Worm, Jacob . - [1968]

69. Een Hus-tafle

Signaturfortegnelse:

A Gks. 2526,4° p. 250
B Odense kat. 34.4° p. 61
C1 Nord. 1170 p. 53
C2 Oslo U. B. 260,4° p. 157
D1 Thott 743,2° p. 102r
D2 Berg. Mu. 7,2° p. 135
D3 Rostg. 270,4° p. 250
E1 RiA. (I) p. 81
E2 Hertel, II p. 304
F1 Add. 160,2° p. 225
F2 Add. 484,4° p. 357
I1 Nid. 309,4° p. 121
I2 Add. 258a,4° p. 100
G1 Gks. 2404,4° p. 143
G2 Oslo U. B. 215,2° p. 36
G3 Add. 248,4° p. 165
G4 Nks. 4493,4° p. 180
J Thott 1528,4° p. 262
K Thott 743,2° p. 70r
H1 Kall 395,4° p. 234
H2 Add. 483,4° p. 81
H3 Coll. 516,4° p. 324
L1 Nks. 355,2°, III p. 100
L2 Add. 113,8° p. 81
L3 Nid. 69,8° p. 412

426. Tekstgrundlag: Gks. 2526,4°, p. 250 ff.: 2 fore-sættis] fremsettes I * Rulden] B C D2 E F G H I2 J K Praxi L Rulder A D1,3 * 3 og med hvilche] udi Huilcken B C D1-2E G-J * 5 Præsidenter .. By-Svenne] 1. Præsidenter, dend forgyldte Skoele-Mester, borgemester, Consumptions forprackere (÷ L3), Visiterere, og bye-Svenne L1,3 Borgemester] Borgemestere B C2D G1-2H2-3I2J K7 deris] baade deris B C1D-I L embede] Lefnet C2F G H K embede og tieniste] Levnet og Embede L tieniste] Embede C2F G H9 sig] ÷ H Pind] Printz G H (også lin. 35,38,39, 41, 43) u-forskammet] u-omgiengelig, enhver Quindes Posse-Kigere L10 aldrig] sielden L sømmelig] sædelig J L Sparsommelig K11 som .. hestemøller] som gierne lucker (lucker gierne L2) ind, naar der er deris (deris] ÷ L2-3) Profit hos L vandmøller] Voldmøller H Vandmøller. Vejrmøller D12 skade] Ulycke og Skade L skade og ulycke D1-2 ehr gierne] regierer K13 øl] ÷ F G H og] eller B C2D E J13-14 Stundom .. U-billig] D E1 F G H I1 J K L ÷ A B C E2 I214 krigsk] treesk B saare krigsk L15 foreslaar .. Vandmøller] forstaar sig paa Veyr-Møller og Vand-Møller L Borgemesters] Borgemesternes I Borgernes B C16 under] hos C som ey] D1F G H som icke L1-2 Jcke som J K L3 ej som A B C D2-3E I17 ved] med H2-3 imod B som] men som K L17-19 den .. opbørselen] sin Ordre, som er til at plage (stor til lande plager L3), at de kand være mægtig til at bedrøve med Confiscation L19 formane] formaa F G H19-20 som .. Told-Seddel] som imodsige, eller sig uden Sæddel vil (sig ville L3) indsnige L20 vil] B C D1-2E2F-L vilde A D3E1 iche] ÷ G H I Told-Seddel] B C E-H I2J K toldseddelen A D2I1 * 22 Borgemester .. hafve] 2. Hvad Borgerskabet er deris Consumptions forprackere skyldig: General-Procureur har L1-2 Huad Borgerskabet er dieris Visiterer och lurere skyldig Generalprocureur, den forgylte skolemester har L3 Borgemester] Borgemestere C D E G2H-K forvaltere] Forvaltere og D: F: Sk: J23 forkynde] for høy(e)re L23-24 at .. Consumtionen] ÷ D3547F G H 24 sin Visiterer] sine Luurere L alle] allehaande E2F G H I2 25 forplanter] forpagter B C2E-H J og opsetter] ÷ C2F G H I * Olden] saadanne E og olden F25-26 Olden .. onde] alle dem (de L3) som det vel L26 vel1] ÷ I vel med rette] ÷ D2I2K L27 ære] Vanære D E J K L mest] Nest G3-4H mens D1-227-28 som .. møllerne] som passe paa Mask-Karrene, Vejr-Møller og Vand-Møller L Consumtions] Confiscation J D2-328 forvaltere] Forpagtere B Praxis L * de] du J L28-29 de .. Visiterer] at mand skall binde Munden till paa de Visiterere K29 den] Munden paa den L29-55 og en Plager .. hannem] ÷ L329-30 Plager .. værd] naadig Luurere er ingen Løn værd L1-230 vist] ÷ E-I K ederss] deres H

427.33 lidet] icke K L1-235 Menniskis] Borgers K35-37 thi .. Borgemester] thi de som ere, ere (÷ G2-4) forordineret af Borgemester G36 ikke] ingen K L1-236-37 uden .. og hvo] uden af dennem, og de (dem L2) som ere tilforordned af dennem, hvorfore, hvo L1-237 og] derfor, K hvorfore J37-38 staar imod1-2] imod staaer I38 Peder Pind] dette Pack L1-2 Borgemester] Borgemesters Forordning H2-3J L1-2 * 38-39 og .. dom] og de, som staa derimod, faa dom L1-239 Peder Pind] der L1-240 da] saa B F G H J L1-241-42 og .. Borgemester] ÷ F G H43 kieppen] schieppen E H2-343-44 thi2 .. thienere] ÷ F G H 44 Borgemesterss] Consumptions Forprackerens L1-244-45 en hefner .. dem] enhver Encke til Straf F G H Mellem45og46findes et længere indskud i L1-2, se kommentaren47 By-Svenne] Luurere L1-2 de] ÷ F G2-4H Borgemestere] skalckagtige Consumptions Forprackere L1-248 skielmerj] schielmerj med dem E49 Borgemester] saadane Consumptions Forprackere L1-251 hand] de L1-2 paa] enten paa K L1-252 eller] eller og engang i sin Tid F G H Og i Borgemestere] 6. J Forprackere L1-253 lader] lader ald K L1-2 finhed] friehed C1D3 I L1-2 Erlighed D2 finhed og fromhed] fromhed og Godhed H2-3 fare] falde B regiere E55 hoss hannem] ÷ J - Om forskellige tilføjelser i C2D1F I J K L henvises til kommentaren.