Worm, Jacob 15. Studiosus Lamentans Redivivus

15. Studiosus Lamentans Redivivus

Signaturfortegnelse:

479
A Nid. 69,8° p. 250
B1 Nks. 355,2°, III p. 169
B2 Ulld. 447,4° p. 20
C1 Oslo U. B. 611,4° p. 367
C2 Nks. 999,8° p. 22
C3 Nks. 829,4° p. 6v
C4 Ulld. 528,4° p. 21
C5 Århus 331,4° p. 21
C6 Hertel, II p. 18
C7 Rothe, II3 (1748) p. 194
C8 Nid. 549,8° p. 44
C9 Add. 160,2° p. 15
C10 Add. 484,4° p. 21
C11 Borreby B IX p. 21
D1 Nks. 405,2° p. 520
D2 Nid. 309,4° p. 89
E1 Add. 249,4° p. 94
E2 RiA. (I) (kun v. 46-50) p. 17
F1 Thott 1523,4° p. 716
F2 Oslo U. B. 624,4° p. 20
G1 Thott 742,2° p. 145v
G2 Nid. 308,4° p. 8v
H1 Add. 258a,4° p. 66
H2 Oslo U. B. 260,4° p. 17
H3 Gks. 2405,4° p. 1
I1 Coll. 538,4°, I p. 135
I2 Gks. 2404,4° p. 206
I3 Add. 248,4° p. 206
I4 Nks. 4493,4° p. 224
I5 Oslo U. B. 215,2° p. 92
I6 Kall 395,4° p. 75
K1 Add. 483,4° p. 25
K2 Coll. 516,4° p. 24
L Thott 1975,4° p. 47
M Nks. 1670,2° p. 32
N1 Thott 1529,4°, IX p. 3
N2 Nks. 819b,4° p. 210
N3 Thott 1527,4° p. 1
N4 Nks. 818b,4° p. 128

109. Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 250 ff. - Overskrift: Ingen titel N1 1-16] Stupiosus Lamentans Det er Studenter graad formedelst Lyckens modstridelse og forfremmeres Mislingelse. Melod. Vender om med poenitentse. F1 Mag. J. Worms Satyrische skriffter Studiosus Lamentans Det er Studenternes graad formedelst Lykkens modstridelse og Forfremmeres mislingelse M 1-4 Studiosus..Hielpforlatte] ÷ C11 Lamentans et continuatus] Relamentans C D 2-16 et..supra] ÷ N2-43-16 Dett.. supra] ÷ C7-8K En anden viise af samme Melod. Componered 3 aar effter forrige F24 Hielpforlatte] hielpeløss(e) C2-6,9-11D E I 6 Nødtrengte] nedtrængte I1-5 nødvendige C2-6,9-11D G2 nødtrængende G1H1-28-16 Paa..supra] ÷ B18 Paa] paa og fra C2-6,9-11D och deris egne] ÷ C1-6, 9-11D G 10-16 saa .. supra] ÷ C111 Største] største hast og I af] af Sandheds tienstfærdig(st)e opvartere (Vaklere E) D1 E G H I L 13 Philothei] Philotheo B2 H1,3 Philotheto C2-6,9-11 D2 ÷ I 14 Siungis..Melodie] Under forrige Melodie C2-6,9-1116 Anno..supra] ÷ C2-6,9-11D G H loco] ÷ I - Digtet: 12 Taare] B-N taaris S 14 beck] bleck C D F G H I1-5 K M Graad B2 och] af I2-4N3-421 hierte] hovet C-F G1H-N øyen G225 Tempels] kirchis C D 26 dett vennekiøbte] hans præsters slette E-N

110. Strofefølge: 4-5-3-6 M 31 Trende] Tvende C7-11D2H K M N1 32 om] paa C D Sall] Hald C7-1134 Kaldsbrefs] E-H I2-5L kalds bref C D I6K M kalds-Breve B Kaldsbrefvis A kiøbe] kiøbte C1F1I K * 35 begræd da] begræder C D løckens] kirckens N2-4Strofe 4 og 10 ombyttet I K 42 Søled] Sølcket I 43 Sorg] B-N Sorrig A 45 følgis] følger G ey] ad C D246 Oppaa..wey] Dog ieg bliver icke glad C D2 Skuffe] skriffte I1-4 skifte I5-6K1 slibrig H snefre G ÷ K251 frembbrachte] fremlagde N 55 vellstands] verdens H 56 Wed formørcked] Ned i Mørch fra (paa D1) C D 62 For] Om E-N 63 Hand] Hvad I1-464 da] dog B E I da om vendt] omvendt dog B omvent ret C D omvendt da H 65 den] paa G

111. 71 Grib] Grif C7-8E F2G H1-2I1,4-6K N473 Da] Du C1 I K 74 du] da C1I K styrt] stødt F G H2-3M ført B 76 Och er] Men nu C5-6 er] blev H var G vdblest] opblæst G H udslet C1-5,7-11 udslugt C6D2F1 * 76 brand] Regn I3-4 * 82 dit] B-N din A 85 frie] fryd C D 86 dig] sig I3-4 93 udspirer] udspiret C D I 95 boer] bær D2E-G H2I-M N1 bar N2-4 96 Och .. skieuf] ÷ C5-6 Og i Sølvet skummet Skev H1 I det Sølv er skummet skiev H3 Og i kiortlen Skielm-Skiev H2 Sølfskum] F1G L M Sølvskums N Soelskind C1-4,7-11D K soelsiun I6 Sølv-Siun I1-5 sølf skye F2 meer end B mangen E Soeleskinnet A 101 Grib] Grif C7-8 480 E F2G H1-2I1-4,6K * maa] maatt(e) C D K N4103 Felde] helde H2 I L M N2-4 * 104 Større] Største C D * 105 for..straf] forfegtet liden Straf M N lide] lider H-K 106 maa] maatt(e) C D

112. 111 Griben] Griffen C7-8F2G H1-2I1,3-6K 112 icke dog saa] dog ej nær saa N 114 dog] og B 122 Griben] Griffen C7-8F2G H1-2 I K 123 Snedig] ferdig C7-11125 hadsk w-venners] hastig venners C D 126 skarp] trædsch C D * 133 Straffen] Herren N2-4 ey forglemmer] icke glemmer I K 134 Hefnens] Herrens F-N till Jer] Jer vel K till] vel I 135 Gribens] Griffens C7-8F2G H1-2 I L 136 Jesu] Kirke E 141 Salved] B-E G-L store N Salfvede A * Himmel Herre] ÷ C9-11142 vell] jo I K 144 Wed] Med C-F K-N 146 Cinnober] B-N1 Cinnobers A *

113. 151 tusind] B C1-4,7-11E-N mange C5-6156 Guldet] Kaldet K 161 hos] ved C-F H-N Støtten] Støtte C5-6G1H1,3I K M N2-4 Slottet D2G2H2 Hytten E 162 Dirick bær] Drick frembær I K 163 hand] mand N2-4 Guldets] Gulde B nøtten] nytte C-E G H1-3I K M N 171 er] B-N ere A 172 Griib] Griff C7-8F2G H1-2I K 174 taarn .. nedbrut] traad er overbrudt I K taarn] garn C D2175 lese] lære N2-4176 Adzers] altar(s) D1E-N 181 ey] dem K 183 ey Smager] faar smage K 184 altid] ikke K * Modgangs] B-F I-N Lykkens G H Modstands A 185 ô og D 186 er wblid och] sviger og er K er mig altiid B nu blind og E I L M N1 er mig blind og F G er mig barsk og H

114. 19] ÷ H3194 Jngen] Ficken G1H1-2 lycken G2 for mig staar] om den stoed H1-2 nip] Vip D1E F I1-5L M N2-4 nick C1-3,7-11 * 195 De] Der B C Men K * itt] kun N ret G luncken] lumpen(t) C D E G2I K L 204 tron] bord C1-6206 Thi] For D et] B1C1-3E H1,3I N4 en D1H2 N2-3 for G ved A B2C4-11D2F K L M N1213 Gaaer] Naar C 214 Och] Hen C7-11 till] i G H 216 de drog de] C1-4,7-11D E L de Drogge C5-6 drog dog G den dag de F I K M N de siden H2 de endlig H3 de eengang B de dog da A drog .. blifver] blir omsider H122] ÷ C D2(men senere indskudt i D2) 22-23 ombyttet D1

115. 232 Sluttet] B-N Sluttis A inden] uden N2-4 vact] magt C7-11 D1 E F1 G H2 I K M N1234 Som] Hand G H 241 fattig] B-N de fattige A 246 Jcke] Aldrig C7-11G H 251 Ney] Men I K klynken] C D E I K N ynken F Bynchen L hynken M bukken H lyche G2 Ønske B ynsken A 253 Somme] De som N2-4 bynken] C1-6D2K1N Klynken F M Øncke B2 Ønske B1G2 Sukken H yncken A C7-11D1E G1 I K2L 256 Skruis] Skrivis C D E K2 Skrider N2-4 pald] hald C1-3,5-11D E F2H1,3I-N * 261 Humle] Himmel B2C1-6F1G2H1,3I K N2,4 * 265 Hand..Prophett] Hand af Baadsmænd (-mand C4-5) har Profit C D2 for] fra I K Bodsmend en] Baadsmandens K en] er F2 H2-3 til D1 Wdaf..opleet] Dog af høyste agtis lit C D2 481 116. 272 hummelvraget] himmelvraget B2D2F1H I K himmelvrager C1,4-6N2,4273 hummelstilcke] himelstilcke B2C1,4-6D2I1-3,5-6 * 274 ham] det C D2276 dit] B C1-3,7D2E F G1H I2-6K1L M N2,4 det A C4-6,8-11 D1G2I1K2N1,3276 humle] hommel D1F1G1L himmel C D2H I Himle B2 fulde K 28-30] ÷ C7-8281 Dievlen] B-N Diefvelen A 282 Griben] Griffen B1 D1 E F2 G H2-3 I1,3-5 N3284 Mens .. kiør] Af forurettelse hand kløer C1-4 Hand af forurettels kiør C5-6 Af forrettelse hand kløer D2 Af fornærmelse han kløer C9-11 * 291 Fix] for H det I K 292 Fanden] Satan G H 294 befordrer] forfremmer E-N 295 Gribens] Griffens B1C9-10 E F2G H I N3295 Pestilentz] B-N Pestilentze A 296 Sententz] B-N Sententze A 301 mig och] O! mig I 304 min] din M * 306 dog] mig B

117. 313 mangen] mange B1H2 I2-4 Raae] faar B1 Ræf C D mand I K 314 hiort] B C1-4,7-11D-N hiorte A * 32 og 33 ombyttet N 37 anbragt mellem 31 og 32 M 322 vorned] B-D F-N wornede A * 323 tuder] luder M 325 Bechholts..prest] Beed og got for hver en præst G H * Bechholts] Bexholst C1-6 Bechholt C7-11 Holbeks E * 325 din] C-F L M du I da K den A B G H N 326 For du tiener] Før du triner N2-4334 wd af] Af een M 336 vell] ret B-F I M * 342 fick] faaet F 343 designeret] destineret F 346 Skall] kand H grandske] dømme C D hans] den C D E K en I

118. 352 maa skee] sig end G1 sig ey H sig vel D2 snylt sig] C D1 sig snyltes K sig snylte I1,3,5,6 slumpe F snylte A B L M N * 354 Jndtage] udtage I 355 Flock] B C1-4,7-11D E-H I5-6K-M N2-4 folck A C5-6I1-4N1 till..gaar] den saa tilgaaer C9-11 de mon til gaae C1-4 De strax tilgaaer C5-6* 356 Saa] At C9-11362 self en] selver C D self] sig I5-6 K 363 Alt] ald K self C D G2 sitt] sin B-N 37-50] ÷ C11375 øre] øye N * 382 for] C-N i A B 383 w-kyndig] umyndig G H udtylte C1-6,9-10 * 384 vden] ej for C1-6D2H ej til C7-10D1 told] kald C1-10D1

119. 391 J Nyder] Jer undes H Nyder] Dyder C D 393 Den] Dem L M 394 pæll] Hæl K 401 Seyr] Ziired E G H 411 For os] Førre C5-6414 Øse paa ham] Paa ham øse C1-6D paa] i E G H L M N naader] Naade B-K M N Naadens L 415 hielp forlatte] hielpe-løse C7-10E * 422 en] den B C4-6 E F H1 I L N4424 mact] verck C1-10 D 426 Raaer] E F G L M Gaaer C1-10D N1 Raader A B H-K N2-4426 endnu] end B1I5 nu H1I1,2,6K N2-4 med H2-3

120. 434 klem] skam C4-6 K meen G H 435 Keyser] Keyset H store Konge] Konge! Store E-N 442 fattig] B-N fattige A 444 Midt..død] Mit udj vor Modgangs Stød C1-10D 452 som] ÷ B D2G H her] ÷ C1-10D1463 Trompeter] Propheter C1-7,9-10D1464 Simoni] kogleri C1-10D 465 da] her C-E I-K dog F2G2H1M N2 * 466 hun] dend F2 I K stedse] største E2 I M

121. 471 glatte] falske I K 474 ærens] hæders C1-10D 475 For de] Den, som C1-10D 476 Giøres de] Giør de dem N de] strax C1-10D 483 jo] 482 da H ey E N2-4 der C7-10484 som en] nu som M N stanck] Brand C7-10 Storm E tant C1-6D stinkend' B 496 hviil] boer N self F M 503 de .. vell] vel høyt kand C1-10D 504 Tør] Far C1-10D 505 da] du G H 506 siunge] tale C7-10D1E2F H2-3M N4 sige N1-3 skrive E