Worm, Jacob 8. En nye Riime Kunst

8. En nye Riime Kunst

Signaturfortegnelse:

461
A1 Add. 113,8° p. 105
A2 Nks. 355,2°, III p. 114
B1 Nord. 1170 p. 50
B2 Coll. 536,4° p. 96
C Gks. 2404,4° p. 397
D Kall 395,4° p. 62
E1 Add. 483,4° p. 104
E2 Coll. 516,4° p. 141
F Coll. 538,4°, I p. 192
G Add. 167,2° p. 838
H Oslo U. B. 215,2° p. 32
I Nks. 405,2° p. 159
J1 Nks. 999,8° p. 58
J2 Nks. 829,4° p. 21r
J3 Oslo U. B. 611,4° p. 373
J4 Ulld. 528,4° p. 63
J5 Nid. 549,8° 4493,4° p. 28
J6 Nks. p. 235
J7 Århus 331,4° p. 65
J8 Hertel, II p. 77
K1 Add. 160,2° p. 132
K2 Add. 484,4° p. 228
L Add. 258a,4° p. 105
M1 Nks. 568B,2° p. 134
M2 Nid. 308,4° p. 16r
M3 Ulld. 447,4° p. 222
N1 Thott 742,2° p. 8v
N2 Nks. 819c,4° p. 49
O1 Gks. 2405,4° p. 21
O2 Add. 249,4° p. 73
P Thott 1524,4° p. 66
R1 Berg. Mu. 397,4° p. 67
R2 Oslo U. B. 295,4° p. 65
R3 Stockh. Vn 88 p. 25v
S1 Nks. 581,8° p. 88
S2 Berg. Mu. 7,2° p. 102
T1 Nid. 309,4° p. 169
T2 Thott 1528,4° p. 64
U Berg. Mu. 84,8° p. 34
V K. Brahe E II, 3 p. 12v
X RiA. (I) p. 86

56. Tekstgrundlag: Add. 113,8°, p. 105 ff. - Overskrift: En Nye Riime Kunst A B D-H J L N-S T1 U V X Den Nye Riime-Konst C T2 Nye Riimekonst I L Riime Konst M2-3 Malmogiæ dj 19de Aprilis Anno 1689. Een Nye Riime-Konst M.J.W. R Appendix Præcedentium M1 En Nye Riime-Kunst som udi fordum Dage haver været ubekiendt, Men udi vore tider ei allene bleven brugelig, men end og fordeelagtig, Forfatted, Dennem, som den herefter til forfremmelse agter at bruge til behagelig Efterretning O1 En nye Rime-Konst. Auth.: Jac. Worm, over biskop Thomas Kingo A2 Een nye Rime Konst. Satyr Over Thomas Kingo E - Digtet: 1 leer] loe G I J K L M3 * nock] nu E ad] ved P R af A2 B E-I J1,4,6,8K M N S T V X lærd' først] Lerte først V 2 Maatt'] Thi G J K L Naar I strax] maatt (maatte J2) I J L maa G strax ende] tit endte K ende] slutte O med] paa V 3 Vers] Riim L 4 Vidst ieg] Der var K * Risp] Tisp A2 B C D E1 F I L-O R-X 7 kund] kand J M2-3S18 At .. galt] At nogen ting kund skee, mand maatte rent vær gal R At .. tid] At nogen ting U At .. kund] At dette (det dog N2) kunde N nogen ingen I kund'] skuld' (skulde J2) G H J skal D maatte rim'] rimede E rim'] riimt L 9 Men] Ney J1-4,6-8K * meere tid] Lengere C E1I j1,3-8k M O1 lenger J2 mand] Vj M2-310 Jo] Og C forstand] fornufft M opsvæver] ophæver I J K opstræver O111 tvungen] lumpen H L O P R S * 12 Og lærer] E1H I J1-3,5-8 K L Og lære J4N1 Og læris M At riime O At lære A B C D E2 F G N2P R S2 T U V X meere] digte R digter P 13 meget] noget N1O nochsom N214 neppe] nepp'lig N 15 u-riimeligt] u-mueligt I M O R2-3 sættes hannem] for hannem sættis M O hannem] for ham E1 I J K 16 har art og] kand have O P R 18 føre] føye G-T V vel] vil 462 F Hermand] A2B2C D E1F I L M N1P R U V hvermand S Adel G J1-4,6-8K ædel H J5 Herr'Mænd A1B1E2 N2O * dapper] A2 B C D E1 F H I J1-4,6-8K-P R1-2S-X tapper E2G J5R3 tapfer A119 Og] Om E1 Ja P R saa gaar] gaar saa J6P R fiine] samme R 20 At] Hand H Mand I J K Og M2U 21 at] Et C K R2-3 høye] nye G H 22 strax] dig I J K M Det] du N riimes] rimer C D N O R S T X een] min P R S 24 Og siig'] Und sagt G H I J K Dat] Dass G H J K L R S2 det M2T2 riimt] A2B C D F J3-6L M1-2N O2R-X reimt A1E G H I J1,2,7,8K M3O1P De] den P R S V hand H O2 De lar vel] hand lader G H J K vel Riimet] det dog vel O 26 med een] uden J1-4,6-8K M2-3R T 27 der] det H J K O S havd'] A2B C D E1F N1T U har A1E2 I J K L M1N2 * 28 saa uriimeligt] sligt umueligt O R S 29 Svard] sagt G J K L O P R 31 and't] sligt E M2-3N2S meer G I J K * 32 At du faar] For at faae E1I J K M N T *

57. 34 legger] tigger J K T 35-60] ÷ fortsætter uden adskillelse med: »Se nu er Teverbom» U 39 At] Og P R S T V * og] med J K M O1R paa T 40 suurt og sødt] sødt med (ved M3) Suurt I J M O1 sort ved røt T 41 Slet intet1-2] Ej noget I J K M krumt] bunt J1-4,7-8 brunt I J5-6K M kroget] broget I J K M 42 Slet intet1-2] Ej noget I J K M var1-2] blef M bunt] brunt B1E1 G L N T krumt I J K M beesk H O bursk P R S slemt X * broget] kroget I J K M 43 vidst' at vrie (veye O2T) det] I M N O P R T V kand io vrie det G J1-3,5-6L kund io vrie det J4,7,8 joe kand vrie det K X Vidst jo Vrier det S Vidste jo at vrie (Snue E1) A B C D E H vrier] veyer O2T 44 skuld] skal J6K L P S2X smør udj en] smørret udj I J K M1,3O Smøret i en S T smør ret udj M245 pønsse] Spørge D E1F H * 46 Alt] Det J4,7,8P R Alt riimer] At riime L M2,3 lær..rim'] du kan faa Riim E 47 end] mig J K M T * i een] udi J K M O P 48 bær..gast] bære Mig best ad, ieg arme Gast I J K M2-3 * 49 saa] som F 50 Vil] B D-M N2O P R S1 V X Vild A C N1T * vil og] vil dog B 51 Skuld'] Skal B1M3 N2 P R 52 raadde] raader C G-L M1,3 N2O P R S T2V sparde] sparer I-L M3N2O-T V 53 hafde] haver K N1O P R 54 Saa] Da L O P R at .. giffte] stræbe, at hand sig vel kunde giffte X kund'] kand B2D E1 J6K M O 55 til] i D J6O R 56 var] er I J M hos] ved E R 55-56 Jo .. styck'] saa nær mand er i slegt, saa nær og lychen er / Ja hos det stycke feedt een kiortel er og nær X 57 der1-2] her G K L O R S der1] her I J M1V hvad2] hvis M meere2] siden I J K M 58 best] B1 D E G-T V X mest A B2C F 59 jeg..Naaer] da tviler Jeg du faar J 60 At] I J M N O R S T V Af K Om A-H L P X vil] C G-J L-O R S V X vel A B D F * riim'] C G-J L M N O R S V riimt' A B P et] i D I-T

463