Worm, Jacob 40. Til Dronningen

40. Til Dronningen

Signaturfortegnelse:

517
A1 Add. 113,8° p. 169
A2 Nks. 405,2° p. 513
B Nks. 355,2°, II p. 236
C Nord. 1170 p. 102
D Berg. Mu. 84,8° p. 72
E Thott 1528,4° p. 21
F Thott 1529,4°, IX p. 48
G1 Gks. 2404,4° p. 50
G2 Oslo U. B. 215,2° p. 115
H1 Add. 248,4° p. 18
H2 Nks. 4493,4° p. 19

Ia

I1 Add. 249,4° p. 135
I2 Kall 395,4° p. 113

Ib

I3 Add. 483,4° p. 114
I4 Coll. 516,4° p. 144
J Coll. 538,4°, I p. 223
K Gks. 2408,4° p. 222
L Thott 742,2° p. 139r
M1 Nid. 308,4° p. 12v
M2 Add. 247c,4° p. 207r
M3 Nks. 1670,2° p. 61
N Thott 1523,4° p. 666
O1 Gks. 2403,4° p. 310
O2 Add. 160,2° p. 188
O3 Add. 484,4° p. 314
O4 Oslo U. B. 260,4° p. 235
P Nks. 868g,4°, II p. 51
R1 Berg. Mu. 397,4° p. 170
R2 Oslo U. B. 295,4° p. 173
R3 Stockh. Vn 88 p. 58r
S Nks. 405,2° p. 172
T Add. 258b,4° p. 16
U1 Nks. 819b,4° p. 63
U2 Thott 1527,4° p. 171
U3 Nks. 818b,4° p. 158
V1 Ulld. 447,4° p. 384
V2 Oslo U. B. 624,4° p. 133
X1 Oslo U. B. 611,4° p. 430
X2 Nks. 999,8° p. 186
X3 Nks. 829,4° p. 82v
X4 Ulld. 528,4° p. 152
X5 Århus 331,4° p. 222
X6 Hertel, II p. 620

318. Tekstgrundlag: Add. 113,8°, p. 169 ff. - Overskrift: Til Dronningen A1 E N X1-5 Ejusdem til Dronningen B Til hendes Majestæt Dronnningen G2 H Ia J K T X6 Til Dronningen (Dronning O4) Charlotta Amalia M1O4 Til Hendes Kongl. Majestet Dronning Charlotta Amalia P Til Hendes Mayestet Dronningen Charlotta Amalia S Stormegtigste, Høibaarne førstinde Allernaadigste Arvedronning Charl: Amal: F Til Dronningen. Stormegtigste Høybaarne Allernaadigste Dronning Charlotta Amalia L Ad Reginam Charlottam Amaliam O1-3 Een (R) Suppliqve til Dronningen Ib R V2 J. Worms Suppliqve til Hendis Majest. Dronningen A2 Mag. Jacob Worms Suppliqve til Dronningen M2-3 Worms (÷ C U3V1) Suppliqve til Dronning Charlotta Amalia C U V1 Supplication til Dronningen Charlotta Amalia D En anden Til Hendes Dronninglig Majestet G1 - Digtet: 2 Omskiøndt] Endskiønt U Lycke sang] Sørge riim C lyder] Synger U * sørge-] B-E H-K M2-3N O1-3P R1S-V Sorge- F G1Ib L M1O4 sorgens A G2R2-33 sorgens] Sørge P R * Tact] dragt V 4 min Ruin] mine Rum H miine Riim X Ruin] riim G1N * dog] och D nu] Du P kun M3 O R S T U1-25-6 ombyttet med 7-8 F 5 maa mig kaste] mig nedkaster B mig] dog X1-4 nu K ÷ T kaste] nedkaste T 6 du] nu U kun O1-3 med Ib een] din M2-3 af Naadens] din Naades Ib Naadens] himlens X 7 er indlugt] sidder knydt B indlugt] indknøt C-F L O1P U1,3 indkast M2-3 * 9 din Himmel-milde] B-V du milde Himmel X din milde Himmel A 11-14] ÷ M 10 velfærds] Velstands P-T 11 vagt] magt B-D F-H I1J-L P-X kand] kund' L 12 dog] io A2B-F G2H-L N-S U-X saa T spurdte] spørger B E Ib N O R V1 X5-613 Og] Ak I J K Steds] Stads E R Slots D ÷ N 14 til trøst] din røst R 15 Danner-] denne K Dronning er saa] Dronningen er V 16 vold] vand L hafde] haver O P 17-20 ombyttet med 21-24 U V117-20] ÷ K X417 krafftis] Kirkes I * 18 aandsens] Naadens P R ild] krafft V 19 Du] Det V ved kiærlighedens] af Naadens kierlig Ib 20 Med .. seer] Ach! hiertens trøst at see U vi] ieg D E O ansigt] Hierte Ib 22 ey] i J ey det] dette C slet] ei C Muld] grund M 23-26] ÷ V1 23 skade] morder C 25 Demante] Demanter E diamantes J * 26 bordyret] A2-H I1J K M1N O1P-T V X1-5 og Naadens M2-3 * bardyret A127-40] ÷ T 27 Jeg] da K tæncker] tengte L M ieg .. var] saa var jeg snart N O da var jeg snart D-F Ib R U ieg snart var da P * 28 var .. nedskut] ved U-lyckens Piil var skudt G-K var ved lychens pile skudt F * 29 liuse] M1-3N O V1 Lives B lius 518 og A C-L M2P-U V2X 32 Dend] Dem A2D E G-K M R3S U V2 Det B C V1 X4 Sand] Aand O2-4

319. 33 Tiener] Mand hand M2-334 til] din Ia 35 Præsters] Præstens D G-L N P R U V1X4-6 Præste S 36 Præst] Knegt P R nu] da B 37 For .. ieg] For Alt Jeg beder Dig F-I 39 langt dyrer] meer dyrbar B dyrer] dyrbar F 40 frihed naadigst] friheds Naade P R