Winther, Christian Poetiske Skrifter

Hr. Peer Jernskæg

181 En taarnet Borg Om Peder Jernskægs Borg fortælles intet i Historien. Winther har henlagt den til Nordkysten af Sjælland, uden at han vist har villet lokalisere den til noget bestemt Sted.
Gjøs egentlig et mindre Flag, der sættes paa Bovsprydet af Krigsskibe, der ligger til Ankers. Winther b ruger det fejlagtigt, synes at have opfattet det i Lighed med Skøde, som et Tov, der anvendes- ved -Sejlenes Manøvrering.

182 Kong Volmer Valdemar Atterdag.
virke den allerfineste Væv spinde de'snildeste Rænker.

183 den salte Rhin bruges i Folkeviserne som Omskrivning for Havet.
de deres Glutter aved med Jernskjæggens Navn Trækket er uhistorisk, formodentlig laant fra Tordenskjolds Historie.
Gulland Gotland. Valdemar Atter dags Tog til Gotland og Indtagelsen af Visby fandt Sted i 1361. Kongen holdt sit Indtog ikke gennem Byportene, men gennem et Hul, han havde ladet bryde i Muren, For at . undgaa Plyndring maatte Borgerne i den den Gang saa rige Hansestad betale store Løsepenge, bl. a. lod Kongen paa Torvet stille tre store Ølkar, som de overvundne skulde fylde med Guld og Kostbarheder. 372 Der er ingen historisk Hjemmel for, at Peder Jernskæg var med paa Gotlandstoget.

183 Stob Drikkekar, Bæger.
holdt Kuur holdt Udkig. Ordet er dannet af Winther efter det gamle Ord Kure Vægter, Udkigsmand.
Vismar Se tidligere Note til Peder Jernskjæg (177). Hr. Peder har vel ligget ude og vogtet Farvandene syd for de danske Øer. Begivenhederne fandt Sted i 1358.
Jens Due historisk Person fra Dr. Margrethes og Erik af Pommerns Tid. 1400-1409 nævnes han som »Hoffmester« (Huitfelds Krønike I, 633. Smlgn.: Kr. Er slevs »Erik af Pommern« 110 og 456). Men han synes at være fratraadt Embedet, indtog dog fremdeles en høj Stilling, nævnes 1418 som en af Kongens »Raader« (Huitfeld 672). 1396 nævnes han som Høvidsmand paa Hälsingborg (Suhms Danmarks Historie XIV, 396).

184 see min Leilighed udspejde Forholdene, søge at finde en gunstig Lejlighed.
Sande Crispin St. Crispinus led Martyrdøden under Kejser Diokletian Aar 287.
loved mig her brugt af Winther i den ellers ukendte Betydning: anraabe, paakalde.

184 det hellige Blod i Schwerin Grev Henrik af Schwerin havde fra Palæstina hjembragt en Draabe af Christi Blod, indesluttet i Jaspis, som han i 1222 højtideligt overgav til Domkirken i Schwerin. Relikvien drog mange Pilgrimme did (se Ellen Jørgensen: »Vademar Atterdag« (1911), Side 53).

187 Toninger Landtoning, den Maade, hvorpaa Landet eller Kysten toner (dvs) fremtræder, set ude fra Søen.
Solfald Solnedgang
Fakkebjerg paa Sydspidsen af Langeland.

188 Jeg har Jer valgt en Hustru I »Ringens Indskrift« [nærv. Udgaves tredje Bind] har Winther ligeledes skildret Dr. Margrethe som Giftermaalsformynderske.

188 Marri Skave se Indledningen XXIII.
fornem Slægt Slægten uddøde 1583. Dens Historie kendes kun ufuldstændigt, men den omtales som »en 373 gammel Slægt« (se »Lexicon over adelige Familier« (1787, 2. Bind)).
Hr. Dues Gaard Herregaarden Krageholm i Skaane tilhørte Due-Slægten Se »Svenska Slott oc Herresäten« (I, 138). Det er dog tvivlsomt om Winther har vidst det eller han blot har tænkt paa, at Due var Høvidsmand paa Hälsingborg.

191 Ørethings Borg Vordingborg
I »Danske Atlas« (III, Side 100) giver Pontoppidan følgende Forklaring under Omtalen af Vordingborg: »Men da Saxo Grammaticus kalder Stedet Ortunga, saa giver P. J. Resenius O. Wormii Meening mere Bifald, naar han i Monum. Dan. L. II. udleder Navnet fra Øreting et Rettergangs Sted, som her blev holdet ved Strandbredden, hvilken sidste kaldtes Aar, aur eller ør, som er at see af flere Byers Navne. Følgeligen kunde Øreting eller Orting letteligen ved Udtale blive til Vorting, og da der siden bygtes Borg og Fæste, blev Navnet Vortingborg.

192 Inden Kirke hun laae uden at hun endnu var mødt i Kirken første Gang efter at hun havde født sit Barn (»Kirkegangskone«). Se Feilberg »Dansk Bondeliv« (II, 72).

193 Fru Ida Grubbe synes ikke at have Tilknytning til nogen historisk Person i Tiden for Digtet. 193 Slegfred Frille

198 Afløsning Synsforladelse, Absolution.

199 Fru Margrethe lagdes under Marmelstenen hen Dronning Margrethe døde 1412 og ligger begravet i Roskilde Domkirke.
forløved gav Orlov, Afsked
Skovkloster ved Nestved. (Se Noten i Første Bind, 365).

200 Oprørets Tunge mumler Smlgn.: Elementerne var i Oprør (dvs) i voldsom Bevægelse.

201 Brud Kæreste, Fæstemø.