Worm, Jacob 14. Lychens ubestandigheds Speyl

14. Lychens ubestandigheds Speyl

Signaturfortegnelse:

476
A1 Nid. 69,8° p. 276
A2 Nks. 568B,2° p. 136
A3 Nks. 2817,4° p. 99
B1 Nks. 819b,4° p. 329
B2 Thott 1527,4° p. 214
B3 Nks. 818b,4° p. 121
C1 Thott 742,2° p. 124v
C2 Ulld. 447,4° p. 98
D Nks. 355,2°, IV p. 510
E1 Gks. 2403,4° p. 133
E2 Add. 160,2° p. 67
E3 Add. 484,4° p. 140
E4 Rothe3, II p. 200
E5 Nid. 549,8° p. 55
E6 Coll. 516,4°(hæfte 1) p. 1
E* Upps. Ur: V 275 p. 1
F Oslo U. B. 260,4° p. 103
G Thott 1523,4° p. 131
H1 Add. 249,4° p. 253
H2 Thott 1529,4°, IX p. 31
I1 Oslo U. B. 215,2° p. 46
I2 Add. 248,4° p. 421
I3 Nks. 4493,4° p. 56
K1 Gks. 2404,4° p. 279
K2 Oslo U. B. 624,4° p. 76
L Nks. 405,2° p. 289
M Kall 395,4° p. 190
N1 Add. 167,2° p. 529
N2 Add. 247c,4° p. 129r
O Nks. 2017 4° bagest
P1 Nid. 309,4° p. 61
P2 Thott 1528,4° p. 44
R RiA. (I) p. 93
S RiA. (II) p. 28
T RiA. (I) (kun enkeltestrofer) p. 15

92. Tekstgrundlag: Nid. 69,8, p. 276 ff. - Overskriften: 1 Lychens] Paa Griffenfeld. Aut: J. Worm Lychens D Om Griffenfelt Anno 1676 Lychens A3 Hoc seqvens innuit et tangit Griffenfeldum morti destinatum sed tamen Liberantum Lykkens P2 Hr. Peter Griffenfelds Process og u-skyldigheder funden Anno 1677. Lyckens G 1-2 Lychens..paa] ÷ K2 1 ubestandigheds] ubestandige D E1-3,62-32 daa..etc.] ÷ E54 Grib] Griff E1-4,6E* F I1K2P R 7 Efftersettes] eftersattes G H I1L N eftersettes og B Effterstræbes F 11 Storchen..Kragen] Alicken (÷ O), Urhanen, Kragen, Glenten Musviten, Storcken I-P 12 Skaden, Bogfinchen] ÷ I-P 13 Aftenbachen] ÷ I-P 14 Svalen] Svanen D E1-4,6E* H ÷ I-P 15 dend] E E* H-P en B ÷ A C D F G R S Gaas] Gies C F Gaasen D 16 Stilles] stillet I-O 19 Stæren] ÷ E1-3F 20 Agerhønerne] Agerhønen A2-3B C2D E1-4,6-R 21-23 Dog trøstes..Duen] ÷ I-P 21 Jaa] og B D E1-3,6E* H 24 nogen] ÷ C2D E1-4,6E* H L 30-32 Siunges..etc.] ÷ O 30 den] en B 31-32 Jeg..etc.] ÷ B

93. Digtet: 13 hofven] haven B1-2C I1K1L-P 14 ypperst] yderst I K L M N1O 16 snæret blef ] blef snart H 17 indføyet] indfløjet B C1F M S 23 Ham..J] Viis var hand og i E F Hand Viisdom bar i P Ham] Hans A3C D E* G H I K-O R S 25 hand] ham B E5G P 26 schach] skock M S 32 arted] agtet C E* H 35 kloghed] Klogskab B E-H P R T

94. 53 liun] Liune D E E* H som2] ÷ D E E* H 56 til] til i L 57 kloghed] Klogskab B D E-F H K2O P 64 viis] vist M 66 er] A3C D E2-5G H1I-O R S en E1E* H2P Ære F dier's A1-2B 66 oc1] ja G H1I K L M N P ÷ A2-3B* 86 sin] hands I K L M N

95. 97 forkæret] forkorted I2-3K1L N2 saa keered G P * 102 væned] vined P varde A2B Vermed D I M Væmmed A3G teede C * 107 udgydet] udrydet L 113 mon ham] hannem O 121 lunde] Lande I-O 124 største] A3C-S høyest A1-2B 125 for] med F 126-7] ÷ H1127 dermed de] Dog dermed D E-F H2 477 96. 13] ÷ H1133 floch] flor H2I-O 142 fich] faar O 143 kund] kand I K L M N 144 Spant..sag] Da spandt hand op en sag A2B 151 vild] vil C2E1-3,6-F H1L M N O R 156 hannem] Griben C2D E* G H I2-3K1L M N O S Grifven C1E F I1K2P R ham B2161 oc] op A3B C2D G K L M N2O-S 166 af] for C2D H

97. 172 Mod] med O 182 Mayestet] Manstet I2-3183 concussionis] Confusionis C2I K M P2186 flux] strax E1-3,5,6-F H K2 og D henleet] ham vred H 187 dieris ratio] rationem D-F H 194 fich slig] kund' faa E 195 Her] Der D-F H sanches] samles C2G I-O 205 ved] Med N

98. 214 som] A3C2E-S paa A1-2B C1D lund] Land I2-3K1225 dem] dend I-O R 226 styrtet er] styrted ned I K L M N O er af] ud af E 23-30 er nydigtet, og resten mangler (se kommentar) O 235 daa] De A2C E F I2K1M P 236 Beringet] Bringet H2I1,3N Ringet K Omringet C De bringet G 243 Ham] Som C R 246 ophitzer] hidser I K M N P T

99. 253 acted] agter C1D E E* G H P 254 dog] ÷ D-H 255 der Griben arresteris] Hand ilde med handteres I K L M N 256 Gunst, gotz oc guld] Sølv, Guld og Gunst E F 261 guldfeyre] guldfiere C2I K L M N 263 Svan oc] Svane, I-N 264 et] og E-F H2 en H1265 Med] A2-3B-F H I L M N R S T Men G K M Mod A1 fire] feire I L N2267 See] Fra D E F H 286 oc .. ven] ogsaa dend Pafuglens Ven I-N P Paafuglen og Strutzen B

100. 304 himlens] Jordens D E E* H * 306 sin] sig I2-3K1L M N muur] snuer K1 tour K2 rur I2-3L M N 312 For] Med H 313 Ørnen] ørne I2-3317 vorde] være E-F H 317 vorde Herre] herre være H 322 seyer] megen I K L M N 324 træder] træde B C E-F H-N P R traade G trine D Guds] hans D E5M P fied] sted I K L N 326 Gud plante] Indplante I-N P 327 Oc] Gud A3C-N P R S

101. 332 brød] fred M 334 du] og H 344 der] Det I1,3L M N 353 dem udviiser] dend nedvisser I1-2K1L N1 dem ned viiser I3K2M P T dend vejviiser G N236] ÷ A3G 361 Daa] Der I K N2P mild mon] monne D-F 363 Trêen] Traad D-F H Traader I L M N Træer C R * 367 schull'] skal C D E* H-N P-S mon E F

102. 37-51] ÷ B 373 muuret] Muur og E* H K2R Muurens D Laas og E F 376 B dur] Badiur I1-2K1 Bodiur I3M de duur N2 beduur P Bedaux H2 ÷ H1377 Oc] Om G I K1382 stifftet] Skifftes C1 skifte M Skifted I K1N 383 ey2] og I2K L N ÷ I1,3M P lefnes] lefveris I3M P leveret I1384 var] er E F 385 Ald..undviger] Thi Lycken hannem sviger I K L M N P 387 For..sviger] For Verden ham Undviger I2M P For Verden hand undviger I1,3K L N 396 du] ÷ E5I-N 40 og 41 ombyttet I-N P

103. 41] ÷ H2411 Sparre] Spurre G I K1L N* 415 de] ÷ I L M N2416 Fant..hierte] Hun fant i hiertet K 421 fugl] Grib E1-3,6E* H I2-3K1L M N Griff E4-5F I1K2P R T 422 blød] rød C2D E-F H 433 Mens] Med 478 I K1M 434 ey] A3B C-N P-S icke A1-2442 udfriet] undfried I2-3K 443 hver] hun I L M N hand K P T 445 mørche] Mørse E mørkhed P * 446 klaffer hornet] Klaffet Hernet I L klaffret hernet M

104. 455 snarlig] hastelig I K L M N P T bortflytte] flytte I K L M N P T 46-47-48] 48-47-46 I K L M N P 461 lychen] Verden I K L M N P Jer] A3C2E-N P-S her A1-2D 463 lychen] dog hun E F hun dog E* H omtritzer] optridzer C1D E F H * 464 Saa nu Som før] C D E F K M P som nu som før G I L N som nu, saa før A E* H R S 467 kand nedbuche] ned monn' bucke I-N P 474 det] Men E-F 484 J] man E F 486 en..muld] forvist en muld K

105. 493 den vrimle] nedvrimle E-F H 496 i] till A3C-G I K L M N P 503 slet intet] ey nogen E-F H 505 himlene bevare] Himmelen skal vare I-N 507 modgangs] modgang C1E1-4,6-F G H P snare] fare E F K 513 dig] ham E-F H 514 Fra..nød] Og fri dig fra all nød I-N P 515 Jeg .. sucher] For Griffen ieg saa sukker F 516 storm] Sorg E Skam C2D stød] nød E F