Winther, Christian Poetiske Skrifter

Litteraturhenvisning,
I Almindelighed kan henvises til: P. L. Møller: »Kritiske Skizzer« (II, 1847); Q Rosenberg i »Dansk Maanedsskrift« (1861); Georg Brandes i »Danske Digtere« (1877, optrykt i »Samlede Skrifter« II); Nicolaj Bøgh: »Chr. Winther. Et Livsbillede« (I-III, 1893-1901); Poul Levin: »Chr. Winther« (1896, i Studentersamfundets Smaaskrifter); Vilh. Andersen i »Illustreret dansk Litteraturhistorie«.

Se iøvrigt Bemærkningerne til de enkelte Afdelinger og Digte.

En Hjælp til Noterne har Nicolaj Bøgh's Bog været, hvad det biografiske Stof angaar. Her henvises en Gang for 358 alle til denne. Af det biografiske er ikke det privat-biografiske medtaget: Navne paa ellers ukendte Personer, til hvem Digtene er skrevet o. s. v.

I »Museum« (1896) er aftrykt to Breve fra Winther, hvori han angiver Sted og Tilblivelsestid for en Del af sine Digte. Disse Angivelser er i Noterne i en Parentes vedføj et de enkelte Digte.

Iøvrigt har det været at tage fat paa bar Bund.