Worm, Jacob 12. May er velkommen

12. May er velkommen

Signaturfortegnelse:

A Thott 746,2° p. 94r
B Thott 1528,4° p. 272
C1 Nks. 819b,4° p. 215
C2 Thott 1527,4° p. 14
C3 Nks. 818b,4° p. 95
D1 RiA. løst ark
D2 Hertel, I p. 572

82. Tekstgrundlag: Thott 746,2°, p. 94r ff. - Overskrift: 1 MAY] Jacob Worms May C3 J. Worms May C1-2 Maye Sommer Riden. May D2 ER] ÷ B 2-11 Ja! .. Corydon] ÷ B 3 Underlig] Det er Underlig C indreeden] Jndretted C D 8 befatted] forfattet D 9 Tiænistfærdigste Den Hyrde] ÷ C D under .. etc] C (D) ÷ A. - Digtet: 14 i] om C2 Vinter] B D vinters C Sommers A 15 Juull monn' lide] juulen lide C D Juulen skride B 23 Krantze bær] Krands dend bær C D 25 bedaared' er] bedaarede C 26 Een] B C D1 End D2 Frem A 31 Trænde] Tvende C D 32 May-Greens] B C D2 Mayens D1 May-græners A 34 De] Dend C D Wigtig] Prægtig B C D 36 Fører .. Stor] Ja af prunk og pragt er stoer C Fører Pragt og Statz heel stor B Fører Prunch og Pragter (Pragt ret D2) stor D

83. 41 Nonne] Frue B 42 indskreven] opskreven B C1,3D er skreven C245-6 Lod .. Prunch] Mod sin Mand er icke haard,/ Hun er Modig Spodsk og strunk B 51 ey] er C 56 erlanged] C D erlanger A B 73 Hand sig] sig op C D 76 Sommer kierlig] kierlig Sommer B C D

84. 84 Svogerne] Svogeren B C2D Svogrene C185 dog var] er dog B her var C 91 sin] B C D sig A klocke] B C D klocke- A 93 gaffv] var D 94 ved] hos B C D 101 De] mand B C D 106 monn'] maae C D1 monn' .. døe] var..død B 114 Han] hun B D1116 Sin] fin C D

85. 122 Omskiøndt] om end C D Skiønt at B 125 Kram-Svenden] Kram Svenne B C1131 har] havde C D 135 slaget] B C D taget A 141 Enden] Ende D Aften B 142 Skaffer skulle og aftakke] B Der mand skulde og aftakke C D Skafferen begyndt' at tacke A 143 begyntis] B C1-2D begyndte C3 begynde A 151 Her] Der C D 156 Blood] Mod C Sind D

86. 171 Træ] B C Træet A D 175 skiældet] skiændet B D2181 bliver] bleve D 182 Sorgen] Sorrig C3D1 sorg C1-2D2 fast monn'] fast monne C2 maatte fast D1 maatt fast D2185 Hos] For C D 186 det] dend C denne D Skandeerlig] skadelige D ÷ B Skraal] skaal C D 193 Maye-Quist] May og qvist C D1194 Moster] Most er C2 Søster B Muus er D 195 Saadan] vel den C D 196 Eller] Efter C2-3

87. 201 mishaager] misfalder C D Fruens] Brudens C2-3204 kun Æder] har æddet] B C D 213 Øret] øjet C 214 Dend] C D Hun A B 215 Krage] 475 skade C D 22 og 23 ombyttet i A 222 May-Jnde] May-Nunne C 224 monne .. brumle] brøler, stanger, brumler C D 225 monne .. skumle] tygger drøv og mumler C D 226 dræk] B Træck A C D 233 den] paa D i C 235 var] giør C D var Mellem-Penge] jmellem Penge B2

88. 241 Seer] see C D 244 med] hver B C D stolten] stolter B stolt en C2-3 Pige] B C D Piger A