I1,3-5 N3284 Mens .. kiør] Af forurettelse hand kløer C1-4 Hand af forurettels kiør C5-6 Af forrettelse hand kløer D2 Af fornærmelse han kløer C9-11 * 291 Fix] for H det I K 292 Fanden] Satan G H 294 befordrer] forfremmer E-N 295 Gribens] Griffens B1C9-10 E F2G H I N3295 Pestilentz] B-N Pestilentze A 296 Sententz] B-N Sententze A 301 mig och] O! mig I 304 min] din M * 306 dog] mig B

117. 313 mangen] mange B1H2 I2-4 Raae] faar B1 Ræf C D mand I K 314 hiort] B C1-4,7-11D-N hiorte A * 32 og 33 ombyttet N 37 anbragt mellem 31 og 32 M 322 vorned] B-D F-N wornede A * 323 tuder] luder M 325 Bechholts..prest] Beed og got for hver en præst G H * Bechholts] Bexholst C1-6 Bechholt C7-11 Holbeks E * 325 din] C-F L M du I da K den A B G H N 326 For du tiener] Før du triner N2-4334 wd af] Af een M 336 vell] ret B-F I M * 342 fick] faaet F 343 designeret] destineret F 346 Skall] kand H grandske] dømme C D hans] den C D E K en I

118. 352 maa skee] sig end G1 sig ey H sig vel D2 snylt sig] C D1 sig snyltes K sig snylte I1,3,5,6 slumpe F snylte A B L M N * 354 Jndtage] udtage I 355 Flock] B C1-4,7-11D E-H I5-6K-M N2-4 folck A C5-6I1-4N1 till..gaar] den saa tilgaaer C9-11 de mon til gaae C1-4 De strax tilgaaer C5-6* 356 Saa] At C9-11362 self en] selver C D self] sig I5-6 K 363 Alt] ald K self C D G2 sitt] sin B-N 37-50] ÷ C11375 øre] øye N * 382 for] C-N i A B 383 w-kyndig] umyndig G H udtylte C1-6,9-10 * 384 vden] ej for C1-6D2H ej til C7-10D1 told] kald C1-10D1

119. 391 J Nyder] Jer undes H Nyder] Dyder C D 393 Den] Dem L M 394 pæll] Hæl K 401 Seyr] Ziired E G H 411 For os] Førre C5-6414 Øse paa ham] Paa ham øse C1-6D paa] i E G H L M N naader] Naade B-K M N Naadens L 415 hielp forlatte] hielpe-løse C7-10E * 422 en] den B C4-6 E F H1 I L N4424 mact] verck C1-10 D 426 Raaer] E F G L M Gaaer C1-10D N1 Raader A B H-K N2-4426 endnu] end B1I5 nu H1I1,2,6K N2-4 med H2-3

120. 434 klem] skam C4-6 K meen G H 435 Keyser] Keyset H store Konge] Konge! Store E-N 442 fattig] B-N fattige A 444 Midt..død] Mit udj vor Modgangs Stød C1-10D 452 som] ÷ B D2G H her] ÷ C1-10D1463 Trompeter] Propheter C1-7,9-10D1464 Simoni] kogleri C1-10D 465 da] her C-E I-K dog F2G2H1M N2 * 466 hun] dend F2 I K stedse] største E2 I M

121. 471 glatte] falske I K 474 ærens] hæders C1-10D 475 For de] Den, som C1-10D 476 Giøres de] Giør de dem N de] strax C1-10D 483 jo] 482 da H ey E N2-4 der C7-10484 som en] nu som M N stanck] Brand C7-10 Storm E tant C1-6D stinkend' B 496 hviil] boer N self F M 503 de .. vell] vel høyt kand C1-10D 504 Tør] Far C1-10D 505 da] du G H 506 siunge] tale C7-10D1E2F H2-3M N4 sige N1-3 skrive E

16. Visio Abrahamstrupensiset Svanholmensis

Signaturfortegnelse:

483
A1 Nid. 69,8° p. 263
A2 Rostg. 237,4° p. 139r
A3 Nks. 819c,4° p. 104
A4 Thott 742,2° p. 20r
B1 Ulld. 447,4° p. 51
B2 Coll. 536,4° p. 104
C1 Nks. 819b,4° p. 405
C2 Thott 1527,4° p. 44
C3 Nks. 818b,4° p. 140
D Nid. 309,4° p. 225
E Nid. 308,4° p. 20v
F Berg. Mu. 84,8° p. 30
G1 Add. 167,2° p. 841
G2 Coll. 538,4°, I p. 142
H1 Nks. 819,4° p. 268
H2 Berg. Mu. 397,4° p. 38
H3 Oslo U. B. 295,4° p. 38
H4 Stockh. Vn 88 p. 15v
I1 Gks. 2405,4° p. 29
I2 Oslo U. B. 260,4° p. 45
J1 RiA., indlæg (31/51679) løst blad
J2 Nks. 2817,4° p. 37
K Thott 1528,4° p. 257
L1 Add. 247c,4° p. 182v
L2 Nks. 1670,2° p. 48
M Thott 1975,4° p. 19
N1 Oslo U. B. 215,2° p. 38
N2 Add. 248,4° p. 197
N3 Nks. 4493,4° p. 210
O Gks. 2404,4° p. 178
P1 Add. 113,8° p. 75
P2 Nks. 355,2°, III p. 89
P3 Coll.516,4°(til v.20) p. 91
R1 Nord. 1170 p. 61
R2 Oslo RiA. 54,2° p. 59
R3 Nid. 309,4° p. 313
S Oslo U. B. 624,4° p. 96
T Add. 258b,4° p. 1
U1 Add. 249,4° p. 17
U2 Add. 483,4° p. 11
U3 Coll.516,4°(fra v.21) p. 91
V1 Nks. 405,2° p. 152
V2 Nid. 549,8° p. 75
V3 Kall 395,4° p. 14
V4 Oslo U. B. 611,4° p. 234
V5 Nks. 999,8° p. 100
V6 Nks. 829,4° p. 41v
V7 Ulld. 528,4° p. 87
V8 Århus 331,4° p. 105
V9 Hertel, I p. 172
W Borreby B IX p. 55
X1 Add. 160,2° p. 38
X2 Add. 484,4° p. 100
Y RiA. (I) p. 81

122. Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 263 ff. - 1-2 Visio .. 1678] A1B2 Visio Abrahamstrupensis et Svanholmensis B1 Miracula Mirabilia det er J1 Mester Jacob Wormbs Schrifft J2 Visio Abrahamstrupensis eller I1 Visio Abrahamstrupii eller I2 Visio Abrahamstrupii et Svanholmii eller G N O Visio Abrahamstrupii C3 Visio Abrahamstr. H1 Visio Abrahamitica L Visio Abrahami A4R Visio Abrahami Meteora (Meteori U2 Meteosa V2) eller T-X Geistlighedens Suck Visio Abrahami Det er D ÷ A2-3C1-2 E F H2-4K M P1-2S Y 2 1678] Auth. Jac. Worm. Vid: nok et andet Siun, pag. 108 P23 vnderlig] Synderlig(t) J2K L R1-2S T U1-2V1-6,8-9W-Y och Sældsom Siun] ÷ F G Siun] ÷ A2D E F G H13 dog..Sandferdig] ÷ M T 3-4 dog.. Som er] ÷ N O Sicker] vist S U1-2V-X * Sicker och] ÷ E Sandferdig] Sandferdig Siun A3D E F G H1 4 Som er] ÷ E I 5 Svanholm] A2-4B2C3D F G2 I-O P1-2R1T U1V1-4,6-9X Y Svaneholm A1B1C1-2E G1H R2S U2V56 Hvor] Hvorledis G L2M N O Y Hvor, først K Da først R1 Da P R2S T ÷ A2,4B I L1U-X 7 En sterck] Dend sterche P R1 S-V Dend store W X 8-9 Jblant hvilcke Opkom] Opkom (kom P R) Jblandt disse Skyer P-X 12 Som] saasom C ÷ A4 B E I K M N R1Y 12-13 J..Jact] i Persisk (Persicks) Dragt S-X 13 per-force] process(o) F G H1-3 profos M N O * Jact] flugt A2G H4L2M med] med et E-H L-O horn] hornet J P R1-2S T U V1-8W X paa] veed D E S V9W Y 13-14 hvis..forgyldett] ÷ F T U V1-8W X 17 kunde] kunde have H3-4 I K L R1T U V3-9W Y * 18 Wid .. itt] Var paa en Gylden Lavet satt ved dend højre Side et V W Wid .. Støcke] Var sat ved dend høyre Side et guldmundet Sølvstyche P sin] dend A2,4 B C D F-I K L M P-U V1-7X Hanens E lod] laa G H M N O stod E L den .. Sette] ÷ L den] der H M-O ÷ E Sette] sat E opsadt M N2-3O ÷ C H N120 Guld] puurt guld P R1-2S-U V1-8W X 22 Brand2] ÷ J2K R1-2S-Y 23 Jdell] ÷ E J2L-O P1-3R1-2T U V1,7 * 24 6] ÷ G1 Hæsselig] hesteligt A2B2G2H1L1U1 * der] det C E I2S T U V1-2,4-9X dette D V3 dend B der hafde] med F G H ÷ N125 och Skiefve] ÷ H2-4 J2 S T U V1-8 W X 27 mens] ÷ F G H L R1-2T U V2-7W X

123. 28 7.] ÷ R1-2S T U V1-8X Der] Da I V9 der nu F G H ÷ E L2N3Y Der denne] Dog den T U V1-7W X * stedse] stoed och F G H saa 484 C * galede] galede af (udaf U1V3) sit Jægerhorn T-X galede af sit eget neb F 29 seett] ÷ E F G1N2-3O Y 29-30 och .. Jegerhorn] ÷ R1-2S-X 30 Allt] Hane M O ÷ P Aff sitt Jegerhorn] ÷ F Jegerhorn] eget Horn H eget Neb G * 31 8.] 7 R1-2S 6 G1 ÷ T-X Strax] da strax S-X ÷ I Skofven] en Skov S T U V1-7W X ÷ B2V8-932 denne] dend E G P3R1-2S-X 33 den] och dend A2B1C2-3F G H1I1L2N R1-2S-X 34 vred] vriede S T U V1-5,8-9W X vridde N1 vejede N2-3O V6 vendte F G H I K L P R1-2V7 * den1] hand M N O T Y ÷ F G H J2 V4,8,9 den2] ÷ D-H J2K M-P R1-2S T U V1-8W X Y * 35 och dett] saavelsom paa P R1-2 S T U V1-8W X och paa V9 dett] det Haltede P3T U V1-2,4-8 det holdede V3 det paltede W X det tendte S dett Sølf Støcke] Sølfstycket P1-2 R1-2V9 Att] Saa S T U V1-8W X saa at R2V9 saaledis at I 36 Jndtill] ÷ J2 O P S T U V1-8X * Mellem 36 og 37 indskydes: 9. (8. R1-2) Saaes i Lufften een Schultende Schytte, som skiulte sig bag (bag ved R1-2) Hanen til et lidet raadet træ, som siuntes med Sølfgreene at bære blege blade P R1-2 7. (8. S W) Dernest saaes i Lufften een Skytte (Skytten S W) som Schultede (skyulede T skiulte V2 Schulte V7) sig bag ved Hanen, til et lidet raadet Træ, som syntes med Sølf-Greene og (at S) bleege (bære S) Blade S-X 37 9.] 10. P 8. J1 T U V1-8 W X 7. G1 ÷ L2 R1-2 Lige som en Engel] Dernest (Derefter S T V2,4-8W X ÷ O) saaes i luften (÷ U V3) En Engel (en fugl U V1,3) O P R1,2S T U V1-8W X kom] Som kom O P R1-2S T U V1-8W X 38 Salfve] Sølf F G H M N O udi haanden] ÷ J2P R1-2S-Y 39 bliant klædde] ÷ U1-2 41 10.] 8. G1 ÷ H3-4P R1-2S-X 42 Førsten .. dig] Fyrsten, holdt (÷ V4) dig fast ved de (disse R1) Norske (Nordiske R2) træ-gamle (tro-gamle P gamle troe S U V1-8 X træ V9 gamle træ W ÷ T) Bielcher og lærde (viise og Lærde S T U V1-8W X og viise og lærde V9) Mænd, men tag dig P-X vare] vel vare G H K M R1-2T U V1-7W X Y 44 och1] for dend Schultende (Schultede/Skultede S U V skiulte T) Schytte, der (som S) lurer som en Ulf, og (og] ÷ P S) P R1-2S-X baaell] ild P R1-2S T U V1-8W X de] disse P R1-2S-X 45 ofver sig] ÷ P 46 udlagt] her begynder R348 Commissariat] A4C-M N1P R1,3S U V2-9W X Y Commissar N2-3O Commissariatet A3B Commissaritet A1 * Strax] XI. Strax E Strax derefter P3S T U V1-8W Men strax derpaa V9 Strax da Y 49 vinger] A2B1C vingerne F G H J1K M N O T-Y sine Vinger P vinge A3-4J2 ÷ E vingen A1B2D S 50 refnede] brast (brøst V1 brast i tu V9), den Schultende (Skultede S U1-2V skiulte T) Skytte falt i (ind i S V1-2,5-9 ned i U1-2V3-4) en tornebusk (tornebusken V7) R S T U1-2V vdsluchedis] udsluchedis, den Schultende Schytte faldt ned i en Tornebusk P350-51 Parderens .. dumme] ÷ G 51-53 fordi .. samme] ÷ P1-252 dette Myterie] ÷ S Myterie] A2-3C-H J-N P T-X Mysterie A4 forræderie Y Mysterium A1B I O R 52-53 och..regenbuen] ÷ J2 53 samme] ÷ F-H K 485 M-O P3R-Y 54 ned dratte] uddrate J nedfalde E N O R1-2U2 neddryppe K ÷ H 55 Marcken] jorden I P3R * 56-70 Hvilckett .. Forklaring] placeret efter digtet A4 ÷ I 56 Hvilckett Alt sammen] ÷ R Att dett] ÷ D F G H K N1P U2 Att dett Saaledis] ÷ L Att dett..staar] saaledis som skrevet staar P 56-58 Att dett..vidner] hvad som er passeret bevidner i Sandhed E 57 Saaledis .. passerit] saaledes er passeret V4 Saaledes er (at vere saa F G N1 at være S) Passered som schrefuet staar F G N1S T U V1-3,5-9 W X * 58 dett] ÷ D F G H M T N O R U2 V7

124. 59 Gerløv] A2-4B D F-L N1R-X Giørsløf A1* 61 paa Ourøe] A2-3D E H1J K O-U V1-2,5-9W X paa Overø A4* i Overbye B paa ørøe C1-2 i Ørøe C3V3 Arrøen F G Ofverbye A1 * 62 tillige] Tilligemed E L N3O-X 62-63 och .. Abrahamstrup] ÷ D-H J K M-O R-X 62-63 Af Abrahamstrup] ÷ B 64 Housved] A2J2 Horske W Horrensued J1 Hoved B F H2-4 horse S-V Haristed(s) D L-N P Y Hospitals O R Horsved A1,3,4 C K * saa] A2-4B-D F-H J-Y ÷ E Som A165 Af Svanholm] ÷ O R-X 67 sin Eyermand] Eyermanden O R-X Og] og at P R Saa og at S-X 69 Allesammen] Alle A2-4C-H J2-M N1O-X 69-70 saae .. forklaring] som (som dette R1-2 som det R3) saae og med forundring læste giorde Griben nogenledis uskyldig i nogle Poster, som hand var andklaget for af de andre Fugle O R som Dennem (dette S) saae, med (læste dem med U2) stoer (÷ V1) Forundring læste (med .. læste] og igiennemlæste S læste] læste dem U V X) og giorde Griffen nogenlunde (÷ V3) uskyldig (undskyldig U1) i nogle Poster, som hand var anklaget for af de andre Fugle. Her (Herpaa U2 Herhos V4-9) følger nu (÷ V3) Verset (paa U1V2-3W X) (Her .. Verset] ÷ S V1) S-X

Digtet: 1 bleser] blæste B1C3F G H J L M N S blæs da B22 bles] drev L M N gich F G H flyer P3U-X fløy B1S * 3 Sudvest] Sudost B2E I1 J-N P-Y Sydøst O Nordost] Nordvest A2-4C E F Torden P R Norden K Y 4 Og] A2-4C-Y De A1B 5 Wind bles] blæsde L M N blæser Y Kop] krop B1N2-3V4-9 top V36 lenge] lenger C F G H K-O R1,3S T V1-6,8-9W X Y Lengre U2 lengere J2 meere B 8 Lad ham ey kiende (kiendis H tiende G)] A2-4B-Y Och lad ham ey kiend A19-10] ÷ M N2-3O 9-12] ÷ L 10 Konger] kongen A2B-E I L N1P-Y de] Hand B C I P R S U V3-9W X Mand T V1-211 klucker] A2-4B2C-M P-Y hychler O kyckler N kucker A1B1 effter] A2-4C-X ofuer A112-60] ÷ K 12 self] fuld F G H M N O P1-2 til E P3U213 Forræderens] forræderes A3-4D E G H M N1 forræderies F L N2-3O 14 Troe ey dett] Det falske L M N2-3O 15-16] ÷ O 17 kock] kiek B R1U-X kyk T ey E 18 duun] kam M N Y hud L 19 hannem] Hanen A2-4 B2 C E F G I1L-P R1-2S Y

125. 21-60] ÷ P122-25] ÷ V4-9 28 Dem] Men(s) O P2R2-3S-X 30 røldet] Ruldet F G H2-4M N2-3P2R1,3 trillet S-X 31 Winden] A3-4C-G 486 H2-4I2J L2M N O P2R T-Y Windet A1-2B2H1I1L1S * 32 tung] tykt U2-333 denne] selv den D I R1,3S-X selv det Y denne Malm] den (det L1) Metal L M N P234 Narrenstorps parti] Narrenstorphis Pack N O 35 nog] A2-4C-J L-O vel P2R S-X och A1B 36 oppaa .. veeg] paa kroppen hans saa veeg F G N O 37] ÷ J240 der] dend R-X det J Jld] ind R-X Mellem 40 og 41 indsætter T vers 5-12 af Post Scriptumet, se kommentaren 41 self den] denne A2-4C-J L-O P2R-U V1-7X 42 Smaae] Smaat C1-2I P2U1V1-743-46] ÷ A2,4N2-343 ud] dennem ud M 44 gruud] krud D S-X gruus H2-4 kruus W Grund J245 De] Der C S U V1-7 * for] ret O-T U1V W X saa E U2-350 Der] Dend C F G1H I J1L-O P2R S U V3W X Jer V5-7 Da A2-4B1G2J2V2,4 Og V9 oplucket] udsluchet F G 51 Vinger] A2C2E F G1N O S T U V X vinge A1,3,4B C1,3D G2H-M P2R 52 Hovsved] A2J2 Horsved A3-4C harsued G J1W Harrested L N P2 Harr'stad M Danmarch O R Norden T-X Verden U3 Korved A1 * Hanen.. Skam] hand faae Last og Skam S-X 53 Støcke-malm] krummet Styk U1-2V2-5,7W krumme Styck U3V1,6,8-9 krumme Støcke T 54] ÷ B2 Saa at det] Paa det det U V W X Paa det de T kunde] skulde T U V1-8W X fleere] meere L U-X finter] Finte C L1 hinder V5-9

126. Mellem 54 og 55 indskydes:

Dend falske Schult-ed skytt (Schult nedskiødt O) i tornebusken falt
Saa hand opstungen blef af Slanger overalt
Thi Himlen naadig saa til Landets store møye
Og hialp dend fattige som sad med taared øye. O R S

Den falske skiulte (Skulted V 2,4 Schulted U V 1,3,5-9 X) Skiøt' i tornebusken falt
Saa hand opstunget (og stunget U 2-3 og stucket W X opsluget V 2,4) blef af slanger over alt
Det var ham heel vel undt, den Straf hand vel (her V 3) fortiente
Med alt det andet Pack, og Branden som der (er V 5-6 os U 2-3) brendte. T-X

55 udblussede] udsluchet blef F G H1J L M N P2S-X udslugt da blev R * oc .. Vand] og svækkedes med Vand L M og sluchtis udi vand E da (og T U1V X) sagted (sagtis P2R1,3 lagdis S) storm og vind O P2R S T U1V W X och suechedis den vind F G J og stechet (stachet H1) blev 487 den Vind H og dempet Storm og Vind U2-356 kund' .. grand] blev som en Stok saa blind F G H J O P2R S T U1V W X blev gandske Stokke Blind U2-3Mellem 56 og 57 indskydes:

Thi Himlen naadig saae til Landets store Møye,
Og hialp dend fattige, som sad med taared Øye,
Den falske Schuldtet Skyt ved Tornebusken faldt,
Saa, at han opstungen blev af Slanger overalt P 2

57 Lande] lange F G H * 58 det] A2-4B-I L-O P2R-X at J dit A1 Snuble] A B C fugle D E steil och F-H J L-O T-X Streche P2R S fire I 59 rigetz] Riget F G H J O P2R S U-X grund] snart F G saa H J O P2R S T U1V W X da U2-3 Raad L M N adels] A2G2H2-4I J1L M N O P2R T Adel A3-4C D G1H1J2U-X adelig F Edel E Y ret og B2 danske S æt og A1B1- Finis Vaticinii Cygnæi Abrahamidæ A1 Finis Vaticincti Cygnæi, Abrahami Doe B2 A Dieu A4 Amen A2 Finis M

17. Kongens Væmodige Klagemaal

Signaturfortegnelse:

A Upps. Ur: V 275 p. 25 r
B1 Gks. 2403,4° p. 167
B2 Nid. 309,4° p. 11
C1 Add. 160,2° p. 76
C2 Add. 484,4° p. 159
C3 Oslo U. B. 260,4° p. 166
D Thott 1529,4°, IX p. 17
E1 Add. 167,2° p. 673
E2 Oslo U. B. 215,2° p. 79
E3 Gks. 2404,4° p. 93
E4 Add. 248,4° p. 73
E5 Nks. 4493,4° p. 78
F1 Thott 742,2° p. 28r
F2 Nks. 405,2° p. 190
G Add. 249,4° p. 302
H1 Add. 483,4° p. 83
H2 Coll. 516,4° p. 149
I Kall 395,4° p. 240
K1 Nid. 69,8° p. 294
K2 Nks. 355,2°, III p. 164
K3 Ulld. 447,4° p. 136
L Thott 784,2° løst ark
M Oslo U. B. 611,4° p. 155

127. Tekstgrundlag: Upps. Ur: V 275, p. 25r ff. - Overskrift: 1 Klagemaal] Klage E G H I K M 2 offver] ofver en deell Krigs Raads och Officerers K 4 befattet] forfattet B C D H L udaff] og aff B C 10 og retmessige] ÷ B C1-2 - Digtet: 13 som] med K 15 mig] B-M nu A 16 forrædere] Forræderie 488 F-M * 21 Tusinde 30.] Tredive tusinde B C E H I K Tusind gang tre D 23 nu] alt F-M vel E ÷ D 24 myrdt] B C E G H1K L myrde A D * 26 med] i K

128. 3] ÷ D 34 skonsk] ÷ G-K 34 og] og hver G-K 44 er nær død] snart Død er H 53 saa yndig og] Att (og K2-3) holdes for K yndig og fyndig] yndig og kyndig E H I kyndig og yndig G 54 huulsnedig] B-L huulsnedige A 56 Og] Att F-L Saa M 62 uddrucket] inddrucket F G H K L M 64 Tusinde fleere] Tusinde Fire E F1G I K Fiire gang tusind F2 Tusind og fire M

129. 71 Ti] B C D E1-3,5F G H K3M Thi A E4I K1-2L de] B C D E F1G H I K M den A F2L 74 Duncan] Udg. Dunkam A-M smøg] sneg F2G H I K2-376 De andre snoede] C D Andre de snode E-M De andre de snode A-B 82 hengaa] indgaae E G H I L M qvarter at hengaa] quarteeret at gaae F K 86 dog] B C D ÷ A Hand..schyder] Thi hand ey skiuder E-K did .. hensichter] did hen som han sigter C3E-I L M der hen som hand sicter K Hand .. hensichter] Thi at hand schyder ej hen som hand sigter L 93 Voris] Mine G-K 95 Magasin huus] Magaziner G-K * 101 med] mod F G H2102 bold] kold F-K M kaldt L 106 Voldte] Voldt F H2M aarle] E L saa aarle F-K M Orlog B-D orloff A monn'] Udg. mon A-M

130. 114 Som..paf] Hand maatte smage de (dend F2 det F1K3L M) danskes (Danske F2I K3 dødsens F1L M) Puf paf F-M vidderlig] ridderlig B C D E 116 Forrædere] forræderne F2G H I L Forræderen D E2-5F1K M sig der] sig derved E F H-M derved sig G sig dertil C3121 den] din D F2G H I K2L 126 den ene vil] vil eene den C øde] B-M døde A 13 og 14 ombyttet K3131 schyld] faut K fejl H 133 om] B-M ÷ A beschyldet lit] B-E G H2-3I K lit beschyldet A F H1L M lit] tit E G I kun H 136] ÷ E1146 vogner] vaager K hand vogner] er vaagen H

131. 153 oppaa] B C F M da paa H ud paa E2 paa A D E1,3-5G I K L 154 oprigtig] C E3H saa rigtig D F K L M saa oprigtig A B E1,2,4,5G I 155 præsentere] prætendere L 16] ÷ K2163 Seyeren] B C E F1G H M Seyer I Seyren A D F2K1,3L 164 fremstillet] B C E F G H I K1,3M anstillet L fremstiller A D 165 Pløndred] E F1G H I K1,3L M Pløndrer A B C D F2 fanged] E F1G H I K1,3L M fanger A B C D F2172 naun] navne B C ey] E-M ÷ A B C D 174 Vundet] Bundet E-M 176 Cronen] Kongen G-K æhren L i] B C F-M de A D E 18 i K2anbragt efter 15 181 scham feldet] skammelig G H I skamfeldig E skamfulde M 182 offvergaff ] veeg af G-K

132. 192 opdegget] B-L opdreegit A M 194 ja] og E G H I M i D L 202 megit] ilde B C 203 riderlig] redelig F K1L reddeligt K2206 beklagde] anklagde B C 212 frische] gandske G-K 214 paa] B C F-M 489 ÷ A D E 215 Forræd'ren] E2-3F1G I K forræderen A B C3E1,4,5 * 216 den] hun D F G H I K M sterchere] stercher mon D lengere B C 225 schamme] Skaane C

133. 23] ÷ K3232 krigsfolch] folk G I K1-2 folk de H 234 arm den] Arme C3 Aarm B C1-2D E G H1I K M Orden F1241 den] B C F1G H I K1-2L M de A D E F2K3244 velsigne] B C1-2D E F G W I K L velsignet A C3H2M 252 toefvett] B-L torffvit A 254 De..udj] Hver sine døde begrov i E G H I * 255 ridt] Tog G H1I K2-3 * 255 da] B C D G H fort F1L M først F2 stoort I K strax A E 256 fied] fund E H1I paafund F1 foed L fard' M 262 plyndrede] B C E F G H I K1,3L plyndret A D M * 263 maatte] B C F2M maat K3 monne E1,3I mon E2,4,5G H maa A D F1K1-2L 264 ønscher] ønsckte B C M 266 Tartarers] B-M Tartarer A

134. 271 Mænds] B C1-2F2G H K M mands A D E F1I L * 28-70] ÷ M 285 Capitler] Capeller E4G H I 295 ey..bestande] imod fienden (fienderne E3) ej (÷ E3) stande E-K 303 graane] blaane E G H I 306 sig] saa G H I K2-3 hand E3-5 ÷ E1-2F K1L

135. 311 Udødelighed] B C F1 Udødeligheder E Udødelig Hæder F2G H I K L U-dødelig Ære D Udødelig A 313 Dyden] Dyd og E-I * 315 i blaa] iblant B C udi E-I 316 nedfølger] medfølger D-K og følger B C følger L 321 Kees-] F1 Keis K1 Kneis E3 Knis E1,2,4,5 Krus G H I K2 Krigs D K3L Krist B C Kryds F2 Keist A 322 thi] ÷ E F2G H I K Søslag] Søe-Slaget F2G H I K2-3322 holt] stod G-K 324 Vel Madt] A B C D E K2 Velt Mact F1 Wolmat K1,3L Voldmagt I Vor Magt F2G H 324 ære] æren B C E-I L 331 Strandvagt] E F2G H I L Vagten F1K slaget A B C D 336 den] dett E F L slettere] slette og F L Her .. jeffne] Her kand mand alting vel slette og jefne G-K 344 granvoxende] G H1K L Granvoxede H2 graa-voxende D E I graavarende F2 granegroede F1 graavoyende A B C 345 indgraffvet] udgravet B C D 345 blant] i F K L 346 Saa .. udslipper] Ærens priis aldrig for hannem udslipper B C udslipper] henslipper E F2G I K*

136. 351 Rygen] B1D E F G H I K L ryggen A B2C 352 saa] som E F2G H I L * 353 Königsmarck] B-L Kiønningsmarck A Dandtzet] dantzer E-L saa] som E-L 354 agter] atter C F-L Hand .. agter] Agter at vinde E * nys-miste] F1L nye-miste E G H1I K nys-misted F2H2 eniste A-D 362 Svecus] Svendsken F-L 363 et] mit E-L 364 trilder] rinder G H I K1-2 render K3 37 og 38 ombyttet L 373 Königsmarck] B-L Kiønningsmarch A 375 mands] Mænds B C E2-5G H I K * snart] strax B-L 382 Snappet] snapper E F K1-2

137. 391 schut] skeedt B C 393 stod] staaer E F1G H I 394 sette] giøre EG H I i stand] bistand E G H I 395 Königsmarck] B-L Kiønningsmarch 490 A 401 er] blev E3G H I K 41] ÷ E I 411 ô] Jer F G H K L 413 Joab] F G H K L Svoab A B C D E 414 Forræderies] B E F2G H I K1,3L forræderens A D * 415 Svecus] Svensken F G H K L 415 omratter] hand rutter G H K omrutter D F L * 416 stratter] strutter F G H K L * 422 stride] E-L fichte A-D 423 schuler] skiuder E-L de..Hare] en Hare at leede (beede C2) C da bedre en Hare E1-2F G H I K L 426 Da] Saa G H I K

138. 432 paa jêr] nu paa F1G H I K2-3 paa B C jêr] den E F1G I K L slig F2 Udaff jêr] Af denne H 433 sin] sig D E F1G H K L 443 mands] Mænds B C E Mænd G H I K2 mand K1,3 ud aff] B C1-2L hand af C3 aff A E-K 452 alt] ah F-K om L og E 454 fuld] heel G-L huul F2 ret F1456 Svecus] Svendsken E-K forviiser] udviiser F-L 46] ÷ K 465 kand løffven forvende] hans Søfn (de G) forvender E G H I 466 monne] ofte E G H I brende] brender E G H I

139. 481 legger] C F G K1,3 ligger A B D E H I K2L 481 spekker] B C F-L secher E spræcker A D 484 De saasom fugle] B C Men hand som (saasom F1) en fugl F1K1L Men hand som fuglen E F2G H I K2-3 Hand som en fugl A D 486 Capperne] Caperen F L Capren K 503 Önnestad] Udg. Ønnested K1L Onnested (-stad) A B C E F2G H * 506 Gud] dog E G H I fienden] Svecus E G H I

140. 511 bedre] hielpe B1C * 513 skar] B-D F-L schiær A E 524 gysnede] gysede B1C E I L * 545 moed] Mord B C 546 Giører] Giver E-L

141. 554 Feerkam] Fersen G H I K2-3* 555 Dyden] B C Udj A D-G I K * orden] Eeden F2K L * 562 løse] F løs A B C D E G H I K L 563 huem er det anden] F1 hvem det er anden F2K1L hvo (hvor K2) det er anden E G H I K2-3 hvor er den anden B Hedning og anden C huor er det anden A D 57 og 58 ombyttet i K 583 Giff] Gid B-L 586 indmane] nedmane E G H I

142. 592 underdanerne] Undersaatterne G-L 601 og] ei B C E G H I 605 bevege] bevare B C 606 kongen] Folket B C 616 Riget] landet D-I K2-3L 62] ÷ E3621 Hr.] B C F-L Der A E1,2,4,5 * de] af B C 623 Hr.] St. E F G H I K L 626 skal .. ude] skal vere der ude F K L skal blive herude E1,2,4,5G H I skal her være ude B C

143. 631 Refstorff] B-L Refstorffs A 634 stod] staar E G-L i] paa E-L 635 spared] D E1-2 sparer F G I K L sparte H svared E3-5 sporet A B C 643 tardanse] cadance G-K Finantze L Trojanske E 652 naadelig] mandelig K * 661 Der] Her G-K 666 slig] Jeg F G K L mig H I de C

144. 67 2 Hycklere] Hyklerne E F 2 G H I K 2-3 Hyckleren F 1 K 1 67 5 Hyckleren] Hyklerne D E 2-5 G H 1 I K 3 Hyklere B C E 1 K 2 L 67 6 Huer .. loffve] Mand dennem derfore høit monne love B C 1-2 Mand dennem høyt monne derfor love C 3 68 2 Diuretz] F-K Dyre L De krigs D Den 491 freds B C De freds A E 69 2 retferdigheds] retferdige B C 69 3 riime] mine E-L 69 5-6] ÷ D 70 4 jo siunet og altid] Synet og alting E G I Siunet for alting F Siun for Alting (altingest K 2-3) K L * for] og F K L 70 Hamborrig] F K 1 Hamborg A-E G H I K 2-3 L

145. 4 vildelser] Vildelser og Vildfarelser F2K1L 6 det] B C ÷ A D F2K1L 15 tydelige] B C F2K1 lydelige A D L

18.8. Vera Snarrefrodii

Signaturfortegnelsese:

A1 Nks. 405,2° p. 237
A2 Add. 249,4° p. 334
B1 Gks. 2403,4° p. 267
B2 Add. 160,2° p. 107
B3 Add. 484,4° p. 191
C Oslo U. B. 260,4° p. 143

146. Tekstgrundlag: Nks. 405,2°, p. 237 ff.

148. 43 utrum] an B C 50 facem] pacem B pocem C 51-53] ÷ C

19.9. Phænomenon Parisiense

Signaturfortegnelsese:

A Nid. 69,8° p. 268
B1 Nks. 819c,4° p. 181
B2 Thott 742,2° p. 26r
C1 Nks. 355,2°, III p. 222
C2 Add. 113,8° p. 130
C3 Coll. 516,4° p. 298

150. Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 268 ff. - 2 eller] Effter B1 Efter en B2 ÷ C28 sig .. følger] i sandhed sig tildraget, som følger B 9 stil: nov:] ÷ B C Mathematici] Mathematici Regii B 10 til..med] Vaare forsamlede till Pariis med B 11 forsamlede] ÷ B 13 Constitution] Constellation B 15 saais] søntes B 17 oc] ÷ C 18 at holde] ÷ B sterch] sterck og streng B 24 och] B C eller A 28 giørende] B C giøre A 29 subsidiar] Subsidie C Subsiliar B1 Auxiliar B2 imod] uden B

151. 32 rof] rof, hord B1C rof .. brand] Roffv og Brand, Hoer og Mord B2 oc] ÷ C 33 5] B C ÷ A 37 forføyede] forføye B 40 nebulosas] erraticas et nebulosas B 41 self] ÷ C med] ÷ B 42-43 oc..hannem] ÷ B 44 begge] lenge B Apollinis] B C Apollini A 46 hand] hand dog B C 56 ved] med B C derofver] dereffter B 59 imod] for C 60 har iche] icke haver B ej har C

152. 64-65 bello Vulcaniano] bello Vulcani jam B1 Vulcani bello jam B2 67 eller] (h)eller och B 69 bemegtige] bemectiget B C 70-73 Mars .. sin 492 sphæra] ÷ C283-85 iligemaade .. Mercurius] ÷ B 93 hun] hand B C regner] overregner C

153. 97 gierighed] Gierighed, Uduelighed C 98 søfnactighed] søfnactighed, uforstandighed B 99-100 oc .. forrederie] ÷ C 101 Tørchische] Tydsk B 103 schraaler] skryder C 106 ruinerer] Minor eder C2 Minor er C1111 raade oc] ÷ C 111-112 Konge .. rige] Kongen, Cronen, land och Riger B 118 nu] nu ochsaa B Saa] ÷ C 119 hun] dend B scharp] ÷ B

154. 128 Svend] Sønd C 132 oc] eller C 133 Derforuden] desligest(e) B 141 en deel] ÷ B 148 upaaklagelige] ulastelige B 156 dreyer] driver B drager C 158 langvarende] langvarig(e) B lange C 159 slet] plat B 161 i] B ÷ A C

155. 168 belønnis] lønnes C 169 begynder] begierer C 170 Sig] sin B 173 mange] ÷ C 178 commissaritet] Commisariated B C 179 Deltolton] Deltotin B1C Deltolon B2 som ere] ÷ B C 181 Horoscopo] B C horiscopo A 186 sine] fiire C qvarteer-] C qvartier B qvarter, A 187 kand] ÷ B C 192 verch saa] ÷ C

156. 195 heel] meget C 202 giøres] svales C ditte] det B C 204 bringis] tvinges C den devotion] ÷ C hun maae vist] ÷ C 208 endocsaa] end och B C 222 ned] ind B

157. 229 allierede] allierte planeter B C 235 hart] stærkt C 252 Lunæberg] Lynenborg B1 Lüneborg B2254 at abouchere] à la Bonne chere B abouchere med] consulere C 255 Biscopen] Biscop B C

158. 265 mange] ÷ C paa himmelen .. formørchet] over Horizonten C 268 Parisiensium] præsentium B 273 et facultatis] B C facultatis A

20. Geistlighedens Heste-Suck og Hoppe-Gisp

Signaturfortegnelse:

493
A1 Thott 742,2° p. 22v
A2 Nks. 819c,4° p. 48
A3 Rostg. 237,4° p 118v
B1 Nks. 405,2° p. 538
B2 Nid. 309,4° p. 221
C1 Nks. 1670,2° p. 30
C2 Add. 247c,4° p. 203v
C3 Nks. 355,2°, III p. 116
D Thott 1528,4° p. 266
E Oslo U. B. 215,2° p. 26
F1 Kall 395,4° p. 229
F2 Add. 249,4° p. 285
G1 Add. 483,4° p. 101
G2 Coll. 516,4° (frav.41) p. 144
H Nid. 69,8° p. 360
I1 Gks. 2404,4° p. 380
I2 Ulld. 447,4° p. 165
J1 Add. 160,2° p. 210
J2 Add. 484,4° p. 339
J3 Oslo U. B. 260,4° p. 145
K1 Nks. 819b,4° p. 291
K2 Thott 1527,4° p. 134
K3 Nks. 818b,4° p. 116
L1 Add. 113,8° p. 139
L2 Coll. 516,4°(v. 1-40) p. 144
M RiA. (I) (kun fra v. 65) p. 1v

159. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 22v. - Overskrift: og Hoppe-Gisp] ÷ B2 - Digtet: 1 Folck og] ÷ F G13 vern og] H I1J K tit og C flittig B2 stedse G1L2 Tide B1 tiden A3 Tid og A1-2D E F * 4 Kirkers] kirkes A3B2C3D H I K L Kirkens C1-2E F2J hav'] B D E F2G1 hold C tag' I1K L tage H I2J have A C F15 omspendt] tynget K * 6 Thi .. mord] At J (ved J) vor hierte roed H I J K L flux] det H I J K L strax C 8 Slæb] stand C nu L selv J 15 da] rett H-L 17 Ægypters] Ægyptens A3B1C E F H I J L2 Dend glubske K * 18 os] och D 19 giorde] pinet A2-3B piinte H I J K L 21 lige gott] bedre snart H I J K L 22 ey saa hart] icke saa D E F G123 Romer-Pafve Sielv] Pafven self Af Rom H I J K L og .. Store] en Tartar eller H I J1-2K og store Tartar- J3 eller Tartarers L 24 Boe] by H I J1-2K L Land G1J325-84] ÷ D 26 Præster] Præsten C H I J K L Riget] C E F G1H I J K L Riger A B 27 Kirckers] Kirchens A3B C2-3E F G1H I J K L 28 Da .. byrder] Da var det Dannemarck ulyckens Byrder (Byrde F) E F ofver] H-L var det C E F Heele G1 var i A1* 29 Præsterne skall giffve] presten schall udgifue H I K L

160. 31 de] den A2B1H I J K L du E F2 * 32 sidste] A2B2C besche H I J K2L1 bidske K1,3 beste A1,3B1E F De .. sidste] de Bæste fik sin G1L2 * 33 Præsten] Præster B J 34 diefle] A2B2C1E I1J K L Dievler C2-3F G1I2 Dieffvell A1B1H * 35 beder] øser H I J K L 37 Studtog] Styk- og C E F G1 Stycke L2 Schel og A2 Skuder og A3 Skinner og B Skrifver och H I J K L138 De] Som H I J K L140 Stycker] Schurcher H I J K L 41-84] ÷ L1 41 ey .. small] for smal, Nu ey er Ranch G 43 Katz] Fuchs E Kutz F * 45 skaffer] have(r) B E F G H I J K af] paa C 46 Hans] hvis B Lyd] Kiød E F1G 48 sucker] siger E F G sucker sagt] beder hart H I J K du] hand H I J K faae] B1C1-2F2H I J1-2K faar A B2C3E F1G 49 Den] Vor H I J K hafd'] A2B1C E F hafde A1,3B2 * sidst .. enist] kom sidst hafde kun itt H I J K 53 Ham] dem E F G1 dennem G255 Hoppe] Heste H I J K 59 Du] De H I J K titt] og I ret J 61 fuldkommelig nock] till punct och priche H I J K nock] nu A2-3B162 Der] Naar H I J K 63 See .. Courier] Fix (Flux H Strax J3) sprang (springer J3) dend (vor H K ÷ J3) Bonde Plag gick (og gick K3) fort i (som J3) en (÷ K) Courier H I J K 494 161. 66 Staldmester] Staldmesters E F2H I J 67 staaer] stod H I J K er C169 dog brugte J] blev brugt H I J K Geistlig] Geistelige H I geistlig tagne J 70 J] De H I J Vi K frem] Af H K aldt I J 71 sattes] sættes A3B2C E F G M strippes H I J K 72 skiuder] skylder B2C E F G1I J K M 75 slenter] Slantrer A2-3B1I slunter B2E F H J M Tiden] lidet H I J K Skatten] skatter A3B2C1-2E F G2H I J M Skatte C376 Men] C E F G M Da B2 Paa A B1 Men .. Ruin] Om Riigets heel' Ruin H-K de passer] den seer de G passer] skiøtter H I J K 78 nu] saa I J 79 ingen] iche H I J K 81 Huus] Sind H I J K 82 Præste-Flock] prest och land H I J K Flock] folch A2B C F1G283 Gid .. Raad] Og Styrer selv sit Land, med ædle Danske Raad G Gid .. vell] Gid at han styre vil I J K Gid att hand styrer vell H vell] vil A2B C2-3F2I J K ved] med B2C E F H I J K 84 Mund og Penn] alle mand K

21. Et andet Synderlig og Selsom Siun

Signaturfortegnelse:

A1 Add. 113,8° p. 161
A2 Nks. 355,2°, III p. 108
A3 Coll. 516,4° p. 317
B1 Oslo U. B. 215,2° p. 142
B2 Gks. 2404,4° p. 376
C Oslo RiA. 54,2° p. 57
D Nid. 309,4° p. 230
E1 Nord. 1170 p. 59
E2 Oslo U. B. 624,4° p. 93
F1 Oslo U. B. 611,4° p. 403
F2 Nks. 999,8° p. 150
F3 Nks. 829,4° p. 65v
F4 Ulld. 528,4° p. 94
F5 Århus 331,4° p. 236
F6 Hertel, II p. 229
G RiA. (I) p. 12

162. Tekstgrundlag: Add. 113,8°, p. 161 ff. - Overskrift indsat af Udg. Et andet Synderlig og selsom Siun, udj Luciæ-Nat, over Abrahamstrup og Svaneholm, samt over Aastrup, Ellebroden, og dessen omliggende Byer. Auth.: Jac. Worm. A2 Visio Abrahami præponatus pag. 75 descriptæ A1 Visio Abrahami A3B C D E F1-5 Abrahami Visio Secunda F6 - 4 værende] nærværende D F det nærværende E 5692] 1692. B D F17 Horens .. sampt] ÷ F 8 Ellebroden] Elleboeden E1 Elleboede F6 Ellebrode F1-5 Ellebroe E2 Ellebræden B Ellebreden A315 udj] med B-G med en A316 haand2] ÷ A2B C D E 20 Skiold-Møer] Skioldinder F Disse] Disse 2deC 22 kaldtes] kaldet B D kaldes C E1F2-4G 24 som Procuratores] med en Procurator F 25 knæfaldt] falt i knæe D * 26 tillige med] B-G med A 31 Sol] Solen B-G 495 163. 35 og Foucan] ÷ E1F Foucan] Faucan D Faacon E2 Thoucan C Falican B 36 de] ÷ A2B-G 38-39 fred..begiærlige] ÷ F 39 begiærlige] begribelige E 43 allen] ald dend C 47 Skuldeløv] A2B C D E F1-4 Skude(s)løv A1-3D F548 dette] disse A2F1-5 - Digtet: 1 til] paa B-G 4 i2] til C-G 8 dybest] dybe D F 9 forsvær] forsvar B D forspar F1-3 forsvar > forsvær F412 alle] Møe og A2B-G 13 piller] pille F G 14 søden] C F saadan G suden B2 Siden A B1D E skiller] Skille F

22. Supplication til Kongen om Consumptionens oc andre schatters afslag

Signaturfortegnelse:

496
A1 Nid. 69,8° p. 312
A2 Rostg. 237,4° p. 120r
A3 Thott 742,2° p. 21v
B1 Nks. 819c,4° p. 51
B2 Berg. Mu. 7,2° p. 136
C1 Add. 113,8° p. 113
C2 Nks. 355,2°, III p. 115
C3 Coll. 536,4° p. 99
C4 Coll. 516,4° p. 101
D Nord. 1170 p. 55
E1 Berg. Mu. 84,8° p. 34
E2 Coll. 538,4°, I p. 195
E* Oslo U. B. 244,4° løst blad
F Gks. 2404,4° p. 29
G1 Oslo U. B. 215,2° p. 3
G2 Add. 248,4° p. 1
G3 Nks. 4493,4° p. 1
H1 Nid. 549,8° p. 101
H2 Oslo U. B. 611,4° p. 220
H3 Nks. 829,4° p. 25v
H4 Nks. 999,8° p. 67
H5 Ulld. 528,4° p. 71
H6 Århus 331,4° p. 78
H7 Hertel, II p. 95
I1 Add. 483,4° p. 54
I2 Kall 395,4° p. 148
J1 Nks. 405,2° p. 249
J2 Add. 167,2° p. 854
K Ulld. 526,4° p. 65
L1 Oslo U. B. 624,4° p. 88
L2 Thott 1523,4° p. 677
M1 Nks. 1670,2° p. 27
M2 Add. 247c,4° p. 201r
N Thott 1975,4° p. 121
O Nks. 2817,4° p. 73
P1 Gks. 2403,4° p. 291
P2 Add. 160,2° p. 173
P3 Add. 484,4° p. 297
P4 Oslo U. B. 260,4° p. 160
R Thott 1528,4° p. 102
S1 Berg. Mu. 397,4° p. 31
S2 Oslo U. B.295,4° p. 33
S3 Stockh. Vn 88 p. 13v
T Ulld. 447,4° p. 262
U Nks. 840,4° løst blad
V Ulld. 447,4° p. 215
X1 Nks. 819b,4° p. 56
X2 Thott 1527,4° p. 158
X3 Nks. 818b,4° p. 78
Y Add. 249,4° p. 163
Z RiA. (I) p. 63

164. Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 312 ff. - Overskrift: 1 Supplication] Jacob Worms Supplication B2J1 Mag. Jac. Worms Suppliqve C2X Suppliqve C1,3,4L2S X Z ÷ G2-3L1 * til Kongen] ÷ E* L1 Kongen] Hands kongl. Mayst. J K P1-3 Kong Christian 5 X Kong Christianus 5tusM2 C 5 M1 ÷ L1R V 2 Consumptionens] Consumptionen F G2-3 Consumptions A2-3B1C1,3,4D E E* H-O P2-3R S U Y Consumption G1V X 3 schatters] Skatter X afslag] forlindring R afslag af J. Worm M Afslag, indgiven strax efter Freden blev slutted (af J. Worm J2) J Afslag eller Forlindring P4 afslag eller forlindring Allerunderdanigst fremstillet af Hans Kongl. Mayts. ydmygste Tiener Jacob Worm. Supplicatio ad Regem P1-3 afslag Anno 1680. O ÷ X 1-3 Supplication .. afslag] Ditto. T - Digtet: 1 hvad1] hvor B-E* E S der] den A3B C D H I J1K N-U Y * Jehu] Jesu G2-3H3-4 Jesus F H5 vi nu C4H1I L M R Jeg nu K 5 oc1] till A3C-G M P S V X ÷ U 6 schal .. arfve] selv skal Land og Rige arve J K alt landet eene] alleene Landet C-F G1I O P R X Y 7 schatte] skarpe B omspent] anspendt H X 8 til] mod F G R 12 scorpione] Scorpionens A2C D E* H1,3-7I J L1P R U Y Scorpioners B H2L1M N O 14 Joe] dog J K N 15 Hør] See C D E J2 Kongen] Konge A3C-F H-K M1N-S V-Z afgivet] afslaget P Z 17 oc] dog C D E* F-J L M O P R X Y oc dit] goede E N paa det K dit] det A3B2C D E* F G H1-2I J1K L M O S U Y de H3-7J2P R V X dog] end F H I2J X3 og A3P2-4 nu C4I1 da K 19 Det] A2-3B1C-F G1-2H-L N-S U-Z Et B2 Dit A1G3M chun] som G P R X Z 20 - gal] -skrig C1-3D-F 21] ÷ C3 det] A2-3B C1-2,4D E E* G H1J2K L2M N P U-X Z dette O den H2-7J1L1R S og F dit A1 * baal] brand A2-3 rige] Riger A2B D E F G H2M R V 22] ÷ H7 At] Saa V slet] snart B G R let D maa Vige] bortviger F G R V 23 de] det A2-3B C E2E* H I-M O U V Y den P1X man P2-4 * vel .. fryct] der vel kand skaffes frygt F G * Veche] virche E J P V Z bære C D E* O * 24 slet forryct] Gandske Rycht H I forryct] botrrykt G J L-R V X Y * 26 spiir] gang L bør M Dig .. himlen] Himlen dig dog I himlen] miskund X hende 497 K S U Y Z 28 ey] dog H I J nu] saa A2-3B2G1L Y og B1 ey H I J O U nu falde] nedfalde D E* henfalde C indfalde F meer i] udi C-F meer] ned P 29 schat oc] Skatter B G-J L O P R X Z Skatte Y oc told oc Zise] told og Accise C-F M N U Z og Zise] Accise H I J R V schat..Zise] Told, Skatt og Accisse S 30] ÷ I2 Har .. viisse] Os haver Tæret ud, dit Riis O Konge Liise I1

165. 32 det] A2-3-Z dit A133 Adelsmand] Adels Stand V 34 sorg befinder] sorrig finder H I J L N 36 gris] Geed P R 37 Jefnes] Nefvnis A2-3B H I2L O efnis C341 her begynder T Det..folch] Den .. floch E2I J2P R T X geistlig] Christlig C D O * 42 Lov] kald C-F I L N O Y Bud S 43 slet udsuet saa] gandske suet ud H I J saa udsuet slet T Slet udsuede O Y krigens] kongens C F H5S1,3 kirkens M S2X3 * 46 drillet] stillet H6-749 borttaget] er taget C D E X blef taget B2P R * 51 de forbandelser] den Forbandelse C4 G H I 52] ÷ B det] A2 - Z dit A1 giord'] giør C-J L-N P-T V-Z 53 af (med I) Indqvarteer oc] B-G I J L-O X Y med Kop- og Qvæge A2-3 af Caperne og G af Caper og af R af Kopper og af S af Capere oc A1K P T U V Z 54 hos] for F-I P R T ved C D E X 56 Jeg] hand C D E* F O X Y de S T vi M hustru] kon' (kone J2) og C-F J2X * undergaaer] gandske gaar G 59 Kopschat..schat] kop- og qvæg- og for dend Skorsteen-skat C-F H-J L M O P * 60 ødeleggis] A2- Z ødeliggis A161-64] ÷ H3-7O 62 det] A2- H2I-Z dit A1

166. 67 større] saadan H5-7S 69 Lyd] Følg G H I J1 Raad] Mænd C1-3D E1F S T X 71 Bancho] Bancken V X Bancker P T Pungen B Bancho op] deris Pung C4G H I 72 At] Saa C1-3D E F X Og C4E* G H I L2M N Alt U mørche] grumme J 73-76] ÷ H573 Det] A2-H4I-Y Dit A1* dog] alt J 75-76] ÷ C276 lit] tit B2D N blit O Y fridt C1,3,4E-F X 77 -stand] -Mand C4E G H I1J1L1P R V Mænd I280] ÷ C3 fødtis] fødis A2-3B2E F G H2-5I J2K L M1N O P1,3,4R S1-2T U V X1-2Z føddis B1M2P2X3 født er Y 82 tit] C-F J R X det K 83 passerer] A2-X Z grasserer A1Y 84 disverr', er] desværre C4E1E* F H I L-P V X3Y disver og C1-385 strid] Stand C1-3D E* F L M O X Y skyld E suerd N schat] stand N Værk G H I J * 86] ÷ L2 mod] med O T for C4E G H1-3,5-7J1L1M 87 mactis] Martis G H I J R 88 tu] ned C1,3D E2E* X tu J] udi C2E1F J 89-92] ÷ H592 saa nær] endnu C4D E E* G1,3H1-4,6-7 I2P4R X for os saa nær] saa ner for os B endnu for os D E1G2I1 saa nær uklart] end ey saa klart C1-3 som var uspart L M som før uklart N * 93 lindre] lyder A2-3B F J2 lyd da C1-3D E * L1 lyd du L2M N O * nu] end A2-3B E2O * tvang] trang A2-3B2C D E E * G3H I2L M P-T V X 94 dit] det B C3D E2F G1-2H1-4,6-7I J K L1N O R-Y de G3 hielp maa] Hielpen H I 96 Afslag] Afslaa C F G H1,6,7I1J L2N R S X Y Afgiv E P1-3T V Opgiv P4 *

498

167. 99 stoer] staar B K R V Orlogs] ufreds C D E2E * F O X Y feide E1 100 det] A2B C2,3D-Z du C1,4 dit A1 102 det] A2-Z dit A1104 Det] De B G2-3H1,3,4,5,7I J1K P R T V dend C E E * F J2L2M N X Y ud .. nafn] og vi bar (bær H6-7 fik I1) det blotte Navn G H I blot] plat K S U 106-107] ÷ K 108 dig .. af] ey forhindre dig L-O Y Dem (den B1E*) ej hindre dig B C D E * F R X 109 tarf] Gavn H I J R Straf K dit] A2-3B C E E* F G H1-6I J K L2M O-Z det A1D H7L1N 110 Supplicas] A2-Z Supplication A1 besee] borttag A2-3 betench B * 111 hierte] Lidet G-I Rigis J * 114 gud2] oc C1,3,4D F X1-2 gifve] skaffe R giv god C4G H I P 116 orlogs] orlog B H1I2L M P X - Underskrift: 1-5] ÷ B2C1-3G J2M P S V 1 Af] Udaf C4H I L2N O ÷ D E F X 1-2 allerunderdanigste .. gud] ÷ A3D-F X 3 allernaadigste] Naadig D E F X * allerydmygeligst] allerunderdanigst D E F X ydmygeligen J1K ÷ C4E* H I 4 fremstillet .. supra] fremstillet af Jacob Worm H2,5,6 fremstillet af J. Worm C4H1,4I J1X fremstillet af J.W. H3 fremstillet af J. Worm. Anno 1680. K Fremstillet anno 1680 af Jacob Worm S3 Fremstillet af et Anno et die etc. 1680. Jacob Worm S1-2 fremstillet af deres Tolk Jacob Worm H7 fremstillet. Incerti Auctoris N fremstillet. Auctor erat Vermis, patria depulsus inermis T 5 Anno .. supra] ÷ B1D E E* L2 O Y die] ÷ A2-Y

-23. Horologium Regium

Signaturfortegnelse:

499
A1 Thott 742,2° p. 17r
A2 Nks. 819c,4° p. 18
A3 Berg. Mu. 7,2° p. 140
B Rostg. 270,4° p. 261
C Add. 248,4° p. 522
D1 Gks. 2404,4° p. 122
D2 Oslo RiA. 54,2° p. 35
E Nks. 2817,4° p. 104
F Add. 258b,4° løst blad
G Ulld. 447,4° p. 35
H1 Berg. Mu. 397,4° p. 94
H2 Oslo U. B. 295,4° p. 93
H3 Stockh. Vn 88 p. 34r
I Gks. 2526,4° p. 235
J1 Thott 1523,4° p. 724
J2 Oslo U. B. 624,4° p. 33
K1 Add. 258b,4° løst blad
K2 Coll. 538,4°, I p. 111
K3 Add. 167,2° p. 817
L Berg. Mu. 84,8° p. 3
M Nord. 1170 p. 36
N Coll. 536,4° p. 256
O1 Nks. 355,2°, III p. 86
O2 Add. 113,8° p. 62
O3 Coll. 516,4° p. 73
P Nks. 1670,2° p. 40
Q Thott 1975,4° p. 3v
R Nid. 308,4° p. 3v
S1 Nks. 819b,4° p. 297
S2 Thott 1527,4° p. 141
S3 Nks. 818b,4° p. 132
T Nks. 840,4° løst blad
U1 Gks. 2403,4° p. 83
U2 Add. 160,2° p. 13
U3 Add. 484,4° p. 34
U4 Oslo U. B. 260,4° p. 30
U* Borreby B IX p. 29
V1 Upps. Ur: V 275 p. 20r
V2 Nks. 405,2° p. 239
W Palmskiöld 392 p. 8
X1 Thott 1528,4° p. 124
X2 Nid. 309,4° p. 189

Ya

Y1 Nid. 549,8° p. 66
Y2 Oslo U.B. 611,4° p. 225
Y3 Nks. 999,8° p. 88
Y4 Nks. 829,4° p. 35r
Y5 Ulld. 528,4° p. 76
Y6 Nks. 824B,4° løst blad
Y7 Århus 331,4° p. 89
Y8 Hertel, II p. 150
Y9 Nks. 4493,4° p. 238

Yb

Y10 Add. 483,4° p. 1
Y11 Kall 395,4° p. 1

Yc

Y12 Add. 249,4° p. 1
Y13 Oslo U.B. 215,2° p. 1
71 Z RiA. (I) p. 60

170 Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 17r ff. - Overskrift: Horologium Regium - Det kongelige Sejerverk. Hvis Jndfald er grundet paa de ord som findis beskreven Michæa Cap. 3 v. 2. 3. 4. Fortale til Sejerværket - Sejerverket stilles X1 Kongens Horologion Schrefuen af M: Jachob Worm E Overskrift mangler i K1 1-15] ÷ U* 2-15 Eller .. 1.2.3.4.] ÷ A3N 3-15 daglig .. Rectè] ÷ J1K34 Lommen] kammerit D 6 gudelig Influentz] gudelige Influentzer B-G I J2K2O-U X2 Y1-2,5-8,11-13Z * 6-15 oprettet .. oriundo] ÷ P 7-15 siden .. 1.2.3.4] ÷ D2 Irlandsk] Jslandsk G Q R T V Y2,8Z sjællandsk B C D1F H I J2O * 8-15 dernest .. 1.2.3.4.] ÷ J2 13 Noget forbedret af Schuppii (Schuppio D1 D. Schuppii V2) Regenten (Regenter L Y11) Spiegel] A2B C D1F-I K2L M O Q T-V X2Y ÷ A114 Aff] og fremsat af Mich. 3. v. 1.2.3.4.10. ved En sund Retfærdigheds Elskere og Jesu Wen X2 oriundo] oriundo. Dj. 22. Juli A° 1674 L Efter lin. 15: A° (16)74 d. 22. July I K2M O - Digtet: 1 Himmel] A2-3-Z Himmels A1 Salfve] salvet A2C H1-2K3L P Q U * Y12 salted Y1-8 salte Y9-11 søde V 3 Hierte] A-N Q-Z Hiert' og O P Hierte- A14 Still] B C 500 D2E F I J1K2-3-Z Til A D1G H J2 at] saa D 6 tør] A2-3-Z stort A17 sendte] stemte P Q S T U U* X1Y13 Stierne O tendte R * 9-12] ÷ H 10 og .. siunge] bestryg min digte-tunge L vell] ret G J1K2,3X2Y 12 tale] skrifve J2M-X1Y13Z 14 Jorde] fordums R * 15 døden] Død er U U* 16 skaffe] B-Z haffve A Stad] march F O-T Y13 * i] og A2-3-E G-I K3L N-P R-V Y1,9,10,12-13 Haffn] Land L

171. 17 Pen] haand G H holdt] haf A2-3-D F G I J K2L-O Q-U* X tag V Z 19 Rettens] rette B 20 Fest] Løft H 21 Treeenig Gud] O-V Y Z og lær mig Gud D E G X2 Lær mig, min Gud I J1 Lær mig o Gud F H J2K2-3L-N X1 mig, Lær mig Gud C mig lære Gud B mig Herre Gud A2-3 Min Herre Gud A123 anstaar] sømmer O-T 24 og] A2-3-Z som A125 og 26 ombyttet T 28 gaae] staae Ya,b,1230 Kroner] Kronen B F-H J2K2-3L M O-U* X Y Z 31 Krone-] konge- D Scepter J 32 Hand1] ham A2B D-F J1K2-3M H O Q R V1X2Y1,2,13 flytter] B-M O Q-X Z trycke(r) K3P Y1-4,7-9,b,c setter N Y5-6 Støder A2-3 trycker/ flytter A133 Jo] Jer D O3Q-U dem V och B * skall] maa C Bryst] Jer O 34 lyst] lye Y2-9,b,c fred Q 37-40] ÷ B 37 Jêr] et A2-3D F G H J2M P-T V X2Y Z er C E K2-3L N O1-2U U* X1

172. 39 Ald] Raad N * 40 Det] Der B C E-K3N O Q R S1-2T U V2X Y1 har] A2B-O Q-Y er A1,3P 41-260] ÷ Y942 Huor] Naar H 43 æder i] ynder vel J Proviante] Paradiisse T * 45-60 ombyttet med 61-76 P-S 45-60] ÷ A346 Mordermagt] Mord og Magt G Mord-Aand V 47 Abild Gaard] B C F J2K3O Y1-8,b,c afvel(s)gaard D G H I J1K2L M N P-X Z Afuelsmand E Auffvels/ Abild Gaard A1-2 Venge] rette O P Enge D G H1K3 egne H2-3Y1-8,b,c * 48 aff dets] deraf B 49 Blant] A2B-O Q-U3U* V-Z Som P J A1U4 to gang] Tøsse J151 rætte] A2-Z er hos A153 Fuld] Huld G K2-3L M O P 54 Hoff] hafn K2-355 Hofve] Hoved A2D U grumme I J K2-3L N O3T Y1-8,b,c onde C 56 food] sted B F J1O Q S-X1Z stoel Y1-8,b,c fold E* stold] Sold G hold C Stoel I 59 Ordinantz] A2-V X2-Z givne Lov X1 Ordinatz A160 her] hen M

173. 61 Magus] Troldkarl X1 * med din'] dine A2-3-Z 62 Kald] brev P-V Brød X1 Lønnedrenge] Lære-Drenge F O P Lommedrenge H S3 Lunkne Drenge U U* 63 Kircker icke] Kirke-Kald ey K3O-X1Y1-8,b,c Z kirke og kald ey C at gaa paa] gaa op paa D F-N Q R S1-2T U V X2T U V X2 Y1-8,11-13Z gaa paa en O1P gaa op til O3S3Y10 gaa] staa B 69 Vech! Vech!] Bort bort I-N Væ!Væ! V * 70 vell] noch Y1-8,b,c du] A2-3B C F G I J1K2-3M-S U-V X1Y1-6,b,13 de A1D E H J2L T X2Y1-8,1271 Matronatus] Patronatus C E-H J2K3M O P U U * Y1-8,b Z 72 Pige] Penge A2-3E-H 75 Jesu] Herrens Q Vahl] vold E V1 Pral E ræt N * 77-84] ÷ A377 Haand og Seyll] Siæl og Aand O P 78 indsnige] A2.3-Z udstinge A1 slig] sig J K2L M N X1Y13 sin E Y10 blandt O P 501 174. 82 Salig] fattig G H fromme C 83 Kircke-Rann] tyffveri W 84 Giæstegaard] A2B-X Y2-8,b,c Kircke-Gaard A1Z * 88 omladt] omtalt F * 89-92] ÷ A392 besprengt] A2B-F I J1K2-3-Q S-Z indsprængt G H bespent A1J2R 94 mangt .. till] mangen Capital till K2-395 Du] Din K2-398 saa] maae S * 99-100 ombyttet med 103-104 H 100 Degn] sværd I J K2-3L M N Y13 og S * 101-104] ÷ A3 101-220] ÷ U* 101 hermed begynder K1

175. 106 Synd maae i der] Synder bør i C I K1-2L M Y11 maae i der] A2-3B E F G H1Q S U X1Y13 bør i der D M I der bør K3O X2Y1-8 i bør der P i bør at V Bør I T skriffte] bigte U Z 109 Alter] Ansigt K1-2114 ret] A2-D F-Z Slæt E det A1116 Jesu .. Stie] sandheds vey og stj P-T Sandheds] sande W 117 hug aff] affhug A2-3-Z 121 dit] A2-3-C E-J1K L O P R-Y1-8,11,13Z dett A1D J2M N Y10,12123 Himmelstragde] himlens (himmel D2I L) stercke C D2I K1-2L Y13 * Himmelstragde Teltt] Himlens Firmament J2M N O himmel loft og telt J1124 en .. Heldt] et lys optændt J2M N O Rettens] C D2E J1K1Q-U X1Y1,3-8,b,c Z retter K2L Rettes A1B D1F-I V *

176. 125-140] ÷ A3126 Dett tilgaar ilde] Det gaar tit ilde A2C E O-S Dertil gaar ilde K1-2 * 127 U-trohed] A2B-Y1-8,11,13Z Utroskabhed A1 * 128 Daarlighed] daarlig Raad A2B-F I-Q S-V1X giør] giord' B D F I L M R S1,3T U V1X2 leed] kied B D G-J K2L M P-S U-X Yb,12Z 129 klareste] klogeste V * 132 Dend] B-O2P-U3V1Y1-2,b,c Dem O3Y3-8 Der A1-2 * Retten] Sandhed O P Q T 134 sig] A2B-Z som A1 Riig] Stor D1I O-U X1138 Mænd] A2B-I J2-T V X2Y1-4,b,c Mand A1J1X1Y4-8139 Spille fugl] Spøtte Gøg F-J1K3Y1-8,b,c 141 Riiget icke] ringe Ting kun I J1K1-2L N 143 kun som] som en O P Flag] A2-3-Z Slag A1144 bortdriffves] bortdreies B omdrives I-O U1Y10,c *

177. 145-148 ombyttet med 149-152 G H 145 altid] gierne B-Z 149-156] ÷ A3149 Lyd] Liid K1-2 Beed R giffv] laan K3V2Y1-8,b,c och E 150 Præste-bøddel] Præster och O P bøddel] A2B C D1F I K-M Y2-8,b,c bødler Y1 bud G H pest Q-U X1Z byld A1* 152 See .. heell] At ieg adspredes (ey bortsprædis J2) skal, det som er hierte heel J 153 dog] Jo A2B-Z 157 Huor] B-Z Her A 158 det blodsues af (ud E) for (af M)] D E H I J M-Q S T U Y1 Blodet sues af ved A1 * 160 liusse] blive K2-3164 et] og A2-3-I J2-O Q-V X2-Y1-8,b,c * 165 icke volder] ey forvolder H 169 Du] Gud(s) C I O-X1Z skicked] signed O-T 170 Formindske] Formilde H * Riigets] landets S 172 Rencke-List] Renckenist A2B E-H Q-S U1-3Y1-8,11,13Z Rentenist T

178. 173 Reck] A2-3B C D1E F I K N O-V1Z Buck D2H J M V2X Y1-8,11,c Bøy G L Y10 Buck/ Reck A1174 offrer] staar med J2K-O T effter D X2Z * og] stor I dog R * aff ] hos S 175 læs2] Søn O P 176 nødtvungen] nødtynget F Q-U nødtørftig V Z * bleck] Suck J-O X2 blik F penn] bøn C E I-Q T U X2177-180, 181-184 D E G J 2 K-Y 181-184, 502 177-180 A B C F H I J Z 177-180] ÷ F H I J1(plads afsat, i H og J1er lakunen fyldt ud af skriverne, uafhængigt af hinanden, se kommentar) 177 Christi] A3B E G K1,3O S T V Y1,11 Christo A1-2C D J2K2M P Q R U Y2-8,10,c Z 178 Mand] Vi X Hand .. resolverer] naar vi i bod os bædre X 179 forsegles] besegles L Y1-8,b,c beseglet B D E K Hans] Guds X 180 Slegt] Guld C K3V Y1-8-b,c udøsses] udløser D O 181 Collegii] A2-3-Z Collegio A1182 de stundum] omstunder K3Y1-8,b,c 184 da] om I 185 Gylden-spiired'] Gyldensparet E 186 huordan kand] B-F K-N P-V X2-Y1-8,b,c huor af kand I O huordanne A * 188 Huad,] A2-3C D F-J K1-2L M N Q S T U1-3X Z Alt E K3R U4V Y1-8,b,c De O P Alt/ Huad A1 sligt lad'r Kongen] slig er kommen O P 189-220] ÷ A3192 her paa] A2D2F G H K2L M P-X1Y1-8,11,c Z derpaa B C D1E I J K1,3N O X2Y10 her vell A1

179. 194 Pøbell] Pebling K3V Y1-8,b,12 * 195 een] B-J K2-3-Y1-8,b,c og A1 * 196 Penserer] præsterer S Henslebe K1-2 * 198 Frend' er] A2B-H1I-Z Frende A1 * 199 bonden] Bonde B-K M-Y1,3-8,b Z 202 og] for Q-V 204 faae] naae D H J1U1-3V X1205 og for] Herrer J 207 æsker] A2B-I J2-Z agter A1 * 208 Cavallerie fort, fort] Cavallerie først I Cavallerie for først U * 209 Hare] Hore E F H J K2M-P Y2-8,b,c,* Hane] Høne C Herre F G Hore H K2 penne B D E K3O-X1Y1-8,10,c * 210 dricke-Skaal] fægteskoel O-V Fikkes Skall F G fiskis skal C I J Phillis-skaal K3Y1-8,b,c * 210 Torden] vorden N 211 vech] bort I J K1-2L M N X Y10,13 hen E 212 Feldtherren] Amtmanden P-V

180. 214-260] ÷ K1215 Riig'] A2B-D F-Y1-8,11,c Z Riige A1* Seyer-] A2B-F H-X Yb,c Seyers G Y1-8 Sverd] Fred P Q 216 Ditt] De N 217 Hare] Hore H Y1 hane I J K2L M N Herre S V X1Y11-12 * Mænd] A2B-K2-3M-Z Mand A1L 218 Hare] Hore H Y11 Hane I J2K2L M N * 219 Brug] kriig H Riigens] Landets D 222 maatt] maae A2-3B C D1E-H J2K3M O P S U2-4U* V2X Y1,7,10Z lenger] meere C I K2-3O-U* X1Z stiile] iile Y2-6,b,12 stiime G 223 mitt] dit L * 224 min] nu Y1-8 villig] digte J1 riime J2225 ey Abrek for Eder] Bønnen ej for Jer Y1-8-b,c Abrek] afbigt R S min pligt D I J K2-3L M N O X min bøn H P Jordens] Jorde A2-3-Z 226 med Ære] for kongen (Konger Q) P-T * 227 time] A2D E F I J1K2-3L-O1-2P Q S-V1X Y2-8,b,c, Riime A1,3B C E G H J2O3R V2Y1Z 228 om] A2-3-Y1-8,10,c Z paa A1 * 234 Aand] Digt K3Y1-8,b,c *

181. 237-240] ÷ Y6237 Skialder] Sladre(r) G H Z Florere] flatere O-V Y7-8Z * 238-241] ÷ Yb,12238 Knas] kas M qvas F * 240 Spindelveffv] Spilleverk K3Y1-5,7-8 opblæst] smigre J 243 Præste] ÷ O Sect] A2-3-Y1-5,7-8,b,c ægt Z Slect A1244 Snylte] A2-3-F H-Q S-X1Y1-5,7-8,b,c Z SylteA1G X2 * Ædt] Art A3I J2K2-3L M N O T U* Y1-5,7-8,b,c Z * 245-248] ÷ Y5-6245 kand med nød] neppe kand P-S fange bag udslippe] 503 fangen fiert udslippe A2-3246 De Jo] før De D 247 Skatte-vers] Skialdre Skat J 253-256] ÷ X1253 blincke-] blancke F G H R S V1Yb,12Z 256] ÷ N ævig] Ære G 259 100] mange K3V2Y1-5,7-8,b,c opnaae] opgaae D L P Q V2Y1-4Z endelig] æviglig V - Underskrift: Dj. 22. July 1674 A1O3Yb,12 dj. 23. Julii 74 Jesu Welamens T

24. Idola Jeroboami Version 1

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 742,2° p. 68v
A2 Thott 1523,4° p. 690

182. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 68v.: 21 malesuadonum] malesvadorum A2

184. 45 Krokius] Udg. Krorius A2 Kroius A147 Schreil] Udg. Scheil A 51 Ehrenberg] A2 Ebenberg A158 Scarensis] A2 Starentis A1

186. 65 Viti] A2 ÷ A182-83 quam .. fore] ÷ A2

192. 179-182 Parasitis .. obtinentibus] ÷ A2

198. 257 profligavimus] profligavimus et prostravimus A2

204. 356 innocui] A2 innqrii A1

208. 425 existit] Udg. existit in A

210. 440 IV] Udg. X A

212. 496 Ministrorum] ministrorum sacrorum A2

24. Jdola Jeroboami Version 2

Signaturfortegnelse:

A Thott 1975,4° p. 160
B1 Nks. 355,2°, III p. 216
B2 Add. 113,8° p. 141
C1 Gks. 2403,4° p. 37
C2 Add. 160,2° p. 229
C3 Add. 484,4° p. 51

224. Tekstgrundlag: Thott 1975,4°, p. 160: 1-13 Jdola .. genuino] ÷ B2 5 vivam] vivam effigiem C 6-7 corruptissimi .. perditissimi] Status corruptissimi, regimini tristissimi C 9 afflictorum] ÷ C 14 alienatissimi] alienati C 18 libris] literis B 22 Viri] ÷ B C 24 Papken] Papke C 26 p.t.] ÷ C ejusdem] Theologicæ ibidem C 28 defendent] defendebant B

226. 32 illustrissimæ Possiorum] ÷ C Aulæ] B C ÷ A 40 illustrissimi .. Bonde] Potentissimi Regis Gustavi C 47 Achtschilling] B C Acthschilling A 53 Exiguô] Exiguo igitur C 504 228. 56 legendam] ÷ C 59 totius] totius fere B C 60 optimi] ÷ B C 63 Roboami] ÷ B 72 utiles] inutiles C177 et justissimis] ÷ B 82 extruendam curavit] extruxit B C cultu vero] ÷ C 84 altum] ÷ B panicô .. percitus] ÷ C 85 sui] ÷ B

230. 86 qvas .. sibi] cum tantum C a qua tamen sibi B 87 habuit] habebat C 88 eademque .. auferat] et auferat B C 89 Regios] regni B C 91 horrendam] C ÷ A B 92 quæ] C ÷ A B collocavit] C ÷ A B 104 veniunt] duo veniunt C 105 seu .. dei] ÷ C 116-117 Commissariorum .. Regiorum] B C ÷ A

232. 130 calvâ] B C calca A 132 audiatur] adhibetur C 134 impleantur] impleatur B repleatur C 136 in] B C ÷ A 138 rudes] rudes atque B C 147 item] immo B C etiam] ÷ B C obruunt] obruant B

234. 152 domum] B C dumum A vident] Udg. videant A B C 161 avitâ] antiqua C 163-164 in .. cooptatis] ÷ B 165 honorum] ÷ C 167 pistoribus] C ÷ A B 168 Fricticiceris] B C ÷ A 171 umbris] B C ambris A 172 bonorum gemitu] ÷ C

236. 187 vel] ÷ B C 191 aliud] autem C 193 depaupertati et] ÷ B C 196 plena] plura C 198 ulla] ÷ B C 203 agitur] agatur C 204 Jeroboamus] C ÷ A B 206 labiis] B C2-3 labori C1 labris A 208 hiscere] B C ÷ A nec2] ÷ B C 210 suspiriis] supplicantionibus C 210-212 quocirca .. fundant] C adeoqve pro domo regnatrice non calidas sed frigidas omnino præces subjecti fundunt B adeoqve tepidas pro regnatrice domo fundunt preces A

238. 214 ac] B C aut A 215 bellicis] B C bellici A 218 vile] leve C 219 flagitatum] B C frugalitatum A 220 gregario militi] ÷ C 225 pronunciantur] B C pronuncianter A fortè .. onusti] ÷ C 229 foederis] B C fæderis A 230 eandemque justam] ÷ B C 233 aut] B C et A 234 qvasi] ÷ C

240. 244 et prostravimus] ÷ C 246 jam nunc] ÷ C ut] C ÷ A B 248 Cancellariorum] B C Cancellorum A 258 ad .. omnium] ÷ B C 259 et .. sordidi] ÷ B C 263 concubinatus] concubitus C 266 impetrati] in se derivatio B C 269 munera] munia C

242. 273 per] post B C 274 assentantium] assentatorum C 280 infamatur] inflammatur C 291 Jdolum] Jdolum hoc C 292 tutari] quasi tutari C qvod] dum C 294 munera] munia C

244. 308 negligenter] B C neglitenter A 315 insulam] B C insulsam A 316 donec] B C donis A 322 et .. superabili] ÷ B C 326 frigidis] fractis C 332 collocandis] inferendis C 334 nimis] ÷ B C conseqvuta] consecutos C 337 perniciosissimam] perniciosam B C 338 bonisqve .. omnibus] et foetidam B C 339 certè] saltem C

246. 342 infortuniorum] exitiorum C 345 qvod] cur C 347 tamen] interim C in vigore suo] ÷ B 348 illud] ÷ B C 351 Jam] Pergimus B C 505 354 haud ita pauci] quam plurimi B C 360 Ecclesiâ] Ecclesia Dei B C ejusdemqve] ejusqve B C 361 eisqve mundanis] B C eisqve non tam qvam mundanis A 365 sit] ÷ B C 366 et .. flebiles] ÷ B C 368 1. Pet. 5: v: 3:] C Col: X. v. 12 A B 372 ipsorum] eorum C

248. 375 cornix] corvus C 376 et arrogantiæ] ÷ C 381-382 qvi .. habet] ÷ B C 383 abigendum] abigendas B C 384 erigunt] B C exigunt A 388 latens] latitans B C 390 visitatores et inspectores] Jmperatores B C 402 ut] ÷ B C 405 omnium] omnium examinatores B C

250. 406 tandem] ÷ B C 409 illuviè] colluvie B C 420 tumidis] tumidis istis B C 422 Bengersen] Benaerges B2429 mancipant] B emancipant A C

252. 452 supplere] supplentem B C

254. 477 sicubi] sicut B C 484 vitare] vetare B C

256. 502 excultæ] B C excultu A 509 anticÿris] B C antyciris A 516 exsistunt] exstant C 519 regnantium] B C regnatium A

25. En Mechtig Konge

Signaturfortegnelse:

A Nid. 69,8° p. 352
B1 Add. 160,2° p. 228
B2 Add. 484,4° p. 361
B3 Borreby B IX p. 61
C1 RiA. (I) p. 8v
C2 Hertel, II p. 150
D Nid. 309,4° p. 264

258. Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 352. - Ingen overskrift C D 5, 9, 14, 20 Primus dixit..Quartus dixit] Nota 1 .. Nota 4 D 1 § .. 4 § C Tallene 1.2.3. mangler i C D 8 Flucht er krig] Krig er flugt D 12-13] ÷ D 12 Gudfrychtighed] Gudsfrygt B C218 Wgle] Uglen C D Ugler B Øren] Ørnen C D Ørne B Forscheel] forskiel paa Folckene i landet D 23 er] agtes at være C meenes at være D bedriffuis] giøres C D

26. JEsu Klagemaal over Judas og Jøderne

261. Tekstgrundlag: Samtidigt tryk, fra 1680.

263. 52 den] Udg. dem A

265. 95 faa] Udg. saa A

266. 151 besnære] Udg. besvære A

267. 184 Skamfuld] Udg. Skam fuld- A

270. 276 Cassiach] Udg. Gassyach A 277 Guds] Udg. Gud A

271. 293 Faren] Udg. Snaren A

275. 393 Mod] Udg. Med A

506

27. Nogle Texter Pafven till Rom hafver foreskrefvet en af Franciscaner-Munckene

Signaturfortegnelse:

A Thott 742,2° p. 23v
B Nks. 819c,4° p. 48
C1 Nks. 405,2° p. 553
C2 Add. 249,4° p. 332

276. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 23v. - 1 Texter som C 7 Anno 1680] ÷ B C 14 ædit] B C endet A 17 panelede] Eders panelede B C 28 kommer at giøre] giører C giøre B skade] Skade. Amen. B C

277. 34 P.S.] ÷ C Texter] ord og texter B 35 Worm] orm B

28. Hans Kongelig Majts Velkom til Ods Herred

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 1528,4° p. 220
A2 Nid.309,4° p.350

281. Tekstgrundlag: Thott 1528,4°, p. 220 ff. - 13 selv med sig] med sig selv A220 Hun] Udg. Han A 25 Korshag] Udg. Krogshag A 26 blomstre] blomstres A2

282. 39 Frelsse] Udg. Frelser A2 Frelsses A1

29. Allerunderdanigste Supplication til hans Kongl: Mayst

Signaturfortegnelse:

A1 Rostg. 259,4° p. 5
A2 Kall 408,4° p. 57
B1 Thott 1528,4° p. 43
B2 Nid. 309,4° p. 327

283. Tekstgrundlag: Rostg. 259,4°, p. 5. - Overskrift: allernaadigste] ÷ B - Digtet: 2 frugt-riig] frugtbar B 14 tæler] B1 taler A B215 modgang] Modgangs A2

30. Kong Chr. 5. Nativitet og Glædes-Fødsels dag

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 746,2° p. 93v
A2 Thott 1525,4° p. 23

507

284. Tekstgrundlag: Thott 746,2°, p. 93v. - 1 op] nu A215 Giengell] Gænge A216 Slok] A2 nock A119 det] A2 de A122 Planeters] A2 Planeter A1

285. 42 Huirvell] Hiertens A245 læss] lad A255 Span] Spaa A2

286. 65 Riger] A2 Riiget A180 Handthæves] her haves A291 Mod] A2 Med A1

287. 94 Hov'd-] Hof- A2105 vell komme] Velkommen A2108 J Himle] i Himlen A2

31. Allerunderdanigst Supplication Til .. Christian den Femte

Signaturfortegnelse:

A1 Samtidigt tryk
A2 Wielandt, X (1726) p. 414
A3 Rostg. 259,4° p. 35
A4 Add. 258b,4° p. 7
A5 Nks. 355,2°, II p. 237
A6 Nid. 309,4° p. 176
A7 Thott 1528,4° p. 99
B1 Oslo U. B. 611,4° p. 224
B2 Nks. 999,8° p. 72
B3 Nks. 829,4° p. 28r
B4 Nid. 549,8° p. 106
B5 Ulld. 528,4° p. 75
B6 Århus 331,4° p. 86
B7 Hertel, II p. 143
B8 Oslo U. B. 215,2° p. 1
B9 Nks. 405,2° p. 517
B10 Add. 249,4° p. 15
B11 Kall 395,4° p. 12
B12 Oslo U. B. 260,4° p. 219
B13 Add. 160,2° p. 178
B14 Add. 484,4° p. 303

289. Tekstgrundlag: Samtidigt tryk, indklæbet i Rostg. 259,4°. - 24 lutter] idel B 290. 36 aldrig] dog ey B 40 Trygge] faste B

32. Wiborigs Welkom

Signaturfortegnelse:

508
A Nid. 69,8° p. 316
B Nks. 355,2°, III p. 163
C1 Oslo U. B. 260,4° p. 221
C2 Add. 160,2° p. 213
C3 Add. 484,4° p. 343
C4 Krog, 1779 p. 41
D Ulld. 447,4° p. 170
E Rostg. 237,4° p. 125
F Nks. 819c,4° p. 70
G Thott 742,2° p. 144r
H1 Add. 249,4° p. 133
H2 Kall 395,4° p. 110
H3 Oslo U. B. 215,2° p. 2
H4 Coll. 538,4°, I p. 221
H5 Add. 248,4° p. 83
H6 Nks. 4493,4° p. 101
H7 Gks. 2404,4° p. 116
H8 Add. 167,2° p. 681
H9 Thott 1528,4° p. 182
H10 Thott 1523,4° p. 512

291. Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 316 ff. - Overskrift: 2 kongelige] E F G H1-9 ÷ A-D H108 Allerunderdanigst] B-H1-8 Underdanigst A * Om aftenen Ved 7 slet udj Domkirchen her i Viborg] E ÷ A-D F-H - Digtet: 1 Salig] Naadig H1-2 Salig tid] Salighed D 3 Ansicts] C D G H1,3,9 Ansict A B E F H2,4-8,10 Soel] klar B 4 øyens] B D H9 Øynes C øyne A E F G H1-8,10 uddeeler] C2-H meddeeler A B C16 strid] krig B 7 lade] giffve F 8 maa] kand H 9 kom2] Kong H1-211 kierchen] Kirker B-H 15 got Ald gunst] gunst, ald gott E gunst] Guld B C 16 kom] B C D H1-4,7-10 kommer A E F G H5-617 Sucker] ducker G 18 din] Sin G 19 Ramah] A B E F Roma C D G Runia H4-8 Runa H9 ævig H10 høy og H1-320 sal] Soel H 21 Tack .. nedgifver] Med underdanigst Tak i knæe Fald Jeg mig giver C

292. 24 kongis] Kirkis H 26 der] de G 28 pen] Bøn E-H 30 tiener] tienn med E 31 Rigens] kongens F 32 naaders] Naader C G H1,8 naade B D F H2-335-36 ombyttet med 37-38 H 37 fordum] gamle G H dog] B E-H der A C D 40 Riget] Landet G H 43-44] ÷ D 45 ær-priselig] saa prisendes C ærprisende D er priselig H en] som C Zadocks] C D F G H4-6 Zedocks E Zadock A B Zadocks søn] Zadoch (Zadocks H4-6) som H 46 Ansicts] C D H Ansict A B E F G 47 æresang] frydesang F stød] død G

33. Til Gyldenløve

Signaturfortegnelse:

509
A Oslo U. B. 215,2° p. 116
B Gks. 2404,4° p. 52
C1 Add. 248,4° p. 19
C2 Nks. 4493,4° p. 20
D Thott 1523,4° p. 472
E Coll. 538,4°, I p. 224

Fa

F1 Add. 249,4° p. 137
F2 Kall 395,4° p. 114

Fb

F3 Add. 483,4° p. 124
F4 Coll. 516,4° p. 219
G Ulld. 447,4° p. 392
H1 Oslo U. B. 611,4° p. 432
H2 Nks. 999,8° p. 188
H3 Nks. 829,4° p. 83v
H4 Ulld. 528,4° p. 148
I1 Århus 331,4° p. 224
I2 Hertel, II p. 614
J1 Nks. 355,2°, III p. 121
J2 Add. 113,8° p. 123
K Thott 1528,4° p. 108
L Nks. 868g,4°, II p. 55
M Nks. 405,2° p. 500
N1 Add. 160,2° p. 191
N2 Add. 484,4° p. 318
N3 Oslo U. B. 260,4° p. 238
O Gks. 2408,4° p. 193
P Nid. 549,8° p. 108
R1 Berg. Mu. 397,4° p. 175
R2 Oslo U. B. 295,4° p. 177
R3 Stockh. Vn 88 p. 59v

293. Tekstgrundlag: Oslo U. B. 215,2° p. 116. - Overskrift: 1 Til Gyldenløve] Udg. Til Hr. Gyldenløve af J. Worm M 1-3 Høy .. Protector] A-E Fa P R1-2 Ejusdem Til Gyldenløve, Sin høymilde Patron og Protector J Mag. Jacob Worms Suppliqve til Gyldenløve O Supplique til Grefv Gyldenløve Fb Til Hans Excellence Hr. Gyldenløve R3 Til Uldric Frederic Gyldenløve N3 Til Gyldenløve H1-3 Dito til Gyldenløve G Ad Eundem H4N1-2 - Digtet: 1 Du..Ære] A-G O parat til kongens ære H I udj din fulde Ære J de tvilling Rigers ære K Du tvende Rigers Ære L M N P R 2 indregnet] indtegnet P indskrevet I indrettet H 3-16] ÷ H44 og paa] oppaa H I J1N1-2 Jordens] jorden D alle] alting Fb 6 dybt] død H1-3I 7 en] ens H1-3 hans I Barm] Arm O 9-10 findes i stedet for 49-50 H49 midt] need H I 10 Du] De K Speil] Soel H I J 11 vink] H-R1 virk R2 virf R3 Rum Fa Kast Fb G riim A-E Stierne] Øye H1-3I 12 bær] bar Fa 13 Brev-] Udg. Brev, A D-G M Blek B C H-L N-R Bleck] Pen B C G-R 15 Soelens .. Lock] solen glimre Bliid Fb 16 U-vens] ulvers K O Ulves Fb Ulvens Fa P R 16 vrimle] vrede B * vrimle Flock] tand og Biid Fb 18 og .. de] eenhver for mig nu R de] da D E G I saa N O og B 19 skaaner] forskaaner M 21-36] ÷ H423 Norskens Klippe-] A D E F1,b Norske Klippers F2H-J L M R Norske klippe B N-P Norsken klippe C K Nordens klippe G 24 en] din Fb 26 Kampe] kiempe B J2K M N O * varig] værdig H Varlig C

294. 28 holdte] heldte J O R2-3 bugt] brudt O 29 et .. Fæste] med Haand i Sværdets Fæste I et] sit G som F et Levend'] mod Avind (Glavind N3) N O Levend'] Lovet R 30 Mod] Mord H I L M 31 O] Og E 35 Guld-Smeds] Digl med N O 37 søde] føde N O ædle] søde F 39 Nørbeck] I K Nørbecks O Norbeks N Støeberg C D Strøbergs A E F * 40 forvexlet] borttaget H I bortvexlet J 41 sicker] skikker K skikke H I N3O R2-349-50] ÷ H4(erstattet af 9-10) 50 Skylle] Skumle O 51-54 anbragt 510 efter 56 således: 53-54, 51-52 H I 53-56] ÷ H453 Bønne] B D-F H1-3 I-P Bønner C G Bøn, min A R 54 imod2] ej mod C 57 Fied] Fred H-J og] dog M lutter] Løve H1-3I J L 58 ævig] Gunst og N O

295. 59-66] ÷ H461 jo tit] tidt Joe F følger] falder J K 62 ændre] hindre N O 66 Mildheds] Naades J 67 from] god P 71 Bøn] Graad B 73 af] og L 75 da] du E 76 Min .. Siæl] Og min halvdøde Siæl (krop J) H I J 77-84] ÷ H477 knegt] krafft H1-378 Nelde] Nelder C G Helde J Hilde I K L * 79 Nørbeck] Udg. Nørbecks I O Norbeks K N Norbergs A F4H1-3L R * 81 høye] ÷ L M N P R skal .. drive] da vist skal over Himlen drive L M N P R skal aldrig maalet blive H1-3I J 82 skal .. blive] skal over Himlen drive H1-3I J 83 da] L M N P R skal A-I K O da .. kand] mand ej udregne kand J skal ikke tages kand A-I K O

34. Allerunderdanigst Deprecation og affbitt

299. Tekstgrundlag: Originalen i Rigsarkivet (Procesakterne).

35. Til Printz Friderich

Signaturfortegnelse:

511
A1 Thott 742,2° p. 139v
A2 K. Brahe D II, 239 p. 2
B Lejlighedsdigtning p. 238v
C Nid. 309,4° p. 275
D1 Ulld. 447,4° p. 386
D2 Oslo 249,4° p. 217
D3 Add. U. B. 624,4° p. 135
E1 Gks. 2403,4° p. 303
E2 Add. 160,2° p. 182
E3 Add. 484,4° p. 308
E4 Oslo U. B. 260,4° p. 238
F1 Oslo U. B. 611,4° p. 437
F2 Nks. 999,8° p. 198
F3 Nks. 829,4° p. 88r
F4 Århus 331,4° p. 114
F5 Ulld. 528,4° p. 149
G1 RiA. (I) p. 50
G2 Hertel, II p. 445
H1 Nks. 355,2°, III p. 120
H2 Nid. 308,4° p. 11v
H3 Nord. 1170 p. 90
H4 Nks. 2817,4° p. 128
I1 Thott 1527,4° p. 66
I2 Nks. 819b,4° p. 173
I3 Nks. 818b,4° p. 158
J Gks. 2404,4° p. 56
K1 Oslo U. B. 215,2° p. 116
K2 Coll. 538,4°, I p. 224
K3 Add. 248,4° p. 23
K4 Nks. 4493,4° p. 24
L Thott 1529,4°, IX p. 42
M1 Add. 483,4° p. 116
M2 Coll. 516,4° p. 198
N Kall 395,4° p. 137
O1 Thott 1528,4° p. 98
O2 Berg. Mu. 84,8° p. 73
O3 Thott 1975,4° p. 106
P Thott 1523,4° p. 670
R Nid. 549,8° p. 111
S1 Nks. 868g,4°, II p. 53
S2 Berg. Mu. 397,4° p. 143
S3 Oslo U. B. 295,4° p. 176
S4 Stockh. Vn 88 p. 58v
T1 Nks. 1670,4° p. 61
T2 Add. 247c,4° p. 209r
U Nid. 69,8° p. 380
V Ulld. 526,4° p. 90

302. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 139v. - Overskrift: Til Printz Friderich] E4F I1-2N O3P Ad Principem Fridericum E1-3 Til Hans Kongl. Høyhed Printz (Cron-Prindss S1) Friderich K1-2L S Til Arve Printzen Printz Friderich H3 Til Printzen H2O1U Til Cron-Printzen Printz Friderich D2 Magister Jacob Worms (÷ R) Supplication til Hans Kongl. Høyhed Printz Friderich J K3-4R Suppliqve (Supplication O2T V) til Printz Friderich D1I3M O2T V Suppliqve til Prindsen D3 Jacob Worms Suppliqve til Prins Friderich H1 Jacob Worms Supplication til Cron Pr: Friderich G1 J. Worms Suppliqve til Kronprindsen som siden var Frid. 4deG2 Hæ Fuere Wormii ad Regem literæ Supplices Seqvuntur ad Principem A2B C H4 Wormii Literæ Supplices ad Principem Fridericum A1 - Digtet : 1 Kongens] Konge M Hierte] ÷ M N V og] Og Indtil M N V og Landsens] o Hiertens P Landsens] Hiertens T * 2 Beed .. gunst] Bed Kongen af den Gunst M den] de A2N P T V hand J-M O1S 3 igien til] til min R Huus] Børn B C E G2V 4 schal] vil J K L P T megtig] Riige P Milde T Arm] Haand C E J N O3P-T bevare dig fra fald] A-E dig fri fra Stød og fald F-J Dig frie fra feil og fald K-R frie dig fra feil og fald S T dig fri fra fiend og fald U dig fri fra fiendens fald V 5 Lad] Leg T Læs B-O R S U V 6 Kongens hand] kongen hand C H2L-N U V kongen tør R S sit] A2-H2H2-U sin A1H3 vil bøye] B D G-O U V skal bøye E nedbøye A C F P R S T 7 sige .. igien] siger: hør, igien reiss Hiem J K igien] ÷ P Worm] Orm I 8 Bed .. Storm] ÷ B imod ald modgangs] mod Modgangs Blæst og G 9 Kong] Printz C Kong .. Fierde] Gud luche sielf sit Gierde V 10 vorde skal] dette er R S1-2 det er at S3-4 Sit] til U og M det L et S Mit .. Gierde] Omkring dig Naadigst Prints, Prindtz Friderich den fierde V 11 sette] A2-V holde A1 Omkring .. Friderich] Og ævigsigne vel V

512

36. Til Gyldenløve

Signaturfortegnelse:

A1 Oslo U. B. 215,2° p. 118
A2 Gks. 2404,4° p. 57
A3 Add. 248,4° p. 23
A4 Nks. 4493,4° p. 24
B Nord. 1170 p. 92
C Lejlighedsdigtning p. 239v
D1 Nks. 355,2°, III p. 121
D2 Add. 113,8° p. 128
E Berg. Mu. 84,8° p. 76
F1 Add. 167,2° p. 853
F2 Oslo 624,4° p. 136
G1 Gks. 2403,4° p. 304
G2 Add. 160,2° p. 183
G3 Add. 484,4° p. 308
G4 Oslo U. B. 260,4° p. 242
H Nks. 405,2° p. 515
I1 Oslo U. B. 611,4° p. 435
I2 Nks. 999,8° p. 192
I3 Nks. 829,4° p. 85r
I4 Århus 331,4° p. 229
I5 Hertel, II p. 624
I6 Ulld. 528,4° p. 146
J Ulld. 447,4° p. 387
K Coll 538,4°, I p. 227
L Thott 1975,4° p. 107
M1 Add. 247c,4° p. 205r
M2 Nks. 1670,2° p. 66
N1 Nks. 819b,4° p. 311
N2 Thott 1527,4° p. 181
N3 Nks. 818b,4° p. 165
O1 Nks. 868g,4°, II p. 59
O2 Berg. Mu. 397,4° p. 181
O3 Oslo U. B. 295,4° p. 183
O4 Stockh. Vn 88 p. 60v
P Thott 1529,4°, IX p. 44
R Thott 1528,4° p. 29
S Nid. 549,8° p. 112
T1 Thott 742,2° p. 139v
T2 Nid. 308,4° p. 11v
U1 Add. 249,4° p. 140
U2 Kall 395,4° p. 118
V1 Add. 483,4° p. 127
V2 Coll. 516,4° p. 227

303. Tekstgrundlag: Oslo U. B. 215,2°, p. 118. - Overskrift: Til Gyldenløve] B D2I1-4,6R Hans Høy Excellence Gyldenløve A1K U2 Dend Første Supplication till Hans Høye Excellentz Gyldenløv T Mag. Jacobs (Jacobi A3-4) Supplication Til Hans Høye Excellence Gyldenløve A2-4 Mag. Jacob Worms Supplication til Hands Høy Excellence Gyldenlew, efter at Hand, 513 udenlands fra, var hiemkommen M Supplication (÷ U1) Til Hans Høye Excellence Gyldenløve S U1 Supplication (Suppliqve F2H V) til Gyldenløv E F2H L P V J. Worms Suppliqve til Gyldenløve N Een Ditto (anden O4) Til Hans Excellence Hr. Gylden-Løve O2-4 Ditto (Et andet D1) til Gyldenløv D1G4 Ad Uldaricum Fridericum Gyldenlev G1-3 Bønskrift til Gyldenløve I5 Til samme Herre O1 Supplication C. - Digtet: 5-8] ÷ I6 5 Velkommen] Nu kommer B 6-9] ÷ F2 7 Huldtro] fuldtro R du Dyders] Du lig hans P 8 Aand] Siæl B 10 maa] lad L 12 til] i O2-4 mig] sig F G1 M R 13 toe] troe M jo N O Riime-Suck] Bønne-bref L Sucke riim D E tilsendet] hensendet I 14 saa Naadig] og naade F 16 Sted] Stand A2-4O S Stavn] havn I M218 Snerre] sterke G suarig E Snare B C D2F2I1-3,6K M N P R T U Garn] gang P mig .. har] og Jern ieg er G saasom har] Haver Hart V 19-28] ÷ P 19 og 20 ombyttet I1-520 hun] hand E gîr .. sit] giver nock et O sit] til A3-421-24] ÷ R S T 22 Her] Der F L O P 24 skal] hen P Sorgens] Sengens C * 28 sicker] vislig O2-4 naadig N ÷ O1 29 ad] om I 30 At .. ey] Hvi har ej lychen dig F At] Og N Mens L hun] dend F2G O

304. 31 og 32 ombyttet C 31 Far'] ferd A3B C G-I O2-4P synd F feil E 32 af] fra I Hald] pald A2-4C L M N T pol R sal E kald J 34 Endog] Endskiønt O2-4 saasom exploderit] Saadan Exponeret V 36 saa] ÷ A3-4 sig] mig T og] ÷ J min] og min J 38 Riime-straffe-skrift] A2-4-E F2-J L-T ringe straffeskrifft F1 ringe Straffe-Brev A1K U V Døden] dyden B-E H-J L M1N O1S T 41-72] ÷ N 41 hielp2] mig H 42 Raad .. gode] du nu gode G kloge] gode O S klaret M * 44-47] ÷ F2O S T U V 44 og 48 ombyttet D 45 har] var G H 45-48] ÷ I M246 Formørckels'] Formørket G H 47 her nu] nu og G H 48 og Roes] Deri At V 49-52] ÷ G4 K L M U V 51 tal2] dog F hos .. Bord] til kongen beed G1-355 Hustrue] Kone D 56 Klage-Graad] klag', af raab H Graad] raab G H 57-68] ÷ I657 trengsel] Længsel A2-4E G L M O R S T 61 og 62 ombyttet T 62 Lufft] Liv A2-4O nat S

305. 63 lover] loved E F2I1-5M O2-4P R vil] vild M 65 erstattet af 66, der erstattes således: Hielp i min store Nød, forskaf mig Kongens Naade J 67 Huus og kald] kald og huus B-V

37. Graad og Glæde

Signaturfortegnelse:

514
A1 Nks. 405,2° p. 533
A2 Add. 249,4° p. 345
B Gks. 2404,4° p. 314
C1 Oslo U. B. 215,2° p. 155
C2 Ulld. 447,4° p. 361
D Nord. 1170 p. 85
E Nid. 309,4° p. 49
F RiA. (I) p. 98
G1 Nks. 355,2°, III p. 118
G2 Add. 113,8° p. 171
H1 Oslo U. B. 611,4° p. 424
H2 Nks. 999,8° p. 178
H3 Nks. 829,4° p. 78v
H4 Århus 331,4° p. 210
H5 Hertel, II p. 605
H6 Ulld. 528,4° p. 145

306. Tekstgrundlag: Nks. 405,2°, p. 533. - Overskrift: Graad .. Underdanighed] B C F H1-5 Graad og Glæde, offereret min Allernaadigste Arve-Konge, udj dybeste Underdanighed, dj. 9. Febr., A° 1681 G Supplication offereret Min allernaadigste Arve Konge Udi Dybeste Underdanighed dj. 9de Febr. 1681 H6 Graad og glæde offererit Min allernaadigste Arve Konge udj Dybeste Underdanighed D Jacob Worms (÷ E) Graad og Glæde offereret Hands Kongel. Majestet dj. 9. (5. E) Febr. Anno (÷ E) 1681 A E - Digtet: 1-40] ÷ H63 Fridrichs] B-H5 Friderichs A 12 Selv] Paa B-H514 freidig] frydig G H1-5 Fridig E * 16 Liusens] Lyckens E 18 Kund] kand H1-5 ikke] intet F 21-132] ÷ F 22 ved] en B blev daanet] henddaanet B 28 gaae] staae D

307. 30 Naades] B-E G-H5 Naadigst A 34 ned vil] B-E G-H5 vilde A 35 Taarer] Aarer G Taare B C H1-536 vogte] vogtede G 38 Mand] Stand B-D 39 borger-Flok] Borgerskab G * 43 er2] saa B F 47 Dend] De B C F H 49-132] ÷ G2 49-76] ÷ H650 maae] vel B 58 dend] dem C-E G1

308. 61 stedse] altid B 62 aldrig2] fra dig D 63 Fiende] Kongis B 64 der] det C G165 Æblet] landet E 66 og] B-E G1H1-5 af A 70 saa] staae G1 74 maa] bort C Skum] Skam B C D G1 henraande] henrønder C slaaes synder H1-577 os] mig D 78 Dit2] det C Os] mig D 86 til] paa G1 uden fore] nedenfore B C2D E G1H1-3,687 hun2] og H 89-132] ÷ E 90 Nu Hun] Hun nu C

309. 95 Vredes] C1D G1H1-5 Vredens B C2H6 Vrede A 97-100] ÷ H699 Leske] ægte H1-5100 Børn] Barn C1H1-5102 paa] jo H4-5 jo] heel H4-5103 Øye] øre H Hierte] Suk og H4-5104 Os] og H 105 slet] selv H 106 aldrig2] saa os D 110 Dig] sig G1 Kiæde] kiæder H 113-116] ÷ H6114 Blomster] Naade D bære] bære gode G1 og .. fleere] og Det med Frugter ziire H4-5115 min] B C D G1H1-5 en A 117 Børn] Barn C1H 118 for] til B C D G1H 121-124] ÷ H6121 Dend] Din H4-5122 da] du B Os] mig H1-5

310 125 end] slet B C D G1 vel H

515

38. Dend Dyrebareste Diamant

Signaturfortegnelse:

A Add. 167,2° p. 200
B1 Oslo U. B. 215,2° p. 109
B2 Kall 395,4° p. 198
B3 Ulld. 447,4° p. 376
B4 Gks. 2404,4° p. 87
C1 Add. 248,4° p. 432
C2 Nks. 4493,4° p. 71
D Add. 249,4° p. 293
E Thott 1529,4°, IX p. 56
F1 Thott 1523,4° p. 660
F2 Thott 1528,4° p. 92
F3 Nid. 309,4° p. 328
G1 Gks. 2403,4° p. 215
G2 Add. 160,2° p. 170
G3 Add. 484,4° p. 291
H1 Nks. 405,2° p. 390
H2 Add. 247c,4° p. 134v

311. Tekstgrundlag: Add. 167,2°, p. 200. - Overskrift: 7 Konge] B-H ÷ A 10-13 af .. Worm] ÷ B1F2-3anbringes efter lin. 15i B 2-3C E F1G H2 11 Kongelige] ÷ F112 Allerunderdanigste og tro] ÷ F114 Siunges som] melodie E under den Melodie G 14-15 Hiertelig .. etc.] Jeg raaber fast O herre etc. eller som Hiertelig mig (ieg B4) nu længes B3-4D F3G2-3 Jeg raaber fast O Herre. Af dybeste Nød etc. eller Hierteligen mig nu lenges etc. B G1 Jeg raaber fast O Herre af Dybeste nød etc. Eller som Hiertelig ieg nu lenges efter en salig ende etc. C Jeg raaber fast o Herre etc. E F1-215 etc.] effter en salig Ende B2Efter 15 føjes til: Castellet dj. 12 Janv. A° 1681 E Castellet dj. 11. Februarii An. 1681 F - Digtet: 11 glædis] Naadens G Vælde] naade E F 16 Det] De E F Dem G 18 svigelig] visselig D 25 sig] dig B Hand .. lystig] Giør ham o Herre lystig G H 28 aldrig] icke G2-3

312. 31 Du .. gived] O! store Gud ham give G 33 Begiære] Regiere B4C D Livet] live G 36 Hvad de udsagde] at de udsiger G H de] F G H du A-E 38 Gud] Dig F G 43 Din Naadig Haand ham] G Du naadig haand ham H Lad Herrens haand ham E Lad Herren hannem F1 Lad Herrerne ham F2-3 Lad Herrens Aand ham A-D 45 Velsignet .. Fylde] Med jdel frugt ham fylde G H 46 Kom .. gud] Gud kongen kom G H Gud kongen og F 54 vorde] være H hannem] kongen E F G 58 blive] bliv af B3-4

313. 64 Syn oppaa] øye paa E F G 77 naadens gylden] Gylden Naade G Kiæde] klæde E G H2 * 85 Føders] Fødder F 86 himmel-høye] himmel-søde E

314 97 de] dend F 98 Som] Der G 102 din] ÷ C 108 Mod] Hos G1 115 Folcket slet] Folke slegt B2,4C1F H2 Folcke slet C2 folk dem slet G 516 116 Du] Med G 121 tæncke] tenkte D F G 122 dig] mig E 123 J] Dit B3 Hiert] B D G H Hierte A C E F forkræncke] forkrenckte D F G 124 Edder] deris E

315. 132 vredens] verdens B2F2-3G1138 need i] udj B3-4

39. Stormæctigste Høystbaarne Monarch

316. Tekstgrundlag: Originalen i Rigsarkivet (Procesakterne).

40. Til Dronningen

Signaturfortegnelse:

517
A1 Add. 113,8° p. 169
A2 Nks. 405,2° p. 513
B Nks. 355,2°, II p. 236
C Nord. 1170 p. 102
D Berg. Mu. 84,8° p. 72
E Thott 1528,4° p. 21
F Thott 1529,4°, IX p. 48
G1 Gks. 2404,4° p. 50
G2 Oslo U. B. 215,2° p. 115
H1 Add. 248,4° p. 18
H2 Nks. 4493,4° p. 19

Ia

I1 Add. 249,4° p. 135
I2 Kall 395,4° p. 113

Ib

I3 Add. 483,4° p. 114
I4 Coll. 516,4° p. 144
J Coll. 538,4°, I p. 223
K Gks. 2408,4° p. 222
L Thott 742,2° p. 139r
M1 Nid. 308,4° p. 12v
M2 Add. 247c,4° p. 207r
M3 Nks. 1670,2° p. 61
N Thott 1523,4° p. 666
O1 Gks. 2403,4° p. 310
O2 Add. 160,2° p. 188
O3 Add. 484,4° p. 314
O4 Oslo U. B. 260,4° p. 235
P Nks. 868g,4°, II p. 51
R1 Berg. Mu. 397,4° p. 170
R2 Oslo U. B. 295,4° p. 173
R3 Stockh. Vn 88 p. 58r
S Nks. 405,2° p. 172
T Add. 258b,4° p. 16
U1 Nks. 819b,4° p. 63
U2 Thott 1527,4° p. 171
U3 Nks. 818b,4° p. 158
V1 Ulld. 447,4° p. 384
V2 Oslo U. B. 624,4° p. 133
X1 Oslo U. B. 611,4° p. 430
X2 Nks. 999,8° p. 186
X3 Nks. 829,4° p. 82v
X4 Ulld. 528,4° p. 152
X5 Århus 331,4° p. 222
X6 Hertel, II p. 620

318. Tekstgrundlag: Add. 113,8°, p. 169 ff. - Overskrift: Til Dronningen A1 E N X1-5 Ejusdem til Dronningen B Til hendes Majestæt Dronnningen G2 H Ia J K T X6 Til Dronningen (Dronning O4) Charlotta Amalia M1O4 Til Hendes Kongl. Majestet Dronning Charlotta Amalia P Til Hendes Mayestet Dronningen Charlotta Amalia S Stormegtigste, Høibaarne førstinde Allernaadigste Arvedronning Charl: Amal: F Til Dronningen. Stormegtigste Høybaarne Allernaadigste Dronning Charlotta Amalia L Ad Reginam Charlottam Amaliam O1-3 Een (R) Suppliqve til Dronningen Ib R V2 J. Worms Suppliqve til Hendis Majest. Dronningen A2 Mag. Jacob Worms Suppliqve til Dronningen M2-3 Worms (÷ C U3V1) Suppliqve til Dronning Charlotta Amalia C U V1 Supplication til Dronningen Charlotta Amalia D En anden Til Hendes Dronninglig Majestet G1 - Digtet: 2 Omskiøndt] Endskiønt U Lycke sang] Sørge riim C lyder] Synger U * sørge-] B-E H-K M2-3N O1-3P R1S-V Sorge- F G1Ib L M1O4 sorgens A G2R2-33 sorgens] Sørge P R * Tact] dragt V 4 min Ruin] mine Rum H miine Riim X Ruin] riim G1N * dog] och D nu] Du P kun M3 O R S T U1-25-6 ombyttet med 7-8 F 5 maa mig kaste] mig nedkaster B mig] dog X1-4 nu K ÷ T kaste] nedkaste T 6 du] nu U kun O1-3 med Ib een] din M2-3 af Naadens] din Naades Ib Naadens] himlens X 7 er indlugt] sidder knydt B indlugt] indknøt C-F L O1P U1,3 indkast M2-3 * 9 din Himmel-milde] B-V du milde Himmel X din milde Himmel A 11-14] ÷ M 10 velfærds] Velstands P-T 11 vagt] magt B-D F-H I1J-L P-X kand] kund' L 12 dog] io A2B-F G2H-L N-S U-X saa T spurdte] spørger B E Ib N O R V1 X5-613 Og] Ak I J K Steds] Stads E R Slots D ÷ N 14 til trøst] din røst R 15 Danner-] denne K Dronning er saa] Dronningen er V 16 vold] vand L hafde] haver O P 17-20 ombyttet med 21-24 U V117-20] ÷ K X417 krafftis] Kirkes I * 18 aandsens] Naadens P R ild] krafft V 19 Du] Det V ved kiærlighedens] af Naadens kierlig Ib 20 Med .. seer] Ach! hiertens trøst at see U vi] ieg D E O ansigt] Hierte Ib 22 ey] i J ey det] dette C slet] ei C Muld] grund M 23-26] ÷ V1 23 skade] morder C 25 Demante] Demanter E diamantes J * 26 bordyret] A2-H I1J K M1N O1P-T V X1-5 og Naadens M2-3 * bardyret A127-40] ÷ T 27 Jeg] da K tæncker] tengte L M ieg .. var] saa var jeg snart N O da var jeg snart D-F Ib R U ieg snart var da P * 28 var .. nedskut] ved U-lyckens Piil var skudt G-K var ved lychens pile skudt F * 29 liuse] M1-3N O V1 Lives B lius 518 og A C-L M2P-U V2X 32 Dend] Dem A2D E G-K M R3S U V2 Det B C V1 X4 Sand] Aand O2-4

319. 33 Tiener] Mand hand M2-334 til] din Ia 35 Præsters] Præstens D G-L N P R U V1X4-6 Præste S 36 Præst] Knegt P R nu] da B 37 For .. ieg] For Alt Jeg beder Dig F-I 39 langt dyrer] meer dyrbar B dyrer] dyrbar F 40 frihed naadigst] friheds Naade P R

41. Til Gyldenløve

Signaturfortegnelse:

519
A Rostg. 237,4° p. 106v
B Thott 1523,4° p. 684
C Ulld. 526,4° p. 95
D1 Thott 744,2° p. 146r
D2 Thott 742,2° p. 140v
D3 Nid. 308,4° p. 14r
E Gks. 2403,4° p. 312
F1 Add. 160,2° p. 190
F2 Add. 484,4° p. 316
F3 Oslo U. B. 260,4° p. 246
G1 Nks. 868g,4°, II p. 62
G2 Berg. Mu. 397,4° p. 186
G3 Oslo U. B. 295,4° p. 188
G4 Stockh. Vn 88 p. 61v
G5 Nks. 405,2° p. 509

Ha

H1 Nord. 1170 p. 91
H2 Oslo U. B. 611,4° p. 436
H3 Nks. 999,8° p. 195
H4 Nks. 829,4° p. 86v

Hb

H5 Add. 113,8° p. 160
H6 Coll. 516,4° p. 315

Hc

H7 Add. 167,2° p. 861
H8 Coll. 538,4°, I p. 228
I1 Nks. 819b,4° p. 67
I2 Thott 1527,4° p. 174
I3 Nks. 818b,4° p. 161
J Ulld. 528,4° p. 156
K1 Berg. Mu. 84,8° p. 79
K2 Thott 1528,4° p. 33
L Thott 1529,4°, IX p. 40
M1 Nks. 819c,4° p. 33
M2 Nks. 1670,2° p. 64
M3 Add. 247c,4° p. 210v
N K. Brahe D II, 239 p. 4
O1 Oslo U. B. 215,2° p. 120
O2 Kall 395,4° p. 146
O3 Add. 249,4° p. 173
P1 Nid. 309,4° p. 278
P2 Gks. 2404,4° p. 70
P3 Add. 248,4° p. 32
P4 Nks. 4493,4° p. 33
P5 Nks. 2817,4° p. 138
P6 Thott 1975,4° p. 119
R Nks. 355,2°, II p. 235
S Nid. 549,8° p. 117
T1 Ulld. 447,4° p. 397
T2 Oslo U. B. 611,4° p. 414
T3 Nks. 999,8° p. 164
T4 Nks. 829,4° p. 72r
T5 Århus 331,4° p. 188
T6 Hertel, II p. 494
U Oslo U. B. 624,4° p. 139

320. Tekstgrundlag: Rostg. 237,4°, p. 106r. - Overskrift: Til Gyldenløve H2-6J K2P5-6T2-4 Ejusdem til Gyldenløv R Til Hands Excellence Gyldenløv I1-2O1 Til Hans H. Excellentz Gyldenlev B Til Hans Høyb: Exell. Hr. Güldenlöüe N P2-4 Til Hands Høye Excellence Gyldenløve G5H1,7,8L M1,3O2,3S Den anden Supplication til Hans Høye Excellen. Gyldenløve D3 Mag. Jacob Worms (÷D2) Anden Supplique till Güldenlev D1-2 3. Supplicatz til Gyldenløve A Supplicatz (Supplique M2) Til hans Høye Excellents Hr (÷ M2) Gyldenløf K1M2 Supplication til Gyldenløve C Worms Supplique til Hs Excellence Gyldenløv I3 Jacob Worms Supplication til Gyldenløve T5 En anden Suppliqve til Gyldenløf U J. Worms Supplique i Fængselet til Kongens Søn Gyldenløve T6 Ad Uldericum Fridericum Gyldenlev E F1-2 Endnu til samme Herre G1 Een Ditto Til Hans Excellence Hr. Gylden-Løve G2-4 Ditto til Gyldenløv F3T1 ingen titel P1 - Digtet: 1 Højbaarne] B-U Højtbaarne A 2 bjerge] Triner M2-3 trine M13 saa] nu Hc I fra] paa U 4 Paa .. til] Med døden truis ieg Ved U 5-8 ombyttet med 9-12 D 6 frels] frie S 7 nu er tildømt] nu til er dømt S 8 maatte] torde I 9-10] ÷ J 9 søde] hierte D2-3 11 tal2] dog U hoos] veed I3M2-312 jo] saa E F G1-4 hører] B-U ynder A 13-40] ÷ H2 13 fromme] søde K L naadens] Nordens Hc * 14 Og .. see] For mine sukke see need T see] og see N til] ÷ L -død] -døde L 15 varter] raaber T * ved] for E Hc paa S hos T U hos] for H-K 16 os] mig L Naades] Nordens Hc * 18 er .. baade] er min Velfært, og min baade R 19-20 mangler, erstattet af 11-12 J 19 dend] en D1F G1,5H3-7K1M N S T5-6U tjener] triner O 20 For .. mood] Herr Gyldenløv imod H For alle Gyldenløv K mood] mild B elsker Kongen] kongen elsker F 22 slet] B D-J K2-U ret K1 plat C selv A 24 dødsens] Vredens U * blusse] blæse B blæse/ blusse D1 * 25 trods] om H I taler] tør tal(e) T 27 Giv .. fred] Giv mig mit liv, mit Gods, giv ære, giv mig fred T1-4 og giv] liv og E M2-3 giv mig T 29-30] ÷ J 29-40] ÷ S 29 ære] fare R fred] got D1-2G1-4H-K M N T5-6 kald D3 * 30 Du .. op] Du kand(st) mig drage op D2-3E H I K L N R Du kand(st) mig drage ud D1F G Du kand vel drage mig op M ulykkes] ulykkens D2-3F-H I K L M2-3N-P T U fælde] Helde G2-4M2-3P3T1-4

321. 31 frelse] hielpe H632 som en martyr] sandheds Martyr F-O Jesu Tiener P-U Sandheds Martyr > m. sa. hd. Jesu Tiener T5 mig] ieg L døden] 520 Sværdet F G1,5H-J L-N T5-633 landsens] Naad(s)ens H-J T5-634 øjne] spiire O2 spiir dog C O3 ydmygst i] i ydmygst B-H I1-2 J K1M N O2-3P2-6 R T U * 37 at] end E K at du vilt] du mig vil T du vilt mig F G 38 Gid himlens kraftig aand] E F Gid Himmlens Kraftighed D G-N T5-6 Guds himmelkraftig Aand A-C O P R Guds himmel kraftelig U Guds hvile-kraftig Aand T1-4 Gid Himlens Krafftighed > m. sa. h. Gid Himlens krafftig Aand T539-40] ÷ men erstattet af 31-32 J 40 min] og H6 o] Herr D G-I K M1-2 P1T5-6 Gyldenlev, forbliv] Gyldenløve bliv E F

42. Til Doctor Thomas Kingo

Signaturfortegnelse:

A Thott 1525,4° p. 26
B Thott 746,2° p. 94r
C K. Brahe D II, 239 p. 5

322. Tekstgrundlag: Thott 1525,4°,p. 26. - Overskrift mangler i C 2 Hierte-] Siælle- C 4 fradømbt] C fordømt A B børn] brød C 8 nedtraad] B C er traad A 11 affældet] og falden C 14 u-vens] Utroes B Smedde-] skielde C 22 Stem .. Harpe] Stem dine ord som paa prophetens Harpe C 27 Jachin] Jachim C Joachin B Boas] Bas B

43. Til Frue Sidsel Grubbe

Signaturfortegnelse:

521
A1 Gks. 2404,4° p. 63
A2 Add. 248,4° p. 27
A3 Nks. 4493,4° p. 28
B Coll. 538,4°, I p. 230
C Oslo U. B. 215,2° p. 122
D Kall 395,4° p. 123
E Gks. 2408,4° p. 225
F Add. 249,4° p. 145
G1 Add. 483,4° p. 117
G2 Coll. 516,4° p. 203
H Berg. Mu. 84,8° p. 81
I1 Thott 1523,4° p. 663
I2 Thott 1528,4° p. 23
J1 Nord. 1170 p. 51
J2 Thott 1529,4°, IX p. 104
K Ulld. 447,4° p. 402
L1 Add. 113,8° p. 167
L2 Nks. 355,2°, III p. 122
M1 Nks. 405,2° p. 510
M2 Nid. 549,8° p. 115
N1 Add. 160,2° p. 196
N2 Add. 484,4° p. 323
N3 Oslo U. B. 260,4° p. 252
O Nks. 868g,4°, II p. 67
P1 Berg. Mu. 397,4° p. 191
P2 Oslo U. B. 295,4° p. 193
P3 Stockh. Vn 88 p. 62v

324. Tekstgrundlag: Gks. 2404,4°, p. 63 ff. - Overskrift: Til Frue Sidsel Grubbe A-G1M N Suppliqve til Frue Sidsel (Cicilie L1) Grubbe G2J2L1 Een Suppliqve Til Frue Grubbe P1 Mag. Jacob Worms (Ejusdem L2) Suppliqve Til Frue Cicilie Grubbe L2O Ædle og Velbaarne hiertens fromme frue, Frue Zitzelle grubbe, min gunstig Patron H Edle og Velbaarne Hiertens fromme Frue (Hierte Frue K), Frue (÷ J1K) Sidzel Grubbe min gunstige Patron (Patronesse K) og megtig (megtigste J1) Beforderske (Befordrer K) I J1K. P2-3begynder med vers 26 og er skrevet i umiddelbar forlængelse af digtet til grevinde Moth, derfor ingen overskrift. - Digtet: 1 Høybaarne] Velbaarne B-G K N 3 For .. Aand] Fra dend Betrengte, men er Dreven af Guds Aand G den] din E hielp] Siæl K L du .. Aand] ÷ I1 du .. Guds] du vist ved Herrens N O P1 du vist ud af] du du vist af A2-3-C E I2L M som du vist af J2 du nu vist af F du da vist af J1K 4 mig] H-K N-P1 nu M1 du A-F M2 * 6 For .. er] Fordj du villig er M P1 For] End G mod] for E 7 nedfalder] A2-P1 nedfalde A1 dig] Du K dig til] for din P1 * 8 hver .. goed] er meere end som god E Sørge] ængsted N 9 at bøye] nedbøje J1M O P110 de] den K tarv] Nød C-G et mildt] Mildheds N O 14 naade] Naadig I 16 Nu] Men D at] da G har .. os] Os stikker G 18 krafftig] kraftes J hielp og trøst] trøst og hielp H os] och H I J1 gundst bedecher] Naade deckker K 20 Naadens] Verdens D Ærens H-K udvald] ære- O P123 ord og raad] Raad og Daad I raad] daad L 26 Tal .. os] Har talt for os saa got N O P 27 lyche] lych og J 28 vaanlig] venlig C 30 min] vor P 32 til] af K din] A2-3-F H-K M N P den G sin A1L O

325. 35 saa] som P Geislig verslig] Verdslig geistlig L Geist- og Verdslig M N O 36 Og] Ach! I 37 Bibel er] G H I J2K Bibel her J1 Bibelen A-F L-P 39 kald og ære-] Ære Kald og A2-3I2K M2 og ære-] til ære, P ære och H 40 priisse] ære E 41 krafftig] hastig D G fromme] frue H J K 44 af] fra M O P 45 ugger] Dage K 49 raabe] bede P sin] der P 50 lenger] meere E 51 milde Siæl] naadig mund I god] nu G 53 hav] schaf H 54 trofast] fromme E 55 alt] at C D F J1 af P iche] Dig ey G-I M-P 56 aabner .. dør] aabne vil for os sin Naades (Naade M)-Dør M O P 57 Far .. vel] Far vel, far ævig vel M N O P 59 ham] mig J - Underskrift: Hendes 522 Høybaarne Fromheds Underdanigste tiener og forbeder hos Gud. J. Worm. J1 Af Hendes Høybaarne Fromheds Underdanigste Tienere og troe Forbedere Jac. Worm K

44. Min Allernaadigste Arfve Herres og Konges Evangeliske Paaske Tancker

Signaturfortegnelse:

A Thott 742,2° p. 138r
B Ulld. 447,4° p. 370
C1 Add. 167,2° p.864
C2 Coll. 538,4°, I p. 220
C3 Kall 395,4° p. 108

Da

D1 Oslo U.B. 611,4° p. 429
D2 Nks. 999,8° p. 184
D3 Nks. 829,4° p. 81r

Db

D4 Århus 331,4° p. 219
D5 Hertel, II p. 146

Ea

E1 Nid. 308,4° p. 45v
E2 Add. 284,4° p. 173

Eb

E3 Add. 247c,4° p. 214v
E4 Nks. 1670,2° p. 69
F Nks. 355,2°, III p. 119
G Nord. 1170 p. 99
H1 Gks. 2405,4° p. 47
H2 Add. 249,4° p. 75
H3 Oslo U. B. 260,4° p. 228

Ia

I1 Thott 1529,4°, IX p. 46
I2 Thott 1523,4° p. 688

Ib

I3 Gks. 2408,4° p. 206

Ic

I4 Add. 160,2° p. 168
I5 Add. 484,4° p. 288
J1 Gks. 2404,4° p. 119
J2 Add. 248,4° p. 86
J3 Nks. 4493,4° p. 103
J4 Oslo U. B. 215,2° p. 110
K Berg. Mu. 84,8° p. 63

326. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 138r. - Overskrift: Min .. Konges] Kong Christian den Femtes H3 ÷ D5 Arfve] ÷ H1 I3-5 Arfve .. Konges] Arve-Konges og Herres C F Herres og Konges] Konges og Herres J4 Konges og Herres, K. Christian den Femtes H1 Konges] Arve Konges I3-5 Jesu] Christi G Min .. Discipler] Endnu leverede J. Worm efterskrevne Paaske-Tancker Eb Titel mangler i I2- Digtet: 1 Sød] død C 2 dend] dem Ib gaar til] giør stoer B til] i Ic 3 døden] Sorgen Ib Døde B undertraad] overtraad F 4 Af] Fra Ib 5 en1] nu C1 I J K 6 ham min] B C D F G I J K hannem min H1 hannem A E H2-3 fast i] udj J need i D 7 Og] At Ic at] og E Ib Af F 8 kand] maa Ib skal Db Eb 9 Jordiske] Jødische H3 I-K Jordiske .. er] jordisk Sathan og dend Diævel er D forgangen] fremgangen Ib for Haanden B 10 fangen] bunden B 11 At] Og C 12 freds] Fred 523 I Kongen .. maa] Kongens minde naae Eb 14 Jesu] Christi D J Agter] lader E atter F icke] ingen G H I 15 Alöe] og Aloer C 16 anstod dennem] Dennem anstod Db 17 Fengsle] Fengsels E3-4H2-3I3-5J4K fengsel I1 Fengslets Db fængsled Da H118 dend] din I 19 er .. Alöe] min Mildhed, min Aloe F min] med C Mildhed] Mildheds C3Da E1,3,420 forkrammet] forklemte H1-2 beklemte H3 * 22 paa] for I-K min] om E 23 Jeg .. steen] Jeg tage vil den steen Eb forkrammet] forklemte H I J1-3K bedrøved Eb * 24 fengsel] Sorgen I 25 høire] hiørne K 26 Bær] Bar F Lod] lar J1-327 Nyss] vist G * Seyer] Store Db 28 dødens] E3-4F-H Helveds E2I-K Fredsens A-D E1 fengsel] D E2-4H fengsle A-C E1F G I-K slet] Slot I-K Steen F Christum] Jesum D *

327. 29 Danner Kongen] Danmarcks Konge G Kongen] konge B C Da E2F-H I1K konning J naadens] Naades J2-430 flyend] flyvend H Ib fluend IaJ2-3K flued B G fulde C truet D Lod] løb C D F lob G post H3I2-5J K fart I1 Bud E2H2 gengel] hengel H * 32 ej skal saa] skal ikke E schall dog ey I1,3J K * ej nu skal B C1-2D F nu ey skal C3G * 33 dend] dig Ib 34 rock] kiol Ic Roes J1-3 bær] bar B Ia J 35 og] oss D I2-5 J K 37 Frihed, Klæder] Klæder, Frihed H Klæder] ære C * dend] dig Ib 38 dend] dig Ib 38 Levi] Client E Veli Da Levi Søn] ængsted Siæl K til] paa Eb 39 leeder] lider J med] D1-4E2G I1,3-5J K ved A-C D5E1,3-4 F I240 Og] At K med] ved B-G I2-5J K 41 hører] hørde E er Englens] en Engels E 42 atter Lever] effterlever D 44 skam] Kug'l H 45 saa] da