Wied, Gustav Ranke Viljer. Dele af Circus Mundi. Af den gamle Vinhandlers Optegnelser. 1968

FORORD

Med dette Bind afsluttes Gustav Wied Udgaven. Efter dens Paabegyndelse er der fundet forskelligt ikke tidligere kendt Materiale frem, og det gælder baade Manuskripter og Billeder. Man kan med Rette sige, at dette Materiale burde have været anbragt tidligere i Værket. Men da det dengang var Redaktøren ubekendt, var det ikke muligt. Man har valgt at bringe disse Suppleringer i det afsluttende Bind. Det gælder navnlig de to sidste Kapitler af Wied's Selvbiografi, Digt og Virkelighed. Og her skal siges hjertelig Tak til alle, der har stillet eksisterende Materiale til Raadighed. Deres Navne vil være at finde under hvert eneste Billede. aafremt disse kke skyldes Finn Jacobsen eller mig.

Da Forlaget paabegyndte denne Udgave, lovede man mere end 300 Illustrationer, der skulde fortælle om Forfatterens Liv og Digtning. Det blev til 508 Billeder, altsaa meget mere.

Nu kunde man have nedskaaret Antallet af Billeder. Men da denne Udgave næppe kan gentages, har man valgt at reproducere alt, hvad der er fundet væsentligt eller illustrerende. Derfor har dette afsluttende Bind mere end dobbelt saa mange Billeder end noget tidligere Bind.

1904 skrev Wied en Prolog til Thummelumsens Fremstiller, Emil Wulff, der skulde aabne Frederiksberg 6 Teater. "Man er bleven Fa-der - man har indladt sig, og saa er man bleven Fa-der. Men nu kom- mer det jo an paa, om En faar noget Glæde af Barnet. - Man tillader sig at have det bedste Haab. - En har gjort sig den største Umage - og En finder den lille saa køn - den kommer nok til at ligne En sæl' - og i Dag holder man den over Daaben. - Det er en stor Dag for vos allesammen ..." Det bør maaske tilføjes, at Wulff fik Succes!

Volmer Rosenkilde