Worm, Jacob 65. Qvinde-ukruds lifactige contrafayt

65. Qvinde-ukruds lifactige contrafayt

Signaturfortegnelse:

A1 Nid. 69,8° p. 450
A2 Nks. 568B,2° p. 134
B1 Thott 742,2° p. 47v
B2 Nks. 819c,4° p. 155
B3 Thott 1528,4° p. 1
B4 Thott 1528,4° p. 166
C1 Kall 408,4° p. 78
C2 Thott 742,2° p. 149r
C3 Add. 113,8° p. 25
C4 Coll. 516,4° p. 263
D Nks. 868g,4°, III p. 206
E1 Nks. 488,2° p. 53
E2 Oslo U. B. 215,2° p. 51
F Gks. 2404,4° p. 361
G1 Berg. Mu. 397,4° p. 70
G2 Oslo U. B. 295,4° p. 69
G3 Stockh. Vn 88 p. 27r
H1 Nks. 819b,4° p. 262
H2 Thott 1527,4° p. 89
H3 Nks. 818b,4° p. 99
I1 Nks. 999,8° p. 74
I2 Nks. 829,4° p. 29r
I3 Ulld. 528,4° p. 33
J Add. 248,4° p. 174
K1 Add. 249,4° p. 229
K2 Kall 395,4° p. 207
L1 Add. 160,2° p. 119
L2 Add. 484,4° p. 206

401. Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 450 ff. - Overskrift: 1 Qvinde] Quid tua! Qvinde B33 Ved] Med C2F-H pen] Pensel A2B3C1,3,4F-H 4 Melodie .. etc.] aff Utopia under Silviæ Melodie B1 ÷ F-L Melodie] Under den Melodie B3C E1 S.S. A2 Sylvia .. etc.] Rosilis min Anden etc. A2 Rosilis et Utopiæ etc. Anno Æræ Præadamiticæ 1 ½ × 1 ½ × 133/234 B3 541 Rosilis etc. Anno Æræ Præadamiticæ C2 Rosille mein etc. C1 Rosilis etc. 1673 C3-4 Rind nu op i Jesu Nafn etc. E11-4 Qvinde .. etc.] Fra Roeskilde i Sælland Velfortiente Ære-Verz hentet til vedkommende Pigers Portrait. Digtet af en Nactar-gal udi Steen-Skoven, trykt af en Soel-Sort udi Roeskilde-Ladegaards Skov, og findes til kiøbs hos en Drossel udi Bounis D Hofferdigheds og Løsagtigheds lifagtige billede. Melodie Rosillis: B4 - Digtet: 1-3] ÷ D (erstattet af 2 strofer, se kommentar) 1-344] ÷ B2 14 ærlig] ærbar F-H 17 Oc .. fiende] Mand ei meere een kand finde E Ja end meer mand skal ey finde F G Ja end mindre skal mand finde H Ej een meer' skal man befinde I L Ey een meere skal mand finde J K1 * kand] skal B1,3,4C H J K1L 18 Som] Der J K Som .. vandre] Een som baner F G vil vandre] betræder I-L vandre] bahne C E H 25 nep en fiin] næppe en C3-427 kand] vil E-L mandens] een Mands F-L crone] Kone F-L 28 trolig] altid B1,3-4 3] ÷ B434 bær] Ær B1C1,3-4 kar C2 * 36 bare] tvende B1C I-L trinde E G H runde F blote B337 oc] sig F-H

402. 44 Som .. vaar] Høystaferet Ziret rar (gaar K1) E-L * 46 Frem for] Meer end E-L 51 end i] ind i D F G H ind ad J-K 53 nesten] mesten B1,3K L 57 om] naar G H Men .. forærer] Om man dem et Kys forærer I-L * 58 De sig der ey] B1E De (Hun C2) sig ej der B3-4C1-2D De sig ej da F De sig da ey G H Da de sig ey I-L Den (Dem A2) sig de ey A De .. holder] De sig holder ey C3-465 lantrings] Sladre C3-4E-L * 67 De] Oc B1,3-4C1,3-4D-L de] dem B1,4C3-4E-H 68 Dette kielne] O! det galne] B1,3-4C-L

403. 74 et] B1,4C-L en A B3 rendsteen] ussel C E G-L skiden F daarligt B482 aun nu icke] aune nu ej A2C1,3-4D-H I J K2L * 83 oc] nu D-L 84 leed] kied A2B1,3C2-4D-L 85-94] ÷ I386 Oc en] Til med C D F-L Til E 87 Thi] Som E-L 9] ÷ B496 graa] gaae I gaar J * 98 monne] dog mon B3C E2F-L * 10] ÷ I3102 scholer] skoele B4 E-L 103 de .. boler] Derudi de stedze boele E-L Med Vellyst de ofte (stedse B3) boler B1,3C D De med Vellyst ofte bole B4

404. 107 rider] stryger F-H 111 staar] groer G H 113 for en] da for C D F-H J 114 Paa .. haard] Over den Frost (fast E1-Jis-broe haard E-L Over de Frost Jisse broer G H frost-bro ise] Jise-Frost-broe D 116 Qvinde-timret] Fruentimmer E G H K2 Fruentimret D F I J K1L * 117 velter, helder] velter-helder E I-L * 118 vel] et G-L * 12] ÷ D 12-14] ÷ B4121 Kand ey] neppe I-L 122 udspinde] kand spinde I-L 123 Iche .. tvinde] Eller meget mindre vinde I-L Meget mindre kand de vinde E-H Kand de] noget C 131 en styr-volt] lanter og E-L 133 Oc de unge karle drille] Udg. Unge Karle kand (vel J) de drille B1,3C-L Oc de unge Karle kand de drille A 134 leeger] spiller E-L * 136 Fiorten] Femten B3 gat] Kat J Patt I K L 137 pricher] picher C giecher J 138 Morgen, 542 middag] Femten (Fiorten B1) gange A2B1C E-L Baade middag B3* oc om] paa en A2C E G-J K2L *

405. 14] ÷ D I314 og 15 ombyttet I 142 Samt] Som I J Saa K L Dam B3E-H 145 vel] B1,3C3-4E-G1-2I-L vil A C1-2G3H 147 leege] ogsaa G Kun] den G 148 Den .. Kind] Som (Der E I-L) kand (vil G H) barcke dens skind E-L * 153 brugeligt] B1,3-4C-L brugeligst A 154 ærlig] ærbar E-L 158 slet til] E-L til et A B4C1,3-4 * 16] ÷ B4162 de] du L 163 Saa] B1,3C-L End A 166 Men ey] Wære C1,3-4E-L * røfve] røde E-L rompe C3 ÷ C4 * drug'] Udg. drug (drøy) A-L 17-18] B1,3C1E-L 18-17 A E4C2-417] ÷ B4D

406. 173 musen] pussen C E-I K2177 bedrages] betagis E-H 184 Som] B1,3-4 D-L Se A C1,3-4 * 185 i hver] i hvers A B1,3-4C1-2D E1F G H1-2 I-K hver i L pande] Panden L 187 forsande] for Sanden L paa stande H 188 qvone] Quinde B1,3-419] ÷ E-G I-L 196 fri-postighed] fri Ly(i C4)stighed C D frimodighed H 20-38] ÷ B420] ÷ D 201 De .. en] De forspende deres K L en] sin A2C1,3-4E deris G I-L der B1C2H 204 Manden .. ære] Mændene dog til stoer E-L ære] ævig B3 største C

407. 208 Mit] Tit B3I-L Først E oc] saa E 21] ÷ D 213 de] den C 215 giører] giver I-L Mellem 21 og 22 står vers 19 H 22] ÷ I3225 Somme] Mangen I J K1L Mange K2 Somme gaar] Som gaar dog (nu H2) C3-4 H pige] C3-4I-L piger A B1,3C1-2D-H Rækkefølge: 25-23-24-26 E 232 ære] æcte B1,3C1,3-4D-L 233 Fuld .. lyder] Som er fuld af alle lyder] B1,3C-L 238 elschous] Amors E-G I-L

408. 24] ÷ D 241 du] hand B3E-G I-L helder] holder C3-4I J haand] ham C3-4242 Saa] Da G du] hun E-G I-L Gud A2 helde] Holde J 243 din] sin E-G I-L den C2244 Der .. rand] Den da faar vel tit et rand F Den da tidt vel faar en Rand G Der] Den B1,3E-L Da C3 du] da B1,3E H-L 245 stock] Stafv B1E-G Tov I K L 25] ÷ D 252 tit been-gierder] dog hugorme C2-4 titt Hugorme B1C1E-L been-gierder] ÷ A2 been-gierder hvasse] en Hugorms hierte B3253 her meen] forstaar B1 C E-L Have-] Hane- K L 262 Naar .. schiender] B1,3C1,3-4D-G I-L Naar som qvinderne de schiender H At naar qvinden hans hun schiender A 265 de] B1,3C-L den A grefinder] B1,3C1,3-4D E1F-L Gudinder C2E2 dieul-inde A 267 huus .. minde] huuset hand sig minder (Sniger C2) B1,3C-L 268 Thi .. faar] B1,3C1,3-4E-H I J Skam hand ellers vislig faar D Thi vist ellers Skam hand faaer L Thi hand skam vist ellers faar K Ellers hand daa scham vist faar A * 27-29] ÷ D 272 Store] Mange K L

409. 278 Som .. stock] Till sin Ryg, faar hand en Stock B1 H 28] ÷ D H 284 reen] Værn B1C1-2285 For ald] Thi er (de J) B3E-G I-L 286 Thi .. hver] Hos eenhver i stor B3E-G I K L Hoss een Hver staar i J 29] ÷ D-G I-L 543 410. 313 Penge] A2C3-4D Pengen A Penge farer] Pengene far B1,3C1 E-L * 318 Det] Hvad B1,3C1,3-4D-L 322 last] Lyst E2 I-L 324 gifve] hafve E-H J-L lærdoms] Lærdom A2C2-4334 mand .. lach] B1,3C3-4 E-L Til en hver maa vorde lach A C1 * 335 stabel] Fabel F-H * Mellem 33-34 indskudt 3 strofer (se kommentar) E-L

411. 346 scham] Hamm B1J-L * 348 derfor iche] iche derfor B1-2 352 qvinde] unde C3-4 354 dyrbar .. hun] dydig fin Matron E-L 355 oplærer] kun lærer I-L aflærer E-H * 356 Til at venne] At afvende E-L at] de B1-236] ÷ B3363 ærlig] troefast E F I-L Ædel G H *

412. 374 Hand] Den E-L lychen] Lyckens B1-2C D E Lycke G ævig] Gaffve B1-238] ÷ B3381 far vel] adieu E-L sol] Siel C3-4382 liuse] Lycke I-L 383 trofast] troefuld C1E-H Frugt-fuld B1-2 søde D 385 frem] her B1-2386 natter] nætter A2B1-2C E-L * 387 Jeg .. Gud] Jeg Dig Herren vil I-L 388 dyd] du B1-2E-L