Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

MADS
(ser uvilkaarlig hen mod Ane).

Ja, Du har nemt ved aa sprekkelere for andre!