Worm, Jacob 17. Kongens Væmodige Klagemaal

17. Kongens Væmodige Klagemaal

Signaturfortegnelse:

A Upps. Ur: V 275 p. 25 r
B1 Gks. 2403,4° p. 167
B2 Nid. 309,4° p. 11
C1 Add. 160,2° p. 76
C2 Add. 484,4° p. 159
C3 Oslo U. B. 260,4° p. 166
D Thott 1529,4°, IX p. 17
E1 Add. 167,2° p. 673
E2 Oslo U. B. 215,2° p. 79
E3 Gks. 2404,4° p. 93
E4 Add. 248,4° p. 73
E5 Nks. 4493,4° p. 78
F1 Thott 742,2° p. 28r
F2 Nks. 405,2° p. 190
G Add. 249,4° p. 302
H1 Add. 483,4° p. 83
H2 Coll. 516,4° p. 149
I Kall 395,4° p. 240
K1 Nid. 69,8° p. 294
K2 Nks. 355,2°, III p. 164
K3 Ulld. 447,4° p. 136
L Thott 784,2° løst ark
M Oslo U. B. 611,4° p. 155

127. Tekstgrundlag: Upps. Ur: V 275, p. 25r ff. - Overskrift: 1 Klagemaal] Klage E G H I K M 2 offver] ofver en deell Krigs Raads och Officerers K 4 befattet] forfattet B C D H L udaff] og aff B C 10 og retmessige] ÷ B C1-2 - Digtet: 13 som] med K 15 mig] B-M nu A 16 forrædere] Forræderie 488 F-M * 21 Tusinde 30.] Tredive tusinde B C E H I K Tusind gang tre D 23 nu] alt F-M vel E ÷ D 24 myrdt] B C E G H1K L myrde A D * 26 med] i K

128. 3] ÷ D 34 skonsk] ÷ G-K 34 og] og hver G-K 44 er nær død] snart Død er H 53 saa yndig og] Att (og K2-3) holdes for K yndig og fyndig] yndig og kyndig E H I kyndig og yndig G 54 huulsnedig] B-L huulsnedige A 56 Og] Att F-L Saa M 62 uddrucket] inddrucket F G H K L M 64 Tusinde fleere] Tusinde Fire E F1G I K Fiire gang tusind F2 Tusind og fire M

129. 71 Ti] B C D E1-3,5F G H K3M Thi A E4I K1-2L de] B C D E F1G H I K M den A F2L 74 Duncan] Udg. Dunkam A-M smøg] sneg F2G H I K2-376 De andre snoede] C D Andre de snode E-M De andre de snode A-B 82 hengaa] indgaae E G H I L M qvarter at hengaa] quarteeret at gaae F K 86 dog] B C D ÷ A Hand..schyder] Thi hand ey skiuder E-K did .. hensichter] did hen som han sigter C3E-I L M der hen som hand sicter K Hand .. hensichter] Thi at hand schyder ej hen som hand sigter L 93 Voris] Mine G-K 95 Magasin huus] Magaziner G-K * 101 med] mod F G H2102 bold] kold F-K M kaldt L 106 Voldte] Voldt F H2M aarle] E L saa aarle F-K M Orlog B-D orloff A monn'] Udg. mon A-M

130. 114 Som..paf] Hand maatte smage de (dend F2 det F1K3L M) danskes (Danske F2I K3 dødsens F1L M) Puf paf F-M vidderlig] ridderlig B C D E 116 Forrædere] forræderne F2G H I L Forræderen D E2-5F1K M sig der] sig derved E F H-M derved sig G sig dertil C3121 den] din D F2G H I K2L 126 den ene vil] vil eene den C øde] B-M døde A 13 og 14 ombyttet K3131 schyld] faut K fejl H 133 om] B-M ÷ A beschyldet lit] B-E G H2-3I K lit beschyldet A F H1L M lit] tit E G I kun H 136] ÷ E1146 vogner] vaager K hand vogner] er vaagen H

131. 153 oppaa] B C F M da paa H ud paa E2 paa A D E1,3-5G I K L 154 oprigtig] C E3H saa rigtig D F K L M saa oprigtig A B E1,2,4,5G I 155 præsentere] prætendere L 16] ÷ K2163 Seyeren] B C E F1G H M Seyer I Seyren A D F2K1,3L 164 fremstillet] B C E F G H I K1,3M anstillet L fremstiller A D 165 Pløndred] E F1G H I K1,3L M Pløndrer A B C D F2 fanged] E F1G H I K1,3L M fanger A B C D F2172 naun] navne B C ey] E-M ÷ A B C D 174 Vundet] Bundet E-M 176 Cronen] Kongen G-K æhren L i] B C F-M de A D E 18 i K2anbragt efter 15 181 scham feldet] skammelig G H I skamfeldig E skamfulde M 182 offvergaff ] veeg af G-K

132. 192 opdegget] B-L opdreegit A M 194 ja] og E G H I M i D L 202 megit] ilde B C 203 riderlig] redelig F K1L reddeligt K2206 beklagde] anklagde B C 212 frische] gandske G-K 214 paa] B C F-M 489 ÷ A D E 215 Forræd'ren] E2-3F1G I K forræderen A B C3E1,4,5 * 216 den] hun D F G H I K M sterchere] stercher mon D lengere B C 225 schamme] Skaane C

133. 23] ÷ K3232 krigsfolch] folk G I K1-2 folk de H 234 arm den] Arme C3 Aarm B C1-2D E G H1I K M Orden F1241 den] B C F1G H I K1-2L M de A D E F2K3244 velsigne] B C1-2D E F G W I K L velsignet A C3H2M 252 toefvett] B-L torffvit A 254 De..udj] Hver sine døde begrov i E G H I * 255 ridt] Tog G H1I K2-3 * 255 da] B C D G H fort F1L M først F2 stoort I K strax A E 256 fied] fund E H1I paafund F1 foed L fard' M 262 plyndrede] B C E F G H I K1,3L plyndret A D M * 263 maatte] B C F2M maat K3 monne E1,3I mon E2,4,5G H maa A D F1K1-2L 264 ønscher] ønsckte B C M 266 Tartarers] B-M Tartarer A

134. 271 Mænds] B C1-2F2G H K M mands A D E F1I L * 28-70] ÷ M 285 Capitler] Capeller E4G H I 295 ey..bestande] imod fienden (fienderne E3) ej (÷ E3) stande E-K 303 graane] blaane E G H I 306 sig] saa G H I K2-3 hand E3-5 ÷ E1-2F K1L

135. 311 Udødelighed] B C F1 Udødeligheder E Udødelig Hæder F2G H I K L U-dødelig Ære D Udødelig A 313 Dyden] Dyd og E-I * 315 i blaa] iblant B C udi E-I 316 nedfølger] medfølger D-K og følger B C følger L 321 Kees-] F1 Keis K1 Kneis E3 Knis E1,2,4,5 Krus G H I K2 Krigs D K3L Krist B C Kryds F2 Keist A 322 thi] ÷ E F2G H I K Søslag] Søe-Slaget F2G H I K2-3322 holt] stod G-K 324 Vel Madt] A B C D E K2 Velt Mact F1 Wolmat K1,3L Voldmagt I Vor Magt F2G H 324 ære] æren B C E-I L 331 Strandvagt] E F2G H I L Vagten F1K slaget A B C D 336 den] dett E F L slettere] slette og F L Her .. jeffne] Her kand mand alting vel slette og jefne G-K 344 granvoxende] G H1K L Granvoxede H2 graa-voxende D E I graavarende F2 granegroede F1 graavoyende A B C 345 indgraffvet] udgravet B C D 345 blant] i F K L 346 Saa .. udslipper] Ærens priis aldrig for hannem udslipper B C udslipper] henslipper E F2G I K*

136. 351 Rygen] B1D E F G H I K L ryggen A B2C 352 saa] som E F2G H I L * 353 Königsmarck] B-L Kiønningsmarck A Dandtzet] dantzer E-L saa] som E-L 354 agter] atter C F-L Hand .. agter] Agter at vinde E * nys-miste] F1L nye-miste E G H1I K nys-misted F2H2 eniste A-D 362 Svecus] Svendsken F-L 363 et] mit E-L 364 trilder] rinder G H I K1-2 render K3 37 og 38 ombyttet L 373 Königsmarck] B-L Kiønningsmarch A 375 mands] Mænds B C E2-5G H I K * snart] strax B-L 382 Snappet] snapper E F K1-2

137. 391 schut] skeedt B C 393 stod] staaer E F1G H I 394 sette] giøre EG H I i stand] bistand E G H I 395 Königsmarck] B-L Kiønningsmarch 490 A 401 er] blev E3G H I K 41] ÷ E I 411 ô] Jer F G H K L 413 Joab] F G H K L Svoab A B C D E 414 Forræderies] B E F2G H I K1,3L forræderens A D * 415 Svecus] Svensken F G H K L 415 omratter] hand rutter G H K omrutter D F L * 416 stratter] strutter F G H K L * 422 stride] E-L fichte A-D 423 schuler] skiuder E-L de..Hare] en Hare at leede (beede C2) C da bedre en Hare E1-2F G H I K L 426 Da] Saa G H I K

138. 432 paa jêr] nu paa F1G H I K2-3 paa B C jêr] den E F1G I K L slig F2 Udaff jêr] Af denne H 433 sin] sig D E F1G H K L 443 mands] Mænds B C E Mænd G H I K2 mand K1,3 ud aff] B C1-2L hand af C3 aff A E-K 452 alt] ah F-K om L og E 454 fuld] heel G-L huul F2 ret F1456 Svecus] Svendsken E-K forviiser] udviiser F-L 46] ÷ K 465 kand løffven forvende] hans Søfn (de G) forvender E G H I 466 monne] ofte E G H I brende] brender E G H I

139. 481 legger] C F G K1,3 ligger A B D E H I K2L 481 spekker] B C F-L secher E spræcker A D 484 De saasom fugle] B C Men hand som (saasom F1) en fugl F1K1L Men hand som fuglen E F2G H I K2-3 Hand som en fugl A D 486 Capperne] Caperen F L Capren K 503 Önnestad] Udg. Ønnested K1L Onnested (-stad) A B C E F2G H * 506 Gud] dog E G H I fienden] Svecus E G H I

140. 511 bedre] hielpe B1C * 513 skar] B-D F-L schiær A E 524 gysnede] gysede B1C E I L * 545 moed] Mord B C 546 Giører] Giver E-L

141. 554 Feerkam] Fersen G H I K2-3* 555 Dyden] B C Udj A D-G I K * orden] Eeden F2K L * 562 løse] F løs A B C D E G H I K L 563 huem er det anden] F1 hvem det er anden F2K1L hvo (hvor K2) det er anden E G H I K2-3 hvor er den anden B Hedning og anden C huor er det anden A D 57 og 58 ombyttet i K 583 Giff] Gid B-L 586 indmane] nedmane E G H I

142. 592 underdanerne] Undersaatterne G-L 601 og] ei B C E G H I 605 bevege] bevare B C 606 kongen] Folket B C 616 Riget] landet D-I K2-3L 62] ÷ E3621 Hr.] B C F-L Der A E1,2,4,5 * de] af B C 623 Hr.] St. E F G H I K L 626 skal .. ude] skal vere der ude F K L skal blive herude E1,2,4,5G H I skal her være ude B C

143. 631 Refstorff] B-L Refstorffs A 634 stod] staar E G-L i] paa E-L 635 spared] D E1-2 sparer F G I K L sparte H svared E3-5 sporet A B C 643 tardanse] cadance G-K Finantze L Trojanske E 652 naadelig] mandelig K * 661 Der] Her G-K 666 slig] Jeg F G K L mig H I de C

144. 67 2 Hycklere] Hyklerne E F 2 G H I K 2-3 Hyckleren F 1 K 1 67 5 Hyckleren] Hyklerne D E 2-5 G H 1 I K 3 Hyklere B C E 1 K 2 L 67 6 Huer .. loffve] Mand dennem derfore høit monne love B C 1-2 Mand dennem høyt monne derfor love C 3 68 2 Diuretz] F-K Dyre L De krigs D Den 491 freds B C De freds A E 69 2 retferdigheds] retferdige B C 69 3 riime] mine E-L 69 5-6] ÷ D 70 4 jo siunet og altid] Synet og alting E G I Siunet for alting F Siun for Alting (altingest K 2-3) K L * for] og F K L 70 Hamborrig] F K 1 Hamborg A-E G H I K 2-3 L

145. 4 vildelser] Vildelser og Vildfarelser F2K1L 6 det] B C ÷ A D F2K1L 15 tydelige] B C F2K1 lydelige A D L