Worm, Jacob . - [1968]

3. Nogle Cardinalers Forslag

Signaturfortegnelse:

A1 Nid. 3094° p. 101
A2 Nks. 405,2° p. 225
A3 Add. 249,4° p. 350
B Gks. 2403,4° p. 223
C1 Add. 160,2° p. 152
C2 Add. 484,4° p. 259
D Thott 1528,4° p. 224
E1 Gks. 2409,4° p. 331
E2 Gks. 2406,4° p. 1024
E3 Thott 1524,4° p. 299
E4 Thott 1523,4° p. 310
F Thott 744,2° p. 160r
G Rostg. 259,4° p. 9
H1 RiA. løst ark
H2 Hertel, I p. 13

9.Tekstgrundlag: Nid. 309,4°, p. 101 ff. - Overskrift: 1 Nogle] Concilium Cardinalium Quorundam de piscatura Cetorum in mari insveto inter Herculeas columnas. Nogle G J:W: Vers om Doctor Kingos Andet Giftermaal da Han tog en gamel riig Enke kone; De Piscatura Cetorum in mare insveto inter Herculeas Columnas. Nogle H1 J. Worm de Piscatura Cetorum Eller Satire over Doct: Biskop Kingos 2det Giftermaal, da han 447 tog en gammel riig Kone til Frue H24 reformadtz] Reformation G H2 Reformationen E2-4 5 den] B-H ÷ A interdict] interdicto D E8 Huallfische-dræt] F G H Hval-Fisken D hualfiskendet E1-2 Hvalfiskschindet E3-4 helle-fische-dræt A B C 10 columnas] Columnas. Bryllups Vers H2 columnas Montesque alabastri-ti-des F columnas det er Jacobi Wormii æredigt, ofver dend ny-creerede Bisp Dn: D. Thomas Kingo, Til Otthense udj Fyen A B C - Digtet: 3 Hand .. gad] Hand ikke Vilde plaske kaad C Vild iche meere plasche gaa E Hand gad ey mere plaske vaad H 6 est] var E7 Strand-Ørnen] Strandormen D E9 hvister] hvæser D F G presser E * 10 spreller] spiller D E1 11 Bespruder] Bespuder D E1 Bespeider E2-412 skreller] skielder GH schraller E15 ræt] D-H nu A-C18 kure] Knurre D H murre F20 trylle] tylde D tilde E1 hilde E2-4 trygle H

10. 23 Muusen] muren G25 Med] Ved F H26 med] ved E F27 Konst] gunst E og Cuur] af kuur E28 Forskrecke] Afskrække D E31 seyler jo paa] gaar jo med paa D seigl Joe med paa E1 jo] med E35 kiøb-Mandskab og] Kiøbmandskabets GH39 jo] vel D E jo miin pibe] gierne Piiben F41-42 anbragt ml. 44 og45H42 fattig] stakkels D-H42 peldtz] pilt E43 kasse-bold] Udg. Kaste-bold E-H Rasse-bold A-D45 Floeden] Farten D E48 kycker] Kiekker D E1,2,4F kieck er E3GH trefven] drefven E-H49 ruschen-snuschen smule] Udg. snuschen] smisken GH smusken A-F smule] smiile A-H50 aldt] nu D E51 Ham] Hand GH54 Til .. pricke] Saa nær til punct og prikke D E55 til] i D-F hanss] sin F56 Ham] Hand F H

11. 58 hal] E-G hald D holdt A-C H vor] D-H miin A-C59 min] D-G mig A-C Dulle] Ducke F62 dyre] Due H Pelle] Smykke D63 en] hver D den F64 Miin .. Sckrelle] Min svage Alders Krykke D66og68ombyttet i D E72 ansigt] E-H Pande D hierte A-C75 Slich] flich E Schick F76 om keye] E1,2,4H om kreye E3G om Leye F og Keie D omfeye A-C77 kluch j] hønse E F dybe G H heese D78 Og] O D-G og] O D E Woch] vee D E80 buch] puk D E181 sidt] snot E viit F før] for E82 Lage-] lange F86 blye] siug D E søgn G H Summ F var Hand] hand var E4F87 sat] faaed E

12. 91 den] hand E-H92 Opløber] oplabes F opløbet D heede] Hunde F * 97 Kingos] Thomas F98 Paa] Ved D-H tvinne] fliine D *100 blide] Milde D E103 Og] Med D E G H104 Admiral] vimpeler F beklæde] betræde E106 troiss] Lyst F107 Om hand med] Hand da med E108 flinch] flux E flyx D funck' G H1109 og eengang] eengang og E F Giede] Peder F111 grafve] lave D E113 At] D Mens E Mon A-C F-H116 Siin .. svinge] Endda sin Fane svinge D-H118 Kingo] Hannem F119 ham i] i sin F arm] barm E H123 Kingos] saadan F lych'] Lyst D-H124 gafn] Lyst D E bær leede] D-F begrede G berede A-C H44813.125 Men] Min G H Kingo] K. kun F126 dog] dig A2-3 Jer G127 venlig] vanlig A2-3 Gunstig D128 vind] mood D E luft F129 J Straxen] Jmedens F strengt] sterkt D131 maa] skal D E133] ÷ D Hatten af] Hatten af etc. etc. A B F-H134-136 Om .. feyle] C E ÷ A B D F-H139 Træer] Traar F H Traad D * Gibbert] Gilbert G H Gilibert F Gillebert D nu] ÷ D H afsat] afsæt F Trær .. skoe] Om i end gaar med pyntet skoe E142 Neglicher og] Safran og med D-H145-440] ÷ E2-4 146 Med] J D E1G H og] og i D E1 Roser] A2,3B-D E1F-H Rosse A1 147 arme dreng] grine dreng B C148 Pøel] Flod F Mosse] Moser C D E1 F-H149-440] ÷ E1149 tet] tit F H151 nibe] knibe A2-3 H nabbe D F vredt] frit H ret F157 tør] faar F for D H bøffels] Bever D F Hatt] A2-3D F G pach A1B C H

14. 160 Da .. Nache] Da hviner hun om Nakke C Hint er da best om Nakke D Den tæker best om Nache F Mand tagr dend vel til tache G Vil falde paa hans Nakke H 162 Hiin] Du F 163 schader] hindrer D F G H 164 Det] Den D F G H 165 schær] skar B C 167 Hiin] hun A 2-3 af] med B C for D 168 sinchiss] svekkes B-D tilbage] tilbagen B C F 170 Og] Ved F 171 Samt] Og D F 172 Spidtze] hidsse D F 173 Dynch-erche] Dynkerker B C Dynkiercker F Dynkirke D * 176 Krage] Kaage F 177 valtret] A 2-3 B C H valted G veltet D vraltret A 1 Som .. frem] Som før de gaaer volterer frem F 179 Mimring dem] men Jeg dem F 180 stricke] sticke G H 181 Kingo] Macker F 183 Een .. Wen] et og andet Veijr D 186 altid] aldrig D F G H 187 Mamma-liucken] Mammelukkens H 1 189 da] og G H paa] en B C 190 Med] Blant D 191 slentre] slante H

15.200 vel] da D F G H203 Sig .. det] Bleffv redd for saadan F G H Sig Red for saadan D206 Fruer] D F Frue A-C G-H207 Beltet] belte GH208 Grue] gruer D F209 skulte] D F skiule A-C G-H210 for snive] D H aff Syfve F for siffve] A B C F G211 Røg] Graad D F212 gnafve] grave DH215 tøre staa] forrestaa D H førre staa G217 vel fuld] fuld feed D F * 223-248] ÷ H

16.235 gi diss bedre] DF giffviss bedre A-C G237 viss'] diss D F G Rade] magle A2-3 gade F238 blæst] bør F239 lenge] lange A2-3D F G244 gaar] naaer F G maa D dog] vel D F G251 Som .. om] Som der er skrefvet meget om D Som J der noget skriffver om F252 bud og bref] bref og bud G H Brev og Bullam D Breffv og Bull F tillafvet] tillave B C H anlavet F lavet D253 Nonne-Broe] Vaade broe D254 stafn] staf D256 her nu j] A2-3D F-H nu udi B C nu j A1257 indulgentze] Privilegi D258 schandtzer] skantze D G259 som] der D F H259-260] ÷ B C (C2har dog nederst på siden disse to vers i stedet: Kand Paven derfor blive vreed/At man târ Jomfru Krandser) 260 meere sandtzer] meer kand santze D44917.262 hvort] hvor A2-3C D F-H268 tillavet] C D F H tillafver A B G269 Fandtz] Svantz H1271 Kandz] D F fandtz A-C G-H282 hid] D F G H hand A-C285 Kierne] D F hierne A-C G-H 286 piæss] Piass A2-3 pis D Priis F288 piadder] D Jadder F Fadder B C H1 Pater H2 Fiadder A G 291 Frier-Lund] Fruer-lund D

18. 295 Nunnen] Bruden F Vennen D297 Haar] skiæg D G H299 Hand .. laar] Hand blues ey for Bejle leeg D Hand krymp'r sig ey for beyle-leeg G Han krymper ey sig (sig ey H2) for brude leeg (læg H2) H Hand sig i Beyler-Leg vel staar F302 det] dit D F304 rende] løbe D rulle F306 rippe] vippe C trippe D F308 ej schal] skal ey G H311 Forlindrer] Forvinder D F313 Saa .. gifv'] Saa J self giver G H316 Vel] Ret D F G H319 kilden knockel] kildre-knogler D kilden Kiortel G H Kildrend Knorbell F320 J .. dysse] J søden søfn at dysse G H J søde Søvn at dysse D F325 Opkling'] Udg. Opklinge A-H Messen] D H Mersit F Merssen A-C G326 Nunnen] Nonne GH mumle F * 327 Paters] Peters H1

19. 331 ey .. fejl] ey slet (slet ey H2) slaaer jer feyl G H336 ligge] legge D F H342 beylen] bejler D H beile F343 dog] da D G H344 kuldseyle] kuldseiler H346 bølger] bølgen C D G H348 ulf] Uld H kiemmiss] klemmes F351 fich J] J fick D F og .. liv] D F G H i Bryst og Liv C j lyst og liv A B352 Hors] H huus D Hans A-C F G benckes] F G H brekkes D lenckiss A-C361 oorss] bords H362-363] ÷ H

20. 364 Og holder] Beholder F - Corollaria] Corollaria til Hans 2det Giftermaal H2 Her faa (fejl for: paa) følger i samme Vers Corolarie-Additamente vide Paa et stykke Papir pag: 6 H1366-396 ikke strofedelt i G H366-396] ÷ D - Digtet: 367 springske] springe F Spanske H371 tafft] tabt GH373 til] i F374 Svaber] Svatzer H375 spidtze] vinde C H376 Men .. taber] De Vind i Skyer taber F386 ad] F-H af A-C388 Ført] Staaed F

21.394 Ham] C F Hand A B G H -Efterskriften: Cum .. Piscatoris anbragt efter440H Over397: Additamenta H1 Corollaria 2. Jmod Kingo. Additamenta H2 Corollarium D397-440] ÷ F G398 kloe] kløer D399 sammenkuer] sammenknuer H2401 Brumle biørne, tude ørne] Udg. Brumler Biørne! tuder ørne! D H Brumler ørne, tuder biørne A-C403 Sange] Siunger D405 Rangle] H Range A-D schiærer] Stærer D406 kyser .. krog] Skrækker Drengen op i krog H Skrækker op i Ave Krog D408 tette] lette A2-3

22. 410 Springe] Spille B C411 Bencke] bekke D H vifven] Riven H414 Spagger] Spæger H Vamse] Vamte D417 Liire] D Luure A-C H418 dog] dig A2-3 tolde] toldes H419-420] ÷ D419 Huuse] Udg. Knuble A C H Knuble] Udg. Huule A-C H420 dog] dig H423 Tinte-] Tinter D Tungen] Tunger D Rencke] Rynke D H425 Stiime-kocken] Stiime Klokken D priime-klocken] pine Kokken D426 til] paa D H bed] D H450 bred A-C427 Scholde-] Skalde- H Aske- D 429 Erdtze] Ertz i D H Mellem430 og 431følgende indskud:

Bommerutte Spragled Putte
Lad dig stryge paa din top. D

Vær ey kilden, Flække Silden
Holt for Kokkekniven Top (vel fejl for: trop) H

23. 432 duns] Udg. duuss A B C D H gî .. dop] give (gi et H) duus og døns D H 434 frie] fisk D435-436] ÷ D H438 Munden] Under H440 Hav] D Half A-C H