Wied, Gustav DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

DIGT OG VIRKELIGHED - LIVSERINDRINGER
Livserindringer

Skrevet 1913-1914, Kapitel 1-24 første
Bogudgave 1915, Kapitel 26-43
foreligger hermed trykt
for første Gang
8
9

En Lygte stod og lyste
i bred og festlig Glans,
mens hist paa Himlen smilte
de evige Stjerners Krans.

"Gad egentlig vidst," sagde Lygten
og stirrede hen i det blaa,
"hvad de Smaafyre tænkte deroppe,
da de første Gang mig saa'!"

I

FØDSEL OG FØRSTE BARNDOM

Jeg vil begynde med min Fødsel. Den foregik den 6te Marts 1858 paa Holmegaard ved Nakskov. Og jeg husker følgende om denne Begivenhed:

Min Moder stod om Formiddagen og slog Smør ned. Det var Udstillingssmør, det skulde til Nakskov paa Landbrugsudstilling og have første Præmie. Og eftersom min Moder var en ærekær Kone, vilde hun egenhændig slaa dette Smør ned, selv om hun maatte staa sidelænds ved Karret og gøre det. Thi det ene skulde passes, det andet ingenlunde forsømmes.

Medens det ene - det var mig - laa i mit Skjul og morede sig, kom en af vore Piger, Røde Hanne, løbende og meldte, at Fru Jessen var kommen kørende.

Fru Jessen var fra en Nabogaard, og hendes Ærinde var at gratulere min Bedstemoder, hvis Fødselsdag det ogsaa var.

Moder sagde Røde Hanne Besked om at koge Chokoladen, og da hun havde gjort Smørret færdigt, klædte hun sig 10 om og satte sig ind i Stuen til de andre Damer for at drikke Chokolade. Fru Jessen spurgte nu til hendes Tilstand og fik det Svar, at Jens var kørt efter Madammen. Hvorpaa Gæsten for op og erklærede, at i saadant et Hus vilde hun ikke være, fik spændt for og kørte hjem.

Senere kom Jens med Madammen, men først kom jeg. Thi da Jordemoderen arriverede - Madam Mencke hed hun, og fordrukken var hun - laa jeg i Sengen ved Siden af Moder, og Moder sagde til hende :

- De kommer for sent, Madam Mencke!

Madam Menckes Ægteskab var mærkeligt. Hun var Jordemoder, hendes Mand var Ligkistesnedker. Og de havde hver sin Kiste staaende til at sove til Middag i. Hun var fordrukken, han Afholdsmand. Men trods alt var deres Ægteskab alligevel ganske harmonisk ... dog barnløst.

Madam Mencke tog altsaa hin 6te Marts Affære, svøbte mig og gjorde ved mig, hvad der skulde gøres. Men fuld var hun og tumlede fælt med mig. Snart havde jeg Hovedet nedad og snart Benene. Jeg tænker, det er Grunden til, at jeg altid senere har været lidt underlig ...

Proprietær Jessen - Fru Jessens Mand - havde lovet at staa Fadder, hvis jeg blev en Dreng. Fru Jessen, som var vneget nærig, bad til, at jeg maatte blive en Pige, men min Moder lovede hende, at hvis jeg blev en Pige, skulde hun selv komme til at staa Fadder. Nu blev jeg altsaa en Dreng, og Jessen gav mig det behørige Sølvtøj. Jeg husker ham som en lille munter, kuglerund Mand, som jeg holdt meget af. Han forærede mig hvert Aar til min Fødselsdag en Specie, en uhyre Sum. Desværre bortkaldtes denne elskelige Mand altfor tidligt. Hans Enke gav mig intet. Heraf rimeligvis mit "Kvindehad".


Jeg har ikke, som andre store "Lygter", Erindringer fra min Vuggetid. Det første, jeg husker, er fra mit sjette Aar.

Jeg sad paa Dørtrinet ind til Spisekamret, og inde i Spisekamret stod Moder og øste Mel op af en Tønde. Saa kom Røde Hanne farende og raabte, at Kongen var død.

11

Det maa altsaa have været i November 1863.

Moder dukkede ned i Meltønden og græd, jeg kan tydelig huske den underlige, brummende Lyd, der kom op der fra. Røde Hanne græd, hele Huset græd, og jeg tudede med. Det gjorde et forfærdeligt Indtryk paa mig, at en Konge kunde dø.

Røde Hanne var hos os i mange Aar og fik gennemsnitlig et Barn om Aaret, i hvilken Anledning hun heftigt misundte Mejeripigen, Rikke. Denne fik Børn med samme Regelmæssighed, men hendes døde altid, hvorimod Røde Hannes Afkom var i Besiddelse af en ukuelig Livskraft.


I et lille Hus ved Gaarden boede vor Avlskarl Jeppe, og hans Søn Laurits var mit stadige Selskab. Der var det mærkelige ved Laurits, at han ikke alene var født uden Tænder, men at han aldrig, saa længe han levede, nogen Sinde fik Tænder. Det profiterede jeg af. Naar Laurits spiste Rugbrød, kunde han ikke tygge Skorperne, eller "Ringen", som vi kaldte det, og mit daglige Spørgsmaal, naar jeg kom i Huset, var:

- Hvor mange Ringe er der idag?

Og jeg nød som en Herreret Laurits' efterladte Ringe, hvor Mærkerne af hans tandløse Gummer sad i Smørret eller Fedtet.

Gennem Opvæksten var jeg og Laurits trofaste Kammerater, og jeg kunde aldrig foretage mig noget, uden at Laurits var med Senere, da jeg var kommen ud i Verden og var bleven Boghandler, blev jeg stor paa det og saa' Laurits over Hovedet. Jeg kan huske saa tydeligt, en Gang jeg var hjemme i en Ferie, Laurits kom hen og vilde hilse paa mig, men jeg tog blot Hatten naadigt af og gik videre. Laurits kom for Resten siden til Amerika, hvor han straks efter døde af Mangel paa Tænder.

Laurits' Moder havde Saar paa Benene, og vi Børn plukkede altid Følfod til hende, som hun lagde paa Saarene. Den, der havde plukket flest Blade, fik som Belønning et Stykke Kandis. Faderen Jeppe var en stille Mand, som passede sit 12 Arbejde og drak. Hvorfor Jeppe drak, véd jeg ikke. Maaske af Ærgrelse over Konen, som altid klagede og klynkede.

Laurits og jeg havde en Kammerat, der hed Morten Terkelsen, en Husmandssøn, en stille og blid Dreng. Jeg var den, der førte an, min Faders Gaard var den største i Sognet og kaldtes blot "Gaarden". Vi lavede Cirkus - Fader gav os Lov til at male Striber med Kalk paa Hestene, for at gøre dem til Zebraer - og vi arrangerede Børneballer og Fugleskydninger, hvor det kostede to Skilling at deltage. Smedens Dreng var den eneste, som ikke maatte komme med, han lugtede. Forgæves bød han fire Skilling, men vi gik ikke paa Akkord.


Saaledes voksede jeg op i en sorgløs Barndom, indtil Livets Alvor meldte sig for mig: jeg skulde i Skole.

Den første Undervisning modtog jeg hos Madam Clausen, der bestyrede en Pogeskole. Hun var Søster til Major Clausen, Nakskov Ladegaard, "den lille Major", og havde Skole i et Hus, der laa lige ved Indkørslen til Gaarden. Hun havde en Datter, der hed Vita, som vi allesammen var forelskede i. Hun underviste os i Religion.

En Dag havde hun fortalt os om Peter, der forraadte sin Herre i Ypperstepræstens Gaard. I Frikvarteret, da jeg stod og spiste Frokost sammen med min Fætter fra Sønderjylland - det var i Tiden efter Krigen - siger han til mig:

Skal vi forraade Madam Clausen?

Nej, det syntes jeg dog ikke, jeg vilde være med til.

Om jeg da var bange?

Bange - ikke Spor!

Vi blev saa enige om, at hvis en Hane tilfældigvis skulde gale tre Gange, vilde vi stikke af fra Skolen og løbe hjem.

Nu boede der lige ved Skolen en Mand, der hed Klüver, som vi var forfærdelig bange for, fordi han gik med sorte Briller. Han havde en Hane, og nu sker det hverken værre eller bedre, end at den galer, først een Gang, saa to Gange og saa tredie Gang. Hvorefter min Fætter og jeg øjeblikkelig forsvinder og sætter Kursen hjemefter.

13

Paa Vejen mødte vi min Fader, og ham fortalte vi, at vi havde fapet fri, fordi Madam Clausen var bleven syg. Men længe nød vi ikke den gyldne Frihed. Hen mod Aften fortæller en af vore Piger os, at Fader var kommen hjem, Klü- veren havde fortalt ham, at vi var løbet fra Skole, og nu var der til os.

Pigen, som holdt meget af min Fætter, maaske fordi han var "landsforvist", tog ham under sine Vinger og lukkede ham inde i sit Værelse, medens jeg maatte hytte mig selv. Jeg sneg mig op i Børnekamrneret, og krøb i Seng, trak Tæpperne op over Hovedet og lod, som jeg snorksov, da Fader kom med Ridepisken. Men jeg sov ikke, jeg bad til Gud, om han vilde gøre et Mirakel.

Og saa - Ja, saa skete der mig i min store Skræk noget menneskeligt, og det kom med et saadant Bulder, at min Fader brast i Latter og løb sin Vej. Og jeg var frelst.

Fra Madam Clausens Skole kom jeg senere i Skole hos Madam Størser. Hendes Mand drak, og han endte da ogsaa med at styrte ned fra en Stige og knække Halsen. Lige i Nærheden laa Almueskolen, hvor Læreren altid var fuld. Ja, jeg har set meget Spiritus i min Barndom. Dette er vel Grunden til, at jeg selv er bleven saa sober.

II

GAARDEN

Op til Gaarden førte (og fører da endnu) en lang Poppelallé. Men et Sted i Alléen manglede et Træ, og det var ikke muligt at faa nogen Poppel til at vokse paa den Plet. Hvisaarsag der blandt os Børn opstod den Overtro, at der her var begaaet et Mord. Vi gik aldrig forbi uden en stille Gysen, og navnlig om Aftenen holdt vi ikke af at nærme os Stedet.

Til Gaarden havde hørt en Skov, som min Fader imidlertid havde fældet. Det maa man ikke, og Fader fik da ogsaa Vrøvl med Myndighederne for det. Senere fik han Bebrejdelser af os Drenge, vi var meget fornærmede, fordi han 14 havde berøvet Gaarden denne Værdi. Thi at have en Skov var jo noget nær det fornemste, man kunde tænke sig.

Gaarden selv saa' meget almindelig ud med den enetages Hovedbygning. Hvert Efteraar, naar Fader havde faaet sit Korn solgt, lovede han Moder, at nu skulde der komme en Kvist paa Hovedbygningen. Og hvert Foraar, naar det skulde til at være Alvor, sagde han altid:

- Det maa vente, Trine!

Og Hovedbygningen blev ved med at være enetages.

Paa denne Gaard levede der en Samling af Originalen Naar jeg tænker tilbage, husker jeg de mærkeligste Mennesker ....

Først var der Rasmus Kukker. Om ham erindrer jeg kun, at han stadig vilde tage Livet af sig, og at det lykkedes ham efter noget Besvær. Først hængte han sig, men barmhjertige Hænder skar ham ned. Derpaa sprang han i en Brønd, men atter var Barmhjertigheden rede, og han blev trukken op. Endelig lykkedes det ham at file Halsen over paa sig med en Brødkniv, og her kom de hjælpsomme Hænder for sent.

Saa var der Niels Lente, en gammel Fyr, der passede Heste. Han blev gift med en ung Pige, thi han havde et Hus. Og hans Kone bedrog ham, thi han var 70 Aar. Jeg kan huske, at vi var med til hans Bryllup, og der blev lavet specielle Boller til Suppen til Ære for Herskabets Børn. Bollerne blev tilvirkede, sagde man, paa den Maade, at Kvin derne spyttede i Hænderne og saa trillede Dejgen.

Fremdeles var der Faareper og hans Hund Judas Ischariotes. Og saa Per Knak, der gik omkring paa Gaardene og tiggede og sang - til os kom han altid i Slagtetiden. - Har I ædt Jer Pølse? sagde han. - Han havde et stort Nøgleknippe, som bl. a. indeholdt en Nøgle til Paradisets Port, en mægtig Nøgle til Pavens Skatkammer og en, som han med en lettere Omskrivning kaldte Nøglen til sin Kones Kærlighed. Vorte-Ane havde sit Tilnavn, ikke af egne Hudprydelser, men fordi hun forstod den Kunst at læse over Vorter, Fregner og Modermærker og faa dem til at forsvinde.

Den onde Klaver med de sorte Briller var ogsaa lægekyndig og havde en stor Praksis som Massør. Han masserede 15 for Benbrud og Forstuvninger. Men vi Børn vilde før blive stivbenede end søge ham.

Af de faste Folk paa Gaarden har jeg glemt at omtale Kusken Jens Due. Han var Fader til alle Sognets uægte Børn og tilbragte en stor Del af sin Tid med at sidde Alimentationsbidrag af. Hans Broder Lars Due var hans fuldkomne Modsætning, han opnaaede aldrig Faderlykken. Og Jens i sin Overflod haanede ham. Lars blev forøvrigt gift med Henrik Loppes Datter, en gammel, pukkelrygget, rig og tyrannisk Ungmø. I dette Ægteskab blev Lars den lille: Konen pryglede ham, og Jens haanede ham endnu mere.


Her i disse Omgivelser drev vi Børn vor muntre Leg. Jeg havde kun een Søster, ellers var vi lutter Drenge, og Fader kaldte altid baade hende og min Moder "min Dreng", Mærkeligere er det, at denne Terminologi er gaaet i Arv. Jeg har altid kaldt min Datter "min Dreng", og hun har meget fornærmet gjort mig opmærksom paa, at hun virkelig ikke er nogen Dreng, men en Pige. Hun har jo endnu ikke og faar vel aldrig saa megen Forstand, at hun kan indse, at det er et Hædersnavn, jeg giver hende.


Den for Folkene største aarlig tilbagevendende Festlighed paa Gaarden var Høstgildet. Det formede sig som et Æde- og Drikkegilde i Rabelais-Stil. Deltagerne sultede sig tre Dage i Forvejen, og det endte altid med stor Drukkenskab.

Ved et af disse Gilder udførte jeg min Barnetids største Bedrift:

Vi havde paa Gaarden en Dreng paa 19 Aar, der hed Marius, som ved en af Kærlighedens underlige Førelser var forlovet med en Mejeripige paa 40, hende, hvis Børn altid døde. Han var ved et Høstgilde bleven overmægtig drukken, og jeg vaagnede ud paa Morgenstunden - vi Børn var bleven sendt tidligt i Seng - ved et forfærdeligt Spektakel "i Slippen" udenfor mine Vinduer.

16

Der stod Marius, omslynget af Rikke, og ude paa Vejen stod en Smedesvend, Galten kaldet. Det gik snart op for mig, at disse tre var Hovedpersonerne i et frygteligt Skinsygedrama : Marius var optændt af Jalousi og vilde slaa Galten ihjel, og Kvinden søgte forgæves at gøre sin mildnende Indflydelse gældende. Jeg hørte mellem de vrede Mandfolkerøster hele Tiden hendes Klynken:

- Aa, lille Marius, aa, lille Marius!

Pludselig satte hun i med et skingrende Hvin: det var "lille Marius", der for at komme løs havde bidt et stort Stykke Kød ud af hendes ene Kind.

Nu greb jeg ind. Jeg sprang ud af et Vindue ned i Gaarden, gik hen til den rasende Karl - jeg har aldrig senere forstaaet, hvor jeg fik Modet fra - tog ham ved Haanden og førte ham hen til Karlekamret, mens jeg snakkede godt for ham. Da vi var komne ind i Kamret, gav jeg ham et vældigt Puf, saa han røg over i sin Seng. Men saa var det ogsaa forbi med mit Mod, Pokker tog ved mig ud igen, idet jeg slog Døren i Laas og benede tilbage ind igennem Vinduet.

Om Formiddagen, da jeg vaagnede, fik jeg at vide, at min Broder Einar ogsaa havde faaet for meget af Høstgilde-Punschen. Paa ham havde det haft den Virkning, at han havde taget "Den lille Gule" og var redet til Nakskov. Her blev han funden hos en Købmand, hvor han laa og sov Rusen ud. Hesten havde han bundet ved Madam Falcks Klokkestreng - Madam Falck var Dameskræderinde - hvor den stod og ringede og ringede, saa Madam Falck var lige ved at blive vanvittig.

Hvad angaar Marius, havde han knust alle Ruderne i Karlekamret og var paa den Maade brudt ud af Fangenskabet. Han endte sin Færd i Kostalden, hvor han faldt om og sov et Døgn, indtil han vaagnede, skamfuld og ulykkelig over, hvad han havde gjort. Men den 40aarige tilgav og trøstede ham.


I 8-10 Aars Alderen begyndte jeg at digte. Mit første Digt var til en Jagthund Chasseur og tolkede min primitive Naturglæde over dette Dyrs udmærkede Egenskaber.

17

Først senere begyndte mine Digte at dreje sig om Kærlighed. Og det er fra samme Tid, at "Den Anden" begynder at optræde. Siden den Tid har jeg følt det og føler det stadig saadan, som var mit Jeg delt i to Jeg'er, mig selv og Den Anden, og saaledes, at hver Gang der gaar mig noget imod, tager Den Anden straks Affære og siger: Ja, hvad kommer det i Grunden dig ved! Og saa føler jeg mig lettet.

Første Gang, Den Anden hjalp mig, var engang, jeg havde læst et Digt for en af mine ældre Brødre. Det var et Kærlighedsdigt, og jeg syntes, det var yndigt, men min Broder grinede ubarmhjertigt af det. Jeg skulde allerede til at være ulykkelig, men saa sagde Den Anden til mig, at det skulde jeg da ikke bryde mig om, for det havde den Rakkerpukkel jo ingen Forstand paa.

Kun naar jeg var rigtig bange, kunde Den Anden endnu ikke klare det for mig. Jeg kan saaledes huske engang, vi var ovre at besøge Proprietær Schwendsen paa Helgenæs, en brillant Mand, Jordens elskeligste Mand, altid glad og fornøjet og det mest gæstfri Menneske, man kunde tænke sig. Det er forøvrigt ham, der i mange Aar har været Bibliotekar i Studenterforeningen.

Men den Nat, jeg taler om her, havde jeg det ikke godt. Jeg hørte inde fra et Værelse ved Siden af nogle underlige Lyde, Haarene rejste sig paa mit Hovede, og jeg troede, at der allermindst blev myrdet et Par Mennesker. Den Anden forholdt sig ganske passiv, og det endte med, at jeg klædte mig paa og løb, alt hvad jeg kunde, "hjem til Mor".

Næste Dag blev Gaaden opklaret. De mystiske Lyde kom fra en Dreng, nogle Kade havde fyldt Brændevin i, som atter skulde ud ...

Naturligvis skrev jeg ogsaa et Digt, tilegnet Holmegaard. De to første Vers lyder saaledes paa Melodien: , Jens og Jensine, de gik i Skoven" :

Lidt Nord for Nakskov, hvor Vejen drejer
et Gran tilvenstre, forbi en Bro,
der ligger Gaarden, som August ejer,
og hvor med Trine han monne bo.
Tralalalalalala.

18

Der har de levet i mange Tider
og leet og grædt med hinanden tro,
og sat i Verden en hel Del Wied'er,
hvis Antal stemmer med 4 X. 2.
Tralalalalalala.

III

TRINE

Vi kommer nu til den store Inkonsekvens i mit Liv, idet jeg af alle Mennesker har holdt mest af min Moder, skønt hun var et Fruentimmer.

Det var hende, der spredte Liv og Indhold over Hjemmet. Ingen kunde le som hun - og ingen græde som hun! Og desuden var hun en dygtig og energisk Kone i sit Hus - et stort Hus med mange Tjenestefolk.

Til at begynde med var mine Forældre vel nærmest fattige. De sad om Aftenen ved et Spiddelys og læste og arbejdede. Engang Farfar kom paa Besøg, tændte Mor to Lys. Den Gamle sad lidt og kiggede paa dem, og saa sagde han:

- Er I saa flotte hver Aften?

- Nej, sagde Mor - det er kun paa Grund af Farfars Besøg.

Saa rejste han sig, gik hen og blæste det ene Lys ud og sagde:

- Et er nok.

Saadan var altsaa mit Barndomshjem. Meget økonomisk. Jeg kan huske, de solgte det Smør, de lavede, og købte Margarine til os.

Naa, det mærkede vi Børn jo ikke noget til, vi troede, at saadan skulde det være. Og Mad fik vi nok af, kraftig Middagsmad og de berømte gamle, solide Aftensborde.

Mine Forældre havde 11 Børn. Derfor var der to Børnekamre, det store og det lille, og naar vi avancerede fra det lille over i det store, var det en Højtidsdag, næsten som en Slags Konfirmation.

Men hele Dagen - med Undtagelse af Maaltiderne - var vi altsaa i Børnekamrene, og naar det begyndte at blive mørkt 19 om Vinteraftenerne, stod vi allesammen opstillede indenfor Døren og ventede paa, at Mor skulde komme og hente os over i Dagligstuen, hvor hun saa satte sig i Sofaen med alle Ungerne omkring sig og fortalte fantastiske Eventyr om Konger og Dronninger og Hekse og saadan noget.

Det Billede af Mor, der staar klarest for mig, er dog det, naar hun smaafløjtende eller nynnende stod ved det store Bord i Dagligstuen og klippede Tøj til en af os. Hun havde først lavet Mønsteret af "Berlingske Tidende", som hun hæftede fast paa Tøjet med Knappenaale og klippede til med en uhyre Saks. Denne brugte hun ogsaa til at klippe os med. Den "nippede", saa at Processen foregik under vild Hylen og Skrigen.

Mor har leveret Materialet til den af mine Bøger, der hedder "Bedstemoders Manuskript", og af denne ses, at vi paa mødrene Side stammer fra Bøhmen. Hendes Bedstefader var en indvandret Bøhmer, og derfra skriver det sig vel, at hun som Barn altid blev kaldt "Jødetøsen", fordi hun var saa sorthaaret.

Det gik paa en Maade i Arv til mig, for da jeg kom til Kjøbenhavn, raabte Gadedrengene: Flæsk, Flæsk! efter mig.

Mor var døbt Trine. Og det Navn beholdt hun, saalænge hun bar Titlen "Madam". Men da hun blev Frue, saa sagde hun,-at hun var døbt Cathrine, og senere strøg hun Trine helt og kaldte sig "Catha".

Hvoraf man ser, at hun trods alt var et ægte Kvindfolk.

Gaardens største Højtidsdag var for os Børn Moders Fødselsdag den 18de Juli. Jeg skrev engang - det var vel i Midten af 70erne - et Digt til hende, hvoraf jeg endnu husker første Vers:

Mel.: Nu vil jeg synge om Karen.

Den 18de Juli paa Gaarden,
hvor man faar Medaille for Smør,
en Højtidsdag stedse har vaaren
og er da endnu li'som før.
Thi Fruen, det sødeste søde
af alt, hvad som findes af sødt
baade blandt Kristen og Jøde,
paa denne Dato er født.

20

Et af mine sørgeligste Barndomsminder knytter sig til en saadan 18de Juli. Jeg havde taget mine Sparepenge (4 Mark) ud af min Sparebøsse og hos Boghandler Holmblad i Nakskov købt et ganske dejligt Billede, forestillende et grønt sjællandsk Landskab med marineblaa Himmel og rødgrødfarvet Solnedgang.

Dette overrakte jeg stolt Mor paa Sengen, forinden jeg gik i Skole.

Men Far skældte mig ud og sagde, at jeg værsgod skulde tage Billedet med igen og faa Pengene tilbage.

Og jeg gjorde det selvfølgelig.

Men det var den tungeste Gang, jeg nogensinde har gaaet....

Paa Fødselsdagen kom Folk fra alle Gaardene rundt omkring, og der blev spist og drukket og spillet Kort til langt ud paa Natten. Men vi Børn blev puttet i Seng Kl. 10, hvilket naturligvis var en uhyre Uretfærdighed. For saa begyndte jo egentlig Sjovet. Jeg tror nok, at det var, fordi Mor ikke vilde ha', at vi skulde se de Herrer, som vi ellers havde Respekt for, blive altfor glade.

Paa en saadan Festdag vandt jeg for evigen en tyk Proprietærs Kærlighed. Man sad og spillede Whist paa Kontoret og blev kaldt ind til Aftensbordet. Medens de Voksne saa spiste, listede jeg mig ind i Spillestuen (der var givet Kort, men der var en varm Ret, der ikke kunde vente), og medens man altsaa spiste, pillede jeg alle Herrebladene ud og lagde dem i omtalte Proprietærs Bunke, saaledes at han gjorde sin Modstander dundrende Storeslem. Jeg hører endnu det Brøl, han udstødte, da han tog sine Kort op. Vi Børn holdt saa meget af ham, fordi han var saadan en fornøjelig og gemytlig Mand, derfor undte jeg ham denne Triumf.

Maaske lever han endnu. Han hed Fritz Kjær og var Ejer af Gaarden Steensø ved Nakskov.


Da jeg begyndte at "digte", var Mor den eneste, der tog mig alvorlig, jeg læste altid mine Vers højt for hende, og hun sagde, de var storartede, jeg skulde ikke bryde mig om, 21 hvad mine Brødre mente, det havde de ikke Forstand paa. Hun sagde ogsaa - hvad der har været mig en Støtte i hele mit Liv - at jeg skulde bryde mig Pokker om, hvad "Folk" mente om mine Sager. Naar bare hun og jeg syntes, de var gode, saa var de gode.

Det var hende, der vækkede "Den Anden" i mig, hvad jeg er hende inderlig taknemlig for.

For ikke at blive overrumplede af ubehagelige Tilhørere, gik hun og jeg, naar min Muse havde lakseret - som Brødrene kaldte det - enten saa langt vi kunde komme ned i Haven, eller, var det meget alvorligt, helt op paa Branderslev Kirkegaard.

Deroppe sad vi paa en stor Sten, som laa tæt op imod Kirkemuren, og da jeg for to Aar siden var "hjemme", gik jeg op og satte mig paa samme Sten og tænkte paa det herligste Afsnit af mit Liv, da jeg endnu ikke var "blevet til noget.

Hvad der nemlig er det værste, der kan hænde et Menneske.

IV

AUGUST

August er min Fader. Carl August Wied er han døbt.

Der gik længe det Sagn i Familien, at den stammede fra en Fyrste af Neuwied. En yngre, rebelsk Søn skulde derfra være flygtet til Danmark med sin Moders Kammerjomfru. Vi gik ligefrem og kaldte Dronningen af Rumænien for Kusine Carmen.

Men saa gav en ubehagelig Præst sig til at lave en Stamtavle over os, og af den fremgaar det, at Familien egentlig hedder Hansen, men har boet i et hvidt Hus paa Als.

Saa der røg det Fyrstendømme!

Naa, det er jo heller ikke af Vejen at være dansk.

Mit Hovedindtryk af Fader er hans overordentlige Flid. Han var oppe Kl. 6 om Morgenen og gik selv ud paa Marken og saaede. Jeppe gik med, naar han var ædru, ellers gik Fader alene. Han gik forøvrigt meget alene,

22

Vi Børn saa' ham egentlig kun ved Middagsbordet, hvor han sad tavs og frygtindgydende. Jeg husker, at der paa Bordet altid stod en stor Plat de menage, som foruden andre Krydderier ogsaa indeholdt en Flaske Soya. Denne Soya-Flaske var for os Børn som Kundskabens Træ paa godt og ondt, vi maatte aldrig faa noget af dens Indhold. Hvorfor véd jeg ikke - men Resultatet var naturligvis, at vi intet højere Ønske havde end netop at smage den forbudte Soya.

Og saa blev Fader forresten brugt som Bussemand, som den, der skulde tage Affære, naar Moder ikke kunde overkomme Retfærdighedens Haandhævelse. Vi stillede til Klø hos ham en Gang om Ugen, altid om Lørdagen. Det var ikke behageligt at gaa og vente, f. Eks. naar man havde begaaet sin Forbrydelse om Mandagen, men jeg tror oprigtig talt ikke, det fra min Faders Side var et Raffinement, det var simpelthen, fordi han ikke havde Tid til at tage sig af os mere end den ene Gang om Ugen.

Men under alle Omstændigheder var det yderst ubehageligt.

Eksekutionen foregik altid ude i Entreen, der var bedst Plads til at svinge Spanskrøret.

Engang under en saadan Revselsesfest blev jeg ramt af Nemesis. Jeg havde den Uge mærkelig nok intet Regnskab at opgøre, men indfandt mig alligevel ved Ceremonien i den lave Hensigt at fryde mig over de andres Høvl. Straffen udeblev ikke. Da Fader var færdig med de Skyldige, tog han fat paa mig. Jeg protesterede naturligvis og skreg, at jeg ingenting havde gjort, men Fader bemærkede roligt, at saa havde jeg nok fortjent Pryglene en anden Gang.

Efter den Tid holdt jeg mig paa Afstand, naar min personlige Nærværelse ikke var tvingende nødvendig.

Fader var en dygtig Landmand, en Foregangsmand paa sin Egn, og Naboerne kom ofte hos ham for at hente gode Raad. Han var den første, der begyndte at dræne sin Jord, og den første, der anskaffede en Saamaskine. Ogsaa Damptærskeværk anvendte han før nogen anden. Det var dog kun i sin Bedrift; os Drenge tærskede han vedblivende ved sine Hænders Kraft.

23

Han havde en Nabo paa Gaardfen Christiansdal, en Holstener, der hed Remien. Vi Børn kaldte ham Na, fordi han altid indledede sine Sætninger med dette Ord.

Han kom altid ridende over til os paa en lille Hest, selv var han høj og mager, ikke ulig Don Quixote, som han sad der paa Hesten med Benene næsten rørende Jorden. Han red altid hen til Moders Vindue og begyndte Samtalen:

"Na, mit lille Nabokone - -"

Han satte megen Pris paa Fader som Landmand, men var yderst konservativ og meget skeptisk overfor de Forbedringer, Fader indførte. Men et Aarstid efter, at Fader havde anskaffet noget nyt, gjorde Remien det samme, naar han havde set, at det gik godt.


En Gang om Ugen var Fader til Landmandsforsamling i Nakskov. Han kom hjem til Aften, og vi ventede med at spise, til han var kommen. Naar det trak ud over Tiden, gik Moder med os ud paa Trappen, og vi raabte da allesammen tre Gange: Far, Far, Far! Og saa passede det næsten altid saaledes, at Fader kunde svare ,Ja nede fra den anden Ende af Alleen.

Vi Børn var overbeviste om, at det var Trolderi.

Fader repræsenterede som sagt Alvoren derhjemme. Hans eneste Spøg var en Vise, han brummede for os, naar vi engang imellem fik Lov at ride paa hans Knæ. Den lød i al sin Simpelhed saaledes :

Der kom en Rytter ridende
i Galop, i Galop, i Galop.
Der kom en Kælling gaaende,
sank op, sank op, sank op.

Hermed var egentlig Faders Forhold til Poesien udløst.

Derimod fortalte han os ofte om sin Ungdom, mens han var Forvalter hos sin Fader, der var Forpagter paa Aalholm. Den Stilling skulde Fader have arvet efter Bedstefader, men det blev ikke til noget. "Den gale Grev Raben" forlangte nemlig, at hans Folk skulde staa med Hatten i Haanden. Det vilde Fader ikke, og engang Greven vilde slaa ham med sin Ridepisk, fordi han beholdt Hatten paa, rev Fader Pisken 24 fra ham og knækkede den i mange Stykker. Derfor blev han ikke Forpagter efter Farfar.

Paa Aalholm traf Fader "Trine"; hun kom der for at lære Husholdning, August begyndte straks at gøre Kur til hende, og det varede ikke længe, før de blev forlovede. Hendes Svigerinde, for hvem Parriet ikke var fint nok, søgte at gøre hende Livet surt, men Trine havde baade August og hans Fader paa sit Parti.

Min Bedstefader skal have været en prægtig gammel Mand. Han forærede engang de to Unge et Køretøj, for at de kunde køre rundt i Landet paa Visitter. Saa sejlede August og Trine over til Langeland og kom bl. a. til Apoteker Bauer i Rudkjøbing, der blev saa begejstret for deres Hest og Vogn, at han endelig vilde købe det hele. August vilde ikke sælge, men da de paa Hjemvejen paany kom igennem Rudkjøbing, fortsatte Farmaceuten sine Overtalelser, og det endte da med, at August solgte Hest og Vogn for 24 gamle Jagtgeværer.

De Apotekere har alle Dage været nogle Rade. Naa, men det har de jo Privilegium paa ...

Med Postvognen holdt August og Trine deres Indtog paa Aalholm, og min Bedstefader var ved at dø af Latterkrampe, da han hørte om dfcn Handel, hans Søn havde gjort.

Bedstefader var i det hele taget en meget fornøjelig Mand. Engang var han ude paa en Rejse, og mens han var borte, brændte Gaarden. Da han kom hjem, sagde han blot:

"Hvad Fanden er det, I har lavet, mens jeg har været borte!"

- - -

I min Opvækst var det gode Tider for Landmændene. Hveden kostede 16 Rigsdaler Tønden, og rundt om paa Gaardene blev der da ogsaa holdt store Gilder, hvor Champagnen flød. Det var iøvrigt kun paa de andre Gaarde; hjemme hos os erindrer jeg aldrig at have set den Drik.

Jeg har forresten heller aldrig set August drukken, undtagen en Gang efter en Skovtur. Vi havde glemt at købe de Brød, vi skulde have haft hos Bager Bigum i Nakskov, og paa Vejen hjem sad Fader ustandselig og sang: "Bigum, Bi- 24 25 gum, Bigum, Bigum, Bigum, her skal tredve Franskbrød staa!

Det var i de Tider, min Moder avancerede fra Madam til Frue. Nogle af Folkene havde Vanskelighed ved at opfatte den nye Titulatur, og Kusken Jens Due klarede sig paa den Maade, at han kaldte Moder "Hr. Fru Wied".

Naar det var Regnvejr i Høsten, samledes Landmændene altid hos hinanden for at "spille Vejret i Lave". Saa gik Tiden med det, og det slog jo ikke fejl, at Regnen holdt op.

Min Digtning havde ikke nogen Beundrer i min Fader. Hans Standpunkt overfor mine poetiske Frembringelser var dette:

"Ja, du har det ja fra Trine, hun er ogsaa tosset."

Men det hang vist sammen med, at alt, hvad der var til Unytte, var hans Natur imod. Bad vi Børn f. Eks., om vi maatte laane en Hest om Søndagen for at ride eller køre os en Tur, saa sagde han Nej, Hestene skulde hvile. Men kom der en Husmand, som kun havde Søndagen til at gøre sit eget Arbejde i, og bad om at laane en Hest til at pløje med, saa fik han den.

Saadan var August.

Men uden Humør var han ikke.

Der stod engang to Madammer og snakkede paa Vejen udenfor vor Have. Da de havde staaet der en halv Time og endnu ikke gjorde Mine til at skilles, sagde Fader pludselig til mig:

"Gustav, tag de to Stole og gaa ud og spørg, om de ikke hellere vil sidde."

Jeg gjorde det med Fryd.

Madammerne skældte mig Huden fuld.

Og August lo hjerteligt.

V

SKOLELIV I NAKSKOV

Da Tidens Fylde kom, blev jeg sat i Real-Skolen i Nakskov.

Det var slet ikke behageligt. Skolen begyndte Klokken 8 26 om Morgenen, og vi maatte meget tidligt op for at gaa de ca. 3/4 Mil ind til Lærdommens Kilde. Kun i frygteligt Regnvejr eller Snevejr spændte Fader brummende for og kørte os.

Naar det ikke regnede alt for meget, var vi glade ved Væden. Thi vi benyttede os af den paa følgende Maade:

Der stod i Bryggerparken lige udenfor Nakskov en mægtig Vandpost. Og under dennes Straale lod vi os i Regnvejr gennembløde. Hvorefter vi, vaade som druknede Mus, stillede i Skolen og blev hjemsendte af den omsorgsfulde Bestyrer, der nærede Bekymring for vort Helbred. Og derefter vendte vi triumferende hjem, vaade, men skinnende af Retfærdighed og i Overensstemmelse med Autoriteterne. Paa den Maade kneb vi os mangen herlig Fridag.

Skolens ydre Forhold var meget beskedne. Oprindelig hørte den hjemme i en Bygning paa Søndergade, men under en Ombygning maatte den bo tilleje i et Privathus i Tielegade. Jeg naaede aldrig at komme med over i den nye Skolebygning, min Skoletid faldt sammen med Skolens Udlændigheds Liv.

Og her sad vi i de mørke Morgener med Stearinlys foran os. Belysningen var ikke god, men for os Børn rigtig behagelig. Thi vi stjal Stumperne og anvendte dem i den hjemlige Industri til Fremstilling af Lys.

Ogsaa om Eftermiddagen brændte vi i den mørke Aarstid Lys. Thi Skoletiden var delt, saa at vi fra Holmegaard først naaede hjem henad Klokken 6. Det var en lang og drøj Dag.

Skolen havde sine Skikke, og dem blev jeg som andre nye Drenge indviet i. For det første skulde man døbes, hvilket foregik paa den meget simple Maade, at man blev holdt hen under Vandposten og fik en Straale ned over Hovedet, saa at Vejret gik fra en. Og dernæst skulde man, hvis man da ikke vilde leve som en Ismael, inden 14 Dage give Kringler.

Dette var ikke alene en nedarvet Vedtægt mellem Drengene, men ogsaa for en Slags Skat til Øvrigheden at regne. Thi Drengene fik Skillingskringler, men Lærerne skulde have Firskillings.

- - -

Skolens Bestyrer var Pastor Lund, en elskelig Mand, senere 27 Provst og Landstingsmand. Jeg var saa uheldig at blive hans Yndlingselev, hvilket kostede mig et helt Aars Skolegang. Da jeg var 14 Aar, ønskede jeg at komme ud af Skolen for at hellige mig Boghandelen; men Pastor Lund skrev til min Fader, at det vilde være ham en stor Glæde at beholde mig et Aar endnu. Det har man far at opføre sig ordentligt.

Men jeg har da ogsaa husket det siden.

Samme Pastor Lund havde af en eller anden Grund faaet Øgenavnet Nas. Han holdt ikke af det, og han blev rasende, naar han fandt det skrevet paa Klassens sorte Tavle, og hele Klassen maatte undgælde for hans Vrede.

Og iøvrigt havde vi altsaa nogle Lærere.

Der var en ældre Mand, af os Drenge kaldet Tesse og senere Modellen til Overlærer Møller i "Første Violin". Han havde evindelige Kvaler med sine Seler, og han afbrød ofte Undervisningen med det fortvivlede Udbrud:

"Jeg taber mine Bukser, Drenge!"

Et Billede, der ogsaa har fæstnet sig i min Erindring, er Tesse, staaende op ad Kakkelovnen, lig Eleonora Christina paa Zahrtmanns Billede, med Frakkeskøderne slaaede til Side fra sin uhyre Bag.

Tesse var noget af det grimmeste, jeg har set i mit Liv. Dog maa jeg til hans Retfærdiggørelse sige, at hans Kone var endnu grimmere. Men de elskede hinanden over al Maade, og Fru Tesse havde en mildnende Indflydelse paa sin Gemal. Naar hun kom og besøgte ham paa Skolen, udstedte han, for hendes Skyld og for den Kærligheds Skyld, som han bar til hende, almindelig Amnesti:

"Der er min Kone," sagde han, "nu skal Du slippe for denne Gang!"

Vi tilbad Fru Tesse!

Vor Skrive- og Tegnelærer kaldtes Jyden; og ham glemmer jeg aldrig paa Grund af en Ytring, han engang fremkom med:

"Nu skal jeg hjem og ha' Rabarbergrød og anden varm Spies'!"

Til Religionslærer havde vi Pastor X. Han kaldtes paa Grund af sin store Højde Langhalm. Og hans Kæreste, den 28 mindste Dame i Nakskov, lød Navnet Dvergkartoflen. Og de var paa deres Spadsereture en stor Fornøjelse for Byen.

Meget godt er der maaske ikke at sige om den Skole. Men eet Gode var der dog: vi havde ingen Lærerinder.

Om Sommeren oplevede jeg hver Lørdag den Rædsel at skulle i Vandet med Skolen. Jeg var meget bange for at gaa i Vandet, og jeg tog for det meste Brækpulvere for at blive daarlig og saaledes slippe for Vandturen. Det var nemlig meget ubehageligt: vi smaa blev simpelthen smidt ud i Vandet med et Reb omkring os, saa kunde vi se, hvordan vi klarede os. Og der var derfor altid Graad og stort Spektakel. Engang løb jeg i min Skræk nøgen op igennem Byen, efterfulgt af en stor, ligeledes nøgen Dreng, Ludvig Jensen, som fangede mig paa Torvet og bar mig ned paa Svømmebroen.

Det var nu ikke blot af Angest, vi skreg. Thi Tesse, den kære Sjæl, havde udsat en Præmie paa to Skilling for den, der hylede højest, at hæve Mandag Morgen. Og Præmien blev ikke vunden uden Kamp.

- - -

Middagstimerne, hvor Skolen jo var lukket, tilbragte jeg rnest paa Hotel "Harmonien", hvor jeg spillede store Tragedier sammen med Værtens Søn, William Henningsen. Vi spillede i den ny indrettede Teatersal, og jeg har endnu i Næsen Lugten af den friske Maling.

Senere fandt W. H. og jeg hinanden paa Folketeatret. Han var Sufflør, og jeg, der skulde have "Erotik" op, stod paa Scenen. Og saa raabte vi i Munden paa hinanden:

"Sidder Du der, William?"

"Staar Du der, Gustav?"

Og fra den Dag fornyede vi vort Venskab.

Den første Komedie, jeg skrev, hed "Peter Syl eller Gudskelov min Tante er død!" Hovedpersonen var en Skomagerdreng, som elskede sin Mesters Datter, men blev afvist paa Grund af sin Fattigdom. Saa dør imidlertid hans Tante, han arver hende og hjemfører sin Elskede.

Stykket indeholdt altsaa virkelig en dramatisk Ide, hvad jeg aldrig senere har kunnet faa.

Jeg udførte naturligvis selv Hovedrollen, mens Skomager 29 Pløk spilledes af en af mine Kammerater, Johannes Volquartz, og hans Datter Pløkine af min Søster. Men Prøverne forstyrredes noget af den Omstændighed, at Volquartz var forelsket i min Søster og gjorde Stormkur til hende. Det stred mod Stykkets Aand, hvor de to jo var Fader og Datter, og derfor oprørte det mig. Og under Generalprøven kom- det saa vidt, at jeg drev ham en Lussing, saa han røg ud gennem den ene Væg. Hvorefter han blev fornærmet og gik hjem efter Forestillingen«.

Men jeg havde dog den Tilfredsstillelse, at det var Frostvejr med Islag, saa han maatte krybe paa alle fire og nær aldrig var kommen hjem til Nakskov.

Forestillingen, der fandt Sted hjemme hos os paa Holmegaard, blev en stor Sukces. Den indlededes med, at jeg, klædt som Danserinde, dybt nedringet og i lange Bomulds-Underbukser, dansede en ildfuld spansk Bolero under Publikums Jubel. Men Drengene, de Bæster, kastede Buketter til mig med Snore i, og naar jeg bukkede mig ned og vilde tage Blomsterne op, trak de i Snoren. Danserinden var ved at gaa paa Næsen, og Publikum daanefærdigt af Henrykkelse.

- - -

Jeg vilde selvfølgelig være Skuespiller, men dette blev af min Familie anset for en Blamage, som imidlertid afværgedes af en klog Kvinde, min Moders Plejemoder, Kommandørinde Wulff. Hun gav min Moder følgende Raad: Fortæl ham, at hvis han vil lade være at blive Skuespiller, skal jeg forære ham et Dukketeater.

Moder fulgte Raadet, Teatret kom. Og jeg blev ikke Skuespiller, men dramatisk Forfatter.

Om Verden har vundet ved Byttet, véd jeg ikke.

VI

UNDERVISNING OG KONFIRMATION

Hjemme holdt vi stadig Lærerinder til Undervisning af den mindste Yngel. Thi min Moder, som vedblev at faa Børn, kunde ikke paatage sig Undervisningen.

30

En af disse Opdragerinder hed Frøken Sofie Dauw. Hun havde Brystsyge, men var elskelig, munter, blid og venlig. Naar det var Tordenvejr, rullede hun Gardinerne ned og spillede op til Dans. Men dette forargede mig, jeg syntes, at naar Vorherre talte til os i Vrede, saa skulde vi Menneskebørn være stille.

Derfor holdt jeg mere af min Moders Maade at tage Tordenvejr paa. Hun samlede os alle i Soveværelset, og der sad vi i dyb Tavshed paa en sortbetrukken Puf, Moderen i Midten og alle Ungerne udenom, ligervis som en Høne med sine Kyllinger.

Senere fik vi en anden Dame fra Nakskov, Frk. Amalie X, som var en fuldstændig Modsætning til Sofie Dauw: ond, arrig og elskovssyg. Naar vi ikke vilde kysse hende, tog hun sin Brodersaks og holdt den op for Halsen af sig og sagde:

- Ralle, ralle, nu myrder jeg mig!

Vi havde i det hele taget et meget daarligt Indtryk af hende, og hun kneb os altid. Og naar vi beklagede os over hende, holdt ganske vist Moder med os, men Fader holdt altid med hende. Jeg bad til Vorherre, at Frøkenen maatte dø. Det skete dog ikke, men den Dag kom, da hun maatte ud af Huset. Vi Børn dansede af Glæde, og jeg takkede Vorherre.

Moder og jeg gik ofte i Kirke. Men til min Sorg maatte vi skilles, naar vi kom ind i Kirken, thi der sad Mændene for sig og Kvinderne for sig. Et sundt Princip forøvrigt, som burde gennemføres i langt større Udstrækning!

Fra Gudstjenesten erindrer jeg med Forargelse Altergangen. Forargelsen kom fra den noget fugtige Degn, som altid trak Altervinen op med et lydeligt Svup, og jeg kan endnu den Dag idag ikke høre en Flaske blive trukken op, uden at jeg mindes Degnen i Branderslev Kirke.

Vi havde dengang en Husjomfru, Caroline Petersen, "Pyss" kaldte vi Børn hende; hun havde udtrykkelig betinget sig, da hun blev fæstet, at hun skulde i Kirke hver Søndag. Pyss var dygtig arrig og nærig, værst naar hun kom fra Kirke. Men Fart var der i hende. Hun bar paa Hovedet et underligt lille Net med Frynser, og saa hastigt bevægede 31 hun sig, at det stod omkring hendes Hoved som en Rædselshjelm.

Og Lufttrykket, som Damen frembragte ved at fare gennem Stuerne, var saa stærkt, at Kakkelovnslaagen, som hun passerede paa sin Bane, klappede i med stort Rabalder.

- - -

Præsten, som for Resten var Provst, kørte hver Søndag gennem Gaarden paa Vej fra Nakskov til Kirken. Hans Kusk hed Engel, og jeg troede længe, at saaledes skulde det være. Jeg fandt det saa naturligt, at en Provst havde en Engel til Kusk.

Provsten selv laa i en Doktorstol, der vippede op og ned som et Skib i Søgang, og fra Vinduerne vinkede vi Børn og kyssede paa Fingeren til ham.

Han var Enkemand og havde 3-4 Døtre. Den ene af dem styrede Huset for ham og gjorde det til hans Tilfredshed. Jeg husker, at han vakte min dybeste Forargelse ved engang at sige, at han saamænd tit kunde staa paa Prækestolen og komme til at tænke: Gud véd, hvad min lille Cathrine har til mig til Middag idag!

En anden af hans Døtre var forlovet med en teologisk Kandidat, en Mand ganske anderledes efter mit Hjerte. Og navnlig erindrer jeg een Ting om ham, som gjorde det dybeste Indtryk paa min poetiske Sjæl. Hver Gang han blev klippet - han var selvfølgelig krølhaaret, Teologen - samlede han de afskaarne Lokker sammen og opbevarede dem. De skulde bruges til at stoppe en Hovedpude med, og paa den skulde han og hans Georgia "slumre" paa deres Bryllupsnat. Han fik samlet meget Haar sammen, thi det varede mange Aar, inden han hjemførte sin Georgia.

Men det med Lokkerne syntes jeg altsaa var noget af det yndigste, jeg nogensinde havde hørt. Og jeg besluttede, at jeg vilde følge Eksemplet og berede min "Georgia" den samme poetiske Hovedhvile.

- - -

I Vinteren 1873 gik jeg til Præsten i Nakskov. Her forargede Provsten mig atter ved at pudse sin Næse gennem et Hul i Lommetørklædet - jeg syntes ikke, at den Slags Ting sømmede sig en hellig Mand.

32

Den 20de April - paa min eneste Søsters Fødselsdag - blev jeg konfirmeret. Jeg var dybt greben af den højtidsfulde Handling, men noget urolig. Thi Søndagen i Forvejen havde jeg været paa Besøg hos min Gudfader Jessen og havde ved den Lejlighed taget mit Konfirmationstøj paa. Og Moder havde forklaret mig, at det var Synd mod Vorherre, som nok vilde straffe mig for det.

Men jeg afvendte saavel hendes som Vorherres Vrede ved et Digt, som jeg kaldte

En Bøn.

Fader, Du som troner hist i Himlen,
sku til Jorde vrimlen,
sku til mig, som ned paa Knæ mig lægger,
sku til mig, som op mod Himlen strækker
op mod Englevrimlen,
mine Hænder, mens Din Aand mig vækker!
Undskyld at jeg tog mit Komf'mationstøj paa,
da jeg over til Jessens monne gaa.

Moder græd af Glæde og forsikrede mig, at nu var hverken hun eller Vorherre vred paa mig mere.

VII

MINE SØSKENDE OG JEG

Elleve Børn var vi ialt. Men de 3 døde som smaa, saa vi var kun 8 tilbage.

En af dem, der døde, var en lille Pige, som hed Kaja Abigael. Jeg kan huske hende, som hun laa i sin Kiste; hun havde en hvid Kjole paa og en Buket Blomster i Haanden, hendes Kinder var lyserøde, og hun saa' ud, ganske som om hun levede. Hun laa paa lit de parade i den blaa Stue, og samtlige Sognets Koner og Piger var inde for at se paa denne Udstilling.

Rikke Skrals bedyrede, at hun aldrig havde set saa skønt et Lig. Og hun havde dog ellers Erfaring, eftersom der regelmæssig en Gang om Aaret døde et Barn for hende.

"Den blaa Stue", hvor min lille Søsters Kiste stod, var 33 den Stue, hvor der spilledes Kort, naar der var fremmede. Det var Faders Kontor, og han sad ved sit Skrivebord ved Siden af Kisten og passede sit Arbejde som Sogneraadsformand.

Om mine to ældste Brødre Carl og John husker jeg ikke ret meget. Carl var ude som Landvæsenselev, John som Søkadet. Der var stor Jubel og Ærefrygt iblandt os, naar de i Ferierne besøgte Hjemmet; men ikke desto mindre var jeg meget glad, da John skulde hjemmefra. Han var nemlig Ejer af en Farvelade, som ved hans Bortrejse skulde tilfalde mig, og neppe var han ude af Døren, før jeg bemægtigede mig Klenodiet og begyndte at male, saa Farverne stod omkring mig.

Af de hjemmeværende Børn var jeg den ældste, og man beskyldte i Almindelighed mig for at støbe Kuglerne og lade de mindre skyde dem ud.

Dette benægter jeg!

Men naturligvis var jeg af og til med til de gale Streger, der lavedes, f. Eks. den Gang vi satte Hønsene ud at svømme. Jeg kan endnu huske Dammen fyldt med de skrigende, forskrækkede, baskende Høns, og vore Vagtposter, som var stillede op for at passe paa Fader.

"Der er han,! Der er han!" - vi kaldte ham i saadanne Øjeblikke aldrig andet end "han" - raabte de, og saa tog Pokker ved os.

Een Historie var jeg i hvert Fald ikke med til: at plukke alle Fjerene af den store, gule Hane. Jeg vilde gerne have set Moders Ansigt, da hun sad ved sit Vindue og saa' det nøgne Kræ komme spankulerende forbi. Men jeg havde mit Alibi i Orden: jeg var til Fugleskydning i Svingelen. Moders Søster, Tante Thora, paastod ganske vist, at jeg, inden jeg tog afsted, havde sagt til de andre, at de skulde gøre det, men det var skammelig Bagvaskelse.

Den næste i Flokken efter mig var Otto, som for sine kvindelige Dyders Skyld fik Navnet Mette. Han var nemlig en udpræget feminin Natur; han strikkede og syede og støvede af. Og iøvrigt passede han sit Embede som Hønsepige: "fandt Hønsene ud", samlede Æg og passede Liggehøns.

Saa var Ejnar en ganske anderledes rask Dreng. Han var

34

aldrig hjemme, og man vidste meget sjeldent, hvor han var. Og vi havde ikke engang Fred for ham, naar han var kommen i Seng. Han havde nemlig den Vane at gaa i Søvne. En Nat gik han ud i bar Skjorte for at løbe paa Skøjter, en anden Gang gik han ind i Faders Kontor og væltede Blækhusets Indhold ud over alle Faders Papirer, hvorefter han udbrød, som en'Mand, der har gjort sin Pligt:

"Saa, nu er det gjort."

Og en Nat vaagnede jeg ved, at han sad tvers over min Hals og dunkede mig i Siderne. Han troede, at jeg var den lille Gule, og havde besteget mig for at ride sig en Tur.

Han havde en sørgelig Mangel paa Respekt for mig, skønt jeg var nogle Aar ældre end han; navnlig benyttede han sig ganske uærbødigt af den Omstændighed, at jeg ved en Sygdom var blevet skeløjet, til aabenlyst at haane mig. Jeg kan navnlig huske een Lejlighed, hvor han paa den mest usømmelige Maade erindrede mig om min Legemsfejl.

Vi skulde have en Forestilling hjemme - der var Fremmede til Aften - og jeg skulde optræde i et større Dansenummer. Da jeg kom gaaende i min Danserindedragt, møder jeg gennem Entreen Ejnar, og han siger til mig: "Pas nu paa, at du ikke render imod Dørkarmen!" Jeg brast i Graad og gik i Seng, og Forestillingen maatte aflyses.

Men det gik ham da heller ikke godt i Verden. Da han var bleven konfirmeret, kom han i Maskinisere, men stak senere af tilsøs og kom til Afrika, hvor han var i 4-5 Aar. Nu er han i Australien for at grave Guld, men der er aldrig Guld, der hvor han graver. I Afrika giftede han sig for Resten; han købte en Kone for 5 Køer, og fik med hende en Søn, som var en naturhistorisk Mærkværdighed: en ung Hottentot med blaa Øjne. Denne min Nevø, som jeg desværre aldrig har set, nød paa Grund af den lille Specialitet med Øjnene stort Ry i sit Hjemland, var fra sin Fødsel en Seværdighed og er muligvis nu en stor og berømt Høvding.

Min eneste Søster hed Dagmar Alexandra, opkaldt efter de to Prinsesser. Vi holdt allesammen meget af hende, og hun var ogsaa en storartet Pige, modig, dristig og ærlig. Men hun havde heller ikke en eneste Veninde, og her er rimeligvis Grunden til, at hun ikke blev ødelagt. 35 Hun og jeg byttede undertiden Klæder og red ud paa Visit; hun var i det hele taget altid sammen med os Drenge og var mere Dreng end Pige. Dette holdt Tante Thora ikke af; hun lukkede hende inde, for at hun ikke skulde blive ødelagt af "de vilde Drenge". Men vi trak hende i Triumf ud af Vinduet og bortførte hende.

Tante Thora var pukkelrygget, gnaven og pessimistisk, og vi Børn kunde ikke lide hende.

De to mindste Jens Frederik og Svend, gik meget paa egen Haand og havde deres egen Bande, men fik sommetider Lov til at være sammen med os andre. De imponerede engang os allesammen ved at bryde Pengeskuffen op i Chatollet og stjæle alle Kobberpengene for at spille Klink med dem; Sølv og Guld rørte de derimod ikke. Vi lod dem nok senere høre, at saa dybt var vi dog ikke sunkne, at vi stjal Penge, men i vore Hjerter sad der en hemmelig Misundelse over, at "de smaa" havde fundet paa noget, som vi andre ikke havde gjort.

Og iøvrigt førte vi altsaa dér paa Gaarden vort muntre Liv; vi sejlede ud paa Dammen i Bryggerkarrene og væltede, løb paa Skøjter og faldt i Møddingpølen, løb dyngvaade hjem til Lauritz Jeppesen og blev puttede i hans Forældres store Ægteseng, medens Tøjet blev tørret. Engang laa vi dér 6 Drenge og min lille Søster, saa nøgne som i Paradis, og ventede paa, at vort Tøj blev tørt.

Og jeg ser endnu tydeligt for mig Morten Therkildsen, da han var dumpet gennem Isen paa Møddingpølen. Han kom op igen, trak sine Klæder af og stod nu, rystende af Kulde og - himmelblaa over hele Kroppen! Thi hans Tøj var farvet med "Kugleblaat", og nu havde det paa Grund af Væden smittet af paa hans Krop.

Det Syn glemmer jeg aldrig, og jeg bevarer det som et Symbol paa min Barndom, der var himmelblaa som Morten Therkildsens kugleblaa Legeme.

36

VIII

MODERS VINDUE

Tilhøjre for Entreen laa Dagligstuen, som var noget af det største i Verden.

Stuen var paa 3 Fag, ved det øverste af dem stod en Forhøjning med et Sybord og en lav Lænestol. Og her sad Moder, og Vinduet var Moders Vindue. Ved det Vindue sad hun og arbejdede ustandseligt paa Vedligeholdelsen af vor Garderobe.

Vi sled meget, og der var mange Par Strømper at stoppe for Moders flittige Fingre.

Og samtidig fulgte hun fra sit Vindue alt, hvad der foregik paa Gaarden. Det var Hovedkvarteret, hvor alle Traade løb sammen.

Naar noget gik os imod, kom vi alle til Moders Vindue og klagede. Jens Frederik kunde for Eksempel komme og sige: - Di sloer mig, Mover!

Moder vendte Hovedet bort og blev ved med at sy.

Jens Frederik kom igen:

- Di har slaaet mig, Mover!

Og var det slemt, saa blæste Moder paa den mishandlede Haand. Ellers svarede hun blot:

- Saa slaa igen og pil af!

Legede vi Hest, skulde vi altid hen foran Moders Vindue og vise, hvor flot vi var kørende. Eller jeg kunde tage en af Pigernes Kjoler paa for at være en Kælling, som havde faaet et Barn - saa skulde jeg hen til Moder og have gode Raad med Hensyn til Barnets Pleje. I alt, hvad vi foretog os, spillede Moders Vindue den største Rolle, og jeg kan slet ikke tænke, at det Vindue ikke havde været.

Og det var ikke alene os Børn, der søgte hen til det Vindue. For alle Gaardens Folk var Vinduet det Centrum, de søgte hen til. Trak det op til Tordenvejr, kom Jeppe og meldte: "Nu trækker hun sammen!" Og var det galt med Mor Ellens Ben, kom Jeppe ogsaa og klagede sin Nød. Og Pigerne kom til Vinduet og aflagde Rapport om, hvad der 37 var sket: Nu var der fundet en Hønserede i Laden, og nu havde den sortbrogede Ko faaet en Kalv.

Ogsaa Gaardens Gæster gjorde deres Opvartning ved Moders Vindue. Det vendte ud mod den lange Allé, der førte op til Gaarden, saa Moder derfra kunde se enhver, der kom op ad Alleen.

Her udenfor "fenstrede" Gæsterne, inden de kom videre. Her kom Remien fra Christiansdal, Svendsen fra Helgenæs, Jessen fra Adserstrup, Schouboe fra Abildtorpe, Neergaard fra Ladegaarden o. s. v.

Naar Remien sagde Nej Tak til at komme indenfor, var det som Regel med den Motivering:

"Mit Loch venter mig med Kalvesteg!"

Loch var Navnet paa hans Husbestyrerinde. Hun elskede os Børn, og hun stod for os som Eventyrets gode Fe. Thi hos hende fik vi Pandekager med baade Syltetøj og Sukker. Mens vi hjemme stod overfor Alternativet: enten Syltetøj eller Sukker.

- - -

Ved Fastelavn stillede udenfor Moders Vindue alle Branderslevs Børn, udmajede paa det frygteligste, og sang følgende Vise:

Her kommer et Par Fyre med lidt Skæg,
med lidt Skæg,
Som gerne vilde be om et Par Æg,
et Par Æg.
Men har De kun en Skilling, saa lad gaa,
saa lad gaa,
det kan vi ogsaa skrive under paa,
under paa.

- - -

Og til Moders Vindue knyttede sig forskellige hjemlige Ceremonier.

Ud paa Sommeren, naar der var afmejet, stillede Høstfolkene sig op udenfor og sleb deres Leer. Det betød, at de skulde have Brændevin.

Og i Høstens Tid, naar det sidste Læs blev kørt ind, holdt det stille udenfor Moders Vindue, og Folkene gjorde Honnør. Det betød, at de skulde have Æbleskiver og Puns.

38

Saaledes staar Moders Vindue for mig som det gode Øje, der vogtede over Gaarden, som det Centrum, der samlede alt Liv omkring sig.

IX

HJEMMETS GÆSTER

Vi Børn var henrykte, naar der kom Gæster hjemme paa Gaarden. Naar vi kom fra Skole, saa' vi straks hen til venstre paa Gaardspladsen, om der var fremmede Køretøjer. Og holdt der bare en Vogn, dansede vi Indianerdans af Glæde.

Kun een Person paa Gaarden blev arrig, naar der kom Fremmede. Det var Kokkepigen "Røde Hanne", som rasede over, at hun skulde lave ekstra Aftensmad. Særlig galt var det, naar Fader og mine Brødre samtidig havde skudt Spurve, som der skulde laves Ragout paa.

Hos flere af vore Gæster lagde vi allerede den Gang Mærke til, at en meget talende Kone altid har en tavs Mand, og omvendt. Der var f. Eks. S. s fra Abildtorpe og K. s fra Stensø.

Fru S. var en stor, smuk Dame med et vældigt Humør og imponerende Talegaver. Manden derimod sagde aldrig et Ord. Han spillede Skak med Fader, begge lige tavse og lige optagne af Spillet. De var en Time om at gøre et Træk, og var Spillet ikke endt til Kl. 12 om Natten, naar S. skulde hjem, blev Brættet med Brikkerne sat op paa Sekretæren til næste Besøg. Og det var under Dødsstraf forbudt Husets Kvinder at røre det.

Fru S. hørte til den kendte Suhrske Slægt og nød et Familielegat, hvilket vi Børn fandt overordentlig fornemt. Vi betragtede hende næsten som en kongelig Person. Og der var nu ogsaa noget kongeligt ved hende.

Da Abildtorpe brændte, gjorde hun et mægtigt Gilde i Lysthuset. Og en Gang hun skulde have Fest paa Gaarden og hverken havde Penge eller Kredit, satte hun sig op i sin Kalechevogn med sin fineste Silkekjole paa og med en vældig tyk Portemonnæ paa Skødet. Saaledes udrustet kørte hun rundt til de Handlende, købte ind med Portemonnæen 39 demonstrativt anbragt paa Disken, lod sig Varerne bringe ud i Vognen - og kørte bort.

- Og véd De saa, hvad der var i Portemonnæen, lille Fru Wied? sagde hun til Moder, da hun fortalte hende Historien.

- Nej, det vidste Moder da ikke.

- Gammelt Avispapir, min Kære!

Hun var en brillant Dame, en Renæssancekvinde. Da Manden var gaaet fra Gaarden, som alle Landmænd gjorde den Gang, startede hun en Smørforretning i Kjøbenhavn og ernærede hele Familien.

Hr. og Fru K. var Ægteparret S.s Modsætning: han talte ustandseligt, hun var tavs som en Milepæl. Hun var Søster til S., og det er jo tænkeligt, at vi her staar overfor en Familieejendommelighed.

Vi Børn holdt meget af K., der altid fortalte Historier, den ene værre end den anden. Det var ham, hvis Kort jeg "pakkede", saa at han fik lutter Herreblade og gjorde Modspillerne Storeslem.

Tit krøb vi ind under Spillebordet og sad musestille og lyttede til hans frygtelige Historier. Han var en rigt anlagt Natur: havde en Nabo høstet 20 Fold, kunde man være sikker paa, at K. havde 30.

Ogsaa han maatte gaa fra Gaarden, og han blev senere Forpagter paa Møen. Her hang der i hans Kontorvindue ud imod Gaarden en stor Plakat med Indskriften: Mensch, ärgre dich nicht! Det var nu hans Livsfilosofi.

Saa var der J. fra Adserstrup. J., som var min Gudfader og en prægtig Mand, døde tidligt, og hans Kone - Mor Jasse. som vi kaldte hende - drev Gaarden ved en Forvalter.

Hun havde et Ansigt som en russisk Buldog, men behængt med Guldstads var hun; Kæder, og Ringe og Brystnaale. løvrigt var hun overordentlig nærig. En Gang hun var i Kjøbenhavn sammen med Moder, boede de paa Hotel Phønix. Og Mor Jasse hjemførte derfra Stumperne af de Lys, de havde brændt paa deres Værelse, samt det Sukker, de havde faaet tilovers fra deres Morgenkaffe.

- Vi har jo betalt for det, min Go'e! sagde hun.

40

Og saa puttede hun hver Dag Stykkerne ned i sin Kuffert.

Vi Børn kunde ikke lide Mor Jasse, og hun satte ærlig talt heller ikke Pris paa os. Kom vi ind i et Værelse, hvor hun tilfældigvis var, kunde hun sige til os:

- Her har du en Firskilling, min Dreng, kan du saa gaa ind i den anden Stue!

Mor Jasse havde det med, at hendes Sager pludselig kunde blive uærlige. Da Manden var syg, skulde han aarelades, og Barbér G. blev hentet fra Nakskov. Men siden den Dag var Wienervognen, som "denne simple Person" havde kørt i, uærlig og blev aldrig brugt mere.

Efter Mor Jasse fik Sønnen Gaarden, men han maatte gaa fra den, trods Sukkeret og Lysestumperne.

Den eneste, der holdt sig paa sin Gaard, foruden Fader paa Holmegaard, var R. paa Christiansdal. Men han var ogsaa sparsommelig. Han spiste kun lidt, naar han var hjemme. Ude derimod tog han til sig, saa han var ved at revne. Men han sparede da heller ikke paa sin Anerkendelse: han udbrød ofte med Munden fuld af Mad:

- Det smaker fortrinligt, Fru Wied!

Hans Kone stod ikke meget tilbage for ham, særlig Moders Rødgrød satte hun megen Pris paa, og hun fik sædvanligvis 3 -4 Portioner i sig, snart havde hun faaet for megen Fløde og snart for megen Grød, som saa maatte suppleres. Men hendes egen Rødgrød var ogsaa, sagde Moder, "som et Logulv!"

Men Systemet var godt. R. sad i mange Aar, efter at mine Forældre var flyttede ind til Kjøbenhavn, paa sin Gaard som den eneste gamle, der var bleven tilbage. Og han efterlod sig ved sin Død % Million.

Om Søndagen kom Nakskoviterne. Først Familien B. Fruen spillede dejligt Klaver, og min Fader maa have været, lidt forelsket enten i hende eller i Musiken. Thi Moder havde i mange Aar forgæves bedt om et Klaver, men da Fru B. engang sagde, at vi maatte da virkelig have et Piano, kom der straks et Hornung & Møller. Manden var Telegrafbestyrer. Jeg erindrer ham som en lang, radmager Person, der aldrig spiste Brød til sin Mad.

- Det kan jeg faa hver Dag! sagde han og lod Brødbakken passere.

41

Fra Nakskov kom ogsaa Skibskaptajn S. og hans Kone. Ved dem var det mærkelige, at de rugede Kyllinger ud hjemme i deres Kakkelovn og havde en gammel Papegøje, der bedst som den sad, pludselig kunde sige:

- Nu tror jeg, jeg vil over paa en anden Pind! Hvorefter den skiftede Plads.

Vi Børn kunde staa i Timer foran Dyrets Bur for at opleve dette Under. Og den Talemaade blev et Mundheld iblandt os, naar vi kedede os og ikke vilde "lege med længere".

Til Nakskoviterne hørte endvidere Distriktslæge W., hvis Frue var saa fornem, at hun snakkede bagvendt. Hun sagde f. Eks. Podfodse i Stedet for Fodpose, hvilket gjorde et dybt Indtryk paa mig.

Naar Moder holdt Fødselsdag, var alle disse Mennesker samlede omkring Festbordet. Dette bugtede sig i Bakke og i Dal, eftersom det var sat sammen af forskellige Borde af ulige Højde, og en Mængde umage Stole stod omkring det. I Dagligstuen brændte en Overdaadighed af Lys: Hængelampen var tændt, og desuden to Lys paa hver af Spejlkonsollerne og to paa Sekretæren. Baade i Kontoret og i Borgestuen var der Fest - Folkene og de fremmede Kuske fik Ekstramad og Punsch - og overalt var der Enighed om, at Holmegaard var det bedste Madsted i Nørreherred.

Hvilket naturligvis vilde sige det samme som i hele Verden!

X

DYRENE

Selvfølgelig vrimlede det paa Gaarden af Dyr.

Dyr opdrager. Der burde til hver Byskole høre en zoologisk Have, ikke en Have med Kænguruer, Marekatte og Næsehornsfugle, men en Have eller rettere en Gaard fuld af vore egne gode og forstandige Husdyr. Thi hvad véd Byboerne om Dyrene, andet end at de er grinagtige P

Schandorph fortalte mig engang en Anekdote om en Røgter, der tjente hos hans Onkel. Han vilde ikke have Studenter til at komme i sin Kostald. Og naar Schandorph spurgte ham: "Hvorfor ikke, Mikkel?" saa svarede Mikkel:

42

"Nej, for Kjøbenhavnerne gaar altid og griner ad Kvajet." Og Mikkel havde Ret: Køer skal tages alvorligt. Alene

det at høre dem gumle Grøntfoder i sig er som at opleve en

Sang af Homér.

- - -

Men selvfølgelig interesserede vi Børn os mest for Hestene.

Der var vore to Yndlingsheste: den lange gule og den lille gule, som vi mest fik Lov at ride paa og køre med, de var venlige og rare. Der var Jeppes den brune, som vi var bange for, fordi, den var ond og vilde bide. Den brune havde sin Baas ved den smalle Indgang fra Stalden til Skæreloen, og det var en Sport for os at løbe fra det ene Rum til det andet, forbi den brune, som for frem og vilde nappe os i Nakken. Den kunde ikke komme til det, eftersom Grimen var for kort. Det vidste vi, uden at vor Spænding ved Sporten dog af den Grund blev mindre.

Jyderne var to tykke, forædte, brune Hopper, som Jens Due striglede og fodrede og passede, saa de skinnede af Fedt og Frisering og kun kunde bevæge sig i et adstadigt Luntetrav. En fuldstændig Modsætning til dem var Prins, et ungt, slankt og vildt Dyr, rigtig en Indianerhest, som kun Ejnar turde sætte sig. op paa. Han tumlede rundt med den, saa man ikke paa Hesten kunde se, hvad der var for, og hvad der var bag, mens Bror Mette stod lam af Rædsel og sagde :

"Du er jo tosset, Ejnar, du er jo tosset, Ejnar!"

Da min Søster .voksede til, forærede Fader hende et Par smaa Islændere og et lille Køretøj. De to Islændere var meget søde, men ikke rigtig paalidelige, og navnlig ikke gode at ride paa. Om det hænger sammen med den islandske Folkekarakter, véd jeg ikke, men pludselig kunde de standse og sætte Forbenene stift frem for sig som1 Bomme. Der stod de, og ingen Magt paa Jorden kunde faa dem videre. Der var ikke andet at gøre end at vende om og køre hjem.

Undertiden naar mine Forældre var ude paa Gæsteri, kunde vi lumske alle Hestene løse og lade dem løbe rundt i Gaarden. Det var et pragtfuldt Skue! De blev alle som Børn paany, selv den gamle Mælkehoppe Endetønden - saaledes kaldet paa Grund af visse fysiske Ejendommeligheder - fløj Gaarden rundt med flagrende Hale og strittende Manke.

43

Vi Børn morede os storartet. Men i Stalddøren stod Nils Lente og jamrede:

"Aa Gu', aa Gu', Børn, hvad er det dog, I hitter paa!"

- - -

Saa var der Hundene.

Judas med Tilnavnet Ischariot, en dejlig, graagul Schæferhund, var Faarepers private Eje og regerede sammen med ham over 300 Faar. Det var et dejligt Syn, naar Faareper en Sommeraften ved Solnedgang kom vandrende op ad Alleen med Judas og de 300 - jeg tænker altid paa Abraham i Mamre Lund.

En Gang om Aaret, i Maj eller Juni, blev Faarene vaskede i en Mergelgrav. Husmandskonerne, der blev udkommanderede til dette Arbejde, laa paa Knæ paa en Bro langs Bredden. Faarene blev smidt i Vandet og svømmede i Dødsangest fra Kone til Kone, fra den ene Ende af Mergelgraven til den anden, indtil de blev rene. Jeg kan endnu høre Faders Kommandorøst :

"Lad gaa!"

Saa lod Madammerne gaa, de sendte alle paa een Gang deres Faar til Naboersken.

Otte Dage efter, naar Dyrene var tørrede af Solen, blev de klippede med nogle mærkelig konstruerede Faaresakse. Denne Ceremoni, hvor ogsaa Husmandskonerne fungerede, foregik i Laden ved lange Borde og under megen Jamren og Brægen. Kunsten var at klippe Pelsen af saa hel som mulig, og ikke lave alt for mange Huller i Faarenes Skind.

Det var en stor Sorg for os, da Judas og Per, sammen med Faarene, blev solgt. Men en Trøst var det naturligvis, at de ikke kom længere bort end til Svendsen paa Helgenæs, hvor vi kunde besøge dem.

Judas' og Pers Historie har jeg iøvrigt nedskrevet i min Bog "Silhouetter".

Men vi havde mange andre Hunde. Der var Rinaldo, som levede saa længe, at man tilsidst kun kunde se den gø. Høre den kunde man ikke, den havde mistet ethvert Spar af Stemme og gjorde et uhyggeligt spøgelseagtigt Indtryk.

Og der var Hønsehunden Chasseur, til hvem jeg skrev mit første Digt. Vi sad engang i Dagligstuen, da hele Huset 44 rystede, saa vi troede, det var Jordskælv. Vi undersøgte Sagen og fandt, at Rystelsen hidrørte fra Chasseur, som sad paa Loftet lige over Hængelampen og loppede sig. Og da vaagnede Digteraanden i mig.

Der var fremdeles Broholmeren Frej og de to smaa Abeterrier Fiks og Færdig samt Gravhunden Bugge, der kom til Gaarden samme Dag som min Søster blev født og elskede hende med den mest lidenskabelige Kærlighed.

- - -

Da Schæferiet blev nedlagt, gik vi over til at holde Køer - eller drive Hollænderi, som det kaldtes. Moder maatte afstaa sin Værdighed som Mejerske og overgive den til en faglært Smørkunstnerinde. Andelsmejerier eksisterede ikke dengang, hver Gaard producerede sit Smør og sin Ost.

Svin havde vi naturligvis ogsaa, og paa Gaardspladsen vrimlede det af Smaakræ: Høns, Ænder, Gæs og Kalkuner.

Fader fodrede dem altid selv. Naar han gik fra Hovedbygningen over til Kornloftet for at hente Foder, fulgtes han i Hælene af dem alle, og midt i Flokken gik et Par Hunde eller Smaagrise, et Føl eller en Kalv. De stod opstillede udenfor Døren, mens Fader var derinde, og saa snart han kom ud med Foderet, slog et Haglvejr af Duer ned fra de nærmeste Tage.

Det var et Syn, jeg aldrig glemmer.

Senere, da Røde Hanne blev Hønsepige, satte Fader Laas for Kornloftet. Hun elskede nemlig Dyrene saa højt, at hun stjal Korn til dem. Og kom der en Tordenbyge og slog ned over de smaa Kræ, saa de var forkomne og halvdøde, samlede hun Ællinger og Kyllinger op og puttede dem ind paa sit Bryst. Vilde Jens Due under saadanne Omstændigheder lægge en kælen Arm om Hannes Liv, hører jeg hende skrige:

"Rør mig ikke, Jens, jeg er smækfuld af Kyllinger!"

Ovre i Laden var der Ugler, i Haven Pindsvin, paa Markerne Harer og Ræve, og i Mosen ynglede Vildænderne. Mens højt paa Ladetaget Storken havde sin Rede - den var det jo, der bragte Moder alle Børnene.

Og saa var der David. Det Dyr, der gennem flere Aar blev min trofaste Ven og Ledsager.

Men han skal have sit eget Kapitel.

45

XI

DAVID

David var en lille, sortegraa Allike.

Jeg købte ham af Trine Tamburs Jørgen for 8 Skilling. Han var rasende arrig, da jeg bar ham hjem, huggede efter mig, bed og kradsede og skreg. Hvorfor han fik Navnet David, véd jeg ikke. Men det hed han nu altsaa.

Han blev først installeret i en tom Kyllingekasse med Tremmer for, og dér sad han og skulede ondt og vilde ikke æde. Men lidt efter lidt blev vi gode Venner: han fik Lov til at flyve frit om, hans stækkede Vinger voksede ud, og han fløj op i Træerne og sad dér og plirede med sine smaa Knappenaalsøjne.

Saa byggede jeg i min Have en Villa til ham af Pæle, Ler og Mos. Han lærte at komme hjem, naar jeg kaldte paa ham om Aftenen, satte sig ind paa sin Pind i Huset, og jeg stængede Døren for Katte og Ræve. Og det første, jeg gjorde om Morgenen, var at lukke Vinduet fra Soveværelset op ud mod Haven og raabe:

"David, David!"

"Tja-a, Tja-a!" skreg David tilbage.

Det var sørgeligt at skulle skilles fra ham, naar jeg gik i Skole. Og saa fandt jeg paa en Morgen, medens jeg gik ned gennem Alleen, at raabe "David", og han svarede og fulgte med fra Træ til Træ. Men da Alleen hørte op, vendte han om og fløj hjem. Næste Dag lokkede jeg ham ned paa mit Tornyster ved at byde ham af min Skolemad. Men da vi var naaede Halvvejen til Nakskov, satte han af og fløj tilbage til Holmegaard.

Første Gang han fulgte mig helt ind til Byen, og jeg maatte knipse ham væk fra mit Tornyster, da jeg gik gennem Skolens Port, var jeg grædefærdig, thi jeg anede jo ikke, hvornaar jeg skulde se David igen. Jeg søgte ham i Frikvarteret, men han var der ikke. "Du faar ham aldrig mer' igen", trøstede mine Kammerater mig. Men da jeg kom hjem om Aftenen, sad David sjæleglad paa Ladetaget.

46

"Men er du dér, David, min elskede Ven!"

"Tja-a, her er jeg!" svarede David, og han plumpede som en lille sort Bold ned paa min Haand.

Den Aften fik vi Lov af Røde Hanne til at spise Pandekager inde i Køkkenet, af samme Tallerken. Hun hadede ellers David - "den- lede, sorte Satan!"

Fra nu af fulgte David mig næsten daglig til Skole. Sad paa min Skulder en Stund, lettede saa, tog sig et Sving ind over Markerne, kom tilbage, fik Frokost. Ved Skoleporten tog vi Afsked. David blev berømt i det hele Amt, og jeg var stolt over at eje ham. Jeg havde Tilbud paa ham lige op til 3 Mark. Men at sælge ham, faldt mig aldrig ind.

Dette var Davids skyldfri Ungdom.

Men saa en Dag begyndte han at ødelægge Gaardens Tage: han fandt det morsomt at hale Halmen ud. Og desuden fløj han ind i Spisestuen og stjal Sølvtøjet, navnlig Spiseskeerne syntes han om. Og saa fik jeg Ordre til at stænge ham inde.

Jeg syntes, det var Synd, at han skulde sidde nede i Havehuset, og min Søster gav mig da det Raad, at laane Kaptajn Storms Papegøjebur, hvis Beboer nu far Alvor var "gaaet over paa en anden Pind". Jeg fik Buret, og David blev puttet derind.

Men han blev i samme Nu sindssyg, skreg og raabte som en rasende. Jeg stak de lækreste Kødbidder ind til ham, han vilde ikke æde. Saa lukkede jeg ham ud igen. David var henrykt, stjal øjeblikkelig en Sukkertang og genoptog straks sin gamle Sport med Halmen.

Og nu lød min Faders Ordre: "Du maa faa David ind, ellers skyder jeg ham!"

Men det var umuligt, han var bleven fuldstændig vild. Jeg kunde faa lokket ham til mig paa en halv Alens Afstand, men naar jeg rakte Haanden ud for at tage ham, sagde han: "Ho ho ho!" helt nede i Halsen - og var væk.

Saa blev han skudt. Han sad og pyntede sig nok saa fornøjet paa Kanten af en Vognfjæl. Skudet faldt, og David forsvandt, og da jeg kom derhen, laa han død paa Vognbunden.

Da var der En, der sagde med fornøjet Røst: "Nu skal han begraves!" og jeg glemte Sorgen og fik travlt. David blev lagt i en Cigarkasse, der var polstret med Hø, og dækket af 47 hvide Lagener, og jeg var Præst med en af Moders gamle, sorte Kjoler bundet oppe om Halsen.

Mine Brødre bar Kisten. Bag den kom Præsten og saa Stuepigen Mine og min Søster. En Grav var gravet i et Bed under et stort Hægebærtræ, og her blev David puttet ned. Jeg holdt en gribende Tale over den Afdøde, skildrede hans store Fortjenester, hans Elskværdighed, Livsglæde og Trofasthed. Der blev rejst et Kors paa hans Grav, og paa Korset bar et Stykke Papir følgende Inskription:

Hvo vil vel krænke Davids, Allikens, Fred
og tage venlig Blomst fra Gravens Bed?
Hvo vil vel bryde Træets Blomst og Blad -
se Himlens Fugl fandt her et Skjul saa glad!
Hvo vil ej hygge om den Plet af Jord,
som gives her til Ringe og til Stor?
Hvo vü ej frede om den Dødes Bo -
her skulle vi dog een Gang finde Ro.

Versene havde jeg fra Nakskov Kirkegaard, og jeg sørgede dybt over min trofaste Ven og Følgesvend. Samtidig var jeg dog glad ved, at hans urolige Sjæl nu havde faaet Fred, som Moder sagde.

Men tre Dage senere gravede jeg ham alligevel op for at se, hvorledes han nu saa' ud.

XII

FORELSKELSE, DIGTNING OG ANDRE SYGDOMME

Jeg husker ikke, hvornaar eller hvorledes jeg første Gang var forelsket. Det vilde være smukt og interessant, om jeg kunde huske det, men jeg vil være ærlig og tilstaa, at jeg husker det ikke.

Derimod erindrer jeg, at da jeg var 7 Aar gammel, vilde jeg gaa i Døden for Olivia, en jævnaldrende ung Dame. Jeg erklærede mig aldrig, og véd derfor ikke, om hun elskede mig. Jeg tror det forøvrigt ikke, men min Kærlighed var saa usigelig sart, at jeg aldrig kunde tale om den. Det var tilstrækkelig Næring for den, hvis jeg blot kunde se eller muligvis røre ved Genstanden for mine ømme Følelser.

48

Siden kom jeg paa Danseskole hos en Frøken i Nakskov og udviklede mig hurtigt til Balløve. Jeg dansede meget og maa ogsaa have været dygtig. Frøkenen skrev i hvert Fald næste Aar til min Moder, om jeg maatte være med igen, saa kunde jeg gaa gratis, hvis jeg vilde hjælpe hende med at tage mig af Begynderne. Hun satte megen Pris paa mig, og i det hele taget kunde ældre Damer godt lide mig, kyssede mig og klappede mig. Men det brød jeg mig ikke om. Kærlighed skulde være aandelig, noget, man kun drømte om indvendig. Romantiker var jeg til Fingerspidserne.

Der hændte f. Eks. det, at en ung Dame paa en Nabogaard om Natten sprang ud af Vinduet og gik til Stævnemøde med Kusken. Det, fandt jeg, var ikke rigtigt. Hun burde være bleven siddende indenfor, mens han udenfor havde gjort Kur til hende, det havde været det rette. Kvinden havde, fandt jeg dengang, kun Sjæl, ingen Krop udover, hvad man kunde se, og ved Tilnærmelser sank hun i min Agtelse. Naturligvis vilde jeg gerne kysse den, som jeg p. t. var forelsket i, men jeg havde paa Fornemmelsen, at hvis jeg gjorde det, vilde min Kærlighed svinde og Damen være besmittet....

Undertiden var jeg forelsket i 2-3 paa een Gang. Det var frygteligt, men dejligt, og jeg græd af Henrykkelse og Sorg, fordi jeg ikke kunde regne ud, hvem jeg holdt mest af og skulde gøre til min Hustru.

Saa ramtes jeg af et frygteligt Slag: jeg fik Mæslinger, og da jeg blev rask, var jeg skeløjet. Naar jeg saa' paa Numer et, troede Numer to og Numer tre, at det var dem, mine Blikke gjaldt.

Den Pige, jeg elskede længst og højest, var Thyra Jensen. Jeg naaede hende kun til Skulderen, aa, men hun var dejlig! Hun var sorthaaret, og naar hun var paa Bal, havde hun Haaret løst ned ad Ryggen. Og hun var i hvid Kjole med højrødt Livbaand, stor Sløjfe paa højre Skulder, lille Sløjfe paa venstre Skulder. Vi førte altid Ballerne op sammen, og vi skænkede hinanden vore Kotillonsordener, saa hun maa vel ogsaa have været indtaget i mig. Hun blev forøvrigt senere gift med en Landmand, som gik fallit, og det sidste, jeg véd om hende, er, at hun og Manden sammen opførte smaa Proverber paa Kroerne rundt om i Landet.

49

Om hende digtede jeg:

Jeg drømte, jeg bad dig med skælvende Røst
om at fylde mit Sind med den højeste Lyst,
jeg følte dit Svar i dit straalende Blik,
jeg følte - oh, sig dog, det ej var en Drøm -
at, Elskte, et Kærlighedsløfte jeg fik.

Jeg drømte, jeg vaagned og fandt mig forladt,
jeg følte rundt om mig den dybeste Nat,
jeg følte, at Tant kun er Menneskers Ord,
jeg følte - oh, sig dog, det blot var en Drøm -
at, Elskte, man mer ej paa Kærlighed tror.

Men jeg var inderst inde slet ikke bedrøvet. Jeg syntes, at Kærlighed skulde være ulykkelig.

Saa fik jeg Tyfus. Det var, mens jeg var forelsket i Margrethe. En Aften henad Juletid, da jeg gik hjem fra Skole, satte jeg mig paa en Stenbunke og faldt i Søvn. Mine Brødre kom hjem uden mig, Moder blev meget urolig, men Fader trøstede hende: han kommer nok, naar han bliver sulten. Jeg kom da ogsaa, men kunde næppe slæbe mig afsted og maatte straks puttes i Seng. Lægen blev hentet og konstaterede Tyfus.

Jeg laa i et halvt Aar, var meget syg og mistede alt mit Haar. Jeg kan endnu huske, at jeg i mine Feberdrømme altid tænkte: Hvad mon Margrethe vil synes om mig uden Haar?

Moder plejede og passede mig, og tilsidst kom jeg da ogsaa over det. Jeg fik nyt Haar, dejlig sort og krøllet, saa jeg lignede en Neger, og jeg glædede mig over det, mest paa Margrethes Vegne. Det var en dejlig Tid, da jeg begyndte at komme mig: alting var nyt og smukt, og jeg glædede mig ved Livet. Men jeg var saa svag, at første Gang jeg var oppe, faldt jeg om, da Jens Frederik kom til at støde til mig. Og stolt var han naturligvis.

Det Aar døde Tante Thora, Moders Søster. Hun var saa bange for Smitte, at hun aldrig turde komme ind i mit Sygeværelse. Kun een Gang stak hun Hovedet ind ad Døren og kaldte paa Moder. Dagen efter fik hun Tyfus, og to Dage efter var hun død. Og jeg mente, at det var Vorherres Straf over hende, fordi hun ikke havde hjulpet Moder med at passe mig.

50

... Saa blev jeg altsaa atter helt rask, og med bankende Hjerte gik jeg for paany at møde Margrethe. Hun saa' op og ned ad mig, og saa sagde hun:

"Føj, hvad er det dog for noget Haar, du har faaet? Og saa er du bleven endnu mere skeløjet l"

Da gik Kvindens Grusomhed første Gang op for mig. Men dette helbredte mig ikke. Jeg opgav Margrethe og forelskede mig i Camilla ... Der voksede i min Have en Pinselillie, jeg plejede den og vaagede over den, og da den var udsprunget, overrakte jeg den til Camilla. Hun gav den til en af mine Kammerater. Men Camilla var rødhaaret, og jeg hævnede mig med et Smædedigt, hvis sidste Vers lød saaledes:

Thi raader jeg hver Ungersvend,
som ynder Blomster smaa:
pluk I de hvide Roser,
og lad de røde staa!

Jeg havde dengang en Hule i en Grøft ved Pottemagermarken under nogle store Slaaenbuske, foret med et tykt Lag Halm og et gammelt Gulvtæppe. Der laa jeg og stirrede op i det grønne Løv og tænkte paa Kærligheden og Livets Vanskelighed, fredløs og forladt af Guder og Mennesker. Fra den Tid stammer .vistnok følgende Vers:

Jeg tror, at den evige Jøde
er genfødt og lever i mig - -
thi aldrig, hvorhen jeg saa vanker,
fanger jeg Fred paa min Vej!

Dette Digt slutter saaledes:

Farer jeg ud over Havet,
langt fra den skovklædte Strand -
ak, jeg kan ikke vente,
til Skibet mig bringer i Land.

Ned jeg mig styrter i Bølgen,
som vælter med Larm under Ø -
jeg ønsker at knuses mod Revlen,
men Jøden kan slet ikke dø.

51

Dog var jeg heller ikke dengang ganske uden Humor. Jeg skrev f. Eks. et dramatisk Digt i 19 Optrin:

PAA HELIKON. Tragisk-komisk Digtning.

Optegnet af Klio, Professorinde i Historie.

Scenen er Helikon. De 9 Muser er forsamlede. Klio sidder med en sørgmodig Mine og ridser paa sin Tavle. Kalliope vandrer tankefuld op og ned. Melpomene sidder med Haanden under Kinden og søger at sammenarbejde et Drama af ingenting. Polyhymnia læser over paa sin Rolle til næste Gudstjeneste. Urania sidder med himmelvendte Øjne for at passe paa, at Stjernerne ikke kommer i Uorden. Euterpe, Terpsichore og Erato spiller, danser og synger, medens Thalia gaar rundt og griner ad dem alle. Pludselig staar hun stille og siger:

Helst jeg drog fra Guders Bolig
hurtig væk.
Thi at leve her saa rolig
er min Skræk.
Alle gaar I rundt og sover
omkring Hippokrenes Vover.

XIII

I BOGHANDLERLÆRE I NAKSKOV

Jeg var altsaa bleven konfirmeret.

Da Moders Plejemoder, Kommandørinde Wulff, der var Familiens Faktotum, blev spurgt om, hvad jeg da skulde være, naar jeg ikke maatte blive Skuespiller, svarede hun: Boghandler. Det er saadan en nydelig Forretning.

Fader gik saa ud til Familiens Ven, Peter Jansen, Chef for Thierrys Bog- og Papirhandel i Nakskov, og tingede mig i Lære som "Dreng" - nu om Dage hedder det vist Lærling.

Jeg blev tinget for Kost og Logis og skulde udføre alt til Faget henhørende.

Da der var knapt med Plads i Huset, ryddede Hr. Jansen sit Klædeskab, og dér tilbragte jeg Nætterne sammen med et Stearinlys og to Knagerækker.

Det var som at ligge paa Bunden af et Akvarium. Skabet 52 fik kun Lys fra en Rude i Loftet. Ruden kunde ikke aabnes. Vilde jeg have Luft, maatte jeg lade Døren staa aaben ud til Trappegangen. Men det turde jeg ikke af Frygt for Overfald. Naar jeg var kommen i Seng om Aftenen, sad jeg en Tid med Knæene trukne op under Hagen og nynnede Salmer eller selvlavede Sange. Højt turde jeg ikke synge, thi der førte ogsaa en Dør direkte ind til min Principals Sovekammer.

Jeg græd lidt og nynnede lidt og faldt omsider i Søvn.

Klokken 7 Morgen satte Pigen mine Sko af udenfor Døren til Trappegangen. Men før hun slap dem, huggede hun dem med Hælene haardt ind mod Døren. Det var Tegnet til, at jeg skulde staa op.

Foruden Jansen var der i Bogladen en ældre Svend (nu "Medhjælper") ved Navn Drewsen; han var tavs og krølhaaret. Saa var der en Dreng foruden mig; han hed Johannes Brandt. Han var fra Nakskov og tog mig undertiden med hjem om Aftenen. Han havde to Søstre, hvoraf jeg øjeblikkelig forelskede mig lidenskabeligt i den yngste.

Jansen selv var en alvorlig og smuk Mand, som vi havde megen Respekt for. Men Humør maa han have haft, thi engang, han stod bøjet over et Arbejde inde paa Kontoret, og jeg troede, det var Brandt, gav jeg ham et kraftigt Slag i Bagdelen. Saa vendte han sig om og sagde smilende:

- Dér tog De nok fejl, lille Wied.

Jeg kom fra den Stund til at holde meget af ham.

Forretningen blev ikke lukket før Kl. 9 Aften. Der var dengang endnu ingen Jernbane paa Lolland; man tog med Postvognen til Nykjøbing og derfra med Toget til Kjøbenhavn. Hver eneste Aften stod Brandt og jeg og lyttede efter Posthornet. Naar vi hørte det nede i Vejlegade, vidste vi, at Klokken var 9, og at vi maatte lukke.

Ingen af os havde Uhr.

Vi satte da Skodderne for Vinduerne og slukkede Gassen. Brandt gik hjem, og jeg gik ind i mit Skab.

Bogladen laa paa Torvet. Skraas overfor boede Frøken Juul. Hun var Konditor og lavede nogle aldeles vidunderlige Napoleonskager. Jeg stjal undertiden en Fireskilling af Kassen og købte mig en af dem. Fader gav mig ingen Lommepenge

53

- Hvad skal en Dreng med Penge, sagde han.

Kagen aad jeg, naar jeg var kommen i Seng. Jeg tyggede ganske stille, for at Jansen ikke skulde høre det. Jeg led af Samvittighedsnag ved Tyveriet og vilde øjeblikkelig have tilstaaet, om han havde spurgt mig. Men fem Dage efter tog jeg igen en ny Fireskilling.

Medens jeg var i Bogladen her, indtraf Møntforandringen til Kroner og Øre. 16 Skilling var 35 Øre. Det kunde Bønderkonerne ikke forstaa. Jeg heller ikke. Men alligevel maatte jeg forklare dem det. Kunde vi paa ingen Maade enes, maatte Jansen eller Drewsen hentes.

Mit Arbejde bestod i at pakke Bøger og Tapetpapir ind, sælge "Afføringsbilleder" og bringe Pakker i Byen.

Det værste for mig var, naar jeg skulde hente Bogpakkerne, som kom med Dampskibet "Zampa" fra Kjøbenhavn en Gang om Ugen. De var saa store, at jeg ikke kunde bære dem, men maatte køre med Trillevogn. Jeg sneg mig om ad Sidegader og igennem Baggaarde. Men det sidste Stykke maatte jeg frem over Torvet med min Vogn. Det var frygteligt ydmygende. Jeg kunde jo møde en af mine Forelskelser! Gjorde jeg det, vendte vi begge to Hovedet den anden Vej.

En Ting trøstede mig i min Fornedrelsestilstand, og det var Bøgerne, som jeg turde læse i.

Drachmanns "Med Kul og Kridt" udkom den Gang. Han havde selv tegnet Omslaget. Han var altsaa baade Digter og Maler. Mit Hjerte bankede af Ærefrygt over en saadan Storhed.

Jeg laante Bogen med op i Skabet og læste. Men pludselig bankede Jansen paa Døren ind til sit Værelse:

- De har glemt at slukke Lyset, Wied! Midt i et dejligt Digt blæste jeg Lyset ud. En Dag sagde Jansen:

- Her kommer en ny Mand i Forretningen.

Og han flyttede ud af sit store Soveværelse for at give Plads til den nye. Selv fik han et lille Rum ved Siden af Spisestuen.

Brandt og jeg talte om, hvad det dog kunde være for en fornem Person, der skulde komme.

54

En Dag var han dér og blev præsenteret som: Hr. Bloch fra Kjøbenhavn.

Han blev kun i Nakskov en Maaned. Hans Fader, en rig Grosserer, havde landsforvist ham, fordi han ikke kunde styre ham. Bloch var lang, mager og bleg og sygelig at se, men overordentlig velklædt og elegant i sin Optræden.

Men snart satte han hele Byen paa den anden Ende ved sine Meriter. I Provstestræde ved Siden af Præstegaarden og lige overfor Kirken laa en Beværtning, der hed "Klappen". Bloch holdt til dér, blev Kæreste med et Par af Opvartningspigerne, gjorde en mægtig Gæld; de forargede Borgere kom til Jansen, som skrev til Fader Bloch, der kom og hentede Sønnen og sendte ham til Færøerne.

Brandt og jeg var forfærdelig forargede over unge Blochs Leben og takkede Gud, at vi ikke var som denne Tolder.

Saa flyttede Jansen tilbage til sit Soveværelse, og alt kom i den gamle Gænge.

Hele Ugen igennem saa' jeg hen til Lørdagen. Lørdag Aften fik jeg nemlig Lov at gaa tidlig hjem og blive til Mandag Morgen.

Hvor var det dejligt at ligge i et rigtigt Værelse! Og Moder og mine Søskende var saa glade ved mig. Om det saa var "Pys", smilede hun venligt og gav mig to Stykker Franskbrød til min Kaffe Søndag Morgen. Men Søndag Eftermiddag var igen trist. Thi imorgen var det Mandag.

Jeg maatte op i det sorteste Mørke for at skynde mig ind til Byen for at være i Bogladen til rette Tid.

Men saa en Søndag Aften sagde Moder til mig, at om otte Dage skulde jeç til Kjøbenhavn; jeg havde faaet en Plads i Fr. Wøldikes Boghandel, skulde have 25 Kr. om Maaneden og bo hos Tante Marie, hvor allerede mine to store Brødre Carl og John boede.

55

XIV

SKINDERGADE

Jeg havde været i Kjøbenhavn to Gange før i et Par Sommerferier.

Begge Gange havde jeg besøgt min Faders Fætter, Agent Johan Wied og hans Kone, Tante Petrea.

Han var "virkelig" Agent, fordi han i 64 havde fra Stubbekjøbing, hvor han dengang boede, sejlet et Parti Fødevarer til Soldaterne paa Als.

De boede i Nyhavn, Charlottenborgsiden, og jeg hører endnu en kæmpemæssig Mand raabe Sa-a-nd! Sa-a-nd! hver Morgen nede paa Gaden.

Forøvrigt bestilte jeg ikke andet i disse Ferier end at køre frem og tilbage med Sporvognen fra Kongens Nytorv til Frederiksberg Runddel.

Tilsidst kendte alle Konduktørerne mig og kaldte mig "Den pantsatte Bondedreng".

- - -

Men nu skulde jeg altsaa til Kjøbenhavn for Alvor!

Jeg var baade glad og bedrøvet. Glad over, at jeg skulde ind til den store By. Og bedrøvet over, at jeg ikke kunde komme hjem hver Søndag.

Jeg kørte med Diligencen fra Nakskov til Nykjøbing. Og derfra med Toget.

Den første Aften jeg drak The hos Tante Marie i Dronningens Tværgade 56, vakte jeg vild Jubel hos mine Brødre Carl og John ved at flække et Birkesbrød og selv beholde øverste Halvdel, der var Birkes paa, medens jeg lagde den underste hen i Brødbakken igen:

- Er Du gal Dreng, sagde John.

- Ja, for det holder jeg mest af, sagde jeg.

Det Birkesbrød har jeg faaet stukket ud mange Gange senere i mit Liv.

Næste Dag gjorde jeg min Entré i Bogladen i Skindergade.

Tante Marie fulgte mig til Hjørnet af Klosterstræde. Men jeg vilde selv gaa ind i Butikken. Der traf jeg Fuldmægtigen.

56

De første Ord, han sagde, da jeg havde meddelt ham mit Navn, og fortalt, at jeg var den nye Lærling, lød:

- Aa, Herregud, er De saadan en Splejs. Jeg, der havde glædet mig til at faa en rigtig stor og kraftig Bondedreng, der kunde tage ordentlig fat.

Men Fuldmægtigen og jeg blev alligevel lidt efter lidt gode Venner, og han tog sig faderligt af mig, da det senere i nogle Aar kneb for mig at bjerge Føden.

Jeg skulde ekspedere Kunderne i Butikken, løbe Byærinder, pakke Forlagsartiklerne ind til Sortimentsboghandlerne, føre Subskriptionsbogen og Journalen.

Særlig det sidste kneb det med, da jeg aldrig har været nogen Regnemester. For at faa Bogen til at stemme med Kassen, lærte "Svenden", der hed Mikkelsen, mig at opføre en Post, han kaldte "Diverse". Den spillede senere en stor Rolle i mine Regnskaber. Og gør det da for Resten endnu.

Svenden stod under Fuldmægtigen og jeg igen under Svenden.

Principalen saa' vi ikke meget til.

Han holdt sig mest hjemme paa sin Villa i Frederiksberg Allé og sendte sin Husbestyrerinde ind med smaa Rekvisitionssedler efter Penge.

Hvad han brugte Pengene til, véd jeg ikke.

Han sad vist meget haardt i det. Jeg maatte atter og atter rundt i Byen for at faa skrevet bag paa Veksler hos Hegel og Reitzel.

Og sine Lagre, hvor Bøgerne laa i "Materie", havde han pantsat til diverse Diskontører, saaledes, at naar vi skulde bruge Bøgerne, maatte jeg hen hos de Herrer og laane Nøglerne til vore egne Pakhuse og aflevere dem igen efter Brugen.

Alt dette undrede mig ikke, thi jeg troede, at saadan skulde det være.

Men til at begynde med var jeg bange for at være alene sammen med ham.

Og det skrev sig fornemmeligst fra følgende Begivenhed.

En Dag, da Fuldmægtigen og Mikkelsen var ude at skaffe Penge til Dækning af nogle Veksler, og jeg var ene i Indpakningslokalet 57 bag Butikken, gaar Døren til Principalens Kontor pludseligt op, og han kommer krybende paa alle fire frem over Gulvet og ind under det store Midterbord, medens han vifter afværgende med den ene Haand og hviskende gentager:

- Jeg er ikke hjemme! Jeg er ikke hjemme! I samme Øjeblik ringer Butiksklokken. Det var en af vore Bogtrykkere, som spurgte efter Principalen.

- Han er ikke hjemme! siger jeg.

- Hvornaar tror De, han kommer? spørger Bogtrykkeren.

- Aldrig! siger jeg i min store Forfjamskelse.

- Aldrig?

- Ja, det vil sige, det véd jeg ikke. Han er syg, han er .... han er ikke kommet ind 5dag.

Bogtrykkeren gaar og slaar Butiksdøren i efter sig.

Men inde i Bagværelset kryber Principalen frem under Bordet og gaar rolig ind paa sit Kontor.

- - -

Et Lyspunkt i Forretningens daglige Liv var det, naar Ernst Bojesen kom og besøgte os. løvrigt var min Tilvaerelse uden megen Afveksling, jeg havde vanskeligt ved at finde rundt i Kjøbenhavn, og min Forretningstid strakte sig fra Kl. 8 om Morgenen til Kl. 9, om Sommeren 7, Aften. Mikkelsen var altid ude om Natten og vilde ofte gerne have mig med, men den anden (min "Daimon") raadede mig altid fra det og sagde, at jeg burde blive hjemme og digte.

Ret mange Bekendte havde jeg ikke. Jeg kom en Del hos Skrædermester Patheier i Helliggejststræde. Skrædermesteren var en lille, kuglerund, hvidhaaret Mand, med hvide Bakkenbarter. Privat kaldte jeg ham "Vatmanden", og han bar altid høj graa Hat, der sad ham bag ad Nakken. Han havde været Steen Blichers Skræder og fortalte om, hvorledes Blicher engang vilde stikke af uden at betale sin Regning. Patheier havde imidlertid faaet opspurgt, hvilken Smakke Blicher skulde med, og mødte op paa Skibet og fik følgende Forskrivning:

De 65tyve, skriver fem og tredsindstyve Rigsbankdaler, som jeg er Hr. Skrædermester Patheier skyldig for begaaede 58 Klæder til mig og Søn, forpligter jeg mig til paa Ære og Samvittighed at betale i Løbet af December Maaned dette Aar. Kiøbenhavn, d. 26. November 1842.

St. St Blicher,

Præst til
Spentrup og Gassum.

"Dette Aar" kom imidlertid aldrig. Og Patheier forærede mig Forskrivningen:

- Det Skrog, sagde han - han kunde jo ikke betale!

Om Søndagen tog vi i Dyrehaven, Patheiers Familie og jeg, Datteren Bine, Svigerdatteren Marie, Datteren, Fru Laura Lassen med sine to Børn, Ejlert og Johan. De tog sig 5 det hele taget af mig og indførte mig hos deres Venner, Kontorchef Dahls, hvis Datter Julie jeg blev meget forelsket i. Gamle Fru Dahl var en brillant Dame og meget smuk. Kontorchefen var en Søn af hendes Mand, men hun havde taget ham til sig, hvad der vakte vor højeste Beundring for den gamle, drastiske Dame.

Min Broder John var en livlig og meget munter ung Mand, som voldte Tante Marie mange Bekymringer ved sit glade Leben. Jeg havde derimod ikke Tid til at gaa ud om Aftenen, jeg sad hjemme og digtede og digtede. Jeg forsøgte at faa mine Digterværker optagne i forskellige Blade og Tidsskrifter, men jeg fik dem alle returnerede .... endogsaa fra Holst's "Børnevennen". Det var strenge Tider, jeg savnede Moder meget til at læse mine Sager op for mig, og jeg led meget af Hjemve.

Særlig kan jeg huske en Aften i Frederiksberg Allé, hvor jeg sad og tænkte paa Selvmord. Det blev dog ikke til noget, hvad jeg senere ved flere Lejligheder dybt har beklaget.

XV

DR. TVÆRGADE

Naar jeg læser mine Optegnelser fra disse Aar, omkring Midten af 1870erne, er de fulde af Sorg, Suk og Klage.

59

Jeg var uhyre ked af at være bleven anbragt ved Handelen.

"Stilede højere", som det hedder, og gav mig til at læse Græsk og Latin hos Skolebestyrer Sophus Bagger paa St. Knudsvej.

Fransk tog jeg Time i hos hans Frue.

Desuden læste jeg mine Digtninger højt for Ægteparret, og de vandt deres Bifald.

I mine Optegnelser for 29de December 1877 staar:

Hvilket Liv, dette: at være Handelsmand! Løgn, Løgn og Løgn! Gid jeg en Dag kunde sige: "Stop! Nu er det forbi med os to, Merkur. Farvel!"

En anden Gang staar jeg foran en aaben Kakkelovnsdør og tænker paa at stikke min højre Haand ind i Ilden: "Og du vilde være fri for at blive længere ved Handelen." I Begyndelsen greb denne Tanke mig med Begærlighed, staar der videre: men min gode Engel talte manende Ord til mig, jeg afstod fra mit frygtelige Forsæt og lukkede skamfuld Ovndøren.

Rimeligvis har Ilden ogsaa været mig for varm.

- - -

Tante Marie boede i Dr. Tværgade 56, Stuen. Der var ingen Entré. Man gik fra Trappegangen lige ind i Spisestuen eller Kabinettet.

Min Broder John og jeg sov i Spisestuen. Han "stod" den Gang hos Schotlænder og Goldschmidt paa Amagertorv. Var dygtig, som ved alt, hvad han blev sat til Men var ogsaa ked af Handelen. Vilde læse til Polytekniker, ligesom jeg gerne vilde være Student.

Men Fader havde ikke Raad til at hjælpe os. Saa foreløbig maatte vi slaa det hen.

John var en frisk og glad Ungersvend, der lo ad mig, som gik tavs og dybsindig omkring. Men jeg lod ham le og digtede videre efter Fyraften. Hemmeligt misundte jeg ham hans Livsglæde. Men naar han en enkelt Aften fik mig med ud paa "Daudi", sad jeg hele Tiden og længtes efter Pen, Blæk og Papir. Og den Maade, han og hans Kammerater omtalte Kvinden paa, forargede mig i høj Grad.

60

Jeg betragtede hende nemlig endnu stadig som et ophøjet Væsen.

- - -

Da jeg kom til at bo i Dr. Tværgade, havde Tante lige faaet en ny Pige, der var en fuldkommen Modsætning til den forrige, som hun havde haft i mange Aar, og som havde tiltaget sig et saadant Herredømme i Huset, at John havde givet hende Navnet "Ministeren". Hun hed Mine, var halvgammel og strengt sædelig. Den nye Pige hed Rosa, var ung og levelysten.

Lige overfor vort Hus laa og ligger endnu Dansesalonen "Kjæden". Der sneg Rosa sig over, naar Tante var gaaet til Ro. Men det blev opdaget. Og nu lagde Tante og jeg os paa Vagt paa Trappegangen og fangede hende.

John lo os ud og mente, at Pigen skulde have Lov at more sig.

I det hele var John dengang meget letsindig.

Og alligevel holdt Tante mere af ham end af mig, som dog troligt om Søndagen fulgte hende med i Kirken i Abel Kathrines Stiftelse, som dengang laa i Dr. Tværgade. Jeg var den eneste Ungdom, som sad der i Kirken, og alle de gamle Mænd og Kvinder fra Stiftelsen nikkede venligt til mig.

- - -

Henne i Bogladen gik alt i den gamle Gænge: Jeg ekspederede i Butikken, løb Byærinder, gik til Gyldendal og C. A. Reitzel for at faa min Principals Veksler diskonterede af gamle Fr. Hegel, en høj, mager og alvorlig Mand, som indgød mig stor Respekt. Brødrene Carl og Theodor Reitzel var mildere og spøgte med mig. Jeg véd ikke, hvorfor Hegel og Brødrene Reitzel altid var villige til at skrive bag paa Vekslerne. De har vel holdt af Manden. Det samme kom jeg gennem Aarene ogsaa til.

Men en mærkelig Mand var han. Han turde ikke bede Fuldmægtigen om Penge. Og en Nat gjorde han Indbrud i sin egen Pengekasse, hvis Laag han brød op og tog, hvad der var i den. Og om Morgenen fandt vi Kassen tom. Paa Bunden laa en Lap Papir, hvorpaa stod skrevet: "Taget 300 Kr.
N. N."

61

Da lod Fuldmægtigen en Smed sætte nogle mægtige Kramper paa Kassen og købte dertil en mægtig Hængelaas.

- - -

I Bogladen i Skindergade saa' jeg for første Gang i mit Liv en rigtig Digter.

Der kom en lille, blegfed Mand ind med en rødbrun, falmet Paryk og vaadt, tjavset Overskæg. Han spurgte efter Principalen. Som sædvanlig nægtede jeg ham hjemme.

Da Manden var gaaet, sagde Wiene: "Véd De, hvem det var, lille Wied? Det var Christian Winther".

Vor Boglade udgav den Gang en Julebog, som hed Christian Winthers Billedbog med Træsnit, skaarne af Fr. Hendriksen og H. P. Hansen.

Jeg blev meget skuffet ved at se den berømte Digter.

Saa tilfredsstillede Carl Andersen, Inspektøren paa Rosenborg, bedre mit Krav paa, hvordan en Digter burde se ud: Høj, velvoksen, elegant med store, milde, blaa Øjne.

- - -

Da jeg kom hjem i Dr. Tværgade om Aftenen, laante jeg "Hjortens Flugt" af Tante Marie. Hun gav mig den tøvende, idet hun sagde, at den var ikke noget for unge Mennesker.

Og 20 Aar senere tog en Mand, hos hvem jeg var paa Besøg, to Eksemplarer af samme Bog frem af sit Pengeskab og fortalte mig, at de var blevne sendte hans Døtre som Foræring til deres Konfirmation: "Men jeg vil ikke have mine Pigebørn ødelagte/' sagde han, "derfor gemmer jeg Bøgerne, indtil Tøserne bliver gift."

- - -

Medens vi boede i Dr. Tværgade, blev jeg Dus med " Kongens Have". Der søgte jeg ind tidlig og sildig, naar jeg havde fri. Jeg gik fra Bænk til Bænk og saa' paa Soldaterne og Ammerne. De forargede mig ved deres robuste Kurmageri - men jeg kunde alligevel ikke blive derfra.

62

XVI

NØRRESØGADE

Da ingen andre vilde anerkende mig som Digter, gjorde jeg det selv.

Jeg lod mit Haar og mit Slips vokse. Véd ikke ret, hvilket af dem der endte med at blive længst.

Noget, der ogsaa gjorde mig poetisk stemt, var, at Tante Marie flyttede med os fra den lumre, prosaiske Dr. Tværgade ud til Nørresøgade med Udsigt til Vej, Vand og Træer.

Herude gik jeg Ture omkring Søerne og lod Slipset flagre. Inde i Bogladen gemte jeg det forsigtigvis bag Vesten,

Wiene sagde, at det var Synd, thi det var udmærket til at tørre Penne i.

- - -

Ovre paa Nørrebros Dossering mødte jeg en Dag paa min Spadseretur Digteren Goldschmidt: lille, tætsluttet, alvorlig og med skarpe Øjne under store Bryn. Han gik med Briller, hvad der ikke ganske svarede til mit Begreb om en Digter. Men da jeg lige havde læst hans "Hjemløs"-, anerkendte Jeg ham alligevel.

Han var skilt fra sin Kone og boede ensom og forladt paa en 3die Sal paa GI. Kongevej. Hans Kone og Datter kendte jeg fra Bogladen i Skindergade, hvor de ofte kom for at afhente og aflevere Kort, som de "illuminerede" til Boths "Beskrivelse over Danmark".

Jeg saa' paa disse Damer med onde Blikke, thi jeg tvivlede intet Øjeblik om, at det var dem, som var Skyld i Skilsmissen. De havde selvfølgelig pint og plaget den arme Digter.

Det gik pludselig op for mig, at en Digter vjstnok ikke burde være gift. Senere i Livet saa' jeg mange Eksempler paa, at jeg havde Ret.

Og jeg besluttede til den Ende at leve og dø som Pebersvend. Hvilken Teori jeg praktiserede indtil Aaret 1894. Da faldt ogsaa jeg for Aldersgrænsen.

- - -

Mens vi boede i Nørresøgade, skete det, at jeg lod mine skæve Øjne operere.

63

Jeg kunde nemlig ikke gaa i Fred paa Gaden for Drengene. De satte Pegefingrene over Kryds og holdt mig dem op for Næsen. Nogle særlig raffinerede slog endogsaa Smut med Øjnene for rigtig at haane mig.

Og da en lang Laban en Dag spurgte mig, hvordan jeg egentlig bar mig ad med at slippe omkring Gadehjørnerne uden Hudafskrabninger, jeg gik grædende ind til Tante Marie og sagde, at jeg vilde have noget gjort ved mine Øjne for at faa dem lige.

Hun fulgte mig da op til gamle Øjenlæge Dr. Christensen paa Nørregade, som den Gang var meget berømt.

Han sagde, at jeg skulde stille paa Torsdag mellem l-3.

Da Tante og jeg d'en Dag mødte i Venteværelset, hørte vi Skrig og Brøl inde fra Operationsstuen. Og rundt om sad mange Børn og Voksne med de underligste Spyd i Øjnene.

Jeg blegnede.

- Skal vi ikke hellere gaa igen, min Dreng? spurgte Tante.

Jeg knyttede Hænderne og bed Tænderne sammen og sagde:

- Nej!

Saa kom jeg ind og lagdes paa Pinebænken. Tante havde sagt, at jeg skulde spørge Doktoren, om jeg ikke kunde blive bedøvet.

Jeg blev undersøgt. Men Bedøvelse kunde jeg ikke taale, mit Hjerte var for svagt.

Jeg laa altsaa spillevende og lod Lægen husere med mine Øjne.

Han havde en Del Elever, som saa' til og skulde lære noget.

- Se her, mine Herrer, sagde han og holdt den kriminelle Nerve eller Muskel op paa en Pincet - se, hvor kraftig den er! Træk dog Vejret! sagde han saa til mig, der næsten glemte denne Ceremoni af Smerte.

- Jamen skær, skær, bad jeg.

- Ja, sagde han, - ja.

Og saa tog han en Broderesaks og klippede Nerven over.

- Er jeg saa færdig?

- Nej, De skal først sys.

64

Og saa syede han mig i Øjet med sort Silke.

Ude i Venteværelset sad Tante Marie halvdød af Spænding.

Saa kørte vi hjem til Nørresøgade, og jeg blev puttet i Seng.

Aldrig har jeg hverken før eller siden haft Mage til Hovedpine. Og jeg har dog haft en Del.

Men Tante led vist næsten endnu mere end jeg.

Saa begik jeg en Heltegerning: Da det andet Øje skulde klippes, sagde jeg, for at skaane hende, intet derom, men vandrede alene til Lægen og lod mig klippe og sy sammen. Tante græd af Rørelse og kaldte mig en " Karakter".

Det var jeg stolt af. Men det mærkeligste ved Affæren var, at Folk bebrejdede mig Operationen. Jeg havde været langt kønnere med skæve Øjne, sagde de. Dog, Gadedrengene lod mig i Fred.

Derinde i Bogladen arbejdede jeg troligt - men grumme nødig.

For at hjælpe paa sine Pengesager havde min Principal fundet paa at lave en Prisnedsættelse. Han var vistnok Opfinder af denne senere saa almenyndede Trafik. Han engagerede til den Ende en Hoben Kolportører, som skulde drage Land og Rige rundt med Tasker fulde af billige Bøger og Subskriptionssager. Og han engagerede en "Direktør" til at lede denne Afdeling af Forretningen.

Direktøren, en tidligere Provinsboghandler, fik sit Kontor i et forhenværende Køkken. Dér stod han og laborerede Dagen lang. Men det gik ikke. Kolportørerne rendte deres Vej baade med Tasker og Bøger, og et halvt Aar efter forlod ogsaa Direktøren os. Han gav sig saa til at hjælpe Fru og Frøken Goldschmidt med at "illuminere" Both.

Samtidig med Direktøren var der bleven ansat en Lærling hos os ved Navn Gjedde.

En Himmelhund til at finde paa Løjer. Han havde en Morgen stoppet en ny "Kolportør" ud og stillet ham i Køkkenet med Hat og Stok og det hele.

Da Direktøren kom, sagde Gjedde:

- Der er kommen en ny Kolportør, Hr. Direktør.

- Hvor er han?

65

- Han staar ude i Køkkenet. Direktøren for derud.

- Naa min gode Mand, begyndte han - tror De nu ogsaa, at De kan paatage Dem dette her Arbejde. Kolportøren svarede ikke.

- Hvad har De før givet Dem af med? spurgte Direktøren, der ivrig gik rundt og tog sit Overtøj af.

Intet Svar.

Saa vendte Direktøren sig pludselig om mod Manden, forundret over hans Stumhed. Han saa' da straks, at Fænomenet var en Attrap.

"Gjedde! Gjedde!" siger han saa, ryster paa Hovedet og sætter sig hen til sit Køkkenbord.

Men inde i Indpakningsrummet laa Gjedde flad af Latter.

Ingen kunde le som han. Det begyndte med, at han rystede og dinglede og slog ud med Armene. Man troede, at han var bleven ramt af et Slag. Men paa een Gang brølede Latteren ud af ham, og han sank enten om paa det nærmeststaaende Møbel eller kastede sig fladt ned paa Gulvet, huggede med Fødderne og skreg "Aa Gud, aa Gud, aa Gud!" Efterhaanden skreg vi alle med, selv Direktøren.

- - -

Min Principal var en driftig og meget dygtig Mand. Han var Udgiver af de den Gang berømte Tidsskrifter: "Fra alle Lande" og "Historisk Arkiv". Men Medarbejderne havde lidt ondt ved at faa deres Honorarer/ Han udgav bl. a. ogsaa Gustave Dorés "Bibelen i Billeder". Klicheerne sendtes os direkte fra Paris. Vi maatte indløse dem paa Toldboden. Det kneb undertiden med at skaffe Pengene, saa Hefterne kom ikke ganske regelmæssigt.

Jeg gjorde Bekendtskab med en svensk Xylograf Sandberg. Han reparerede Klichéerne, hvis de var komne til Skade paa Rejsen. Han havde i sin Tid været ansat paa Dorés Atelier sammen med en halv Snes andre. De tegnede Tegningerne. Mesteren skitserede dem bare, saa maatte Eleverne udføre dem - men Doré signerede dem.

Jeg syntes, det var Snyderi. Senere har jeg selv brugt "Medarbejdere".

66

Livet demoraliserer.

- - -

Jeg var stadigvæk led og ked af at være ved Handelen.

Men det glemtes efter Lukketid.

Saa gik jeg lange Ture rundt om Søerne, ud paa Amager, i Frederiksberg Have og Søndermarken eller ud til Brøndshøj.

En Søndag gik jeg endogsaa langs Strandvejen til Helsingør. Og for at det skulde være rigtig poetisk, sov jeg om Natten i en Høstak udenfor Byen; Maanen skinnede og Nattergalene sang.

Men om Morgenen var jeg saa fuld af Ørentviste, Edderkopper og andet Kryb, at jeg maatte styrte ind paa en Badeanstalt og rense mig.

Det blev baade første og sidste Gang, at jeg i den Grad lod "Poesien" rende af med mig.

I det hele begyndte Livets Realiteter mere og mere at gaa op for mig.

XVII

SØNDAGE OG SELSKABER

Jeg vedblev paa Søn- og Helligdage at gaa med Tante Marie i Abel Kathrines Stiftelse eller med Tante Bine, en Datter af Skrædermester Patheier, i Frue Kirke.

Min ugudelige Broder John og mine jevnaldrende Venner, Johan og Ejlert Lassen, Søstersønner af Tante Bine, lo mig ud.

Men det rørte mig ikke. Jeg var stolt af at lide saavel for min digteriske som for min religiøse Overbevisning.

Og omsider lod de mig i Fred.

Naar jeg kom fra Kirke, og vi havde spist til Middag, gik jeg mine ensomme Ture.

Jeg satte mig da paa Bænkene ved Søerne, i Kohgens Have, i Frederiksberg Allé, i Frederiksberg Have eller Søndermarken og indledede Samtale med gamle Mænd og Koner, som gerne betroede mig deres Sorger og Genvordigheder.

Jeg tænkte den Gang ikke paa, at jeg derved samlede 67 Materiale til mine senere Bøger. Thi jeg ansaa i de Tider Livet for eet og Poesien for noget andet, noget langt højere og fornemmere.

Jeg fandt aldrig paa at notere disse vore Samtaler ned, saa lidet værdifulde syntes de mig. Men de maa alligevel have sat sig fast i min Hjerne, thi endnu den Dag idag kan jeg, naar jeg kommer til at tænke paa den eller den Bænk, paa det eller det Sted, tydelig huske, hvad den eller den gamle Mand og Kone sagde mig.

Og det har været mig til megen Nytte og Glæde i mit Forfatterskab.

- - -

Ofte tog dog John, Brødrene Lassen og jeg tidlig Søndag Morgen med Madpakke i Lommen med Toget ud til Klampenborg, hvor vi da hele Dagen turede rundt i Dyrehaven og gerne endte paa "Bakken", hvor Tyroler-Ferdinand og hans brunøjede Datter optraadte og Manden, der aad brændende Blaar. Jeg husker derimod ikke, at vi nogensinde gæstede Sangerindepavillonerne eller Danseestraderne. Og vi kom altid hjem til Aftensmaden, som enten blev indtaget hos Tante Marie i Dr. Tværgade eller hos Patheiers i Helliggejststræde og senere i Borgergade.

Ude i Dyrehaven fandt vi paa de latterligste Ting. Jeg kunde undertiden glemme, at jeg var Digter, og blev til Menneske.

Engang krøb jeg saaledes op i en Busk der stod tæt ved en af Spadserestierne. Kammeraterne skjulte sig bag de nærmeste Træstammer. Mit Haar var den Gang saa langt, at naar jeg strøg det frem over Panden, skjulte det ganske mit Ansigt. Det gjorde jeg den Søndag og sad nu stiv og stille paa en Gren til Forundring og Rædsel for de Forbipasserende, medens John og de andre hulkede af Latter i deres Skjul. Omsider, da der stod tæt af Mennesker omkring min Busk, udstødte jeg et Brøl, rystede Haaret bort fra Ansigtet, viste Tænder og lo trist og glædesløst: ha, ha, ha!

Mængden splittedes under Skrig og Skraal, særlig hylede Kvinderne op, medens jeg hoppede ned af min Gren og forsvandt med John og Kammeraterne i Skoven.

Jeg følte i de Tider en sær Fornøjelse ved at gøre Folk 68 bange, navnlig Damer, som jeg syntes undertiden kunde være noget vigtige.

Engang paa Valby Langgade kom der saaledes gaaende imod mig et Kvindfolk med et endogsaa særlig ubehageligt Ansigt. Jeg saa' mig mere og mere "gal" paa hende. Og da vi var lige ud for hinanden, løfter jeg pludselig Haanden og siger med en Stemme, der rystede af 'Sindsbevægelse:

- Hvad er dog det for et Dyr, der kryber i Deres Ansigt! -

- U-hu-u! siger Damen og basker sig vildt med Fingrene omkring Næse og Kinder - Hjælp mig! Hjælp mig!

Men jeg gaar rolig videre.

- - -

Af en Slags Tante af mig, en Fru Vognmand Julie Andersen og hendes Mand, blev vi undertiden om Sommeren inviterede paa Skovtur og kørte da derud i en af deres store Charabancer.

Manden var uformelig fed og fyldte næsten det ene Sæde. Konen var lang og usigelig mager.

Johan Lassen og jeg, der var de tyndeste og skikkeligste, blev pressede ned paa hver Side af Vognmanden. "Tante Julie", "Tante B'ine", Ejlert Lassen og min Broder John sad paa det andet Sæde. "Husassistenten" blev med Madkurven placeret hos Kusken. Saa rullede vi af langs Strandvejen til Klampenborg.

Saa snart vi havde spist, stak vi Unge af og kom ikke igen, før vi skulde hjem.

Jeg tror, at vi skammede os ved at vise os sammen med den overfede Vognmand.

Paa Hjemturen var John engang kommet til at sidde nærmest Kuskesædet, lige bagved Husassistenten. Han kneb hende da et Par Gange saa eftertrykkeligt, at hun skreg og fniste.

"Tante Julie" blev meget opbragt og sagde, at hun havde tilladt sig at tro, at det var pæne Folks Børn, hun havde inviteret. Og hun sagde bittert: Aa, jeg beer! da John ved Hjemkomsten hilste Farvel og Tak for idag.

Samme Vognmandsfamilie, der var uden Børn, holdt ungt Selskab et Par Gange om Vinteren. Det var da vor Glæde, 69 at faa Fruen til at synge, særlig var der en svensk Kærlighedssang" som vi var rent vilde efter at bede om. "Tante Julie" havde en høj, meget skingrende Stemme, og naar hun, lang og mager, satte sig til Klaveret, lagde Hovedet paa Siden og kælent begyndte:

"Slum-ra-a, slum-ra-a, du min elskerrinna .«...!" indtog vi unge Mennesker de mest fantastiske Stillinger for at skjule vor Latter.

Under denne Proces sad Vognmanden uafvigelig og sov paa en Stol lige indenfor Døren.

Han vaagnede først, naar vi tog Afsked. Nu gaar de Fremmede, lille Vilhelm, sagde Fruen. Og han mumlede Farvel.

Beboelsen var ovenover Hestestalden, og medens jeg skriver dette, lugter og hører jeg endnu Dyrene.

Gennem Brødrene Johan og Ejlert Lassen blev John og jeg som før omtalt indført hos Kontorchef Dahls, hvis Søn Jens og Datter Julie var vore Jævnaldrende.

Der kom vi til Selskaber og Baller.

Jeg var en Tid meget indtaget i Datteren. Naar der skulde være Bal, blev Dørtrinet mellem Dagligstuen og "Salen" skruet af. Parrene stilledes da op i Dagligstuen og svang sig ved en kæk Manøvre ind i Salen. Datteren gav vi Navnet: "De sytten Par Strømper", rimeligvis fordi hun var saa fin og sirlig og skiftede Strømper, rivergang hun skiftede Kjole.

Det fandt vi unge Fyre "skabagtigt".

Men som sagt, jeg var for en Tid meget indtaget i Frøken Dahl og hun i mig.

Jeg blev af den Grund inviteret ud til Familien alene. Saa læste jeg højt af egne og andres Digterværker.

En Aften sad jeg tykt omgivet af Familiens Damer og læste Edgard Poes: "Ravnen". Vi var alle stærkt grebne af dette pompøse Digt.

Jeg læste netop Verset:

Ha, Profet - min Stemme skælved -
kom du hid fra Luft, fra Helved !
sig var Himlen vældig hvælvet,
ved den Gud, hvortil vi ber:
Er der Balsam end i Gilead,
sig, mig, er der, jeg Dig be'r?
Kvad da Ravnen: Aldrig mer!

70

.... da Døren til Entreen pludselig gik op og John, Brødrene Lassen og Jens Dahl leende og støjende viste sig.

Jeg holdt beskæmmet inde. Thi jeg havde en Gang for alle højt og helligt svoret, at jeg aldrig nogensinde vilde læse højt for nogen, og allermindst for Damer.

Jeg var altsaa bleven grebet i en Løgn, og Kammeraterne lagde ikke Fingrene imellem.

- Ha, Profet, din Stemme skælved! sagde de i lange Tider bagefter til mig, naar jeg sad stille hen i egne Tanker og ikke deltog i deres efter min Mening letfærdige Passiar.

- - -

Hos Dahls traf jeg paa et Bal første Gang sammen med den senere saa skønne og talentfulde Skuespillerinde Emma Thomsen.

Hun hed den Gang Emma Lange. Og ingen anede da, hvad hun skulde blive.

Men dejlig var hun allerede dengang at skue, saa dejlig og omsværmet, at jeg, som den generte Bondedreng, jeg inderst inde var, ikke vovede at byde hende op til Dans.

XVIII

KJØBENHAVN - DENGANG

I den første Tid, jeg var i Kjøbenhavn, havde jeg, som sagt, meget vanskeligt ved at finde rundt i Byen. Naar jeg blev sendt i Ærinde fra Bogladen til længere bortliggende Kvarterer, holdt baade Wiene og Mikkelsen lange, orienterende Foredrag for mig - det gjorde mig end mere tummelumsk. Jeg kom altid for sent hjem efter en planløs Flakken rundt. Jeg havde nemlig den fikse Idé, og har den da endnu, at jeg ikke vilde spørge om Vej. Jeg vilde selv finde den! Følgen var, at jeg ofte kom halve Timer for sent tilbage til Bogladen.

- De skulde benytte Deres Søndage til at orientere Dem i Byen, lille Wied! sagde Wiene.

Men han kunde tro Nej! Jeg havde anden Brug for mine Søndage. Og desuden var det slet ikke ubehageligt saaledes at faa forlænget Fritid. 71 Vejen fra Dr. Tværgade til Skindergade lærte jeg jo snart at kende, eftersom jeg maatte gaa, eller løbe, den fire Gange daglig.

Jeg gik altid igennem Klareboderne for at komme forbi Gyldendalske Boghandel, "Nordens største Forlag", hvor Ibsen, Bjørnson, Lie og Kielland, "de fire store Profeter", udkom, og hvor jeg ogsaa nærede et lille, aah, saa lille, lille et Haab om engang selv at blive taget til Naade.

- - -

Da vi flyttede ud i Nørresøgade, førte min Morgen-, Middags- og Aften-Rute mig ad Teglgaardsstræde over Teglgaardsbroen, derpaa igennem en kort Sideallé paa den anden Side af Stadsgraven ud til Farimagsgade forbi Klampenborgbanegaarden og hjem. Vi boede et Par Huse fra Irvingianerkirken. Dér holdt en gammel Kagekone, som naturligvis blev min Veninde, halvt paa Fortovet, halvt i Rendestenen holdt hun, lige under Kirkens graa Skifertag. En Vinterdag, da det havde været stærkt Snefald om Natten og nu var faldet i med Tø, rutscher al Sneen fra Taget paa en Gang ned og fylder Konens Vogn, begraver hendes Kager, Æbler og Sukkerstænger. Det var en trist Historie. Konen græd og vred sine Hænder. Og havde der ikke staaet nogle Gadedrenge og raabt Hurra ved Balladen, havde jeg sikkert grædt med. Nu skyndte jeg mig bare hurtigt forbi, at Madammen ikke skulde se mig.

Næste Dag fortalte hun mig Gäarsdagens frygtelige Hændelse. Og jeg lod skurkagtigt, men deltagende, ganske fremmed for den. Købte dog, for at berolige min Samvittighed, to Stykker af hendes snevandsbløde Wienerbrød. Og høstede mange Taksigelser.

- - -

Om Sommeraftenerne og tidlig Søndag Morgen holdt jeg af at gaa paa Volden og ad "Kirsebærgangen langs Stadsgraven, hvor elskende Par sad paa Bænkene og sære, ældre Mænd stod med lange Medestænger og fiskede ingenting. Jeg har i det mindste aldrig set dem faa noget. Og aldrig har jeg kunnet begribe Fornøjelsen ved denne Sport. Mændene stod og gloede stift og vedholdende ud paa Floddet derude paa Vandet. De saa' ikke og hørte ikke, hvad der gik for sig rundt 72 om dem, var som hypnotiserede - og rimeligvis dybt lykkelige. Disse samme underlige Mænd kunde man i Regnvejr se ligge i Grøften langs "Svineryggen" ind mod Baneterrænet med smaa Lerpotter, Sardindaaser og rustne Blikmælkespande og rode efter Orm. De stak de gamle, krogede Fingre dybt i Jorden og gravede og gravede og gryntede af Tilfredshed, naar de fik fat i et særligt langt og fedt Bytte

- - -

Paa Voldene færdedes ogsaa nogle andre sælsomme Mænd og Koner. De var gerne forsynede med Ruinerne af gamle Trækvogne med en laset og forreven Sæk over. Af og til fandt de noget, som de hemmelighedsfuldt puttede ned under Laserne. Længe kunde jeg ikke begribe, hvad det var, de samlede. Indtil jeg en Dag spurgte Wiene derom. Jeg fik da Gaaden løst: Det var Hunde- og Katte-Ekskrementer, som de solgte til Handskemageren, sagde han. Men jeg troede ham ikke. Jeg kunde ikke tro, at der var Mennesker, som maatte nøjes med en saadan Levevej.

- - -

Hvad der for en Provinsboer gav den Tids Kjøbenhavn dets særlige Præg i Morgentimerne, var den Raaben og Skrigen, der var rundt selv paa Hovedgaderne af Mænd og Koner med Sand, Roskilderejer*) "en Rigsort en Pot", Sild-Sild, Sa-and, Sa-and! og grønne Kranse. Naar Bøndervognene kom rullende og larmende, kunde disse Udraabere blive ganske blaarøde i Ansigtet for at overdøve Bulderet. De kunde true arrigt ad Bønderne, som svarede dem med et: Hold Kæft! og et bredt, hoverende Grin.

- - -

Saa var der "Lørdagsflæsketorvet" udenfor Raadhuset paa Nytorv. Hundreder af Vogne holdt der med halshuggede Svin og flaaede Kalve- og Faarekroppe.

Omkring Christian den IV's Springvand paa Gammeltorv sad Fuglemadammerne med Duer, Høns, Ænder og Gæs, hvoraf nogle skreg, skræppede og kaglede, andre kun lugtede.

*) Senere erfarede jeg, at disse fornemmeligst fanges ved Holbæk.

73

Og paa "Halmtorvet udenfor "Porten" for Enden af Frederiksberggade holdt Halmlæs ved Halmlæs, hvor søvndrukne Bønderkarle laa paa Ryggen og sov, trætte efter den lange Nattekørsel ad Landevejene ind fra Gaardene, ofte milevidt borte fra.

Saa tømtes de forskellige Torve og Pladser lidt efter lidt, og "Garden" rykkede frem ude fra Ladegaarden med Kostene skuldrede og Øjnene agtpaagivende spejdende rundt for at opdage bortkastede Cigarstumper, som de løb om Kap efter og med et tilfreds Grin nappede væk for Næsen af Kollegerne.

Disse "Gardister" var til Forskel fra deres militære Kolleger af alle Aldre og alle Størrelser.

Jeg saa' en Dag en af mine Legekammerater hjemme fra Holmegaard, ung, udslidt, ødelagt, rødnæset. Han nikkede deliristisk gemytlig til mig fra Kørebanen. Men jeg tog, fejg eller genert, eller hvad man nu vil kalde det, Øjnene til mig.

- - -

Om Sommeraftenerne gik Strømmen, ligesom nu, ud ad Vesterbro, ad Frederiksberg og Søndermarken til. Men de fleste standsede dog op ved Tivoli, som man ogsaa kunde nyde fra Voldskrænten langs "Philosophgangen", naar man ikke havde de nødvendige 50 Øre at give i Entré. Jeg har ofte siddet der paa Volden og set de kulørte Lamper paa Baadene og Ballonerne, hørt Musiken fra "Plænen" og Larmen fra den gamle Rutchebane, der buldrede af Sted og tordnede, som styrtede et Par Huse sammen, Skrigen, Raaben og Latter af de Lykkelige, som morede sig paa den anden Side af Kanalen.

En Aften, jeg følte en uimodstaaelig Længsel efter at være med, men ingen Penge havde, kom jeg pludselig til at huske paa de fine, broderede Konfirmationsseler, jeg havde paa. Jeg listede dem stille af mig i Halvmørket, spændte Spændetampen fastere i Bukserne, skyndte mig hen i en Marskandiserkælder i Vestervoldgade, fik to Kroner for Selerne og gik i Tivoli.

- - -

Store Bededag, naar Klokkerne begyndte at ringe, lukkede vi Forretningen. Mikkelsen og jeg styrtede op paa Volden, 74 Wiene foretrak at skrive til sin Kæreste i Hobro. Men vi andre maatte paa Volden. Først var der Vestervold, man promenerede paa, og da den blev sløjfet, Østervold. Der kunde være saa tæt af Spadserende, at man kun rykkede frem Fod for Fod. Men jo flere, der var, desto rarere havde man det. Man nikkede og hilste og smilte til hinanden, som var man en stor Familie. Mikkelsen traf gerne en eller anden lille Veninde, som han forsvandt med. Det gjorde intet Skaar i min Fornøjelse, thi jeg holdt mest af at være alene. Det gør jeg forresten endnu! Og helst de 23 Timer af Døgnet.

XIX

NY TORV

Det var lidt efter lidt gaaet op for min Principal, at det ikke betalte sig at have Sortimentsboghandel. Butikken i Skindergade bley derfor opsagt, og efter nogen Søgen lykkedes det os at finde et Lokale paa en lav Mezzanin paa Ny Torv, hvor vi flyttede ind. Jeg var stolt af herefter kun at være Forlægger og ikke ogsaa " Diskespringer".

Det var meget besværligt at faa alle Bøgerne transporteret fra det ene Sted til det andet. Men Wøldike fandt paa Raad. Jeg blev sendt rundt paa Bibliotekerne for at laane deres "Bogkasser", nogle mærkelige Tingester, der mindede om Hospitalernes Sygebaarer. Og som sædvanlig viste Folk sig hjælpsomme imod ham.

Omsider kom vi da i Orden.

Men nogle Dage før Flytningen gjorde jeg mig skyldig i en "Spøg", som mærkelig nok ikke drog hverken Principalens eller Wienes Vrede, men kun en stille, venlig Formaning ned over mig.

Wøldike havde forskrevet fire vældige, levende Hummere, jeg tror fra Norge. De laa og kravlede rundt i en Kasse ude i Køkkenet. Jeg havde faaet Lov til at gaa i Teatret den Aften, og da jeg kom ud for at gøre mig i Stand, ser jeg Dyrene. Jeg tager da den største af dem alle og lader den dumpe paa Halen ned i Baglommen af Wienes langskødede Overfrakke.

75

Det gik som Fod i Hose, og jeg vandrede fro i Teatret. Da jeg stillede næste Morgen, staar Mikkelsen i Butiksdøren :

- Naa, Wied, der er til Dem i en god Mening! siger han. Jeg havde ganske glemt Hummeren.

- Hvad er der? spørger jeg.

- Hummeren! svarede Mikkelsen.

- Hummeren! sagde jeg, og der ilte et koldt Gys ned gennem min Ryg. - Hvad er der med den?

- Den kunde ikke komme op ... sagde Mikkelsen. - Den sidder endnu i Wienes Lomme.

- Nej da!

Just saa galt var det nu ikke. Men da Wøldike savnede sin bedste Hummer, kom den ganske Boglade paa den anden Ende. Hele Forretningen blev gennemsøgt. Tilsidst gik Principalen selv ud i Gaarden med et tændt Stearinlys og søgte under Rendestensbrættet.

Men Dyret var væk.

Klokken blev otte, og Wiene gik ned for at tage sin Overfrakke paa.

Den var saa mærkelig tung.

Han stikker Haanden i Baglommen og udstøder et fælt Skrig: Der sad Hummeren med Kløerne opad og havde nappet ham godt i Langfingeren:

- Hvordan Fanden er den kommet derned ? Og baglæns!

- Saa gik det op for ham, at det maatte være mig, der havde lavet Komedie, førend jeg gik i Teatret.

Men det værste var endnu tilbage. Hummeren vilde ikke op af sit Skjul. Den satte alle syvoghalvfemsindstyve Kløer imod. Jo kraftigere man halede, des mere strittede den for at faa Lov til at blive.

Tilsidst maatte Bunden sprættes ud af Lommen, og saa gled Dyret jo let nok.

Jeg afventede i Frygt og Bæven Wienes Ankomst.

Men han sagde ikke andet end:

- De kan bare vente Dem, lille Wied, Wøldike er rasende.

Jeg maatte altsaa vente om igen. Og Wøldike kom :

76

- Naa, hvordan morede De Dem iaftes? spurgte han venligt.

- Jo .... Tak .... æ .... godt! stammede jeg.

- Det; gjorde vi ogsaa .... sagde han og saa' polisk paa mig over Brillerne. - Vil De saa gaa ud paa Nørrebro og hente mig et Dusin Flipper!

Det var naadigt sluppet!

Wøldikes Flipper kunde kun faas i en bestemt Butik paa Nørrebrogade lige for Fælledvejen. Det var et saa uhyre Nummer, han brugte. Han skiftede Flipper et Par Gange om Dagen. Og Strømper (graa Uldstrømper med hvide Borter) 3-4 Gange. Jeg véd ikke hvorfor. Véd kun, at det betød en halv Fridag for mig, naar jeg blev sendt afsted efter disse Ting. Manden kunde godt have sendt enten Karlen eller en af Bydrengene. Men jeg er vis paa, at han sendte mig, fordi han opdagede, at jeg var glad ved Turen.

Wøldike var i det hele en god Mand.

Da Mikkelsen, som ikke kunde klare sig i Fædrelandet, skulde rejse til Amerika og kom for at sige Farvel, spurgte Wøldike:

- Hvor mange Penge er der i Kassen, Wiene?

- 50 Kroner. Og vi har en Veksel paa 300, der skal betales inden 12.

- Giv Mikkelsen de 50 Kroner, nikkede Wøldike. - Faar vi skrabet de andre sammen, faar vi vel nok de 50 med.

Og Mikkelsen fik Pengene.

- - -

Paa den anden Side var det mig næsten umuligt at hale ud af Principalen de 25 Kr., som jeg skulde have i Gage om Maaneden.

I mine Optegnelser fra 3-5-1877 staar:

"Hos Wøldike vil jeg ikke blive, naar jeg har staaet min Læretid ud, thi jeg maa jo have mine Penge til bestemte Tider, og det kan man ej faa hos ham; jeg har tilgode for 2 Aar nu - var det mine egne Penge, fik det være, hvad det var, men dem skal Tante Marie have for mit Ophold hos sig i det forløbne Aar."

Jeg spurgte Wiene, hvorfor jeg ikke fik mit Tilgodehavende.

77

Wiene svarede:

- Wøldike siger, at Deres Tante er rig, saa det gør ikke noget, at hun maa vente.

Og da jeg endelig efter 5 Aars Læretid forlod Wøldikes Boghandel, havde jeg 900 Kroner tilgode.

Da jeg forlangte dem (og fik dem), blev han saa fornærmet, at han siden ikke vilde hilse mig, naar jeg mødte ham paa Gaden.

- - -

Fra Skindergade til Ny Torv fulgte os vor Rengøringskone.

Hun var svensk af Fødsel. Hvad hun hed, husker jeg ikke. Vi kaldte hende altid kun "Madammen".

Hun var et ensomt Menneske, havde tidlig mistet sin Mand og sin eneste Søn.

Hun og jeg sluttede et varmt Venskab. Jeg besøgte hende i hendes Toværelsers Lejlighed paa en 3die Bagsal i Borgergade. Hun trakterede med Kaffe, og sang for mig en lille, rørende, svensk Sang, der begyndte saaledes:

Tänk någon gång, när du en blomma plockar,
på den, hvars lif så föge blommor har ...

Men hun kunde ogsaa være munter, le og spøge.

Engang laante jeg hendes Kjole, Sjal og Hat. Tog disse Sager paa og gik tværs over Torvet for at lægge et Brev i en Brevkasse som hang paa Huset overfor.

I vore Vinduer stod Mikkelsen, "Madammen" og vor ny Fuldmægtig, Andreas Krøyer, og morede sig.

Henturen til Postkassen gik uden Uheld, skønt jeg syntes, at en Politibetjent, jeg mødte, saa' inkvisitorisk paa mig.

Men da jeg var for Hjemgaaende, begyndte en noget anløben Matros at gøre Kur til mig, han forsøgte at lægge Armen om mit Liv, jeg vilde springe til Side, men faar Madammens Skohorn, som ligger i Kjolelommen, ind mellem Benene, jeg falder, Kjolen flyver til Side og blotter mine graastribede Mandfolkebukser. Matrosen staar og gaber af Forundring, og imidlertid farer jeg op og tilbage til Forretningen, hvor jeg selvfølgelig blev modtaget med Jubelraab...

Ak, "Madammen", ja! Da jeg efter endt Læretid forlod min Plads, var hun meget bedrøvet. Jeg tilsvor hende da ikke 78 at glemme hende, men besøge hende ret ofte i hendes Stuer i Borgergade.

Naturligvis kom jeg der aldrig - jeg Meneder!

XX

SORG OG DRØVELSE

Den 6te Marts 1878 skrev jeg i mine Optegnelser:

"Idag er jeg tyve Aar - men det er ogsaa det eneste, jeg er.

Og resigneret tilføjes der:

"Dog maa jeg ikke være utaknemlig, men glad over, at mine Ønsker tildels er opfyldte. Og saa bør og vil jeg takke Gud for den Tid, jeg har levet, og bede ham føre mig frem paa den Bane, jeg helst vil gaa. Og vil han ikke det, saa beder jeg ham give mig Kraft til at vandre den Vej, han viser mig."

Med det, at mine Ønsker tildels var opfyldte, mente jeg vel, at Skolebestyrer Sofus Bagger og Frue saa elskværdigt havde tilbudt at læse Græsk, Latin og Fransk med mig.

Men det var mig ikke nok. Jeg vilde helt bort fra Handelen og tage Studentereksamen - troede saa, at Himmeriges Porte stod mig aabne.

Flere af mine Kammerater fra Nakskov Realskole var forflyttede til Nykjøbing og gik i Latinskolen dér.

Dette var Salighed!

Hvem der kunde gøre det samme.

Og da min Principal, en Dag da jeg havde gjort en af mine sædvanlige Bommerter henne i Bogladen, siger til mig: "Wied, Wied, De bliver aldrig Forretningsmand!" tager jeg henrykt Anledning heraf til at skrive: "Gid han havde talt Sandhed uden at vide deraf, da var jeg lykkelig!"

Stadig skrev jeg Vers i min Fritid, mange og lange.

Men ejheller dette tilfredsstillede mig.

"Skulde jeg ikke have den rette Sangbund i mig?" spørger jeg mig selv forfærdet: "Thi det er mærkeligt, jeg føler aldrig, hvad jeg skriver, jeg skriver, fordi jeg vil skrive, og ikke, fordi jeg af en indre Stemme opfordres dertil."

79

Og drøveligt slutter jeg af:

"Naar jeg kommer paa de Tanker, at der ikke skulde kunne blive en Digter af mig, da bliver jeg meget modløs, ja næsten fortvivlet, thi hvilket Liv venter mig da!

Dette var Graad og Tænders Gnidsel .... Her et Skrig, betitlet:

Sorg.

O, kunde jeg flyve som Fuglen bort
til et fremmed Land!
Men, ak, min Vinge er altfor kort,
jeg intet kan ...
nej, intet, slet intet jeg mægter!

O, kunde som Jorden jeg dække mig til
under Bladenes Gem,
og først naar Vinteren stander til
igen komme frem ...
men intet, slet intet jeg mægter!

O, kunde som Ormen i Jordens Skød
jeg bore mig ned
og finde mig der en Alkove blød
og slumre i Fred ...
men intet, slet intet jeg mægter!

Jeg havde for anden Gang skrevet hjem til min Fader, om det ikke var muligt, at jeg kunde faa Lov til at læse til Student.

Skolebestyrer Bagger havde sagt til mig:

"Wied, kunde De ikke have Lyst til at tage Artium ?"

"Om jeg har Lyst!!!?" staar der i Optegnelserne: "Det har været min Tanke Dag og Nat i lange Tider. Nu har jeg skrevet hjem og venter Svar imorgen eller iovermorgen. Vorherre give, det maa være bejaende!"

Saa den 30te April 1878 kommer Svaret, og i Optegnelserne under samme Dato læses:

"Jubel, Jubel, Fryd og Glæde
i mit Hjerte tager Sæde!
Al min Kval og Nød er endt:
thi jeg blive maa - Student!"

Og endnu 3die Maj er jeg fornøjet :

80

"Inde i mig synger det" læses der: "uden om mig synger det, alt er Fryd og Glæde for mig! Hvor jeg nu skal være flittig! Jeg kan tage Artium paa 3 Aar, siger Hr. Bagger, og da Vorherre har hjulpet mig saa langt, saa hjælper han mig nok videre, naar jeg selv arbejder af alle Kræfter hen mod Maalet, Stjernen, Lykken!!!"

- - -

Tante Marie var imidlertid atter flyttet. Vi boede nu i Bianco Lunos Sideallé med Adgang gennem Beværtningen "Gimle til Landbohøjskolens hyggelige Have, hvor jeg tilbragte mangen en Søndag Formiddag med mine Bøger. Eller jeg gik ind i Frederiksberg Have eller Søndermarken og forsøgte at læse paa mine Lektier. Tante sagde, at jeg havde godt af at være saa meget som muligt i fri Luft. Det kunde være rimeligt nok, men jeg glemte at læse. Jeg drømte, saa' paa de unge Piger og digtede Kærlighedsvers.

- - -

Det var vist paa den Tid, at jeg i det kgl. Teater overværede Opførelsen af Henrik Ibsens "Hærmændene paa Helgeland" med Fru Agnes Nyrop som "Hjørdis". Jeg blev i den Grad grebet baade af Komedien og Fru Nyrops pragtfulde Spil, at jeg gav mig til at læse N. M. Petersens "Islandske Sagaer" og der ud af sammenskrev jeg paa femfodede Jamber mit første større Arbejde: "Gunlaug og Geiride", Tragedie, jeg husker for Tiden ikke i hvor mange Akter.

Da Dramaet var færdigt, læste jeg det for Tante Marie.

Hun sagde, at det var storartet og at jeg burde indlevere det til det kgl. Teater. Det vovede jeg imidlertid ikke. Saa raadede hun mig til at gaa til den norskfødte Digter Andreas Manch, og bede ham sige mig sin Mening om det.

Munch var gift med en Kusine af Tante, en Frøken Norberg fra Nysted, adopteret af Grev Raben, Aalholm.

Det var et ejendommeligt Ægtepar at se sammen, Munchs. Han: høj, bredskuldret, smuk, et rigtigt Mandfolk; hun: lille, med et ret karakteristisk, klogt Ansigt.

Jeg skrev til Digteren, at jeg herved tillod mig at sende ham min Komedie til Gennemlæsning, og om han vilde være saa god at sige sin Mening om den. Desuden undlod jeg ikke at meddele ham, at jeg var en Søn af hans Kones Fætter

81

Jeg fik et yderst elskværdigt Svar.

Og paa den af ham i Svaret fastsatte Dag og Tid begav jeg mig hen i Kronprinsessegade, hvor han boede.

Jeg tror, at jeg gik fem Gange op og ned ad Trappen til hans Lejlighed paa 2. Sal, uden at have Mod til at ringe paa.

Endelig tog jeg mig selv med Vold og halede i Klokkestrengen.

En blondekappet Stuepige lukkede op:

- Om Professoren var hjemme?

- Hvem jeg var?

Jeg sagde mit Navn og blev ført ind i Dagligstuen til Digteren og Fruen.

Han smilede venligt og rakte mig sin store, bløde Haand. Hun saa' skarpt paa mig:

- Saa De er en Søn af August Wied?

- Ja .... Jeg skal hilse Dem mange Gange fra Tante.

- Tak .... Vil De hilse igen.

Og saa gik hun.

Hvad Munch egentlig mente om mit Digterværk, husker jeg ikke mere, kun det ene staar endnu klart for mig, at han efter min Mening unødigt længe opholdt sig over, at jeg havde stavet Ordet Sanser med d.

- Det bruger vi ikke i Norge, sagde han - men kanske det er specielt Dansk.

- Ja, sagde jeg - det er .... det er Dansk; men der er ogsaa dem, der stryger d'et.

- Saa skulde De gøre det! mente han.

- Syntes han, at jeg skulde levere Stykket ind til Det kongelige Teater?

- Tja-e ... men nu har de jo lige spillet "Hærmændene".

Jeg er vis paa, at mine Øjne straalede, da jeg svarede:

- Ja, jeg har været henne at se det! Han smilede:

- Har mærket det ....

Fru Munch stak Hovedet ind fra Naboværelset og sagde:

- Andreas, har du Tid?

Jeg var dybt skuffet over Resultatet af mit Besøg.

82

Men det lærte jeg altsaa, ikke for Fremtiden at stave Sanser med d.

- - -

Da jeg kom hjem, skrev jeg denne dybe og bitre Aandrighed i min "Muæmaj", som der staar udenpaa Kvartbindet af mine Optegnelser (man var jo Græker):

"Hvad er Fred? - Et Substantiv?"

XXI

FERIE

Jeg tog altid mine Ferier helst om Sommeren.

Lollandsbanen maa være bleven færdig, det Aar jeg fik Plads i Kjøbenhavn, thi allerede i den første Ferie kunde jeg køre med Toget lige til Nakskov.

Jeg var henrykt derover. Det gik jo hurtigere!

Som i en Rus af Længsel efter Holmegaard og dens Beboere, var de sidste Dage før Ferien gledne hen.

Jeg glemte alt andet. Hørte ikke, naar der blev kaldt. Stod som hypnotiseret og stirrede hen for mig. Sagde Ja, naar jeg skulde sige Nej, og rødt, naar der skulde svares blaat.

- Sover De, lille Wied? spurgte Wiene og smilede med sit gode Smil.

Han vidste vel, hvad Længsel og Forventning var, han, som havde sin søde, lille Kæreste siddende i Hobro!

- - -

Strækningen Kjøbenhavn-Nykjøbing syntes aldrig at skulle faa Ende. Denne gentagne Skiften fra Tog til Dampskib og om igen til Jernbane, tog alt for lang Tid.

Paa Nykjøbing Station stod "Latinerne" fra Nakskov og Omegn opstillede for at byde Goddag.

Det var den første Hilsen fra de hjemlige Steder.

Og endnu festligere var det, hvis Dagen passede saaledes, at Kammeraternes Ferie ogsaa var inde.

Saa gik det med Sang og Klang og Snakken hele Lolland igennem.

83

Vi glemte Byer og Stationer.

Kun én Station huskede vi: Søllested. Der var nemlig en DÆme-Stationsforstander. Det interesserede os uhyre at se hende komme ud paa Perronen med Uniformshue paa.

Hele Kupeen talte om dette Fænomen.

Saa naaede vi Aunede. Og endelig saa' vi Nakskovs korthalsede Kirkespir.

Hvem mon var paa Stationen!

- Ikke stikke Hovedet ud! Ikke stikke Hovedet ud! varskoede de Besindigere.

Men vi sloges alligevel om Vinduespladserne. Det kom an paa at være den første, der kunde raabe:

- Der er Fa'r! Eller: Der er Mo'r! Eller: Der er Provst Petersen! Eller: Der er "Nas", "Jyden, "Langhalm" eller "Tesse"!

Lutter Navne paa elskede forhenværende Lærere.

- - -

I samme Nu, Toget holdt, var vi nede paa Perronen, glemte ofte Vadsæk, Kuffert, Overfrakke, Hat, bare for hurtigst muligt at styrte os i Favnen paa den første den bedste "hjemmefra".

- Goddag, Jens! Hvordan har du det? Kusken hilste ærbødigt med Pisken:

- Tak godt, unge Herre! Og De?

Han sagde "De" og "unge Herre" ! Man voksede!

Saa rullede man ad de kendte Gader, ud igennem "Nakskov Madeskov" og videre ad Taars Landevej. Hvert et Ansigt, man drog Kendsel paa, nikkede man til og fik et Gen-Nik tilbage.

Nu naaede man Holmegaardsbroen og rullede op gennem Alleen. Hjertet svulmede af Fryd. Man trak Vejret saa mærkeligt dybt.

De hjemmevante smaa Søskende, der var med i Vognen, lo En ud:

- Det var da ikke noget at skabe sig saadan for ....!

Man svingede forbi Laden ind i Gaarden: Der stod Hyldebusken. Der Brændestablerne.

Med et flot Knald af Pisken rullede Jens op foran Hovedtrappen.

84

Og der stod Moderen!

- Velkommen, min Dreng! sagde hun. - Næ-e, hvor du er vokset! Er du sulten?

- Tror jeg ikke Knægten har faaet Skæg! sagde Faderen, som "tilfældigvis" kom ud fra Dagligstuen ....

I Spisestuen var Aftensbordet allerede dækket. Men først maatte man engang rundt i Haven for at hilse paa de gamle "Steder", se, om der var Pærer paa Kejserindetræet og "Krejer (en Art smaa, røde Blommer) paa "Børnenes Træ" henne ved det store Lysthus - og om "David"s Grav var vel holdt. Og Hundene maatte man ha' fat i og klappe ....

- - -

- Hvor skal jeg ligge?

- Ja, nu skal du bare se. Fa'r har ladet lave et Gæsteværelse til dig alene!

Op gik det ad Loftstrappen.

Med Brædder var der skildret et lille Tagkammer af, fire Alen langt og to Alen bredt.

Det var storartet! Og der var trukket et Muselins Gardin for det skraa Tagvindue. Vidunderligt! Og Servante var der og Seng og Bord og Stole.

Man for om Halsen paa Faderen.

- Ja, det skal du ha' til at sidde og digte i, sagde han. Og deroppe digtede man disse Vers: "Til Dorothea S.", saaledes hed "Hun" den Gang.

Hvorfor bier du saa længe,
lille søde Lærkefugl?
Tror du ej, jeg kunde trænge
til lidt Solskin i mit Skjul?
Mismod viger ved din Latter,
Glæden fødes ved din Sang -
hvi gør du mig Tiden lang,
Ungdoms, Skønheds favre Datter!

Kom herhid! Slyng dine Arme
om min Hals, lul mig i Ro;
lad mig ved dit Hjertes Varme
drømme, vi er et, vi to!
Tryk din Purpurlæbes Bue
mod min Pande, mod min Mund;
lad kun lyse for en Stund
Erosfaklens søde Lue!

85

(Der stod først: "Elskovsfaklens", men det har jeg vel fundet for kraftigt. Imidlertid digtede jeg videre:)

Tænk, hvor snart vor Vaar er endt!
Tænk, hvor snart vor Ungdom rinder!
Tænk, om ej vi havde kendt
Amor, før vort Liv forsvinder!
Derfor kom, læg dine Arme om min Hals!
Lul mig i Ro!
Lad mig ved dit Hjertes Varme
drømme, vi er et, vi to!

Samme "Dorothea S." havde i flere Aar en fast Parketplads i mit Hjertes Teater. At sige, naar jeg var hjemme. Var jeg i Kjøbenhavn, satte jeg hende op i anden Etage.

Aa, men hvor hun var dejlig i Ferien! Brun og rød og rund! Nu begyndte jeg nemlig at forsone mig med, at Kvinderne ogsaa havde Legeme.

Dagen efter Ankomsten listede jeg mig over i Nærheden af Dorotheas Forældres Gaard.

Hendes Moder var den tidligere omtalte muntre Frue, der købte ind med Portemonnæen stoppet trind af Avispapir.

Hun favoriserede vor Kærlighed.

Kaldte mig simpelthen: Svigersøn! Hvad der bragte Rødmen op baade i mine og "Genstandens" Kinder ....

Men altsaa, tre Dage efter at jeg var returneret til Kjøbenhavn, var Dorothea, om end ikke glemt, saa dog gemt hen - og jeg besang i en smeltende Sonet Elise, der boede paa Strandvejen:

Vi vandred rundt i Havens dunkle Gange,
jeg havde mod mit Hjerte trykt din Arm,
en dejlig Stemning vaagned i min Barm ;
thi højt i Træ lød Nattergalens Sange,

mens Maanen smiled' mildt paa Himlens Bue,
og Sundets Bølger gik foruden Larm,
og Aftenluften bæved sødlig varm -
alt nærede mit Hjertes stille Lue.

Da siger du: "Nu hjemad jeg maa drage" -
Det var, som fo'r et Sværd mig i mit Bryst;
men jeg maa tie, smile og forsage.

86

Oh! Bort med dig drog alt, som var min Lyst!
Da jeg stod ene, uden dig tilbage;
da stod jeg ene, ene uden Trøst!

Hvilket altsaa imidlertid var Løgn. Thi dels havde jeg jo Dorothea paa Lolland, og dels var jeg samtidig stærkt betaget af Julie, der boede i Frederiksberg Allé.

XXII

Skovturene!

En tre-fire Vogne i Række ud af de flade, lollandske Veje med de lunende og skyggende Popler langs Diger og Marker .... Støv, Lærkesang, Duft af Hø og Kløver ....

Initiativet til disse Ture udgik som Regel fra Helgenæs, hvor der særlig i Sommerferien var samlet en Hoben Ungdom, der fyldte Hus og Have, Mark og Skov med Latter, Sang og ivrige Diskussioner.

Muntrest af alle var Gaardens Ejer, "gamle" Reinhold Svendsen. Vi kaldte ham "gamle, fordi den ene af Sønnerne ogsaa hed Reinhold. Men ingen af os var yngre end "gamle Svendsen!

Og hvor vi elskede ham! Han stod for os som Ideal-Faderen. Vi længtes efter ham, bare han havde været borte fra os en Time. Naar han fik sin Middagssøvn, sad og stod vi Vagt udenfor hans Dør, for at han ikke skulde slippe fra os.

Og som Faderen var ogsaa Børnene. Der udgik Glæde fra dem, Munterhed og Friskhed. De var som skabte af et andet Ler end vi andre. Der var "Race" i dem.

- - -

Kære Fru Wied!
Har Deres Børn og Gæster Lyst til at deltage med vore ditto i en Pederstrup-Skovtur imorgen. Mødested Helgenæs Gaardsplads Kl. 1.
Hjertelig Hilsen fra min Kone og
Deres hengivne
Reinhold Svendsen. S. u.

87

Saadan en Skrivelse kom altid pr. ridende Stafet.

Undertiden mødte ogsaa en hel Kavalkade bestaaende af 6-8 unge Damer og Herrer med den ældste Søn, min Ven og Skolekammerat Jens Peter, i Spidsen.

Denne Flothed var til temmelig Forargelse for min Fader, som til vor store Sorg altid var meget kneben med Udlaan af sine Heste "til Unytte".

Det var undertiden endogsaa kun med særdeles Besvær, at vi fik to "Kameler" til at køre os tilskovs. Fader sagde altid først rent og purt Nej, naar vi bad ham om noget. Saa blev jeg puffet frem:

- Bed du, saa siger han straks ja.

"Han var i daglig Tale Fa'r.

Han forkælede mig nemlig dengang. Kaldte mig "Professoren" og ventede, at jeg skulde blive "noget stort" ; for Eksempel Præst. Blev i alle Maader skuffet ....

- - -

Naa, men jeg fik altsaa Tilladelse til at laane "Jyderne". Moder gav sig til at pakke Madkurve, og paa det berammede Klokkesiet holdt vi for Herskabsdøren paa Helgenæs.

Vi mødte med een Vogn, Helgenæsserne med tre!

Saa blev vi ,.pakket om", hvilket bestod i, at nogle af os fra Holmegaard blev puttede ind imellem dem fra Helgenæs, og omvendt.

- Man skal ikke sidde saadan og lumre sammen sagde "gamle Svendsen", der ikke var bange for et kraftigt Ord - Værs'god og miks Jer!

Vi "miksede os" og rullede af sted ....

Alle vi kendte, fik et Hurra. Ogsaa de, vi ikke kendte, naar de bare saa' lidt glade ud - eller ogsaa hvis de var særlig sure at skue.

Ud gennem Nakskov kørte vi - ind ved Møller Bays og ud ved Møller Soves.

Kors, hvor vi lo og snakkede.

Det vil sige, ikke jeg saa meget. Jeg har altid haft det med at slaa over i mine Omgivelsers Modsætning. Taler jeg med en Højremand, bliver jeg ubetinget Venstre. Taler jeg med Jøder, bliver jeg Muhammedaner.

Jeg er forfærdelig ked af det, for det er langt bekvemmere 88 at være enig med sine Medmennesker. Men jeg kan simpelthen ikke lade være at sige imod!

- - -

Den Dag, vi gjorde Skovturen til Pederstrup, var det nu rent galt. Jo mere de andre pludrede og lo, des tavsere og utilgængeligere blev jeg.

Jeg syntes, det hele var saa "fjollet".

Og da vi omsider naaede Skoven, løb jeg min Vej fra Selskabet og skjulte mig i et Bregnekrat tæt ud til Vejen ved Skovløberhuset. Der laa jeg.

Da der skulde spises, blev der kaldt, raabt og skreget paa mig.

Jeg sagde ikke et Ord. Og man gav sig til at søge.

Pludselig fandt jeg paa at lade som om jeg var besvimet, da jeg hørte de Søgende komme nærmere og nærmere. Jeg strakte mig altsaa stift ud og lukkede Øjnene.

- Her ligger han! raabte saa Jens Peter Svendsen, som var vadet ind mellem Bregnerne. - Halløj, Gustav, er du syg?

Jeg sagde fremdeles ikke et Muk.

Man stimlede sammen om mig og diskuterede Sagen:

- Ja, her kan han jo da ikke blive liggende, mente En fornuftigvis. - Lad os bære ham til Skovløberen.

To af de stærkeste bøjede sig ned for at bære mig. Jeg holdt mig stiv som den standhaftige Tindsoldat. Men det var paa Nippet, at jeg var falden ud af Rollen, da Jens Peter pietetsløst gav sig til at kilde mig paa Maven.

Latteren sad mig lige bag Tænderne. Men med en Kraftanstrengelse bevarede jeg Alvoren.

Jens Peter blev skældt ud af en medlidende ung Dame:

- Saaledes behandler man ikke dødssyge Personer, sagde hun.

Du er altsaa dødssyg nu, tænkte jeg - og blev det. Ikke desto mindre besluttede jeg, for at faa Handling i Dramaet, at leve lidt op, baskede med Armene og klippede med Øjnene.

- Nu vaagner han! sagde de. Men jeg sank atter hen.

- Vil du ikke ha' Mad?

89

- Jeg vil hjem .... aandede jeg.

- Hvad siger du?

- Jeg vil hjem ....

Det blev nu sat under Debat, hvem der skulde følge mig.

- Jeg kan godt køre alene, sagde jeg - hvis jeg maa køre i Svendsens lukkede Vogn.

Der slap den ud! Vi paa Holmegaard havde aldrig ejet nogen lukket Vogn; og jeg ansaa det for noget af det fornemste at køre i en saadan.

At jeg havde sat hele Komedien i Scene for Vognens Skyld, betvivler jeg dog; men Udsigten til Køreturen bragte mit dødssyge Hjerte til at hoppe af Glæde.

Endnu engang tilbød man mig en Ledsager, som jeg atter afslog. Men Vognen forlangte jeg "slaaet op".

Dette blev gjort, og hyllet i Tæpper og Plæder rullede jeg tilbage til Holmegaard. En Kørsel paa 2-3 Timer ....

Paa Vejen var jeg Konge, Kejser, Pave! Jeg sad bag Glasruden og slog naadigt ud med Haanden til dem, jeg mødte. Og varede det for længe, inden der kom Mennesker forbi, hilste jeg med samme konge-kejser-pavelige Haandbevægelse paa Markens Køer og Faar eller paa Poplerne langs Vejene eller Hønsene og Hanerne paa Bøndernes Møddinger.

Dette holdt jeg paa med længe. Saa blev jeg træt og søvnig af Sult, Varme og Rystelse. Jeg faldt i Blund.

Men i Drømme saa' og hørte jeg Kammeraterne derude i Skoven larme og le. Jeg saa' dem spise og vilde være med. Jeg strakte Armene frem for at styrte mig hen til dem. Men nogen holdt paa mig. Jeg kunde ikke komme løs. Jeg skreg og græd.

Saa vaagnede jeg. Taarerne løb ned ad mine Kinder. Ak, hvor jeg fortrød, hvad jeg havde gjort! Bare jeg dog turde bede Kusken om at vende og køre mig tilbage; men det turde jeg ikke. Jeg græd videre, faldt atter i Søvn og vaagnede først, da Vognen holdt foran Hoveddøren paa Holmegaard.

- Jeres unge Herre er syg, sagde Kusken - vores Jens Peter sa', at jeg skulde køre ham hjem.

Saa lod jeg Moder og Stuepigen lede mig ind. Besluttede 90 paany at være "Konge" og lod "Enkedronningen" og hendes "Hofdame" klæde mig af og putte mig i Seng.

- I maa være stille, sagde jeg - Kongen har Hovedværk. Og saa er han saa sulten.

Moder og Stuepigen bragte mig Mad, listede forsigtigt omkring, lagde kolde Omslag paa min febersyge Pande, rullede Gardinet ned for Dagslyset og var i det hele saa elskelige og omhyggelige, at jeg var lige ved at betro dem Sagens sande Sammenhæng ....

Men det skal man ikke gøre. Det demoraliserer Publikum.

XXIII

STUDIESTRÆDE

Det Tidspunkt kom, da Tante Maries Pengemidler ikke længere tillod hende at føre eget Hus. Vi maatte skilles. Hun flyttede i Pensionat, og John og jeg lejede to Værelser i det historiske Nr. 4 i Studiestræde.

Vor Lejlighed havde tidligere været beboet af Herman Bang, Gustav Esmann, Peter Nansen.

Værtsfolkene hed Ottesen: En høj, slank, forhenværende smuk o. s. v. Kone, energisk, dygtig, slagfærdig, - og hendes fede, noget apatiske Mand, som nærmest anvendtes til at gaa Byærinder.

Da min Broder og jeg flyttede ind, boede der en Del Folketingsmænd i Huset. Og i Køkkenet bag vore Stuer logerede den senere saa bekendte Politiker og Folketingsmand /. K. Lauritzen. Han læste til juridisk Embedseksamen, hjulpen frem af nogle Velyndere, der tidligt havde lagt Mærke til hans eminente Begavelse.

Hos Ottesens boede han gratis i Køkkenet mod at børste de Logerendes Tøj og Støvler. Desuden gav han Undervisning i Matematik.

- Har-r-r De det? Hører jeg ham r're løs paa sit Jydsk, idet han demonstrativt slog Kridtet mod den sorte Tavle, saa at Stumperne raslede rundt i Rummet

- - -

91

Paa den anden Side af Væggen sad samtidig John og søgte i sit Ansigts Sved at forklare mig Begyndelsesgrundene af samme forfærdelige Videnskab.

Jeg begreb nemlig ikke et Muk.

Og har til Dato aldrig begrebet det!

John var færdig med at "staa i Fonnesbechs Herreekviperingshandel paa Østergade og læste nu flittigt til polyteknisk Eksamen.

Han underviste mig ogsaa i Astronomi.

Der er i dette Fag noget mystisk noget, der hedder "Paralaxen. Den har voldt mig megen Kummer.

- Kan du ikke faa ind i din tykke Hjerne, at - -

- Nej, sagde jeg. - Nej!

Og i Køkkenet ved Siden af skreg " vores Sokrates, J e Kaa, som Gadedrengene kaldte ham:

- Har-r-r De det? Har-r-r De det! -

Det var rædsomme Tider.

Tilmed var min Broder meget utaalmodig. I ham selv gled "Paralaxen og alt det andet matematiske Hokuspokus som Sødmælk i et Spædbarn, saa han begreb ikke, at ikke ogsaa jeg kunde sluge denne Lærdom; sagde, at jeg vilde ikke. Medens jeg forklarede, at jeg kunde ikke.

- Er du da Idiot? spurgte han.

- Ja! svarede jeg med Overbevisning.

- - -

Den 1ste Septbr. 1878 flyttede vi fra Tante Marie. Jeg havde i den Anledning skrevet en Kantate, der begyndte med Recitativ af "en afdød over Skyerne svævende Familieaand af den Wiedske Slægt".

I Kantaten optraadte desuden: Odin, Thor, Vejviserens Skytsaand, to Bybude, Tanten, to bortdragende Nevøer samt Vognmandskusken og Flyttefolkene.

Et pompøst Værk!

Familieaandens Recitativ lyder f. Eks. saaledes:

Rul dig, o Torden, med Gny og med rædsomme Drøn over Jorden! Sving dig, o flammende Lyn ned gennem Skybjergets Kløft!

Styrt dig, o blødende Regn, fra Himlens vældige Sluser, stands vore Børnebørnsbørn, som flygter fra Gimle *) i Dag!

*) Husets Navn.

92

Hvorpaa en Duet:

Odin.

Gimle er kun
for Guders Færden.
Mennesket mægter
ej der at leve.

Thor.

Vover Krybet
Plads at vælge
i Guders Bolig,
da brat det dør.

Odin og Thor.

Derfor rende
fra Guders Sæde
disse Tvende
til Studiestræde!

Recitation af Vejviserens Skytsaand.
Nr. 4, 2den Sal, København K.

- - -

Samtidig med at vi flyttede fra "Gimle", havde jeg staaet mine fem Læreaar ude hos Wøldike.

Moder var netop i Kjøbenhavn den Gang, og vi skulde fejre "Slaveriets Ophævelse" ved et Besøg i det kongelige Teater.

Men det blev intet til for mit Vedkommende.

Man havde nemlig drukket saa tætte Afskedsbægre med mig oppe paa Forlaget paa Nytorv, at jeg kom i den syvende Himmel.

Nu havde Spiritus dengang den Indflydelse paa mig (og har til Dato), at jeg kom til at le utøjlet, naar jeg havde faaet rigeligt af den. Intet kunde standse denne Latter. Og jeg lo ikke af noget bestemt. Latteren vældede ud af en rig, indre Kilde, som fik mig til at vride mig i ormeagtige Slyngninger. Jeg lo ikke højt, fniste snarere og paa en saa uhyggelig, underfundig Maade, at den stundom fik de Tilstedeværende til at kigge rundt paa hinanden for at opdage, hvem af dem det var, jeg lo af. Ja, det kunde hænde, at man blev vred paa mig, skønt jeg ikke sagde eet fornærmeligt Ord, bare lo.

Jeg husker 3 saadanne Generalruse. Den første var engang, medens jeg var paa Besøg hos min Tante og Onkel 93 Boesen i Nykjøbing paa Falster. Jeg var paa en Skovtur, hvor jeg var kommen for sent til Spisningen og kun havde nydt af Punschen.

Jeg lo som en Besat hele Vejen, medens vi kørte hjem.

Og da jeg kommer ind i min Onkels Butik, kaster jeg mig hen over Disken og ler, ler, ler i den Grad, at Tante giver sig til at græde.

Anden Gang var altsaa nu, da jeg forlod Boghandelen.

Og tredie Gang var i Begyndelsen af dette Aarhundrede ved et Folketingsvalg i Roskilde.

Jeg taber aldrig Besindelsen ved saadanne Lejligheder. Véd godt, at jeg ler; vil gerne lade være, men kan altsaa ikke. Tværtimod, jo mere jeg kæmper for at genvinde Alvoren, des overdaadigere bliver Latteren.

Saaledes ogsaa den Gang, jeg for sidste Gang gik fra Nytorv til Studiestræde.

Folk vendte sig om efter mig paa Gaden. Jeg lo mig vaklende frem fra Lygtepæl til Lygtepæl. Fik ved hver Pæl et nyt, forstærket Anfald.

- Er De syg? spurgte en medlidende Mand mig.

- Pas Dem selv! svarede jeg og tog Sigte paa den næste Pæl.

- Sikken Ungdom! sagde Manden ....

Endelig naaede jeg hjem, hvor Moder og min Broder sad og ventede mig - med en halv Flaske Portvin for at fejre Dagen.

- Men Gud, min Dreng - -! sagde Mor og slog Hænderne sammen, da jeg fniste ind.

- Aa, jeg er saa fuld, saa fuld! sagde jeg og segnede sammenskrumpen af Latter ned paa en Stol - og saa glad, saa glad over, at jeg nu er færdig med Boghandelen! - - - Lad mig komme i Seng!

- Jamen vi skal jo i Teatret.

- Jeg vil be-læse Teatret et Stykke!

- Det er uforsvarligt at give Drengen saa meget at drikke, mente Mor.

- Jeg er ikke Dreng, sagde jeg - jeg er Svend!

Og saa puttede man Svenden i Seng.

Moder vilde "vaage, som Mødre har for Skik.

94

Men min fornuftige Broder fik hende dog overtalt til at gaa med sig i Teatret, som Aftalen var.

Jeg laa og smaagrinede endnu en halv Timestid, efter at de var gaaede.

Saa faldt jeg i Søvn....

Dette var Begyndelsen paa det nye Afsnit i mit Liv.

XXIV

STUDIESTRÆDE II

Straks slap Boghandelen mig imidlertid ikke helt.

Fader havde indvilliget i at give mig 50 Kr. om Maaneden til Føde og Ophold. Klæder og Skotøj kunde jeg faa, naar jeg var hjemme i Ferierne. Men Undervisningen til den saa attraaede Studentereksamen, og Bøgerne, jeg skulde bruge, rnaatte jeg selv skaffe Penge til.

Jeg klagede min Nød for min Ven Wiene, som imidlertid havde giftet sig og etableret en Bog- og Papirhandel paa Østerbrogade.

Og han hjalp mig, som det elskelige Menneske han var.

- De kan komme ud til mig et Par Timer tre Dage om Ugen, sagde han - og hjælpe mig at føre Bøgerne.

Saaledes talte han i sit Hjertes Godhed, skønt han bedre end nogen anden vidste, hvor - for at bruge et mildt Udtryk - lidet anvendelig jeg var til Bogføring og Regnskabsvæsen.

Men jeg modtog med Glæde Tilbudet, og Studenterlæsningen begyndte under megen Jubel.

I Optegnelserne for 3die Maj 1878 læses:

"Inde i mig synger det, uden om mig synger det, alt er Fryd og Glæde for mig! Hvor jeg nu skal være flittig! Jeg kan tage Artium paa tre Aar, siger min kære Lærer, Hr. Bagger."

Jeg anede ikke, at disse projekterede tre Aar skulde blive til - otte, men tog altsaa trøstig fat paa Læsningen hos Skolebestyrer Bagger og Bogføringen hos Emil Wiene.

Dog, det gik ikke godt, gjorde det ikke.

"Menneskene er dog nogle underlige Dyr, læses det kort 95 efter i Optegnelserne. "Nu, da mit højeste Ønske er opfyldt, burde jeg saa ikke være glad? Men tværtimod, jeg har ikke en glad Time, ja, jeg kan godt sige: ikke et glad Minut."

Det er Mangel paa Selvtillid, som volder mig al den Ve.

"Gaar jeg ud til Wiene, da siger "det i mig: Du er ikke din Plads voksen! Gaar jeg til Bagger for at høres i mine Lektier, da hvisker "det" : Du kan dem ikke! Og saaledes gaar det med enhver Ting, som jeg foretager mig; altid den samme Utilfredshed, altid den samme Stemme: Det gaar ikke! Det kan du ikke!"

Jeg saa' med en Følelse af Beundring blandet med Misundelse op til min Broder John, der jo var i samme Kasus som jeg, havde forladt Handelen og var begyndt at læse til Polyteknikum. Knejsende, med rank Ryg, gik han frem ad den Vej, han nu havde valgt, glad og frejdig og sikker paa at naa sit Maal.

Jeg forstod ikke, at han "turde", forstod ikke, hvor han hentede det store Mod og den trygge Selvtillid fra.

En Tid haabede jeg, at jeg maaske gik og bar paa en Sygdom, og at det var Grunden til al min Sorg og Kvide.

Jeg bad Gud om at skynde sig lidt med at lade denne Sygdom bryde ud: "Lad den komme jo før jo hellere, thi denne Tilstand er næsten uudholdelig!"

Samtidig med denne "Humørsyge" kommer noget andet til, noget, der syntes at være min Mangel paa Selvtillid ganske modsat:

"Det er betænkeligt," staar der i Optegnelserne, "saa jeg i den senere Tid har lagt mig efter Kritik og Ironi. Jeg tror ikke, Hjertet bliver blødt af den Slags Arbejde, (?); men Verden er dog saa grin- og naragtig, saa det er umuligt at lade være at kritisere. Jeg er naturligvis lige saa grinagtig selv; f. Eks. naar jeg i mit onde og triste Lune vandrer lig en Statue omkring med himmelvendte Øjne og foldede Hænder. Jeg tror, at jeg næste Gang, det sker, skal gaa hen foran et Spejl for at le mig i godt Humør igen. Men det er sandt, Kragen, han mener jo selv, at han er et kønt Dyr; saa den Kur nytter nok ikke."

- - -

Saa skifter Sindet, og Humøret bliver atter lyst.

96

"O, menneskelige Natur, hvor er du forunderlig, uudgrundelig," skriver jeg. "Er jeg den samme, som jeg var for nogle Maaneder siden? Nej! Hvad er jeg da? Mig selv! - I Vinter var jeg nemlig en gal Mand, plaget af Tusinde Sorger og Bekymringer, som, i Parentes, ingen Steder har hjemme. Nu derimod er jeg glad og tilfreds, som et ungt Menneske bør være. Hvad er Skyld i Forandringen? Jeg véd det ikke. Jo, jeg véd! Det er Vorherre, som har hjulpet!"

"For at leve godt i Verden behøver man kun at være god!" skriver jeg paa min 21-aarige Fødselsdag, 6te Marts 1879. "Det vil sige, fortsætter jeg noget dunkelt, "altid at være tilfreds med sig selv. Derpaa skal nu min Stræben gaa ud; thi kun ved at være tilfreds med sig selv, det vil sige: ikke ønske sig anderledes, end man er, men arbejde paa at blive anderledes, paa at blive bedre og bedre, ædlere og ædlere, føler man først den sande Livsglæde."

Jeg havde altsaa tre Ting at "arbejde hen imod: at faa Studentereksamen, at føre min Ven Wienes Bøger og at blive "ædlere og ædlere."

Desuden skulde jo ogsaa Digtningen passes.

Jeg fik endogsaa Tid til at deltage i den literære Strid i Slutningen af Halvfjerdserne og Begyndelsen af Firserne.

Og jeg stod paa "De Gamle"s Side. Til Professor Andreas Munch skrev jeg et Poem paa otte Vers i Anledning af hans "Fra en gammel Digter" i III. Tid. 25de Februar 1877.

De to første Vers lyder saaledes:

"Det er dog kedeligt med disse Gamle" -
En Taabe, som har kunnet sige sligt.
Jeg mener tværtimod det Land er rigt,
i hvilket Olding-Skjaldene sig samle.

En Vredes-Straale i mit Øje luer
ved at se dig forhaanet uden Grund,
thi end din Harpe har en klangfuld Bund,
af en af Døgnets usle, sløve Fluer!

Hvem denne nedrige "Flue var, husker jeg ikke mere. Men Slaget traf ham ikke, thi III. Tid. nægtede til min store Forundring at optage mine Vers.

97

Ligesaadan gik det mig med et Digt paa 16 dejlige Strofer, som jeg et Aar senere indsendte til det af Peter Hansen redigerede "Nær og Fjærn".

Digtet hed: "Et Spørgsmaal, og et Par af Versene lød:

Man taler, man skriver, man trykker, man læser
i Bladene hist og i Bladene her
om "Tankefrihedens" herlige Færd
for en og for hver -
lig arrige Gæs ad hinanden man hvæser.

- - -

Jeg beder Jer kun om taalmodig at høre
et eneste Spørgsmaal og svare derpaa:
Jeg kan ej forstaa,
hvorfor I "det gamle" aldeles forsmaa ....
er det bedre, det, I vil fremføre?

- - -

Hvad er det, I vil? Skal bort Rel'gionen?
Nuvel, men hvad giver I os saa igen?
Hvad stiller I hen
som Gengæld, fordi I røved' os den,
der har siddet saa længe paa Tronen?

- - -

Nej, giv noget positivt os i Eje,
en fast, en ledende Snor for vort Liv!
Lad nu Jer Kiv
være andet end opstyltet Tidsfordriv -
Vis Tvivleren Sandhedens Veje!

- - -

Osv. osv. osv.....

I Juli 1879 fik jeg første Del af Artium, og den 4de September s. A., da jeg vender tilbage fra Sommerferien, skriver jeg i Optegnelserne:

"Ja, nu er jeg her i Kjøbenhavn igen og skal til at læse til anden Del af Artium - 2 Aar fordres der til denne Eksamen! Saa jeg bliver en gammel Fyr."

- - -

Ja, det blev jeg, særdeles gammel! Thi først den 10de Juli 1886 læses i mine Optegnelser:

"Idag Kl. 10 1/2 blev jeg Student (2den Karakter)."

98

XXV

HJERTETS RØST

"Studiestræde 4. 20-5-80.
Kære Johan!
Maa jeg have den Ære at gratulere dig til din Fødselsdag:
Gid snart en Kærrest du maa faa,
ej stor og ej for lille,
men netop som hun være skal,
thi saa hun passe dig vilde!!

Se, det var da et godt Ønske det? Men du er maaske allerede forelsket? Jeg ulykkelige er det; men jeg ved ikke i hvem. Lad nu vær' med at le altfor meget af mig; jeg synes snarere, at du burde have Medlidenhed! Det vil sige, jeg ved jo nok, hvem det er i, men jeg ved ikke, hvad hun hedder, ikke-, hvor hun bor, ikke, hvad hun er. Dog jo, det ved jeg! Hun er det sødeste, yndigste og elskværdigste, jeg har set; men dertil gaar ogsaa kun min Viden; det er jo heller ikke saa lidt; men, men jeg vilde gerne vide merell Nu har jeg destoværre ikke set hende i længere Tid, jeg møder nu kun hendes Søster eller Veninde, som hun plejer at spadsere med - - men hvad kan alt dette interessere dig!I?"

Denne Kærlighed til en ubekendt Navnløs var ret noget for mit lyriske Sind.

Jeg gav mig til at forfølge de to unge Damer for at opspore deres Bopæl.

Neppe var det lykkedes, før jeg en Dag tog et vældigt Mod til mig, gik derop og spurgte, om der ikke var et Værelse ledigt.

Jo!

Og endvidere viste det sig, at Pigebørnene var Døtre af den Datter af Provst Petersen i Nakskov, der var bleven gift med hin teologiske Kandidat, som samlede sit afklippede Haar fil Bunke for deraf at lade gøre en Bryllupshovedpude for sig og sin Brud.

99

Dette syntes mig mere end et "Tilfælde", det maatte være "en Styrelse"!

Og jeg lejede øjeblikkelig Værelset ..

Men se, nu var det at faa Sagen gjort begribelig for Broder John.

Dog det gik. Ogsaa han havde tænkt paa at flytte fra Studiestræde. Og jeg tror, at han var glad ved at blive af med mig paa en pæn Maade.

- - -

Dagen, da vi flyttede fra hinanden, fejredes ved en Flaske Portvin hos à Porta. Johan og Ejlert Lassen var med. Min Broder og jeg skulde spise til Middag hos Tante Marie, som nu boede hos to ældre Frøkener ved Navn Stanius og Hansen paa Platanvejen paa Frederiksberg.

Da vi forlod à Porta, var vi blevne lystige, særlig John.

Paa Hjørnet af Østergade og Købmagergade kommer der løbende forbi os inde paa Fortovet en lille, overnaturlig fed Foxterrier, hvis kuperede Hale staar tilvejrs som et Udraabstegn: Se, her er jeg! John bøjer sig lynsnart ned, griber Dyret i Halen og løfter det ivejret. Det hele gik saa hurtigt for sig, at Hunden samtidig med, at den blev løftet, vedblev at spadsere fremad oppe i Luften, medens den, forfærdet over det uvante i Situationen, udstødte en hul, sørgmodig Tuden, der fik dens Ejerinde til at gribe John i Armen og skælde ham Hæder og Ære fra - paa Fransk.

Men vi slap heldigt over Købmagergade og forsvandt, krumme af Latter som fire Skoledrenge, bort ad Amagertorv og Vimmelskaftet.

Ak, hvor misundte jeg ikke ved denne Lejlighed, som ogsaa baade før og senere, min kære Broder hans altbesejrende Humør!

Da Brødrene Lassen havde forladt os, stak John sin Arm ind under min og sagde i en Tone, som jeg aldrig vil glemme:

- Naa, lille Brix (det var dengang mit Kælenavn), skal vi to gamle Fyre nu se, om vi kan stane den af ud til Stivius?

100

Det gjorde vi. Og jeg tror ikke, at de tre kære gamle Frøkener anede Uraad.

Men hver Gang jeg under Maaltidet kom til at tænke paa Hunden, der vandrede i Luften, tudende som en Sirene, var jeg ved at faa Maden i den "gale" Hals.

- - -

Fra Platanvejen gik jeg hjem til mit nye Logi paa Gammel Kongevej.

Anna, hed hun, Anna P.

Og det var første Gang, jeg saadan rigtig for Alvor var greben i Struben af "den store Kærlighed".

Vi gik lange Ture sarnmen, hun og jeg; gik i Tivoli, i Teatret; løb paa Skøjter paa Kanalerne i Frederiksberg Have. Alt var idel Fryd og Glæde!

Dog, hun havde en væmmelig Fætter, en Student Johannes B! Han boede ganske vist ikke der i Huset, saaledes som jeg. Men han kom der lidt vel rigeligt.

Og saa kunde han synge og spille.

Medens jeg var ganske talentløs!

Til Tider var jeg derfor bundulykkelig, sønderknust, sort fortvivlet.

- - -

Desuden redes jeg samtidig Dag og Nat af en tung og pinende Mare:

"Holmegaard, d. 3. August 1880.

Det er mærkeligt, at en Tanke, Idé, Galskab eller hvad man skal kalde det, kan ødelægge Ens Humør; saaledes er det da for Øjeblikket med mig, intet interesserer mig, intet glæder mig, intet morer mig, fordi jeg har faaet den Idé, at jeg "dumper" til Artium næste Aar. Hvad jeg saa foretager mig, saa virker denne Idé hæmmende paa mig. Jeg er kommen herhjem i Ferien for at rekreere mig; jo jeg takker l! Den eneste Rekreation er, at jeg faar noget at spise; men det er dog altid noget! - Ja, og saa er her jo desuden Lejlighed til at gøre "Kvindestudier". Her forefindes nemlig som Husholdningselever to Eksemplarer af 101 dette mærkelige Dyr, man kalder "Kvinden", to højst forskellige Fremtoninger: Den ene er 3 Alen lang, naturlig og elskværdig som et Barn. Den anden lille, spinkel og kun sammensat af Affektation, Unatur og "Dannelse". Hun er saa "dannet", at hun ikke spytter paa Landevejen, naar hun spaserer med en Herre, men i sin Pebermyntedaase eller Portemonnæ. Ja, hun er i Sandhed en Type paa "en velopdragen ung Dame". Uha l"

Dette er første Gang, at det, man kalder mit "Kvindehad", stikker Hovedet frem - jeg kalder det nu Skarpsyn!

- - -

I det foran citerede Fødselsdagsbrev til Johan læses: "Saa du vil studere Teologi? Naa ja, det ene er jo lige saa godt som det andet; men for mit Sind ligger Teologien ikke.

Men tro nu blot ikke, at jeg er aldeles uden Religion. Jeg tror paa en Guddom, paa et højere Væsen, som alt er underordnet; men jeg tror ikke, at dette Væsen specielt befatter sig med dig og mig. Det behøves heller ikke, vi har selv inderst inde i os en Art guddommelig Regulator, nemlig Samvittigheden; den vil altid det Rette! .... Dersom man kunde tilfredsstille Samvittighedens Røst og kun gøre, hvad den bød, saa vilde man være aldeles lykkelig, thi man havde gjort sin Pligt! Heri bestaar nemlig hele Livshernmeligheden: at gøre sin Pligt, at gøre hvad Samvittigheden byder!"

- - -

Det var bevægede Aar, disse: Kærlighed, Digtning, Religionsfilosofi trængtes om Pladsen i mit Hjerte, i min Hjerne. Alle forlangte de at sættes under Debat, at diskuteres - at blive Nr. 1.

Og saa var der desuden Eksamenslæsningen og Bogføringen, som skulde passes ....

Jeg maa sandelig ha' haft travlt!

102

XXVI

ANNA. II

Da Wiene ikke havde Brug længere for min værdifulde Assistance, fik jeg, Guderne maa vide hvordan, Plads paa et Sagførerkontor hos Højesteretssagfører Salomon 6^ ... ja, jeg husker ikke Kompagnonens Navn. Men det var dette Navn, som gjorde, at jeg kun holdt Stillingen i 14 Dage. Hvordan jeg nogensinde havde vovet at indtage den, begriber jeg ikke. Ikke at den var særlig besværlig og ansvarsfuld. Jeg skulde kun kopiere Deherrers Breve og Dokumenter. Men Dels skrev jeg ikke nogen videre smuk Haand, og skulde jeg gøre mig Umage med Skriften, gik det meget, meget langsomt. Dog, det havde maaske ikke slaaet Benene væk under mig, thi Principalerne var yderst langmodige. Men da jeg allerede den første Dag debuterede med ikke at kunne stave Kompagnonens Navn rigtig og trods gentagne Paamindelser atter og atter gjorde mig skyldig i denne Forseelse og tilmed hver Gang puttede et nyt og fremmed Bogstav ind i det, kom Hr. Salomon en Formiddag og lagde smilende sin Haand paa min Skulder:

- Kære Hr. Wied, sagde han, og jeg kunde se paa ham, at han lo indvendig - kære, Hr. Wied, vi to er altid kommet godt ud af det sammen, men da De ikke kan lære at stave min Kompagnons Navn (han havde en af mig udfærdiget Skrivelse i Haanden og pegede energisk paa det famøse Navn), vil han ikke ha' Dem her paa Kontoret længere. Det gør mig ondt, men De maa altsaa se Dem om efter noget andet.

Saaledes talede han; og jeg var atter brødløs. - -

Jeg vil paa ingen Maade undskylde mig, men blot pointere, at det er en vanskelig Stilling, som nok kan forvirre sin Mand, baade at være Digter og Sagfører og forelsket paa én Gang - og desuden læse til Artium!

Tilmed var det oven i Købet Forelskelsen, som paa det Tidspunkt særlig lagde Beslag paa mine Aandsevner.

Selvfølgelig var jeg henrykt ved at være flyttet ind i 103 samme Hus, ja i samme Lejlighed som min Sjæls Udkaarne.

Men der var jo denne fordømte Troubadour-Fætter, som gik og sang og kvinkelerede for min Anna fra Morgen til Aften.

Og saa var de, takket være Familieskabet, Dus!

D 27-11-1880 tilskrev jeg Fyren følgende Brev:
Kjære B!

De sagde i Aftes, at De var villig til at modtage mit Venskab, saaledes som jeg forklarede Dem, at det var. Det var smukt af Dem, thi det er sjældent, at man giver noget for intet. Men der er noget, som træder imellem os, noget som vi maa fjærne for at Venskabet kan blive, hvad det bør være: et sandt og rent Forhold uden nogetsomhelst skjult paa nogen af Siderne. Derfor vil jeg stille Dem et Spørgsmaal ærligt og ligefremt og bede Dem besvare det paa lignende Vis. Jeg gør det skriftligt, fordi jeg ved med mig selv, at det ellers vilde komme til at savne den Klarhed i Udviklingen, som er fornøden.

Mit Spørgsmaal er: elsker De Frøken A... P .....? Jeg spørger derom, fordi jeg har troet at mærke det, og fordi jeg, naar jeg har faaet Deres Svar, da kan tage mine Forholdsregler og enten vedblive at nære den mere end almindelige Interesse, jeg har for den unge Pige eller bekæmpe denne Følelse, hvad jo sikkert vil lykkes mig, da den vel endnu ikke er saa indgroet i Hjærtet, som den ved en Samværen fortsat paa samme Maade som hidtil vilde kunne blive.

Jeg beder Dem om et bestemt Svar, og haaber, at De ikke miskender et Skridt, som kun er foretaget for at intet skal gribe forstyrrende ind i det Forhold i hvilket jeg er traadt til Dem, og som jeg sætter saa stor Pris paa.

Deres Ven
G.W.

Jeg fik nu Tilbud fra C. A. Reitzels Boglade, Løvstræde, om at hjælpe til i Forretningen.

104

Brødrene Carl og Theodor Reitzel var to overordentlig elskværdige Principaler.

Jeg arbejdede paa Forlaget under Fuldmægtig Vilhelm Mortensen.

Her gjorde jeg for første Gang Bekendtskab med Sophus Schandorph, som senere skulde blive mig en saa kær og trofast Ven.

Han satte det gamle ærværdige Hus paa den anden Ende ved sine Historier og sin Latter.

- Der er Schandorph! sagde vi nede i Kontoret i Sidebygningen, naar hans Latter lød ind til os fra Bogladen i Forhuset - igennem 6 lukkede Døre og tværs over en Trappegang.

Og alt eftersom Latteren rullede nærmere og nærmere som et Tordenvejr, lo vi med højere og højere indtil den endte i Principalernes Kontor i Værelset foran Medhjælpernes. Men da nedlagdes alt Arbejde, og vi lo mod Loftet, alle - skønt vi ikke kunde høre et Ord af de Historier, som fremkaldte denne Latter; saa smittende var den, saa livsfrisk, ung, ubekymret og hjærtevindende!

- -

Hele Bogladens Personale fik hver Formiddag til Frokost sendt Kaffe ned fra Fru Theodor Reitzel, som boede paa første Sal i Forhuset.

Det var den herligste Kop Kaffe, jeg nogensinde har faaet!

En Dag kom netop Schandorph paa Besøg, da Kaffen blev bragt ind:

- Lad mig osse faa en Kopi sagde han.

- Vil du ikke hellere med op og spise Frokost? spurgte Principalerne.

- Nej, Gu' vil jeg ej! lo Schandorph - Jeg er ingen Snob, ha-ha! Lad mig faa en Kop Kaffe og noget Smørrebrød her ned!

Han fik det. Og opvartede os med Historier, saa kraftige, at den bly Mortensen fandt sig beføjet til stille at liste af - hvad der morede Schandorph end yderligere.

- -

105

Jeg fortsatte stadig min Eksamenslæsning hos mine Venner Sofus Bagger og Frue. Matematik læste jeg altsaa hos John - og oldnordisk hos en Islænder paa Regentsen.

Han boede paa den saakaldte "islandske Gang", der var berygtet for sin ilde Lugt.

Og hvor var der ikke ogsaa skiddent!

Men alligevel blev jeg, hver Gang jeg kom i Bygningen, betaget af Ærefrygt.

Thi her boede jo Studenterne - de rigtige, ideelle, fattige Studenter, som kæmpede for deres Overbevisning - og sultede.

Troede jeg ....

- -

Hjemme paa Gamle Kongevej rasede stadig Kampen imellem Sang-Fætteren og mig:

4de Februar 1881 læses i Optegnelserne:

"Det er haardt saaledes at være sat i Verden til Sorg og Plage baade for sig selv og andre. Efter B's Svar, som efter hvad jeg havde forudset var: JaJ Jeg elsker Anna! havde jeg besluttet at trække mig tilbage; men det maatte jeg paa ingen Maade for B. Og nu kan jeg det ikke; thi jeg troer, at hun holde af mig! Hører I, jeg tror det!"

Men Fætteren vilde heller ikke forsvinde. Hvad jeg ikke forstod. Da han jo dog maatte kunne se, at det var mig, hun holdt af.

Han saa det altsaa ikke og blev.

Han troede nemlig, at det var ham, hun elskede.

Hvad jeg ikke fattede. Da hun og jeg kyssede hinanden godt bag Dørene.

"Det maa være hendes Barnlighed, der forblinder ham", formener jeg; men bliver saa med ét grebet af Uro: "Men den kan jo ogsaa forblinde mig! Umu(g)ligt! thi forblinder den os begge, saa er det ikke Barnlighed, saa er det raffineret Snedighed, Snuhed, Beregning; og den kan da ikke findes hos et Barn paa 16 Aar!"

Jeg opgav dog altsaa kun nødtvungent min Tro paa Kvinden!

"Og dog," fortsætter jeg tvivlende: "jeg kan ejheller 106 blive klog paa hende, nej i Sandhed, jeg kan det ikke! Til Tider kan hun drive mig til Fortvivlelse ved sin forunderlige Opførsel; hun kan da aldeles hellige sig B og tilsyneladende glemme mig. Jeg bliver da stille og ordknap, det er dumt at blive det, men jeg kan ikke andet!l"

Hun gjorde sig da al mulig Umage for at sprede min Misstemning.

Og saasnart jeg saa efter en saadan Skærmydsel blot rakte Haanden imod hende og smilte, blev Tøsen "saa glad saa glad":

"Hendes Øjne straaler, disse søde, blaa Øjne, hun rødmer og se saa sød ud, at jeg maa tvinge mig til ikke at gribe hende om Livet og trykke et Kys paa hendes røde Læber i alles Paasynl"

Men nu blev Fætteren "muggen". Og naar jeg bad hende se lidt venligt til ham sagde hun Nej!

Dette var meget indviklet.

"B har foreslaaet mig, at vi skulde spørge A, hvem af os hun foretrækker," skriver jeg: "men jeg har bestemt modsat mig det, thi det vilde være stor Synd, mod det unge Barn, at sætte hende i et saadant Dilemma; nej lad os to saa hellere bære vor Byrde, det klarer sig vel nok; men jo længere Tid der gaar hen, desto haardere bliver den ramt der bliver skuffet. I Sandhed et underligt Forhold er det, meget underligt!"

- -

Og denne lille snedige, bedaarende Dame kørte barnligt og uskyldsrent os to lange dumme Mandfolk rundt og rundt i flere Maaneder endnu.

XXVII

ANNA. III

Eftersom Eksamen nærmede sig, blev jeg mere og mere nervøs. Desuden blev jeg syg:

"Det er rart saaledes at være Skæbnens udkaarne Skødehund" skriver jeg d 22-2-1881 - "Nu har jeg i mindre 107 end en Maaned nydt den Ære at være velsignet med to rigtig kønne Sygdomme: Lungebetændelse og Maveditto!"

Men jeg vilde trodse samme Skæbne:

"Op til Artium vil jeg i ethvert Tilfælde, endskønt jeg rigtignok vil komme til at gaa paa Stumperne; men faar jeg bare Eksamen, er jeg, for min egen Skyld, lige glad hvordan; og dog vilde jeg gærne for mine Forældres Skyld have anden Karakter ... Jeg har under disse mine to Sygdomme haft Bevis paa den mest uegennyttige Godhed, idet nemlig Fru P. har plejet og passet mig med en Ømhed og en Kærlighed, som kunde hun været min Moder. Mon det er den saakaldte Kristenkærlighed, saa maa man agte den, thi den er virkelig selvopofrende og i den Skikkelse Fru P. yder den ikke det mindste brovtende, hvad "de kristne" ellers meget ynder".

- -

Da jeg atter kom oven Senge, blev jeg grebet af en Fortvivlelse, sortere end nogensinde:

I Optegnelserne for 6te Marts 1881 læses: "Jeg kan Pokker ikke forstaa, at "Folk" vil have noget med mig at gøre! De vilde det hellerikke, dersom de vidste, hvad jeg indeholdt: ingenting!"

Jeg lægger sandelig ikke Fingrene imellem l "Komediespil, er hele min Opførsel," skriver jeg videre - "og fordi jeg selv spiller Komedie, tror jeg ogsaa, at alle andre gør det ... Det er min Fødselsdag i Dag. Gratulerer! Tak! "Det er jo en Festdag i Kristenheden"! sagde Hr. P. i Morges. Mon det ikke snarere er en Festdag blandt Djævlene l"

- -

Jeg læste og læste. Og for rigtig at kunne tage fat tog jeg de sidste Maaneder før Eksamen fri fra Bogladen.

Men det nyttede altsammen ikke.

Og jeg maa allerede være dryppet fra i Begyndelsen af Prøven, thi den 3dje Juli skriver jeg i Optegnelserne dateret Holmegaard:

"Den Forudfølelse, jeg havde ifjor Sommerferie af, at det gik galt til min Eksamen, var destoværre altfor rigtig:

108

Jeg dumpede! Det er mærkeligt, men slige Forudfølelser hos mig er næsten altid rigtige, næsten altid slaa de til. Til næste Aar er jeg aldeles ikke bange for Artium, saa faar jeg den nok! Men det er dog en Byrde at skulle tage fat for fra igen og slide, som jeg sled i Vinter. Dog jeg vil gøre det med mere Lyst, nu da jeg haaber, ja næsten véd, at det vil give et heldigt Resultat".

"Til næste Aar" dumpede jeg altsaa ogsaa!

- -

Om det var for at straffe mig, fordi jeg ikke fik min Eksamen, ved jeg ikke, men Fader satte mig i Ferien til at arbejde først med Høhøsten og senere Kornhøsten.

Jeg "hungrede", som Husmandskonerne kaldte det. Vi havde faaet en ny Art Hesterive af Jærn, som rev Stubmarkerne langt renere end de gamle Træriver. Der blev ikke nær saamange Aks at samle for Høstfolkenes Koner og Børn. Derfor gav de straks denne Helvedesmaskine Navnet "en Hungre". Kusken svæver højt paa et Sæde, som er fastgjort paa en Jærnpind oppe over Riven. Foran Sædet sidder en Stander med et Haandgreb, som trykkes nedad, naar Uhyret har faaet Gabet fuldt af Korn, som det derpaa spyr fra sig. Slipper man Haandgrebet begynder Riven straks at skrabe en ny Mundfuld til sig.

Det var ikke saa ligetil for en uøvet Person, at passe baade Hest og Rive.

Men man lærte det jo omsider. Og jeg har siddet i ugevis i Sol og Støv paa min Pind og "hungred" Ager op og Ager ned. Naturligvis var jeg samtidig forsynet med Papir og Blyant for at opnotere de geniale Indfald og Dybsindigheder, som ved Maskinens Rokken, Puffen og Støden blev knubset ud af mig.

Ogsaa Gaardens øvrige Ungdom blev sat op paa Hesteriven for at gøre Nytte, baade Børnene og Gæsterne, saavel af Han- som Hunkøn.

- -

Men hvad der vistnok den Sommer har lagt mest Beslag paa mine Tanker, medens jeg kørte rundt derude paa Markerne, var dog rimeligvis det lille hvide Kort, jeg fik i

109

Begyndelsen af Ferien, og som uden Kommentar meddelte mig at mit Hjærtes Turteldue, Frøken Anna P, havde forlovet sig med sin talentfulde Fætter Hr. Johannes B, "stud. theol."

Tilsyneladende tog jeg Sagen med særdeles Ro og Overlegenhed:

"Ja, hvad skal man sige dertil?" skriver jeg - "Man" vilde nu forloves, og naar Du ikke vil, saa vil han. Ja, Gud være lovet, at Du ikke vilde! Thi hvad var det blevet til? Naar hun den ene Maaned lader sig omarme og kysse af Dig og den næste forlover sig med ham, saa vil jeg nok sige, at Udsigterne er ganske livlige! .... Og saa venter man med at offentliggøre Forlovelsen, til jeg er vel ude af Byen! Ha! ... Stakkels B! Hvis det holder et Aar, vil jeg kalde det store Ting."

Og det holdt virkelig ikke længere! De fik begge hver sin ny Kæreste.

Kort efter blev Anna syg af Tuberkler og døde ...

- -

Holmegaard 14 September 81.

Saa, nu er den "Ferie" snart forbi! Ja, Tiden gaar; det synes mig, som om det kun var 2-3 Dage siden, jeg rejste fra Kjøbenhavn. Og dog er der sket meget i disse "2-3" Dage! ... Nu skal jeg snart ind at slide for Alvor igen; mit Slid herhjemme har kun været for Spøg at regne mod, hvad der vil komme. Men, "frisk Mod Antonius, Du have jo ikke drevet."

Dog det, der lagde mest Beslag paa mig, var stadigvæk mit "Forhold" til Anna:

"Det bliver et Vennemøde, naar jeg atter træffer sammen med A og BJ Ha, hal jeg glæder mig til at se disses (1) Ansigter! Hun slaar naturligvis som sædvanlig blufærdig Øjnene ned. Og han ... ja jeg kan ikke rigtig tænke mig, hvorledes han vil opføre sig. Det vil ikke blive nogen behagelig Vinter for ham; han vil jo gaa i den dødeligste Angst for, at jeg atter skal gøre mine Hoser grønne. Og, ja, det kunde jo ogsaa være ganske morsomt," fortsætter jeg, som den Lovelace jeg er - "at gøre noget for 110 at lade ham blive i den Tro ... saadan i al Uskyldighed, naturligvis!" skynder jeg mig at tilføje.

Og stadig kredser jeg om Spørgsmaalet Anna: "Jeg er næsten kommet til det Resultat, at hun har holdt os begge for Nar", mener jeg verdensklogt - Mig ved at tillade mig disse smaa pikante Friheder og B ved at ... jo, ved rimeligvis at tillade ham det samme, naar jeg ikke var til Stede. Mutatio delectatl ... Jeg har Skyld, megen Skyld, det indrømmer jeg; men hun staar dog ejheller ganske skyldfri: At lade sig karessere den ene Dag af én og den anden Dag forlove sig med en anden, det tyder dog ikke paa overdreven Alvor og Stadighed ... Og nu senere, da min Opmærksomhed for hende sløvedes, det vil sige: blev mindre hyppig paa Grund af min Eksamenslæsning, thi naar den viste sig, var den lige saa "varm" og "øm" som i den hyppigste Periode, saa blev hun spydig, men fingerede dog undertiden ogsaa Bedrøvelse, og da, ja da maatte jeg jo "klappe" Bedrøvelsen bort ... Jeg husker endnu hendes hjærteskærende Ansigt Aftenen før jeg rejste: Og saa forlover hun sig næste Dag! Ha, ha, hal"

- -

Jeg vendte altsaa tilbage til mit Værelse paa Gamle Kongevej og tog paany fat paa Læsningen.

Frk. A.P. havde man sendt til Jylland og jeg saa hende ikke før næste Foraar.

Om Vinteren skrev jeg følgende Vers:

Af alle Dyr, jeg tror forvist
at Kvinden ligne mest en Loppe:
hun suger Per hans Hjærteblod
for dernæst hen paa Poul at hoppe!

XXVIII

SKUESPILLER

Atter tog jeg fat paa Eksamenslæsningen og atter tilbød Brødrene Reitzel mig arbejde i Bogladen i Løvstræde.

111

- -

Jeg gav mig i Lag med begge Dele - men ikke med Lyst.

Da ingen vilde anerkende mig som Digter eller trykke mine "Værker", fattede jeg resolut en ny Plan: Jeg vilde være Skuespiller!

Det var mit Livskald! Var det ikke ogsaa Skuespiller, jeg vilde være som Barn, da min Moders Plejemoder, den "fornemme" Kommandørinde Wulf narrede mig bort fra Tanken derom ved at forære mig et skidt Dukketeater!!

Men nu skulde jeg vise Verden, hvad jeg duede til!

- -

Jeg havde været i det kngl. Teater og set Emil Poulsen som den evige Jøde i Genboerne.

Den Rolle vilde jeg spille. Den var som skabt for mig!

Jeg lærte altsaa Rollen udenad.

Hvorfor jeg egentlig gik eller rettere skrev til Casinos daværende Direktør Theodor Andersen og bad ham om at maatte aflægge Prøve for ham, ved jeg ikke. Men han sagde da ja, og ansatte Dag og Klokkeslet for Prøven.

Jeg mødte bleg, frysende af Spænding en Eftermiddag i Vinteren 1882 paa Casinos store halvmørke Scene.

Direktøren stod der allerede:

- Jeg giver selv Stikordene, sagde han - værsgod at begynde!

Og jeg begyndte ....

Efter at han havde hørt mig -fremsnøvle et Par Scener, afbrød han mig ved at slaa op med Haanden og sige: - Tak, det er nok, Hr. Wied ... Ja, det er virkelig meget pænt, men jeg vil give Dem det Raad at gaa op til Peter Jerndorff og lade ham høre Dem og afgive sin Mening. Jeg er ikke kompetent nok (Gud hvor jeg husker det Ord! Jeg slog det op i Meyers Fremmedordbog bagefter.) til at afgive nogen endelig Dom.

- Men De tror, at Hr. Jerndorff ... ?

- Ja, ja! Gaa De bare op til ham, han er sikker nok ...

Farvel! Der sidder En og venter mig oppe paa Kontoret.

Og væk var Andersen, medens jeg stille, tankefuld og 112 dybt skuffet sjokkede ned fra Scenen, bort igennem Pergolaen og ud paa Gaden.

Nu frøs jeg ikke mere, men jeg var saa haabløs træt ...

- -

Saa skrev jeg til Jerndorff.

Han svarede mig overordentlig elskværdigt og bad mig komme til sig paa Fredag Kl. 1.

Jeg kom og blev ført ind i hans Arbejdsværelse. Hvor var der hyggeligt: gamle Empiremøbler langs Væggene, gamle Malerier og Kunstgenstande. Men hvad der mest interesserede mig var den Mængde Fotografier af berømte danske Skuespillere fra Fortid og Nutid: "Til min kære Ven og Kollega Peter Jerndorff", stod der paa mange af dem.

Jeg stod bleg og spændt og saa mig om. Helst vilde jeg være løbet min Vej straks med det samme. Men jeg tog mig selv med Vold: Nu skulde det være!

Inde i Dagligstuen ved Siden af lød Tale og Latter.

- At de kan! tænkte jeg.

Saa aabnedes Døren og Jerndorffs morsomme og karakteristiske Ansigt viste sig:

- Saa er det os to! smilede han elskværdigt - Det er altsaa "den evige Jøde"?

- Ja...

Han tog en Bog ud af en Hylde og aabnede den:

- Her er det ... Begynd!

Han lyttede opmærksomt til mine Replikker:

- Ikke daarligt! Ikke daarligt! ... Men De har set Emil Poulsen?

- Ja...

- Nu skal jeg sige Dem noget, nikkede han mildt - af dette kan jeg ikke dømme, det er for lidt ... Men vil De gaa hjem og lære en Henrik Rolle og saa komme igen, saa ..?

- Ja...

- Til hvornaar tror De, at De kan faa lært den?

- Til i Dag fjorten Dage, sagde jeg.

Jeg kunde ligesaa godt have sagt: i Dag om fjorten Aar, 113 thi jeg vidste, at Henrik kunde jeg ikke gøre; jeg var nemlig Tragiker dengang som nu.

Jerndorff rakte mig sin bløde, varme Haand:

- Saa ses vi i Dag fjorten Dage paa samme Tid?

- Ja Tak ...

Skulde Du ikke sige til ham, at Henrik kan Du ikke spille? tænkte jeg - Maaske enhver anden Rolle; blot ikke Henrik.

Men jeg sagde intet og gik.

- -

Jeg bestemte mig for Henrik i Den politiske Kandestøber. Uvist af hvad Grund.

14 Dage efter stod jeg igen i Jerndorffs Arbejdsværelse.

Atter betragtede jeg Møblerne og Billederne. Atter lød der Latter og munter Tale fra Nabostuen. Atter tænkte jeg paa at stikke af. Og atter viste Jerndorff sit smilende Ansigt:

- Henrik i "Den politiske Kandestøber", sagde jeg.

Jerndorff tog et Bind Holberg ud af Reolen og læste Slutningen af Antonius' Indledningsreplik. Han maatte uvilkaarlig smile; thi den passede saa udmærket:

- Ei! Corasi, Antonius! Jeg veed, du har jo intet Ondt gjort. Jeg kan jo ikke faae meer end Nei. (Banke paa.) Han bankede paa Skrivebordet.

Henrik
ædende paa et Smørrebrød

Servitør, Mester Antoni! Hvem vil I tale med?

Allerede Anslaget var falsk, og jeg saa Jerndorff ryste stille paa Hovedet. Dette betog mig aldeles Modet. Jeg blev falskere og falskere.

Midt i Henriks lange Replik i Slutningen af Scenen, lagde Jerndorff blidt en Haand paa min Arm:

- Det gaar ikke, kære Hr. Wied ... sagde han.

- Nej ... mumlede jeg.

- Naa De er selv af samme Opfattelse? udbrød han lettet.

- Ja...

114

Vi talte nu sammen om Skuespilkunsten i Almindelighed og min eventuelle Optræden i Særdeleshed:

- De vil altsaa slet ikke raade mig til at gaa videre?

- Nej, sagde han - absolut ikke. Der er efter mit Skøn intet at bygge paa. Og saa har De jo ikke engang nogen Stemme.

Da han saa, hvor nedslaaet jeg blev ved denne knusende Dom, tog han min Haand, knyttede den hjærteligt og sagde:

- Tab ikke Modet, kære Ven! Maaske vil Deres kunstneriske Aspirationer skaffe sig Udslag paa anden Maade!

- Tror De ... ?

- Ja, sikkert.

- Peter! kaldte en blid Kvinderøst fra Sideværelset.

- Ja ... nu kommer jeg ...

Og jeg tog Afsked og gik, idet jeg mindedes min Tragedie "Gunlaug og Geiride" - og mit ligeledes mislykkede Besøg hos Andreas Munch ...

- -

Dog jeg opgav ingenlunde Skuespilkunsten! I Optegnelserne læses i et Brev:

"Naa, saa Du mener, Kære S, (er rimeligvis min Søster Alexandra, som vi Brødre kaldte Sandra) at jeg bør slaa mig til Taals med Jerndorffs Kendelse, som gik ud paa, at mine Stemmemidler (Jeg havde altsaa løjet. Stemmen kom kun i anden Række!) vare for svage til nogensinde at kunne drive det til noget eminent paa Skuespilkunstens Omraade?"

Jeg mente altsaa det modsatte. Og kun af Hensyn til mine Forældre (skriver jeg), undlod jeg at "gaa ud i Provinserne og begynde fra neden".

Jeg havde talt med Moder derom, og hun havde bedt mig opgive Tanken, da baade hun og Fader "vilde anse det for en Skam for Familien, dersom et af dens Medlemmer slog ind paa den Vej".

Brevet til min Søster ender saaledes:

"Jeg maa altsaa bøje mig og - ventel Jeg skriver Dig dette til for at Du kan se, at det ikke er Jerndorffs Kendelse, 115 som afholder mig fra det, som jeg endnu stedse tror at være kaldet til. Og, læg Mærke dertil: det eneste jeg nogensinde vil kunne anse som en Gjærning, der er i Stand til at udfylde mit Liv paa en for mig tilfredsstillende Maade".

- -

Endnu engang fik Skuespillerdjævelen Tag i mig og det saa kraftigt, at den endogsaa slæbte mig op paa Scenen.

Den 10 Marts 1889 optraadte jeg ved Strindbergs Forsøgsteater paa Dagmarteatret som Adolf i Tragikomedien Kreditorer.

XXIX

TAGE

En Dag, jeg kom hjem fra Bogladen i Løvstræde, stod der i Entréen et lyslokket ungt Menneske og talte med min Værtinde: - Student Tage Algreen-Ussing, præsenterede hun - Vor Logerende, Hr. Wied.

Dette Møde blev Indledningen til et Venskab, som varede hjærteligt og uforandret, til den sidste Dag, den unge Mand levede.

Jeg har aldrig kendt hverken før eller senere et saa indtagende Menneske som Tage Algreen-Ussing. Blot at se ham var Lægedom. Han lyste af Humør og Livsglæde, Smuk var han vel egentlig ikke, dertil var hans Ansigt for uregelmæssigt med den lidt for tyklæbede Mund og de noget fremstaaende Øjne.

Men hvor disse Øjne kunde straale af Skælmeri og Løjer. Hans gode Humør rev En med sig og betog En. Bare det at have ham i sin Stue var Fest og Nydelse.

Af alle Mennesker, jeg har kendt, virkede kun Holger Drachmann paa samme Maade: Det var som blev der højere til Loftet og videre til Væggene, naar han traadte ind i et Værelse. Stemningen kunde være nok saa træg og trykket: blot han viste sig i Døren, aandede man straks 116 ligesom befriet op, smilede fornøjet og tænkte: Ah, der er Holger!

Det samme var Tilfældet med Tage Ussing.

- -

Han var en Søn af Kontorchef, Kammerjunker Otto Algreen-Ussing. Forældrene boede i en Villa paa Hauchsvej skraas for Gamle Kongevej 98.

Da Tage blev Student (selvfølgelig med første Karakter), sagde Faderen, at han skulde se at finde sig et Værelse i Nærheden, der skulde han bo, spise kunde han hjemme. Unge Mennesker havde ikke godt af altid at sidde og kukkelure bag Mors Skørter.

Dette syntes vi naturligvis var storartet sagt og handlet af en Fader!

Og "tilfældigvis" var der netop et Værelse ledigt i samme Hus og i samme Etage (Kvisten) som P's boede.

- Havde det ikke været et Kvistværelse, sagde Tage -havde jeg ikke lejet det. En Student skal bo paa Kvisten.

- Forholder det sig ogsaa omvendt? spurgte jeg - at den som bor paa en Kvist omsider bliver Student?

- Selvfølgelig! bedyrede Tage, og der var ikke Skygge af Tvivl i hans Stemme og Øjne.

Denne Udtalelse glædede mig. Thi jeg var atter begyndt med Bæven at se hen til Eksamen Artium - No 2.

- -

Min Begejstring for Studenterne maa i denne Tid have faaet et Knæk. Hos Tage kom der en Del af hans Kammerater. Dem har jeg næppe været saa indtaget i, som i ham selv, thi i mine Optegnelser finder jeg følgende Vers:

Studenten er en Bøsse ... !
Med Viddets Krudt han tror
sig ladet helt til Randen,
ak, han ta'er Fejl, min Bror!
Naar "Bøssen" af han skyder,
saa mærker man paa Stand,
at Krudtet er "en Saga Blott",
og Viddet er kun Vand!

117

Et andet Sted staar følgende Dybsindigheder. Spørgsmaalet har øjensynlig ligget mig meget paa Hjærte:

"Studenterne er som Samfundsklasse betragtet de ulige interessanteste at omgaas; men saa findes der til Gengæld hos de allerfleste Lemmer af denne Klasse en saa indgroet Tendens til at se ned paa andre Ikke-Studenter, at man ikke kan andet end blive bragt i Harnisk naar man hører dem maale et Menneskes Værd efter hans Eksamenskarakter!"

Dhr. Russer har rimeligvis behandlet mig Ikke-Akademiker noget fra oven og nedad.

At dette ikke har været Tilfældet med Algreen-Ussing ses af denne Optegnelse:

"Det er egentlig underligt, saadan en Kærlighed, jeg har fattet til Tage: Han er rejst bort paa et Par Dages Tid, og jeg "gaar rundt lig en sørgende Enke"! Les extrèmes ses touchent, Trippelse og Tusch! Han er ung, livsglad og sprudlende. Jeg er gammel, mølædt og pessimistisk. Han er noget vordende i sin Stigen; jeg er noget forhenværende i sin Dalen. II estl Je finis! Voila tout l"

- -

Paa Tages Kvistværelse blev der holdt mangt et muntert Kalas.

Alle hans Studenterkammerater mødte frem. Der var den lange Lehmann, der var Askov og der var den lille Muus, som Tage ufravigeligt hilste med Verset:

Poriuntur montes, nascitur ridiculus mus!

Naar der skulde være rigtig stort "Sold" laante man ovre hos mig mine Piber, mine Stole og min Lampe.

Først spiste vi til Aften paa Hauchsvej sammen med Tages Forældre og Søskende. Et muntert Aftensbord, hvor Fader Ussing fortalte om sine Studenteraar.

Saa marcherede vi over Vejen to og to med en tændt Lampe baaret højt i Luften af lange Lehmann. Op ad Trappen gik det, taktfast og dundrende, under Talen og Syngen, saa at de andre Husbeboere den næste Dag gjorde Vrøvl hos Viceværten og han igen bagefter skældte "Hr. Studenterne" ud.

118

Med Hr. Studenterne mente han Tage - og mig.

Hvad der smigrede mig uhyre!

Jeg lignede dog altsaa en Student!

Thi det var den stadige Orm, der gnavede og gnavede, at jeg endnu ikke havde faaet Artium - og rimeligvis aldrig fik den.

Tiden til at jeg atter skulde op til denne svære Eksamen nærmede sig: Jeg blev nervøsere og nervøsere.

Du almægtige Gud, om jeg ejheller denne Gang bestod!

Jeg havde nedstemt mine Fordringer til tredje Karakter - "en lille Tredje".

Mine Lærere mente, at jeg klarede mig nok, jeg havde jo været forholdsvis flittig og kunde mine Ting.

Men jeg "klarede" mig altsaa ikke.

Jeg dumpede for anden Gang!

Tage var rørende bedrøvet paa mine Vegne. Vi drak Dus og han besøgte mig paa Holmegaard i Ferien; bredte Sol og Glæde over det ganske Sogn, og efterlod et dybt Savn, da han fløj videre for at lyksaliggøre andre Landsegne med sin fortryllende Nærværelse.

Fra Stege paa Møn tilskrev han mig et hjærteligt Brev, hvori han bad mig om mit Venskab "hermed fulgte hans"!

Paa denne muntre Skrivelse fik han nedenstaaende dystre Svar:

Du skænker mig dit Venskab
og beder mig om mit ...
Mit Venskab! Det er kun ringe Ære!
Det ligner Ørknens Floder,
der breder sig vidt,
men til Gengæld uden Dybde maa være.

Ja, det ligner Ørknens Floder,
som flyde i Sand,
som vise sig for atter at svinde;
man haaber, de vil føre
til det forjættede Land ...
og dog kun bort i Sandet de rinde.

119

Just en saadan Flod mit Venskab
i Letsinds Ørken født
sig breder helt vide over Sandet;
forgæves kun man spejder
om Dybde i dens Skød.
Man finder mudret Vand og intet andet!

Jeg lovede altsaa ikke for meget. Og dog varede som sagt vort Venskab trofast ved igennem Aarene ... Endskønt jeg stadigvæk ikke var Student!

XXX

XXX HUSLÆRER

Den 6te Marts 1882 skriver jeg i mine Optegnelser: "24 Aarl Hvad har jeg nu egentlig levet for i disse 24 lange Aar? Oh, jeg kunde sætte mig til at græde, saa Hjærtet vilde briste ved denne Graad, thi det vilde være et Menneskes Graad over sin egen Usseldom. Og dog, hvem har skabt mig, som jeg er, hvem har gjort mig til dette usle, foragtelige Væsen, denne Fløj, som drejer sig efter enhver Sindsstemning, dette Jernbanetog uden Station, uden Maal? Aa, denne bestandige Kamp, denne Kamp, som tilsidst kan røve En Forstanden! Man vil udtænke det bedste og ender med at gaa til Grunde i det slettestel Ak, hvor finde man Sandheden, naar man selv gaar omkring som en stor Løgn l? Ja, som en Løgn gaar jeg omkring. Men hvem er Skyld deri? Ikke jeg selv! Thi naar jeg, hvad jeg ofte har gjort, har fortalt Menneskene om min Karakters Foragtelighed, saa har man svaret mig, at jeg satte mig selv for lavt, at jeg visselig var bedre end jeg selv mente. Og hvorpaa stiller man saa denne Dom? Paa enkelte Udslag af en blød Sindsstemning, paa en Taare fældet ved en eller anden sørgelig Hændelse. Men jeg mener, at disse Taarer og disse bløde Stemninger er aldeles værdiløse. Ser man ikke de forvorpneste Mennesker have et eller andet Punkt, ved hvis Berøring man 120 kan vikle Vedkommende om en Finger? Der bliver altid raabt paa, at Stemningsmennesker er de bedste Mennesker. Min Mening er den, at Stemningsmennesker burde indespærres i Galehuset, da man risikerer det værste af dem, naar de faar Lov at gaa løs! Og dog har mine "Venners" Ros faaet mig til at tro, at jeg er et "godt" Menneske. Jeg, der ikke er sammensat af andet end af Behage- Pynte- Glimresyge og den højeste Grad af Sanselighed og som ikke besidder Karakterstyrke nok til at kæmpe imod disse Ting, netop fordi jeg saa aldeles lader mig beherske og befale af en Situation af en Stemning."

- -

Straks efter mit andet mislykkede Eksamensforsøg læses i Optegnelserne følgende bitre Linjer:

"Der ovre paa det andet Blad kryber en Bladlus. Nu knibser jeg til den. O, lykkelige Dyr, jeg masede Dig! Hvad er jeg andet end en saadan lille Lus, som Skæbnen morer sig med at knibse til. Men den dræber ikke, den sejpine bare. Altsaa har jeg mere Hjaerte end Skæbnen. Ja, Hjærte, ja. Jeg skal love for, at er der noget, jeg har, saa er det rigtignok Hjærte l"

I det hele begyndte jeg dengang efter de bedste Mønstre at gøre i Paradokser og galgenhumoristiske Aandrigheder.

Som f.Eks:

"Det gaar med Kvinderne som med Vinen - den fylder vor Hjærne og tømmer vor Pung."

Eller:

"Hvad er Venner? Kaalorme, som ved at fortære deres Omgivelser stræber efter at blive Sommerfugle."

Eller:

"Det gaar med Menneskene som med Butiksvinduer - de tager sig bedst ud fra Gaden."

Eller:

"Den ideelleste Tilværelse er Tilværelsen som Skødehund hos en gammel Jomfru. At tænke sig, Livet igennem at blive baaret oppe af en ubesmittet Jomfrus Kærlighed."

- -

121

Efter at have tilbragt en noget trist Ferie hjemme paa Holmegaard, hvor baade mine ældre og yngre Brødre ikke undlod at hentyde til min Afsky for Artium (der var endogsaa en af dem, rimeligvis John, som mente, at jeg vistnok led af den "faldende" Syge) - efter altsaa at have gennemgaaet denne Skærsild kom jeg tilbage til København, hvor Pladsen hos Brødrene Reitzel stod mig aaben.

Der sad jeg saa Dagen igennem og skrev og regnede og var i sort Humør. Om Aftenen lettede Skyerne noget, idet jeg enten digtede eller besøgte min Ven Algreen-Ussing ovre paa den anden Side af Trappegangen.

Ogsaa han digtede. Men hans Eksamenslæsning var ham dog Nummer 1. Han skulde være Jurist ligesom sin Fader og Bedstefader. Og han tog Opgaven yderst alvorlig, saa alvorlig, at da han kun fik anden Karakter til Embedseksamen, var det ganske selvfølgeligt, at han tog den om igen: En Ussing skal ha' første Karakter! sagde han. Og selvfølgelig fik han den.

Ogsaa min Broder John læste og læste med megen Alvor.

"Første Karakter vil jeg ha"! sagde han.

Jeg forstod ikke denne Art af Ærgærrighed. Naar bare man i det Hele fik Eksamenen, saa blæse være med Karakteren! mente jeg.

Og jeg gav mig for tredje Gang til at læse til Artium.

Men jeg fandt det nedværdigende. Jeg troede, at en skønne Dag maatte det gaa op for Menneskeheden, hvilken sublim og sjælden Aand jeg var. Og saa pludselig med ét vilde jeg være berømt og alle Sorger vilde være slukte, al Eksamenslæsning endt. Hvad skulde over Hovedet en Digter med Eksamen!

Til andre Tider haanede jeg mig selv: "Det er for Resten latterligt saadan at bilde sig ind at være noget ualmindeligt - jeg vilde skoggerle, hvis jeg ikke allerede græd!"

Sa blev jeg atter grebet af Galgenhumor:

"Til Helvede med Idealet," skriver jeg "nu gifter jeg mig med en Bordelværtinde l"

122

Til andre Tider var jeg resigneret:

"Man lærer at nedstemme sine Fordringer her i Livet" læses der i Optegnelserne: "før glædede jeg mig til at blive noget stort, noget berømt; nu glæder jeg mig til min Formiddagskaffe."

Det var den Kaffe, vi hver Frokost fik bragt ned i Bogladen fra Fru Theodor Reitzel.

- -

Saa gav jeg mig til at prygle løs paa Kvinderne:

"Dersom Darwins Hypothese er rigtig", skriver jeg: "hvad jeg nu tror, den er; maa Kvinderne, at slutte efter deres Karakter, nedstamme fra tre Dyr, nemlig fra Duen, Katten og Ræven".

Og videre:

"Der gives minsandten ikke ét Fruentimmer, som betjener sig af sin naturlige Stemme, naar hun første Gang taler med et Mandfolk".

Dernæst skriver jeg igen haardt om mig selv:

"Var der noget, som kunde bevare mig fra at synke dybere, end jeg allerede er sunken, skulde det da være det, at jeg er en Blære. Den Slags Tingester svømmer gemenligen ovenpaa".

Jeg var vist kortsagt dengang, hvad Digterne kalde "en sønderrevet Natur".

- -

Saa ser jeg en Dag i Berlingske Tidende, at en adelig Familie paa en Gaard i Jylland søger en yngre Kandidat eller Student som Huslærer for opvakt Dreng paa 10 Aar.

Pludselig faldt det mig ind at den Plads vilde jeg søge!

Jeg gik til min Vært, Pastor P, og bad ham om at skrive mig en Anbefaling.

Han skrev følgende:

"Hr Gustav Wied, der i flere Aar har boet i mit Hus og været som et Lem af Familien, er mig bekendt som et vakkert ungt Menneske, der med Kjærlighed omfatter Børn og i Venlighed forstaar at omgaaes dem, ligesom han vistnok ogsaa med Taalmodighed vil være i Stand til at bibringe de almindelige Skolekundskaber".

123

Denne Anbefaling indlagde jeg i Brev, som jeg sendte til Berlingske Tidendes Kontor.

Kors hvor var jeg spændt paa, om jeg fik Svar eller ej.

To Dage efter, da jeg kom fra Bogladen laa der paa mit Bord et Brev til mig stemplet Hotel d'Angleterre.

Det var fra Kammerherre v. X, som bad mig i Anledning af Huslærerposten at fremstille mig paa Hotellet i Morgen, Onsdag, Klokken 2 1/2.

Jeg kom, blev beset og antaget:

Kammerherreinden, en smuk, pragtfuld og venlig Dame, svarede paa min Tilstaaelse om, at jeg "egentlig" ikke var Student:

- Gør intet, Hr. Wied, naar blot De forstaar at omgaas Børn!

Det mente jeg altsaa, at jeg gjorde.

- Lønnen er 25 Kroner om Maaneden og alt frit.

- Vasken osse! supplerede Kammerherren, en stor, svær, godmodigt udseende Mand, som ellers havde forholdt sig stum paa en Stol i et Hjørne af Salonen.

Af andre Personer var der til Stede en elegant, ung Husarløjtnant, yngre Broder af Kammerherren.

Inden jeg bød Farvel, blev det aftalt, at jeg skulde tiltræde Pladsen og møde paa Gaarden d. 1ste Maj.

Jeg skulde sejle fra København med Dampskibet "Niels Brock" om Aftenen og vilde da hen paa Morgenstunden ankomme til Anløbsstedet Aabybro ved Mundingen af Limfjorden.

Der vilde saa holde en Vogn, som skulde køre mig til Brahesholm, mit fremtidige Hjem.

- -

Da jeg kom ned paa Kongens Nytorv, forstod jeg ikke et Muk af det hele.

Og jeg havde mest Lyst til aldrig at give Møde, men skrive til de fremmede Mennesker, at jeg desværre var blevet syg og at Lægen havde forbudt mig at forlade København.

Men jeg tog mig selv i Nakken. Nu skulde det være! Nu vilde jeg vise Verden, at ogsaa jeg var en Karakter!

124

XXXI

HUSLÆRER II

Ja, saa skulde jeg altsaa for anden Gang "ud i Verden" og begynde paa noget nyt.

Jeg købte mig til den Ende efter de bedste Mønstre en "Stambog", hvori alle mine Venner og Veninder hilste mig Farvel og Lykke paa Rejsen.

Selv skrev jeg et Indledningsdigt, hvoraf jeg hidsætter to Vers, fordi de i al deres Naivitet dog ligesom er blevet et Slags Motto for mit Liv:

"Blæse vær med Mængdens Dom,
den er ej værd en Bønne!
Kun Tilfredshed med sig selv
kan os fuldt belønne;

thi mens Tidens Hjul gaar rundt,
Scene følger Scene;
og før man faar talt til tolv
vandrer man alene.

- -

Den 30 April 1883 Aften gik jeg, fulgt af en Hoben Venner, om Bord paa Dampskibet Niels Brock.

Det stormede og regnede, var væmmeligt Vejr.

Jeg har aldrig kunnet lide at sejle, hvad rimeligvis skriver sig fra min Barndoms "Vandskræk". Desuden bliver jeg altid søsyg.

Og den Nat var jeg, allerede ved Helsingør, saa elendig, at jeg ønskede, at Skibet maatte gaa under og jeg endeligen, én Gang for alle, tilgavns omkomme i Bølgerne.

Ud for Kronborg stødte vi mod et eller andet, saa det gav et vældigt Chock i Skibet:

- Aa, Gud være lovet, tænkte jeg, der jeg laa stiv og bleg - nu forliser vi!

Men der skete desværre intet. Og vi for ud paa Kattegat:

125

Medens Skuden laa og skvulpede rundt paa de væmmeligste Bølger, kom jeg til at tænke paa nogle Vers af Sofokles, som havde gjort et dybt Indtryk paa mig, da jeg læste dem. Jeg har ellers meget ondt ved at lære udenad. Men dem kunde jeg altsaa.

De lød:

Aldrig at skue Solens Lys
er det første, det højeste Ønske.
Og snart at gaa did, hvorfra man kom,
er det næste, naar først man lever.

Manden har Ret!

- -

1ste Maj om Morgenen Klokken 7 1/2 lagde Skibet til ved Aabybro.

Inde paa Land holdt to Køretøjer: en magelig Landauer med livréklædt Kusk, og en stivfjeret "Skivevogn", kørt af en almindelig Bondekarl.

- Den fine Vogn er fra Brahesholm, tænkte jeg og gik hen imod den.

Men før jeg naaede den, saa jeg en lille, graahaaret, sirlig, ældre Herre fulgt af en Tjener belastet med Rejsetøj stige op i Vognen. Tjeneren satte sig paa Bukken hos Kusken. Køretøjet rullede af.

Der stod jeg!

Da raabte Karlen paa Skivevognen:

- Halløj, De der! Er De den nye Huslærer?

- Ja ... sagde jeg.

- Saa skal De køre med mig.

Jeg satte mig op ved Siden af ham. Dybt var jeg skuffet.

Vi kørte. Kusken talte ikke et Ord. Jeg frøs. Havde kun en tynd Sommerfrakke, og Rejsetøj var der intet af i Vognen. Vi sad og flød paa en nøgen Agestol kun med et tyndt Hestedækken over os. Koldt var det; der laa endnu Sne paa Nordsiden af Digevoldene.

Vi vedblev trofast at køre samme Vej som Kareten; af 126 og til saa jeg den paa Toppen af en Bakke. Endelig spurgte jeg:

- Den fine Vogn der, hvor skal den mon hen?

- Hjem til vort, sagde Kusken - Det er en Gæst fra København til Herskabet.

Ah Herregud, at de ikke kunde tænke paa, at jeg ogsaa forfærdelig gærne vilde ha' kørt i Landaueren!

Det var et ondt Varsel.

- -

Men der ramte mig tungere Skuffelser.

Da vi rullede ind paa Gaarden, kørte den fine Vogn netop bort fra den høje, vaabenprydede Hovedindgang, medens mit Køretøj sindigt luntede hen foran en lav og "nedrig" Dør uden nogen Art af Prydelser.

Den store, svære Kammerherre, som ved mit Besøg paa d'Angleterre havde fortalt mig, at jeg "osse skulde ha' Vasken frit", kom hen til mig og tog venligt den ene af mine to magre Kufferter:

- Goddag, Hr. Wied! hilste han - nu skal jeg vise Dem, hvor De skal bo.

Vi kom ind i en hvælvet, stenlagt Gang. Kammerherren stilede hen mod en lillebitte lav Dør, som han aabnede og maatte bøje sig dybt for at komme ind af.

Han syntes næsten lidt flov, da han spurgte:

- Tror De, at De kan ha' det godt her?

- Ja-e ... sagde jeg.

Men inden i mig skreg det som i et vanvittigt Haab: Det er da vist Spøg! Det er da vist Spøg! Han kan ikke mene, at jeg skal være heri

Dog, han mente det aabenbart:

- Ja, De skal vel gøre Dem lidt i Stand efter Rejsen ..? spurgte han - Og kom saa straks op; vi skal spise Frokost.

Da Baronen var vel ude af den diminutive Dør, sank jeg ned i en Art Sofa, der stod bag et værkbruddent Bord, som næsten spærrede Passagen hen til Vinduet, et gammelt, rustent Støbejernsvindu, hvoraf kun en enkelt af de smaa firkantede Ruder kunde aabnes ...

127

Men jeg maa hellere citere noget af det Brev, jeg straks om Aftenen skrev til min Ven Algreen-Ussing:

"Kære Tage!

Skal man ta det fra den gemytlige Side, eller skal man fortvivle? Raad mig, Du kære, kø f ære? Tænk Dig engang mig indlogeret i - Hestestalden, Bryggerset, Osteeller Noksagt-Kammeret! Ja, jeg vilde minsæl ikke være bekendt at byde vor Røgter hjemme paa Holmegaard et sligt Logi. Stod det til mig, rejste jeg bort herfra i Morgen den Dag, hjem til min gamle Rede paa Kongevejen. Men lad mig blive her; man har godt af at opleve det med. Ha-ha! jeg kan minsandten ikke lade være at grine ved Tanken om vore højtflyvende Fantasier angaaende mit Ophold paa Slottet heri Du skulde se mig i dette Øjeblik: Jeg sidder i en Sofa med tre Ben, ved et Bord i Sammenligning med hvilket "Jomfru Lund" der hjemme maa siges at være i sin fejreste Ungdom. En "Sekretær", eller hvad det er for et Stykke Kloset, hvis Laage og Skuffer er i den sørgeligste Forfatning, meget værre end som den danske Rigsdag! En Kommode - aa Gud give, jeg ikke havde solgt min egen, thi den kunde dog lukkes af! Stole, aa ja, de kan vel nok gaa - men staa kan de Fanden galeme ikke! Døren kunde være meget god, dersom en eller anden Højtidelighed skulde fejres, thi den er transparent; men til daglig Brug er en hel Dør dog at foretrække. Væggene græder; om det er af Medlidenhed med mig eller af Fugtighed, ved jeg ikke; dog antager jeg det sidste, thi de ser ud til at have "drevet" den Sport længe! Portierer, ja det har jeg: to gamle Gødningssække forsirede med en Slags brunt Stof, som synes at stamme fra en optrævlet Kaffepose - og bag disse Portierer befinder sig et lille, firkantet Hul, fugtigt og uden Vinduer: det er mit Sovekammer, siger de".

- -

Før jeg endnu var færdig med at gøre Toilette, kom min Elev for at føre mig op til Spisesalen.

Han var en sød og kvik Dreng, Søn af Baronessen, som 128 havde været gift før, men adopteret af Baronen. Foruden Drengen, der hed August, skulde jeg ogsaa undervise to af Mejeribestyrerens Sønner "for Selskabs Skyld".

- -

Da vi naaede op paa første Sal til Opholdsværelserne var Herskabet og Gæsten allerede gaaet til Bords.

- Hr. Student Wied ...

- Hr. Geheimeetatsraad Tietgen.

Det var første Gang, jeg stod Ansigt til Ansigt med denne berømmelige Mand.

Han syntes kun at interessere sig for Kammerherreinden, konverserede hende ustandselig, fiskede hvert Øjeblik hendes Serviet op fra Gulvet, kyssede hende hver Gang paa Haanden og brød sig Pokker om Kammerherren, mig eller August.

"Hendes Naade" søgte at drage sin Mand og mig ind i Samtalen, men Hr. Tietgen lod os ikke komme til Orde, kørte hen over os med sin Tales Strøm.

Blandt andet fortalte han, at vi om Aftenen ud for Kronborg havde paasejlet en Fiskerbaad. Det var altsaa dette Sammenstød, jeg havde hørt i min Køje.

- Var der Folk i Baaden? spurgte Kammerherreinden.

- Ja, én Mand.

- Blev han reddet?

- Næi, det gjorde han vist ikke. Det ved jeg ikke, svarede Hr. Gehejmeetatsraaden. Hvorpaa man gik over til Dagsordenen: at planlægge en Køretur for Eftermiddagen.

- -

Efter Frokost viste August mig rundt i Slottet. Vi gik fra Værelse til Værelse.

- Hvormange Værelser er her egentlig? spurgte jeg.

- Her er 52, sagde Drengen.

Vi stod netop i et stort lyst og rummeligt Gæsteværelse, med tilstødende mindre Sovekammer:

- Fader vilde ha', at Du skulde ha' disse her to, tilføjede han og ser sig om - Men Mama sagde, at Du kunde godt nøjes med de to nede ved siden af Tjenerkammeret.

129

XXXII

HUSLÆRER III

Jeg medbragte et Skema som Skolebestyrer Bagger havde lagt for mig:

Og Undervisningen begyndte.

Lidt efter lidt slog jeg mig til Taals med Situationen. Drengene og jeg kom godt ud af det med hinanden særlig i Frikvartererne.

Skoletiden var delt fra 9-12 og 2-4.

I ovenciterede Brev til min Ven Ussing skriver jeg under 3die Maj (Brevet er en Art Dagbog): "Vi havde allerede en Time igaar, der skulde læses Lektier til i Morgen, jeg havde givet dem (August, Valdemar og Henrik - de to sidste er "Mejeribørn") noget Bibelhistorie for, Skabelsen, der hvor Gud efter at have "gjort" Eva fører hende til Adam. Jeg overhørte August og spurgte: Hvad sagde saa Adam? Drengen tænkte sig lidt om og svarede derpaa: Adam sagde: Dette Ben er mit Ben ..! Kære Tage, jeg brast i Latter og jeg forsikrer Dig, at selv Vilhelm Beck vilde have trukket paa Smilebaandet, saa komisk lød det. - Men hvad skal Børn ogsaa proppes med sligt Nonsens for!"

Samme August kom jeg efterhaanden til at holde mere og mere af. Han var en smuk og opvakt Dreng. "En rigtig Dreng"! Desværre var hans ene Ben stift, idet han allerede som Patteglut havde knust Knæskallen. Det var medens hans Moder var gift med sin første Mand og levede i Spanien. Drengens Amme havde hængt ham fra sig paa et Søm paa Væggen, medens hun gik ud i Køkkenet for at passiare med Kokkepigen. Men Snoren Barnet hænger i er ikke stærk nok til at bære ham; den brister, og Drengen falder paa Gulvet fra en temmelig Højde. Pigen taler om intet til Moderen, og først et Aarstid efter, da Drengen skal til at gaa, viser det sig, at Knæskallen har været knust og er groet forkert sammen.

Naa, det generede tilsyneladende for øvrigt ikke Fyren. Han tumlede sig med Kammeraterne og legede og løb 130 uden at Benet syntes at være ham det mindste til Hinder. Han havde en Maade at kaste det vandret ud til Siden, naar han løb ned ad Bakke, som var rent ud forbløffende at se paa.

Han var adopteret af sin Stedfader. Men sagde til mig et Par Dage efter min Ankomst:

- Jeg hedder nok X, sagde han - men naar jeg bliver stor, tager jeg mit eget Navn igen og rejser ud i Verden for at finde min rigtige Far.

Og han gjorde det! Da han var 17 Aar og hans Moder var død, rejste han ud i Verden, flakkede rundt i Europa, kom til Amerika, spurgte stadig Nyt om sin Fader, som bar et meget klingende spansk Navn - og fandt ham endelig i Argentina, som en velhavende Farmer. August blev hos ham. Arvede hans Ejendom dér efter nogle Aars Forløb. Og sidst jeg hørte fra min fordums Elev var han Mejeribestyrer og Postmester i en lille By i det Indre af Argentina.

- -

Foruden at beskæftige mig med mine tre Drenge paa Skolen og med Lektielæsning gav jeg dem ogsaa og da særlig August, Timer i Mark og Skov, hvor vi vandrede rundt i Fritiden, eller legede "Røvere" og "Indianere", eller laa paa Ryggen paa en Grøftekant og stirrede op imod Skyerne, medens jeg fortalte Eventyr og Historier.

Om Sommeren gik vi i Vandet. Der laa et Badehus i Fjorden lige paa Grænsen af Kattegat. Det var en Times Vej at gaa derud. Undertiden kørte vi. Vejen førte over nogle side Kær og Enge, hvor Ungkvæget gik løst omkring. En Dag vi havde klædt os af paa Strandbredden, (Badehuset laa et Par Hundrede Alen fra Land) havde Køerne ædt mine Underbenklæder og den ene af mine Strømper, hvilket morede mine Drenge over al Maade; thi vel holdt de af mig, men jeg var dog en Lærer og Foresat, og Børn er skadefro.

- -

Om Aftenerne spillede jeg Whist med Herskabet. Man vandt da som Regel fra mig igen i Maanedens Løb de 131 25 Kr., jeg havde i Gage. Særlig var det Hans Højvelbaarenhed, der plukkede mig. Og ikke altid paa en helt ærlig Maade. Han var berømt for at "kigge i Kortene" samt gøre sig Fordele paa anden mindre lovlig Vis.

- -

Og vi havde ofte Gæster og kørte en Del ud paa Besøg i den nærmere og fjærnere Omegn: hos Præstens, Lægens og de større og mindre Jorddrotter.

Og Selskaber blev der ofte holdt.

Det ansaas for en Ære at blive inviteret op paa Slottet. Man holdt Regnskab med hinanden. Petersens blev vrede paa Jensens, hvis de havde været "paa Gaarden" to Gange, naar Petersens kun havde været der én Gang.

Jeg tror, at Hendes Naade, Kammerherreinden igrunden kedede sig over al Maade ved at sidde paa denne Gaard saa fjærnt fra sit kære København, hvor hun var vokset op og havde sine Venner og Bekendte.

Samme Dame havde en "Fortid"!

Som ganske ung var hun blevet gift med en skøn og besnærende Læge, som var ansat ved det spanske Gesandtskab i København.

Hendes Forældre (Faderen var Greve og havde været Hofchef hos Christian VIII) satte sig af al Kraft imod Partiet. Men Enden blev den, at Datteren fik Spanieren og rejste af Landet med ham.

Saa blev August født. Manden blev ked af Konen, søgte at "sælge" hende, fortalte man, til en høj kirkelig Embedsmand i Madrid; men hun undkom og flygtede med sit Barn til København tilbage til Moderen, der imidlertid var blevet Enke.

Hos hende levede hun nogle Aar. Saa fortalte en Veninde hende om Baron X, der var ret velhavende og særdeles skikkelig; de blev præsenteret for hinanden. Hun lod ham vide, at hun var at faa. Han friede smigret. Hun udvirkede at han blev gjort til Kammerherre. De holdt Bryllup, flyttede til Brahesholm, August blev adopteret, der gik nogle Aar, Drengen voksede til og skulde lære noget. Man rykkede et Avertissement ind i Berl. Tidende; 132 jeg lagde Billet ind, fik Pladsen - og nu sad jeg der altsaa!

Men jeg savnede Kammeraterne i København.

I Brevet af 3dje Maj læses:

"Spise, det kan Du tro, vi kan, kære Tage; især "Hans Højvelbaarenhed". Han henhører under vox populi Begrebet: Ædedolk! Men man har da ogsaa sat sig for at fede mig. Jeg maatte absolut ned paa Kornmagasinet igaar for at vejes. 107 vejede jeg; Kammerherren lovede mig 10 P. paa inden Sommerferien; jeg tror næppe, det lykkes, thi Længselen tærer, og det er umuligt andet end at jeg vedblivende maa længes efter Jer og især efter Dig og John, som jeg frekventerede hyppigst. Kære Tage, hvornaar faar vi os vel et Parti Skak? Kom paa Søndag! Jeg lover Dig at spille hurtigt. Du skal ikke en eneste Gang behøve at sige: "Saa er det navnlig Dig"! Ak, ak, ak, hvor Livet er vanskeligt! I kan sagtens; men jeg er saa alene".

XXXIII

HUSLÆRER IV

Jeg maa have beklaget mig over nogle adelige Gæsters Overlegenhed, thi Tage skælder mig ud i et af sine Breve og siger bl. a.: "tolerant kan Du sikkert ikke kaldes"!

Herpaa svarer jeg:

"Hvem siger, at jeg vil kaldes tolerant? ... Der er jo dog, og det maa selv Du, "Halv-aristokrat", som Du er, indrømme, noget irriterende, ja noget som kan bringe alle ens Fingre til at klø og alle ens Nerver til at dirre af Raseri ved at høre disse "Samfundets Støtter" optræde, som var de de eneste civiliserede Mennesker i Danmark, ja paa hele Jorden! Og hvori bestaar saa deres Overlegenhed? I at kunne æde og drikke mest og i at have spist ristede Kastænjer i Rom og drukket ægte Lacrymæ Christi i Neapel! Og dog er det ikke saa meget dem, man ærgrer sig over; nej det er Jer, det er os, som er idiotiske nok til 133 at lade sig stikke Blaar i Øjnene af disse Folk. Aa, vi er i den syvende Himmel, naar vi kan faa Lov til at tage et Lommetørklæde op for en Grevinde eller holde Spyttebakken for en Baron ... Du mener, at det er min egen Skyld, "at man tog saa lidt Notits af mig"; jeg skulde have blandet mig i Samtalen "paa en høflig og beskeden Maade"! Nej, saa ungdommelig er jeg dog ikke, at jeg giver mit Besyv med, naar voksne taler. Desuden laa deres Samtaleemner altfor højt for mine fattige Evner: man talte om, hvorledes man stegte Ryper paa bedste Maade, om brunede Kartofler ikke var bedre til Vildt end som blot "hvide", om Asparges smagte bedst med Hummer eller med Rejer osv. osv... Du ser altsaa, at jeg gjorde bedst i at ikke at tage Initiativet uden først at være spurgt. Jeg gjorde det en Gang men maatte bittert fortryde det. Baronen tillod sig for fuldt Alvor at henregne Aalene til Krybdyrene, og jeg tillod mig at rette ham. Men baade han og hans -nesse sendte mig et Øjekast, der sagde: Hold din Mund, Wied, naar Wedel taler.... Det hjalp; jeg tav!"

I det hele har min "demokratiske" Sjæl vaandet sig.

Et andet Sted skriver jeg:

"Hør her, lille Ven: Skal Du som underordnet leve iblandt Samfundets Nipsgenstande o: Aristokratiet saa hør et Raad: Vær skarpsynet som en Ørn og blind som en Muldvarp, lydhør som en Vægter og døv som en Vartovskone, familiær som en Svigersøn og diskret som en Skriftefader, hav Talegaver som en Hofpræst, men vær stum som en Fisk; er Du dertil klog som en Ræv og from som en Due, skal Du se, at Herren er med Dig og Fruen ogsaa, og Du ender som Godsforvalter"!

Og senere:

"Nu sidder jeg her nede i mit Hummer lig Musen i sit Hul. Jeg er ikke "født", nej det er jeg ikke; men et gammelt Ord siger: Styrken boer hos de ufødte Slægter! C'est a dire: hos de uadelige; thi det gaar med de adelige som med Sommerpærer: de er næsten altid "ormstukne" i Kærnehuset."

Man ser, at jeg stadig gjorde i Aandrigheder!

134

Og som jeg var sindet overfor Adelen, saa ogsaa overfor Gejstligheden. Jeg skriver:

"Du længes, siger Du, efter at gøre Bekendtskab med et Par Eksemplarer af Kasten "Faarebow", voila: Der er en i vort Sogn, nomina sunt odiosal en meget respektabel Mand. Jeg hørte ham Christi Himmelfartsdag. Han talte om Forsagelse! Han var bevæget; det forundrede mig; men senere erfarede jeg, at han umiddelbart før Gudstjenesten havde spist Frokost, ak tænkte jeg: hinc illæ lacrymæ! Han talte som sagt om Forsagelsen af Kødets Lyst (han vejer sine 300 P.), Livets Lyst (han holder selv store Middage og kommer meget ud) og Livets Hoffærdighed (han skælder Bønderne ud for: "umælende Bæster") - Om Aftenen var vi hos ham til et "lille" Gilde. O, hvor rørte det mig ikke at se hans tarvelige, præstelige Aftensbord: Hummer, Laks, Sardiner, Kalve- Okse- og Duesteg, Bajersk Øl, Rødvin og Snaps. Man var nødt til for Klimaets Skyld at drikke, sagde Præsten. I det samme drog en Skare af drukne Jærnbanearbejdere forbi Vinduerne: Ak, sagde hans Velærværdighed, idet han tømte et Glas Rødvin - det er sørgeligt at se den overhaandtagende Drukkenskab blandt Samfundets lavere Klasser! ... Mo'er skænk i for Kammerherren! - - Jeg har senere gjort Visit i Præstegaarden. Han og Frue overvældede mig med Venlighed og bad mig betragte deres Hus som mit Hjem. Jeg var rørt. Trak mig haardt i Overskægget, thi saa løber Øjnene saa yndigt i Vand og man kan faa Lejlighed til at vise sit Silkelommetørklæde ... Her var til Middag forleden et andet Eksemplar af Slægten Faarebow. Han kom lige fra sin Kirke, men var ikke desto mindre i Diplomatfrakke og lysegraa Permissioner. Han havde klædt sig om - bag Alteret, fortalte han mig. Du kan tro, det var en Herre med Humør! Jeg korn til at sidde ved Siden af ham ved Bordet. Jeg skænkede for ham, og han for mig; men jeg maatte naturligvis først sige Pas. Tilsidst lignede hans Ansigt ogsaa en overanstrængt Dragonbagdel! Ja, der var Gemyt! Jeg vil haabe, at jeg aldrig skal være nødt til at høre ham prædike, thi saa vilde jeg 135 maaske tabe lidt for ham; som Præst betragtet gik han nemlig lidt for vidt i sin laven Brandere fra bibelske Sentenser; som Privatmand ikke ... Han inviterede mig over til sig, jeg skal snart gøre Alvor af det."

- -

Arbejdet i Skolen gik meget godt. Særlig var jeg tilfreds med August, som viste sig at være en kvik Dreng lærenem og interesseret. Derimod voldte det yngste af "Mejeribørnene", Henrik, mig mange kvaler. Han var sød og skikkelig nok, men en Kende dum.

I min Fritid udarbejdede jeg et Katalog over Gaardens ret store Bibliothek, som for det meste bestod af hundredeaarige Bøger fra den Tid da de Xer endnu interesserede sig for at læse. Familien var ikke naaet længere end til Johannes Ewald. Det nuværende X læste overhovedet ikke, jeg har aldrig set ham med en Bog i Haanden. Jo, lad mig nu ikke gøre ham Uret: Paa hans Natbord laa Wisbecks Almanak!

Hendes Naade derimod var meget interesseret i Kunst og Literatur. Desuden spillede hun Klaver og sang:

Jeg vil ud, ud, ud,
over de høje Fjælde!

Men hun maatte blive, hvor hun var, hvormeget hun end sled i Lænkerne og far fra Selskab til Selskab, holdt selv Gilde, inviterede Gæster, flirtede snart med den ene og snart med den anden - hun maatte blive hos sin tykke, skikkelige Kammerherre, der var forelsket i hende, beæret af hendes fornemme Fødsel - og ganske under Pisken. Han saa ikke, at hun længtes bort fra ham, mente rimeligvis, at naar han gav hende Føde og Klæder, maatte hun være tilfreds ... Det var nemlig han. Han passede sin Gaard, aad, drak og sov.

Naar vi om Aftenen efter Theen satte os ind i Dagligstuen, sad han først lidt og kæmpede drabeligt med Søvnen. Pludselig sagde han saa:

- Jeg tror sgu, jeg lægger mig lidt!

136

Hvorpaa han væltede sig paa Maven om paa Divanen, lagde en Pude under Panden og snorkede løs, saa Portiererne blafrede.

Hans Kone kunde da bide sig i Læberne og rynke Bryn. Men saa kom hun til at huske paa, at Huslæreren var tilstede; hun smilede:

- Kammerherren er træt, sagde hun - Han opholder sig jo hele Dagen i fri Luft.

- Ja ... sagde jeg.

Og saa talte hun og jeg om Malerkunst, Literatur, Musik og Teater indtil Klokken slog 10.

Saa vækkede hun sin Kammerherre og gik i Seng med ham.

XXXIV

HUSLÆRER V.

Med min Humørsyge gik det ikke bedre. Den var trofast fulgt med mig "over Havet".

Den 1ste Sptbr. 1883 skriver jeg til min Ven Ussing: "Sagde jeg i mit forrige Brev, at jeg følte mig mere tilfreds efter Sommerferien, saa er det Løgn!

Jeg er angst for mit Liv.
kunde dø for min Kniv!
jeg er ræddelig stedt i den bitreste Nød ...
Jesus Maria, hvem der var død!

Saaledes synger Dyveke i Drachmanns Viser. Saaledes synger jeg under Akkompagnement af Stormens Tuden og Uglernes Hvinen, en lille Forsmag paa Vinterens Delikatesse. Dersom jeg ikke i Vinterens Løb bliver lige saa stiv af Kulde som en Staalorm af Skræk - saa maa Du kalde mig Hugorm!"

Skønt jeg altsaa lige havde haft Sommerferie og tilbragt denne paa mit kære Holmegaard sammen med Forældre, Søskende og Gæster - saa glædede jeg mig dog atter til at komme bort fra mit jyske "Fængsel". I Begyndelsen af

137

Oktober skulde jeg til Session, eller "Dyrskue", som jeg kaldte det. Det var straks en Rejse paa en otte Dages Tid til København, hvor Vennerne ventede mig med aabne Arme.

Jeg skrev til Ussing om at skaffe mig Datoen for Sessionen at vide. Og i samme Brev svarer jeg ham paa en "Salve", han havde affyret imod mig, fordi jeg havde nægtet at underskrive Forsvarsadressen, da denne blev mig præsenteret af min Husbond, Kammerherren:

"Vi sætter, at København eller en hvilken som helst anden dansk By var befæstet, saa vilde, som Du selv siger: "Fjenden betænke sig længere" paa at angribe den. Men hvad vilde Følgen af denne "Betænkning" være? Kun at han rustede sig bedre, forsynede sig med nogle kraftigere Bomber og Granater. Factum est, at den med Fæstningsværker omgivne By vilde blive skudt sønder og sammen og mange tusinde Menneskeliv vilde gaa tabt til ingen Nytte."

Endvidere:

"Jeg tror aldrig, at Danmark kommer i Krig, jeg tror, at Landet er blevet for klogt til ikke at indse, at Fred baader det bedst. Du mener maaske, ligesom saa mange andre hyperthermopylæiske Nutids Spartanere, at vi skulde forsøge paa at faa Slesvig tilbage, og at det skulde blive Stridens Pære. Men hvad siger I, Børn, om Pæren var raadden? i.e.: om Slesvigs Befolkning stak Jer paa Bajonetten til Velkomst i Stedet for paa Næven? Der er nu snart gaaet 20 Aar siden Slesvig blev annekteret, og i den Tid har Preussen haft alle Jærn i Ilden for at germanisere Beboerne. Jeg er destoværre i dette Tilfælde ikke Idealist nok til at abstrahere fra Virkeligheden. "Men maaske en anden kan det", som Herodot sagde, da han ikke vilde tro, hvad man fortalte ham, at man Syd for Afrika havde Solen paa højre Haand."

Og derpaa:

"Angaaende dit citat af A. P. Bernstorff: Det gælder om at kunne hævde sin Neutralitet! vil jeg blot tillade mig at udtale min usminkede Fryd over, at det ogsaa er min private 138 Mening. Kun synes det, at Du og jeg diverger er en Smule i Maaden, hvorpaa vi ønsker denne Neutralitet hævdet: Du ønsker et Sværd, jeg ønsker et Lagen alias et hvidt Klæde, et Fredens Symbol. Se til Schweiz, Far min, og bliv vis! Dette Land har nu hævdet sin "Tralitet" i mange og lange Tider. Mon ved Fæstninger? Nej! Ved Traktater !! Lad os gakke hen og gøre ligesaal ! !"

Osv, osv, osv: Fader Holbergs udødelige politiske Kandestøber!

Men ogsaa om andre Materier kæmpede og sloges Tage og jeg i vore Breve, saa Dunene Fløj.

Og dog længtes vi efter hinanden, efter at sidde sammen i hans Sofa, spille Skak og ryge Pibe.

- -

Desuden berettede jeg om, hvad der foregik paa Gaarden og i Omegnen.

Den 25 Sptbr. skriver jeg indigneret:

"Nej, nu bliver den snart for høj! I Dag har Kammerherren banket vor Tjenerdreng i den Grad, at Fyren næppe kunde røre sig. Et Par Timers Tid efter var Drengen forsvundet. Formodentlig er han gaaet hjem for at søge Hjælp hos sin Fader. "Hartkornet" (et Kælenavn, som en vittig Gæst her har givet Hans Højvelbaarenhed) blev noget hed om Ørerne, da Drengen har Vidne paa Høvlene, en Dumhed fra "Hartkornets" Side, som skaffede ham en mild Irettesættelse af Hendes Naade. Du kan se altsaa, at de begge er med paa Noderne! Og Gud give, at en ordentlig Bøde maa falde i den Bøddels Lod! Han kunde have godt af en Gang at føle, at det ikke udelukkende er Okserne og Sulet, der regerer Verden l"

- -

Saa kom Rejsen til København. Følgen af Sessionen var, at

Gustav J. Wied

af Lægdsrullen for 1 Udskrivningskreds 1 Lægd. Bogstav Ø Nr. 386 født i Aaret 1858, som i Henhold til Regulativ af 25 August 1879 Post I Litra A Nr. 6 ansees for stedse uskikket til al Krigstjeneste, er ifølge Lov om Værnepligt 139 af 6te Marts (min Fødselsdag!) 1869 § 18 udslettet af Rullen. Udstedt uden Betaling.

1 Udskrivningskreds, den 6/10 1883.

(Et ulæseligt Navn - selvfølgelig!)

Et Par Dage efter var jeg atter "hensat til min midlertidige Plads i Samfundet" og begyndte paany "mit daglige et og det samme".

Naa men saa rent kedeligt har Livet paa Brahesholm nu dog ikke været, thi mine Breve og Optegnelser mælder stadigvæk om Gilder og Feter snart hist snart her;

"Du kan ellers tro", meddeler jeg min Ven, - "at vi har slaaet til Noksagten i den sidste Tid! Gilde paa Gilde har der været baade hos os og rundt paa Egnen. I Søndags var det Hartkornets Fødselsdag og her var grand dinér, "hele Egnen" var til Kur. Efter Middagen dansede vi i Riddersalen. Du kan stole paa, at der var Fut i Bagladeren, som Forvalteren siger, - og ved Du, hvad jeg opdagede: at Kammerherren har to Slags Cigarer, en dyr med Mavebælte og en billig ogsaa med Mavebælte. Den dyre byder han Adelen, den billige Borgerskabet og dette sidste gaar til paa den Maade, at han har den billige Cigar skjult i Kjoleærmet og paa en hartad mirakuløs Maade ved et Kast af Armen transporteres den ud i Fingrene, som han derpaa med Cigaren rækker hen imod "de ufødte". Det er beundringsværdig Kunst".

- -

Med Digtningen gik det, om jeg saa maa sige: fremad! Jeg var begyndt paa en stor Bog, som foregik paa en stor Gaard, hvor der levede en stor og forædt Baron, der var gift med en smuk Kone, som tidligere havde været gift med en fransk Diplomat, der mishandlede hende, saa at hun løb sin Vej hjem til København med sit eneste Barn, en lille Pige, der havde brækket sit Ben i en Alder af V% Aar osv. osv.

Hver Aften, naar Lamperne slukkedes i Dagligstuen og hver gik til sit, tændtes min Digterlampe nede i mit Hummer og jeg skrev, skrev, skrev til langt ud paa Natten.

140

XXXV

HUSLÆRER VI

Tage skriver:

"Gl. Kongevej N. 98, 3 til venstre.

Den 15de Januar 1884 Kl. circa 10 Aften.

Min elskede Ven!

... I Aften tænkte jeg paa for Løjers Skyld at opsætte følgende Kontrakt:

Tage Algreen-Ussing forskriver sig herved til hans sataniske Majestæt med Hud og Haar, med Kød og Blod saafremt han ikke er cand. jur. med laudabilis inden Sommeren 1887.

Men - jeg ved ikke, hvor det kan være - jeg havde alligevel ikke rigtig Mod paa det, for sæt at hans sataniske Majestæt tog mig paa Ordet, det var dog ikke rart.

Mine Fremtidsprojekter for de kommende 4-5 Aar er saalunde - blot det ikke maa blive ved Projekterne!-:

Først læser jeg paa Kraft - forstaar Du rigtig paa Kraft - indtil December 1886; saa gaar jeg op til Eksamen og henter mig 8 Lauder, og saasamme Dag, som jeg har faaet min Førstekarakter i Lommen, gaar jeg hen - ja jeg ved ikke rigtig, hvor jeg gaar hen -, men jeg gaar aldeles bestemt hen til den Kvinde, jeg elsker - for jeg elsker nok en til den Tid, saadan elsker rigtig; Du ved, "af Hjærte med Smærte" - nej ikke med Smærte, for hun elsker naturligvis ogsaa mig "af Hjærte", og saa siger jeg til hende: "Hva'" og saa svarer hun med Skælm i Øjet og Smil paa Kind: "Jal" Saa gaar jeg til hendes Fader, og synes Du ikke, at han maa være gal, om han vragede en Svigerpeter med en god Eksamen og et net Udvortes, og saa ovenikøbet en, som ser ikke saa meget paa Lønnen (in casu: Medgiften) som paa en god Omgang. Naar jeg har faaet ja hos ham, saa først gaar jeg hjem og præsenterer mig og min förtjusande Fæstemø for min egen Familie. Aa, sikke Sjov l Saa bliver der mægtigt Knaldfaldera og Balfaldera hjemme med Østers og Champagne og smukke Ønsker for de trolovedes 141 Fremtid - og saa, saa gaar jeg ud i Kastellet og aftjener min Værnepligt, og naar det er gjort bliver jeg straks ansat i et af Statens mange bekendte fede Embeder, og saa synger jeg begejstret: "Hellige, søde Ægtestand". Er det ikke straalende Fremtidsudsigter? Hva? Sig jal - Aa Du! jeg er saa glad, saa jublende glad i denne Time! Jeg ved ikke, hvor det kan være, men jeg har paa Fornemmelsen, at mine Fremtidsprojekter paa forrige Side, de maa blive til Virkelighed - de skal - der hjælper ingen kære Moder, om jeg saa skal slide som et Bæst hele tre Aar i Træk, saa skidt med det - saa kommer den søde Kløe ovenpaa den sure Svie. Tænk, hvad Du I en lille, sød venlig Kone og et Hjem - aa, det skal blive saa hyggeligt, saa hyggeligt, og saa skal Du komme rigtig tit og besøge os, og naar vi saa har spist min Hustrus propre, nette, dejlige Madvarer, saa sætter Du og jeg os ind i mit Værelse, tænder os en lang Pibe eller Cigar og snakker om de gamle Dage, om den Gang vi lærte hinanden at kende, om Soldet den 17de December (Tages Fødselsdag) 1882, om Støvlerne, som Du smed mig i Hovedet om Morgenen, naar Du kaldte paa mig og om alle vore fælles dyrebare Minder. - Og naar det bliver Sommer, og Københavns Grosserere flytter fra Østergade til Strandvejen, saa rejser min Hustru og jeg over til Dig og besøger Dig paa den Gaard, som Du har faaet med Pigen paa de 100,000, aa - det bliver frygtelig morsomt, lille G, frygtelig morsomt! - Naar man bare kunde være evig ung og evig glad altid! men det kan man nu engang ikke, saa vi maa finde os i at vi med Tiden - om lang, lang Tid - faar graa Haar i Hovedet. - Og naar jeg saa dør, for: "én Gang skal vi alle dø broderlig tilsammen", som en hædret Borger, Ridder af Elefanten, Commerceraad eller Kammerherre, eller saadan noget andet Væsen, saa skal Ligtoget strække sig lige fra Frederiksberg og til Langelinje, saa mange skal der følge mig, og saa skal min Sjæl - ja min Sjæl skal den saa - sidde ovenpaa Kisten og se, hvor Folk græder og hulker ved Tanken om, at jeg ikke er mere, og naar Begravelsen tilsidst bliver færdig, da svæver den frigjort for alle jordiske 142 Længsler op i Elyseum og samles med sine Venner og venter paa dem, som endnu ikke er salig hensovede i Herren. Sikke en Fremtid!"

- -

Jeg blev ond og arrig, naar jeg modtog saadanne Breve fra min Ven.

Rimeligvis var jeg misundelig.

Han var den Gang 18 Aar og jeg 26. Han saa Fremtiden i Møde "med Sol over alle Lier", og jeg saa alting graat i graat.

Paa ovenstaaende Brev svarede jeg:

"Tak for dit lange, "glaje" Brev. En tro Kopi af Dig selv. Et Stemningsbrevl Jeg har kun det at indvende mod Stemninger, at de ligesom Butterdejssnitter "falder", naar de bliver kolde".

Dernæst et umotiveret Hip til Kvinderne:

"Der gives minsandten ikke ét Fruentimmer, som betjener sig af sin naturlige Stemme, første Gang hun taler med et Mandfolk!"

Saa kommer der to smaa Vers:

"En Mand er som en grøn Agurk,
der gror endnu paa Plantens Stængel. -
Men Kvinden har det Trylleord,
som gør Agurken til en Engel."

"Om Natten sker der mange Ting,
hvorover Dagen vilde rødme. -
Dog sov jeg gærne Dagen bort,
for ret at nyde Nattens Sødmel"

Derpaa fortsættes:

"Af lokale Nyheder kan jeg meddele Dig, at vor Stuepige i Aftes, da hun gik op ad Loftstrappen, nedkom med et velskabt Pigebarn. Med hensyn til Paterniteten er man fuldstændig paa det rene med, at det er Tjeneren "Peter", som er den skyldige. Peter har sit "Værelse" ved Siden af 143 mit. Jeg har nok af og til hørt saadan en underlig Puslen derinde om Natten. At tænke sig, at sligt gaar "i svanger" her paa Slottet. Fy, føj."

- -

Der gik meget i Svang paa samme Gaard. Og jeg begyndte lidt efter lidt at faa Øjnene op for, at Samfundets Spidser i ingen Retning var saa "skyldfri", som jeg i min store Naivitet hidtil virkelig havde troet.

At Bønderkarle fik "uægte" Børn med Bønderpiger, havde jeg fundet undskyldeligt, thi de manglede jo "Kultur og Dannelse".

At en Proprietær fik Barn med sine Børns Lærerinde, forklarede jeg ogsaa derhen, at han og hun ikke var "dannede" nok.

Og at en Præst kom for Skade med sin. Husbestyrerinde, lod sig ogsaa forklare.

Men at en adelig født Kammerherreinde flirtede skamløst med Grever, Baroner, og Amtmænd, og skiftevis laasede sig inde med dem i sit Boudoir, det forrykkede ganske min Tro paa Dannelsens og det blaa Blods Betydning og aabnede pludselig og endeligen mine Øjne for, at der i visse Retninger ikke var større Forskel paa Adel, Gejstlighed, Borger og Bonde.

Og jo længere jeg levede, desto klarere indsaa jeg det.

Synspunktet for mit fremtidige Forfatterskab begyndte at fæstne sig og antage Form.

XXXVI

XXXVI HUSLÆRER VII.

Det mældtes mig nu hjemme fra, at Fader tænkte paa at sælge sin Gaard eller bortforpagte den for derpaa at flytte til København med Familien og bosætte sig der.

Han var træt af al det Arbejde, som en stor Gaard paalægger sin Ejer - især naar denne ikke er velhavende.

144

Desuden savnede han min ældste Broder, Carl, som var Landmand, og som i de sidste Aar havde været Forvalter paa Gaarden. Han havde nemlig faaet en Ansættelse ved Nakskov Sukkerfabrik og var nu forflyttet til en større og mere indbringende Stilling ved den nyoprettede Fabrik paa Møn.

Det var med stille Glæde, at jeg pr. Brev gennem Moder erfarede dette om, at Familien agtede at flytte til København. Jeg var træt af min Huslærervirksomhed og længtes efter at faa noget "virkeligt" at bestille, noget, der kunde "føre til noget". Jeg var jo nu en ældre Herre paa 26 Aar. I et Brev til Moder Foraaret 1884 skriver jeg: "Hvorledes gaar det med Salget af Holmegaard? Endnu intet sikkert? Jeg er Egoist nok til at ønske, at det snart maa blive til Alvor med Eders Flytten til København, thi saa kunde jeg dog nemmere komme hjem og faa en Mundfuld Hyggelighed, thi det savner jeg svært. Du maa ikke undre Dig over, at jeg saa ofte taler om og beskæftiger mig med mig selv, thi under disse Omgivelser, hvor man saa aldeles er henvist til sig selv, maa man blive selvisk. Tilmed er man nødt til, for den daglige Eksistens Skyld, at være omhyggelig for sit eget kære Jeg, særlig nu, da man er ene hjemme her. Havde vi ikke den Tjener, som vi har, fik jeg vist mangen en skøn Dag Lov til at sulte, thi hver passer sig og maa se at bjærge Føden saa godt, det lader sig gøre: Herskabet rejser, tager Nøglerne med og lader saa fem være lige. Jeg saa, hvordan det gik, medens vi havde den forrige Tjener, som drak til den store Guldmedalje. Naar han var fuld og sov Rusen ud, har jeg mangen Gang maattet sulte, thi Pigerne og Jomfruen vilde ikke besørge den "Drukkendidriks" Pligter; og Resultatet blev, at jeg maatte vente, indtil Fyren behagede at staa op. August, min lille Elev, havde det bedre, thi han kunde gaa ned i Køkkenet til Pigerne; men det kunde jeg ikke bekvemme mig til. Holdt man ikke lidt paa sin Værdighed, gik det rent galt... Nu er det bedre i det Punkt, siden vi har faaet den ny skikkelige Tjener. Men tænk Dig nu ogsaa, thi jeg har besluttet, at Du skal have alting at vide, 145 for at Du kan se, at jeg ikke gier mig uden Grund! naar Herskabet er bortrejst, saa er jeg aldeles henvist til mit elendige Hul af et Værelse og maa gaa ud, hvordan Vejret end er, for at der kan blive gjort i Stand. Dels bliver der ikke lagt i Ovnen i Opholdsværelserne ovenpaa, og dels bliver de aflaasede ... Og hvad er Følgen af denne Fremgangsmaade: at jeg hele Vinteren har gaaet med en Generalforkølelse, som nu har sat sig til en infam Hoste, som jeg ikke kan faa væk igen. Ogsaa mine tre Elever hoster og er sengeliggende hver ottende Dag, thi Hullet vi holder Skole i (min "Dagligstue", hal), er saa lille, at vi sidder klistrede op ad Kakkelovnen, saa at vi undertiden er nær ved at faa Overkroppen stegt, medens Benene er udsat for den yndigste Blæst, idet det trækker ind af Vinduer og Døre og op af Gulvet, medens Fugtigheden i stride Strømme rinder ned af Væggene. Jeg har advaret Augusts Moder. Men før Drengen ligger med Næsen i Vejret, faar hun ikke Tid til at tænke paa andet end sine nye Kjoler og sine Middagsselskaber. Uh, ha, sikket Liv! Og sikke Begreber, der bliver indpodet en slig ulykkelig Unge fra Fødselen! Hvad der endnu mere har gjort mig ligefrem arrig paa "Hendes Naade" (thi Kammerherren er jo en Nathue, som aldeles bliver kørt i Ring af hende!), er hendes, ja, hvad skal man kalde det: Spillen Komedie, Løgneri! hendes Mangel paa Hjærtel Er det en Handlemaade af en Moder, at rejse bort fra sit Barn, som hun paastaar, at hun "elsker"! syg, som han er, uden at give saameget som en Instruks om, hvorledes han skal behandles og uden at ønske Brev eller noget Bud om hans Befindende! bare væk, bare ind til København at vise sine Kjoler og Smykker, saa lad kun Drengen leve eller dø, helst dø, medens hun er borte, for saa kan hun vælte Skylden over paa os herhjemme, og det er særlig et Kendemærke paa hendes Karakter, dette at vælte Skylden over paa andre. Aa, hun skulde have Ris paa den bare Rumpe, skulde hun, den - jeg havde nær sagt noget l"

Det kan nok være, at jeg var vred. Men otte Dage senere sender jeg min Ven Tage nedenstaaende Vers:

146

Nu springer Bøgen ud, mens Anemoner
og Primula bedækker Skovens Bund;
nu flyver Fugle hid fra andre Zoner,
og Myren vaagner af sit Vinterblund;
nu brøler Køerne i deres Baase,
mens hver en Lyriker ta'r paa at vaase!

Nu bygger Storken hist paa Taget Rede,
og Rævemor gør Foraarsrent i Bakken;
nu jubler Lærken over Mark og Hede,
og hen til "Onkel" bringes Vinterfrakken;
Straapelsen tager man af Haveroserne,
mens paa sin Fod man drage Bomuldshoserne!

Nu kvækker Frøen Elskovskvad i Kæret,
og Kragen flyver rundt og ser paa Lejlighed.
Selv Snogen stikker Kroppen frem fra Gærdet
og soler sig i al sin slanke Dejlighed ...
Hver Pigelil paa Foraarsstadsen fikser,
mens hver en Ungkarl Overskægget vikser!

Nu Himlen atter spejler sig i Voven,
og Vinden aander milde Pust derpaa;
langs Søens Bred man ser i Vandet Skoven
af lutter Fryd paa Hovedet at staa!

- At gøre flere Vers formaar jeg s'gutte i Dag!
Saa derfor, kære Tage, vil jeg slutte!

Naturligvis benyttede jeg Lejligheden, medens jeg var paa Landet, til at blive forelsket:

- -

"Jeg kunde have stor Lyst til at forlove mig", skriver jeg i et Brev til min Moder, som ogsaa var min Fortrolige: "men jeg tør ikke, thi jeg er ikke sikker paa, at hun er den rette; og saa lever hun ogsaa under ganske særegne Forhold. Hun er Plejedatter, som det hedder, af vor Præst. Det vil sige, hun gør alt det Arbejde, de andre ikke gider og faar derfor Føden og Familiens aflagte Klæder. Der er 147 ogsaa en "rigtig" Datter hjemme; hun er køn, men et af de koketteste og sanseligste Fruentimmer, jeg har truffet paa. Hende skal man synes om. Nu har Familien imidlertid opdaget, at jeg har mere Øje for den anden. Se det er jo forkert af mig; og for at kunne vedblive at komme der i Huset maa jeg officielt gøre Kur til venstre, medens jeg hemmeligt inklinerer til højre. Den lille Plejedatter er nu en sød, elskværdig og dygtig Pige, som man vist kunde være tjent med at faa til Kone. Min Følelse for hende er først opstaaet af Medlidenhed, og derfor ved jeg ikke ret at klare den. Kun det ved jeg, at kunde jeg løsrive hende fra de Forhold, hvorunder hun tvinges til at leve, saa gav jeg gærne mit halve Liv hen, for at bruge en gammel Sentens" Saaledes skrev jeg. Men min Kærlighed har dog ikke været af den ægte og "durable" slags, thi da jeg senere bragte i Erfaring, at min Sjæls udkaarne led af Polyper i Næsen fordunstede ganske og paa én Gang alle mine baade dybe og høje Følelser.

XXXVII

HUSLÆRER VIII

Saa kom Sommerferien. Jeg rejste hjem, og efter Samraad med mine Forældre meddelte jeg Hans Højvelbaarenhed Kammerherren i Brev dateret Holmegaard 22. Juli 84, at jeg, saafremt man ikke, "pro primo", gav mig et større og luftigere kort sagt sundere "Apartement" end det jeg hidtil havde haft og "pro secundo" ikke fra 1ste Sptbr. forhøjede min Gage fra 25 Kroner pr. Maaned til 40, maatte jeg herved underrette ham om, at det var min Agt at rejse fra Brahesholm "til 1ste November førstkommende".

Jeg gik i stærk Spænding inden Svaret ankom. Her som altid vidste jeg ikke hvad jeg helst vilde: blive i min Plads, eller flytte med mine Forældre til København. Det gjorde mig ondt at skulle forlade August, som jeg lidt efter lidt var kommet til at holde meget af. Og paa den anden Side, 148 at komme til København, tilbage til Venner og Bekendte ...

Endelig D. 27de kom Svaret:

Baade Kammerherren og hans Hustru havde troet, at jeg havde gjort mig klart, "at vi ønskede, at De skulde føle Dem hjemme og tilfreds her, hvorfor jeg synes, at det havde været rimeligere, at De havde fremsat Deres Fordringer mundtlig og i en lidt venligere Form."

Han indrømmer, "at vore Tanker mødes i at mit Værelse er for lille og tilbyder mig derfor to paa Kvisten. Andre kan vi selvfølgelig ikke tilbyde Dem." "At Værelset ikke var sundt, var derimod ikke "faldet" Hans Højvelbaarenhed ind, "da det ene Vindue vender mod Syd, det andet mod Øst".

Man glemte at bemærke, at disse Vinduer dels ikke kunde aabnes og dels sad saa lavt og i saa tykke Mure, at Solen aldrig kom ind i Værelset.

Hvad Gageforhøjelsen angik kunde man ikke gaa ind paa at give mig 40 Kroner pr. Maaned: "Men da vi er særlig Fornøiet med Dem vil jeg hvis det kan forandre Sagen forhøie Gagen til 400 Kr. aarlig, navnlig da det er vort Ønske at Drengene skulde læse 5 Timer istedetfor 4 Timer foruden Lexier".

Men jeg modtog ikke disse favorable Tilbud og svarede tilbage, at jeg altsaa forlod min Plads og Gaarden til 1ste November.

- -

Ferien gik nu sin frydefulde Gang. Først var jeg paa Holmegaard, som ikke var blevet solgt men derimod forpagtet ud. Lejligheden var delt imellem Forpagterfolkene og "Herskabet". Vi havde det som altid hyggeligt, men følte alligevel det vemodige i, at det var sidste Gang, vi var samlede i vort Barndomshjem.

Fra Holmegaard rejste jeg til Møn, hvor min Broder Carl altsaa var blevet ansat som Stationsforvalter ved den nybyggede Stege Sukkerfabrik.

Min Broder, som den Gang endnu var saa lykkelig at være ugift ligesom alle vi andre Brødre, turede rundt med 149 mig paa Øen og gjorde det for at more mig. Maaske mærkede han, at mit Humør stod paa "Foranderligt" og stadig sank eftersom Feriens Slutning nærmede sig.

Det var Gensynet med Kammerherren og Frue, jeg var spændt paa, ja næsten frygtede. Jeg vil (ligesom H. C. Andersen) helst se "venlige" Ansigter omkring mig, og ingen kunde jo paa Forhaand sige noget om, hvordan Modtagelsen vilde blive paa Brahesholm.

Den 21de August sejlede jeg atter fra København og D. 22. ankom jeg til Gaarden og skriver derom til min Ven Tage:

"Her blev jeg modtaget med kold Nikken! Du forstaar mig: høflig men noli me tangere! Dog efter et Par Dages Forløb var Isen smeltet, og jeg tror, at disse Par Maaneder, jeg har tilbage, vil blive den behageligste Tid, jeg har tilbragt her. Naar Enden er god, er alting godt! Jeg vil aldrig fortryde, at jeg har været her, thi jeg har lært meget, som vil være mig til Gavn i Fremtiden. Og desuden, kære Ven, man bliver uvilkaarlig forædlet i en saadan højvelbaaren Omgængelse!...

For Tiden findes her en Gæst, en Kammerjunker Rosenskjold, som for sin egen Skyld godt kunde være ansat paa Bakkegaarden, men som for sin Faders Skyld er ansat ved Politiet! Aa, kære Ven, Du gør Dig intet Begreb om hans Idiotisme. Han er saa aldeles gennemsyret af Bevidstheden om sin egen Storhed, Dygtighed og alle andre Dyder med "hed" i Enden, at han er til uendelig Moro for det ganske Israel. Allerede det, at høre ham læspe Hoffets franske Menuer ud gennem sin Slikasparges af en Næse, er Millioner værd. Jeg takker Skæbnen hver Aften i Underbukser, fordi den har ført ham paa min Rute gennem Livets Maskebal."

De sidste Maaneder paa Brahesholm gik virkelig, som jeg havde forudsagt, over Maade behageligt.

Det blev et pragtfuldt Efteraar. August og jeg gik lange Ture rundt i Skovene for at jeg kunde "sige Farvel" til alle mine Yndlingssteder. Vi kørte rundt i Omegnen paa 150 Afskedsvisitter, til Afskedsmiddage og Afskedsaftener. Og, vidunderligt at maatte tilstaa det! jeg blev mere og mere bedrøvet over, at jeg skulde forlade Menneskene her, Egnen og min "lille Gerning".

Jeg har aldrig kunnet fordrage at tage Afsked.

Ja, en Nat, vi kørte hjem fra et Selskab nogle Mil borte, var jeg endog i et saa miserabelt Humør, at jeg knappede min Frakke, Vest, Skjorte og Undertrøje paa vid Gab og lod Blæsten suse ind imod mit nøgne Kød, for at jeg kunde blive forkølet, faa Brystbetændelse, blive syg, dø og derved slippe for atter at rive mig løs fra mine vante Omgivelser og tage fat paa noget nyt...

- -

Tage meddelte mig, som den sunde og praktiske Natur han var, at han og en af vore fælles bekendte (Teologen B, der havde taget min Anna fra mig!) havde haft en Samtale om mig og min Fremtid og besluttet at anbefale mig for tredje Gang at søge at faa examen artium.

Herpaa svarer jeg:

"Naa saa Du og B har gjort mig den Ære at falde i Dispute med mig som Materie. Altfor megen Ære! Men jeg er faktisk ved at give Jer Ret i at jeg burde se at blive Student. Dog, kære Du, jeg er uforbederlig. Jeg har en til Sygelighed grænsende Aversion imod paany at underkaste mig den Kur, man kalder Eksamen. Hvorfor? Ja, spørg Du mig om det! Jeg duer ikke til det, jeg er ikke begavet nok, jeg er for gammel osv. osv., - Se nu har jeg snart afsluttet det tredje Stadium paa min Livsbane. Fatter Du det nedtrykkende i saaledes at være jaget fra det ene til det andet? Nej, Du gør ikke; thi Du hører til disse "fornuftige" Væsener, der tager deres Embedseksamer, naar de er toogtyve Aar, bliver Kammerjunker, naar de er 26, Etatsrødder, Riddere, Kammerherrer, Dannebrogsmænd, Kommandører af den spættede Væselsorden m.m. -p.p. inden de med Hæder gaar i Kisten og derfra i Graven. O, I lykkelige, I Samfundets udvalgte, I Nationens Sir og Spidser! Hvorfor er jeg ikke blevet som 151 en af Jer! - Dog har jeg gjort en liden Begyndelse, idet jeg har ansøgt om den ledige Kæmnerpost i Aarhus! - - Tirsdag otte Dage kommer min Efterfølger. Lørdag, i Morgen otte Dage rejser jeg ... Gid, det var ins blaue hinein; det gaar jo dog Fanden i Vold med mig tilsidst alligevel!"

- -

Og saa er der Brevet med følgende svimlende Dybsindighed:

"Tror Du ikke, at jeg har Ret, naar jeg siger, at Pessimismen er den logiske Konsekvens af en svag Karakters Synken sammen under bristede Illusioner?"

XXXVIII

ATTER UNDERVEJS MOD ARTIUM

Tages sidste Brev til mig paa Brahesholm ender saaledes: "Samtidig med dine nedslaaende Udtalelser om din egen Umulighed, tager Du ironisk Sigte paa de "fornuftige" Mennesker der bliver Candidater i deres 22de, Kammerjunkere i deres 26de osv. og udtaler et fromt Ønske om, at Du var som disse "fornuftige". Kære, kære! det staar jo til Dig selv! Vis dog, at Du hylder den eneste rigtige og noble Livsanskuelse: at man kan, hvad man vil, naar man bare gider! Ganske vist kan Du daarlig blive Kammerjunker i dit 26de, desformedelst at Du er i dit 27de, men det udelukker dog ikke, at Du forøvrig kan blive fornuftig og opgive dit flagrende Sommerfugleleben. Tag Studentereksamen i 1885, Philosophicum i 1886, bliv cand. polit. i 1889, lev saa af litterær Virksomhed og bliv saa bagefter Ministerresident i Washington ligesom Sanct A. Bille. Men Sagen er den, gamle Gris! Du mangler denne "Dristighed til at begære"! Den maa Du sgu faa fat i snarest mulig: - Naa, det er godt, at Du kommer paa Søndag, for saa skal Du Pine Død blive et nyt og bedre Menneske."

152

Og det endte jo med, at jeg atter gav mig til at læse til Artium. Dog først efter adskillige Badutspring.

Mine Forældre havde lejet en hyggelig gammel Villa No. 35 i Falkoneralléen.

Den er nu forlængst nedrevet og har givet Plads for en moderne 4 Etages Kaserne.

Til Villaen hørte en Have, samt en Sidebygning af Træ, hvori der blev indrettet en Hestestald for to fra Holmegaard medbragte smaa islandske Heste.

Og vi kørte rundt i Byen og agerede Herskab!

Mine to ældre Brødre sagde rigtignok, at dette vilde ikke vare længe. Forpagteren af Holmegaard kunde ikke svare den høje Afgift, han var gaaet ind paa at betale.

Men Fader syntes ikke at ville lytte til deres Forudsigelser. Og jeg kørte stolt afsted med min Søster som Kusk rundt til forskellige af mine fordums Velyndere, Wiene, C. A. Reitzel mdf. og spurgte, om de ikke havde Brug for mig i deres Forretninger.

De saa paa Køretøjet og beundrede det. Men Brug for mig havde de ikke.

Først hjemsøgte jeg som sagt Boghandlerne. Dernæst fandt jeg paa at gaa op til Rigsarkivar A. D. Jørgensen. Han sagde at ihvorvel der kun var ringe Udsigt for mig til at blive ansat ved Arkivet, skulde jeg dog prøve paa at indgive en Ansøgning.

Det gjorde jeg - og hørte aldrig siden noget om den Sag. Her maa jeg fortælle, at da jeg aldrig har holdt af at vente, skrev jeg til H.Ex. Kultusminister Jacob Scavenius, om han vilde tage imod mig en opgivet Dag Kl. imellem l og 2. Men da Dagen kom, blev jeg borte.

Saa prøvede jeg paa at blive Lærer paa Bakkegaarden - med samme Resultat som paa Rigsarkivet.

Dernæst forsøgte jeg at komme ind ved Livsforsikringsanstalten Danmark. Maaske var det lykkedes. Jeg skrev en nydelig Ansøgning og vedlagde den med en Hoben Anbefalinger. Desuden kendte jeg en gammel Bogholder ved Anstalten og han holdt meget af mig og lovede at tale min Sag.

153

Papirerne blev altsaa sendt ind. Men da jeg senere traf Bogholderen, sagde han næsten under Taarer: - Kære, kære Ven, sagde han - alt var Dem beredt; jeg havde talt med Direktøren og stemt ham yderst venlig. Og saa kommer Deres Ansøgning ...!

- Ja, hvad den? spurgte jeg rød i Hovedet, thi jeg havde virkelig gjort mig uhyre Umage med Skriften.

- De havde jo rettet i den, Mand! brusede Bogholderen løs - raderet i den!

- Ja, jeg var kommet til at stave Foretagende med aa.

- Saa skriver man det hele om!

- Jamen det var lige i Slutningen, osv. ... Min gamle Ven rystede paa Hovedet og sagde:

- Jeg tror, det var godt, at De ikke fik den Ansættelse kære Hr. Wied - godt for alle Parter.

Og jeg har senere maattet give Manden Ret.

Denne sidste Skuffelse overgik mig D. 9de Decmbr. 1884.

Men noget dybere Indtryk kan den ikke have gjort paa mig, thi D. 13de sendte jeg min Ven Tage følgende Vers:

Kære Ven!
tag et Drag af Pokalen,
hvorfor Fanden med Hovedet hænge!
husk dog paa, det varer ej længe,
før "Lemanden" spiller Finalen
og slukker det Blik,
dette straalende Blik,
som saa sent har berøvet Dig Talen.

Det er slet intet Under, Du finder,
hun er sød, den lille Lisette;
disse Fødder saa smaa og adrette,
disse silkebedunede Kinder,
den Talje saa fin ...
ak de er vor Ruin,
disse Satans himmelske Kvinder!

154

Af Henrykkelse fast var Du svimmel
da hun trykked din Haand under Dansen ...
men saa smilte hun skælmsk til Hr. Hansen;
og Du styrted bardus fra din Himmel;
Men hun pludred og lo ...
... Saadan er de min Tro,
hver og en i den daarende Vrimmel!

Alt i Verden er Røg, det er givet!
derfor stadigvæk Ild paa Cigaren
og sug til, mens i Munden Du har 'én,
tænk i Morgen maaske slutter Livet;
og saa er det forbi,
saa er sporløs din Sti
væk som Vaarvindens Leg mellem Sivet!

Og den 26de af sendtes nedenstaaende:

Hr. og Fru August Wied med Børn af begge Køn udbeder sig herved Æren af Hr. stud. jur. Tage Algreen Ussings Nærværelse til en behagelig Kop Te, Søndag D. 28de Aften Kl. 7.

On ne balfaldera pas!
S.u.

- -

Jeg tvivler ikke paa at Tage gav Møde ved denne som ved mange andre Lejligheder, naar der blev kaldt paa ham.

Vi førte i det hele et muntert og gæstfrit Liv i de Par Aar, vi boede i Falkoneralléen.

Min Broder John, der havde absolveret sin Ingeniøreksamen - selvfølgelig med første Karakter - tog sine Venner og Studiekammerater med hjem, jeg mine, og min Søster sine Veninder.

Moder og Tante Marie, der var flyttet sammen med os, var glade ved at se de unge Mennesker i Huset, ved at tale, le og spøge med dem.

Fader derimod var mindre glad. Han fandt Ungdommen for stortalende og vismundet. Han kunde vel ikke glemme, at han som Barn havde maattet sige De til sine

155

Forældre og altid havde maattet rejse sig, naar de talte til ham.

Der kom selvfølgelig mange "radikale" og "samfundsnedbrydende" Anskuelser til Orde ved disse Sammenkomster. At Fader led ved at høre paa dem var ganske øjensynligt, thi han sad tavs og mørk, medens Moder derimod lo af og morede sig over de unge Anarkisters Sandheder og Paradokser.

Jeg husker f. Eks. en Aften, vi sad omkring Spisebordet lige ved Siden af Fader. Passiaren gik livligt, man overbød hinanden i at sige "revolutionerende" Ting. Fader forholdt sig som sædvanlig tavs paa sin Plads, Pladsen ved Bordenden. Hvad Gæsterne sagde taalte han som Vært; ogsaa min Broder John havde et vist Frisprog, takket være hans første Karakter. Men min Søster og jeg havde at tie. Hun fordi hun var "Fruentimmer", og jeg fordi jeg "ingenting" var.

Men saa sagde jeg alligevel noget, jeg husker ikke, hvad det var, men noget majestætsfornærmende maa det have været, thi Fader saa hvast paa mig og bed mig af, dog hviskende, saa at ingen andre hørte det.

- Jeg har vel ogsaa Lov til at ha' en Mening! hviskede jeg tilbage.

- Ikke saalænge Du spiser Naadsensbrød i mit Hus l hviskede han, og hans Øjne var næsten onde.

Ingen af Bordgæsterne havde altsaa Anelse om dette Opgør.

Men hans Ord aad sig ind i mit ikke ganske skyldfri, men derfor ydermere sensible Hjærte, og i Aar derefter tilgav jeg ham dem ikke.

XXXIX

UNDER VEJS II

Da jeg havde forladt Brahesholm, blev jeg ganske overordentlig gode Venner med Hendes Naade, Kammerherreinden. Vi vekslede i Løbet af et Par Aar Brev paa 156 Brev. Først min Optræden ved Strindbergs Forsøgsteater afbrød vor Korrespondance. Hun havde udnævnt sig til min "Fostermoder", og da jeg ikke vilde lystre hendes Befaling at afbryde enhver Forbindelse med "den forrykte Svensker", og da hun bød mig at vælge imellem sig og Strindberg, valgte jeg Strindberg.

Men førend dette afgørende Brud indtraf, aabnede vi vore Hjærter for hinanden og diskuterede alskens Materier dybt og grundigt. Aldrig var vi enige, men det gjorde netop Forholdet pikant. Dog kan jeg huske, at vort Venskab allerede én Gang før Strindbergperioden var ved at splintres; det var medens Bjørnson "gjorde" Danmark med sit Sædelighedsforedrag. Han kom ogsaa til Aalborg og Kammerherreinden hørte ham og skrev et begejstret Brev til mig, hvorpaa jeg svarede ved blandt andet at sige, at Bjørnson "ikke var noget Menneske men en Højskoleforstander". Dog dette Uvejr drev over, og jeg tilbragte tre behagelige Sommerferier i Aarene 86-87-88 paa Brahesholm. Jeg fik da et pragtfuldt Værelse, 5 Alen til Loftet og blev i det hele behandlet som Medlem af Familien - hvilken Stilling vel ogsaa bevirkede, at Hendes Naade bad om at jeg vilde læse en Time Latin pr. Dag med August. Noget for noget. Jeg holdt meget af Drengen og Drengen af mig, saa denne Tvangstime gik som en Fest. Om han havde synderligt Udbytte af min Undervisning er derimod et andet Spørgsmaal. Dog ligemeget derom. Efter min Mening kommer det nemlig ikke saa meget an paa, om Børn lærer noget, som at de faar Interesse for Undervisningen!

- -

I Begyndelsen af Aaret 1885 tilbød mine to ældste Brødre at ville betale Omkostningerne ved et Artiumskursus for mig:

Jeg sagde Tak. Ikke egentlig med Glæde, men fordi jeg maatte gøre et eller andet, som kunde hæve mig i egne og andres Øjne. Ganske vist digtede jeg stadigvæk, var endogsaa begyndt paa en stor Roman, der skulde skildre en ung Mands Ophold som Huslærer paa en adelig Gaard i Jylland. Men da jeg atter og atter forgæves tilbød mine 157 Værker til Dagblade, Tidsskrifter og Forlæggere, fæstnede dette Skriveri jo ikke min Position indenfor Familien. Jeg sagde altsaa: Ja, Takl til mine Brødre, blev indmeldt paa cand. philol. Cohens Kursus og begyndte paany mine møjsomme Artiumsvandringer.

Først havde jeg imidlertid forsøgt at blive Seminarist, da jeg mente, at det vilde gaa hurtigere. Det vil sige, "Forsøget" bestod deri, at jeg en Formiddag gik ud for at tale med Forstander Døcker paa Blaagaard Seminarium. Men jeg ved ikke, alene Lugten i Lokalerne faldt mig for Brystet og gav mig Kvalme. Og da Døcker aabnede Døren til et Klasseværelse og jeg fik et Glimt af mine fremtidige Kammerater og Studiefæller, indsaa jeg straks, at dette var ikke noget for mig.

Jeg gik derfor sporenstregs Hjem og skrev til Forstanderen, at paa Grund af anden Bestemmelse, maatte jeg herved give Afkald paa at frekventere hans udmærkede og i vide Kredse berømte Seminarium. Og otte Dage efter tog jeg fat paa Artiumslæsningen.

- -

Cohens Kursus havde så vidt jeg husker, dengang Lokale i en Baggaard paa Nørregade og bestod af 4-5 større og mindre Værelser bemøblede med almindelige Fyrretræs Stoleborde og et Kateder.

Af Lærerne husker jeg særlig Bestyreren Hr. Cohen, som læste Latin med os, nuværende Rektor i Kolding Bruun, nuværende Rektor i Hillerød Hude, samt den bekendte, senere Udgiver af "Folkenes Historie", Johan Ottesen. Ham tror jeg nok, at samtlige Elever holdt mest af; han havde saadan et dejligt Humør. Første Gang vi skulde have en Time hos ham, modtog han os siddende paa Katederet gnavende paa et uhyre Æble. Pludselig lød der Skridt ude i Entréen:

- Der er Cohen! sagde han og stak, som en forskrækket Skoledreng, Æblet i Jakkelommen. Saasnart Faren var overstaaet tog han det frem igen og gnaskede videre ...

Jeg har lagt Mærke til, at saasnart endogsaa temmelig 158 aldersstegne Mennesker føler Træ under Bagdelen, bliver de som Børn paany. Og er det min Overbevisning, at hvis der paa vort Kursus havde været anbragt Rørstole, ikke at tale om gode polstrede Lænestole, saa havde vi opført os langt mere voksent og fornuftigt. Nu derimod, da vi sad paa Træ ganske ligesom da vi var Skoledrenge for Dævelen i os og vi holdt, baade i "Timerne", men især i "Frikvartererne", et Halløj og et Spektakel, som havde vi været Børn mellem 7 og 14 Aar og ikke forholdsvis voksne Mennesker paa fra 20 til 40.

Alle de gamle Tricks fra Skoletiden udførte vi, skrev Sedler med Kongerækker og Gloser, hviskede til hinanden, snød og gav Lærerne Øgenavne. Ja, en særlig fræk Himmelhund og Spasmager (Løwener hed han) fandt endogsaa paa at strø Gulvet over med Hagl, Hestekastanjer og Knaldperler.

Af mine talrige Kursuskammerater var der dog kun en eneste, som for stedse vandt mit Venskab og mit Hjærte.

Emanuel Madsen-Mygdal hed han og var en Søn af Landstingsmand Madsen-Mygdal, en stor, sværlemmet og bredskuldret Fyr med en mægtig Pande og et Baghovede saa vældigt, at, da vi blev Studenter, havde Madam Thrane ikke saa stor en Studenterhue, at den kunde passe ham, men maatte lade lave en speciel Model til ham.

Denne min kære og uforglemmelige Ven var den sælsomste Blanding af Genialitet og Naivitet. Han var hentet lige ind fra Jyllands Mark og Hede. Havde røgtet Kør og vogtet Faar. Var blevet "opdaget" og sat til Bogen. Havde taget Preliminæreksamen med Udmærkelse. Var blevet mældt ind paa Cohens Kursus og tog sin Studentereksamen selvfølgelig ogsaa med Udmærkelse. Blev cand. phil. og arbejdede, samtidig med at han tjente Føden som Timelærer, paa et nationaløkonomisk Værk, som senere udkom under Titlen: Frihed.

Men al denne Flid og al denne Læsning tog lidt efter lidt paa hans Huld og hans Kræfter. De Smaapenge han tjente ved sin Undervisning og de Legater han i Kraft af Faderens politiske Stilling lidt efter lidt fik, maatte han 159 for største Delen anvende til at dække sin Livspolice med. Da der var Tuberkler i Familien havde den forsynlige Fader ladet Børnene assurere, og tvang dem til, naar de var kommet til Skælsaar og Alder, selv at betale Assurancepræmierne. Drengen klagede ofte sin Nød til mig, og jeg sagde Gang paa Gang:

- Lad dog være med at betale de Penge, Madsen!

- Jeg tør sgu ikke, Kandidat! sagde han - Jeg er bange for "ham med det ene Øje".

Hermed mente han sin Fader, som paa en eller anden Maade havde mistet sit højre Øje.

Han sagde ogsaa engang, Madsen, da jeg spurgte ham om han ikke vilde med en Tur ud at spadsere:

- Kan ikke, Kandidat; skal ha' en Samtale under tre Øjne med min Fader!

Denne Fader tvang altsaa sin Søn til at betale Assurancepræmierne. Men Følgen deraf blev, at Drengen (han var vel den Gang 20-22 Aar) intet havde at købe Mad for. Han sultede. Og da senere den Sygdom, som en Gang for alle gjorde Ende paa hans straalende Karriere, ramte ham, og jeg spurgte Overlæge Geill paa Aarhus Sindssygehospital, hvor Emanuel Madsen den Gang var interneret, om hvad Grunden var til at denne herlige Hjærne havde maattet bukke under i Kampen for Tilværelsen, svarede Overlægen:

- Ja, saavidt jeg kan skønne, er det dels Overanstrængelse, dels og fornemmeligst utilstrækkelig Næring.

Jeg fortalte ham da, hvorledes Sagen forholdt sig. Han vilde ikke tro det.

Og det er der vist mange, der ikke vil.

XXXX

UNDER VEJS III

Jeg fik mit eget rummelige Værelse i Villaen paa Falkoneralléen, for at jeg uforstyrret kunde læse mine Lektier og skrive mine Stile. Jeg maa have været meget flittig, thi 160 d. 28 Sep. 1885 fik jeg nedenstaaende Brev fra min Broder Carl paa Møn:

"Kære Gustav;

Overanstræng Dig ikke!

Jeg begynder disse Par Ord til Dig saaledes, fordi jeg i et Brev, som jeg for nogle Dage siden modtog fra Moder, fandt udtalt, at hun mente, at Du læste formeget. Er det virkelig Tilfældet, at Du læser 18 Timer i Døgnet, saa er det i højeste Grad ufornuftigt af Dig, det kan intet Menneske udholde. Det gælder ikke Livet, men det gælder først og fremmest at bevare sin Sundhed og et klart Overblik over Tingene, man beskæftiger sig med, og det kan Du ikke, naar Du overanstrænger Dig. Hvad kan det nytte at arbejde saa stærkt i ét Aar, at man intet duer til i to Aar derefter. Det er jo Galmandsværk. Mener Du ikke at kunne naa at blive færdig til Sommer, uden denne forcerede Læsning, saa bør Du ubetinget læse et Aar til. Hvor kan Du, ved at læse i 18 Timer i Døgnet, læse med ordentligt Udbytte; det synes ialtfald mig at være aldeles umuligt, det maa jo løbe Sur for Dig tilsidst.

Jeg beder Dig indtrængende arbejde fornuftigt, og at tage et Aar til til Hjælp, hvis Du har sat Dig Tiden for Knap. Du maa Fanden fløjte mig ikke gaa hen og blive lind i Melonen, hører Du!

Venlig Hilsen

Din hengivne
Carl."

At der var nogen egentlig Grund til at ængste sig over min Flid, kan jeg ikke tro. Det maa have været vor kære lille "Trines" bekymrede Moderhjærte, som er løbet af med hende, fordi hun et Par Aftener, hvor jeg havde særlig travlt, fandt mig siddende med Fødderne i koldt Vand for ikke at falde i Søvn over Bøgerne.

Hun fandt mig undertiden ogsaa sovende, faldet ind over Bord og Bog med Hovedet hvilende paa Armene. Jeg var da saa drukken af Søvn, at hun maatte klæde mig af og lodse mig i Seng, hvor jeg sov afbrudt af de vildeste 161 Drømme, indtil Vækkeurets sindssvage Kimen atter tvang mig ud af Sengen.

- -

Men, hvorom alting er, jeg blev altsaa endeligen og møjsommeligen Student med 2den Karakter d. 10 Juli 1886 Kl 10 1/2.

- -

Medens vi boede i Falkoneralléen, blev jeg en Dag kaldt ned i Køkkenet af Pigen (et trofast Familieinventar, mine Forældre havde bragt med fra Lolland). Hun sagde, at der var en Herre, som vilde tale med mig. Da jeg naaede derned, kom en lille, mager, lurvetklædt Person med et Par uroligtflakkende graablaa Øjne langsomt gaaende hen imod mig, og idet han rakte en barket, vejrbidt Næve der var overforsiret med Tatoveringer frem, sagde han:

- Jeg er Broder Ejnar. Goddag!

Da jeg saa nøjere til, kendte jeg ham: Ja, det var virkelig Broder Ejnar, den Vildkat. Men hvor havde han forandret sig. Og hvad maatte han ikke have gennemgaaet af Ondt og Haardt for at komme til at se saadan udi

Det var vel kun en 6-8 Aar siden, at han var løbet hjemmefra som en rask og kraftig Dreng. Og nu lignede han en udslidt Olding ...

Det var haarde Maaneder for os alle, de, han nu tilbragte i Hjemmet. Selv kunde han ejheller finde sig til Rette, og endelig en Dag forsvandt han paany ud i den vide Verden.

Han var kommet hjem, sagde han, for at se efter i Branderslev Kirkebog, om hvem der var hans Fader. Paa alle andre Punkter var Manden normal; kun ikke paa dette. Han var fuldt og fast overtydet om, at han var Søn af en eller anden mystisk Grev Reventlow, pinte og plagede Moder for at faa hende til at tilstaa. Havde, før han kom til os i København, været rundt paa Lolland for at opspore sin formentlige fornemme Familie. Var rejst fra Kapstaden ene og alene i denne Hensigt. Havde, før han rejste, ligget 162 længe syg af Malaria, fortalte han, og havde under denne Sygdom haft Aabenbaringer angaaende sin grevelige Afstamning og kom nu for at hente de Penge, "Greven" tvunget af Fader havde sat fast for ham.

I Kapstaden havde han deltaget i Zulukrigen. Havde været gift, idet han, som tidligere fortalt, havde købt sig en indfødt Kone for 5 Kør, avlet en blaaøjet Dreng, et Vidunderbarn, med hende, returneret baade Moderen og Barnet, da han blev ked af dem - og var rejst hjem til Danmark for at hæve sin Arv.

Lidt efter lidt fik vi talt ham til Rette. Maaske fortog ogsaa Sygdommen sig under de roligere og venligere Omgivelser. Han søgte at faa noget Arbejde; men ingen turde indlade sig med den underlige lille Mand med de vilde Øjne. Og omsider blev han ked af os og af Landet, fik skrabet nogle Penge sammen og forlod Danmark for anden Gang.

Vi aandede alle lettet op, da han var vel ude af Huset. Han havde redet os som en Mare. Og vi bad til at han aldrig vilde komme igen. Hvad han imidlertid gjorde; men herom paa sit Sted.

- -

Jeg har glemt at fortælle, at jeg ved min Studentereksamen traf sammen med Sophus Schandorph for anden Gang. Han var Censor i Fransk og passiarede og lo saaledes under Eksaminationen, at han gjorde mig ganske konfus, saa at jeg fik en yderst daarlig Karrakter.

Da vi senere blev Venner og jeg bebrejdede ham det, lo han til Himmels og sagde:

- Kom bare ikke her med den! Du har sgu Fanden galeme ikke kunnet noget alligevel ha, ha, ha!

Og der kan maaske være noget om det.

- -

Efter Sommerferien, som jeg tilbragte hos mit gamle Herskab paa Brahesholm, hvor jeg havde det storartet og glædede mig ved at blive behandlet om end ikke som adelig saa dog som et Menneske, begyndte jeg en femaarig 163 Virksomhed som Timelærer paa Schmidt og Høimarks Skole i Sundby paa Amager.

Ansættelsen fik jeg igennem Høimark, som et Aar eller to havde været Huslærer hjemme paa Holmegaard for min Søster og mine mindste Brødre.

Det var en temmelig lang Skolevej, jeg havde fra Frederiksberg til Amager, saa jeg maatte tidlig op om Morgenen - og Betalingen jeg fik derude pr. Time var kun 50 Øre.

Men da jeg boede og spiste gratis hjemme, gik det jo.

Foruden min Skolegærning havde jeg ogsaa Universitetet at passe. Dog det var kun fire Timer om Ugen. Jeg læste hos Kroman. Min Ven Madsen Mygdal derimod hos Høffding.

- -

Og hver af os holdt selvfølgelig paa, at hans Professor var den bedst begavede!

Til Oktober 1886 flyttede vi fra Villaen i Falkoneralléen til en langt mindre og billigere Lejlighed Margretevej 1 Stuen t.v.

Det var nemlig gaaet, som mine Brødre havde forudsagt: Forpagteren af Holmegaard var blevet "spændt for haardt for". Afgiften maatte sættes betydeligt ned for at han ikke skulde forarmes og gaa Fallit og Fader rives med i Faldet.

Vore Heste og vort Køretøj blev solgt og for at faa Plads i den ny Lejlighed, maatte min Søster, min yngste Broder, der læste til Handelsskoleeksamen, og jeg leje os hver sit Værelse paa Kvisten.

Deroppe var det, at jeg skrev "En Hjemkomst", det første af mine Arbejder som blev trykt.

XXXXI

"TRINE."

At Udfaldet af min Eksamen havde ligget Moder haardt paa Hjærte, viser det Brev jeg fik (fra) hende efter at have 164 meddelt hende det endelige Resultat af mine Anstrængelser.

Hun opholdt sig den Gang i Aarhus, hvor min Broder John havde bosat sig som Medejer af 5. Frichs Maskinfabrik. Hans Kompagnon var hans Studiekammerat cand. polyt. Hilmer Vestesen.

"John er stille glad," skriver hun, "jeg giver min Glæde mere Luft ved at udtale min Henrykkelse over din saa smukt tilendebragte Eksamen, hvortil vi begge hjertelig gratulerer Dig, min egen Dreng, og har den store Dags heldige Udfald atter bragt Ligevægt i mit dumme Nervesystem ..... Nu har Du kun at tænke paa at komme herover, hører Du det, min Dreng! Der kan ikke være Tale om andet, det siger baade John og jeg; Ferie og Hvile det maa Du ha, Forfriskning for Sjæl og Legeme er nødvendig - og hvor kan Du faa den i den lummerhede By. Hu ha, der maa være forfærdeligt! Ikke at tale om, hvad I tre Kvistbeboere maa døje oppe under Taget. Mynter til Rejsen faar Du nok; jeg har tre Par gamle Bukser - faaet af John - som Du kan pynte Dig med. Aa, hvor jeg glæder mig, til Du kommer; det bliver frydefuldt, henrivende, voldsomt Sjov! .... Jeg tror ikke, Svend, (den yngste af Børnene. "Skrabhagen" kaldte Karlene ham hjemme paa Holmegaard) burde have skrevet det Brev til John om at give sig Rejsepenge til en Lollandstur. John har skrevet til Hr. Krarup (Bestyreren for Handelsskolen) for at høre om Svends Flid, som det vist er Snavs bevendt med, derpaa beror det, om S kommer bort eller maa blive hjemme ..... Det var ikke rart Nej, at have Otto ("Nummeret" efter mig) gaaende og drive derhjemme. Jeg haaber, det vil hjælpe paa hans Ladhed, naar han kommer i den større Virksomhed; nu er han jo paa Vej til Tyskland igen, gid hans nye Stilling maa svare til hans Forventninger. Ak de Unge, de Unge, hvor har man dog Bekymring af dem; men ingen af dem ville man dog undvære ..... Hils nu hver og en i Hjemmet og et Kys til Dig selv fra din gamle Mutter."

Men Humør og Lune havde dog denne kære "gamle 165 Mutter" ogsaa. Min ældste Broder, Carl, havde i en Avis læst et "Ægteskabstilbud" fra en velhavende Gaardmandsdatter i Jylland. Han skriver da til Moder og spørger hende til Raads om, han skal lægge Billet ind paa dette Avertissement. Hvis hun mener Ja, har han til den Ende vedlagt en Skrivelse til Damen, og beder Moder putte den i en Postkasse og derefter paa den i Billetten fastsatte Dag leje et Værelse paa Hotel Royal og der modtage den giftelystne og se paa hende.

Moder svarer, at hun nok skal efterkomme alle hans Ordrer, og paa Dagen for det berammede Møde imellem Svigermoder og Svigerdatter in spe, tilskriver hun min Broder følgende:

"Saa er da din Skæbne afgjort, min kære Carl, men denne Gang er der ingen Udsigt til, at Du bliver smedet i Hymens Lænker. - Lige kommet hjem fra Stævnemødet med den "Skjønne" iler jeg med at fortælle Dig Resultatet af vor Samtale. Jeg møder i Hotellet paa Klokkeslet, Vi Time efter træder en Dame ind, spørger om jeg er "Fru Boesen (Moders Døbenavn)? Og med et Ja fra min Side træder jeg den tæt tilslørede Dame imøde. - Allerede paa Frastand havde jeg nok af min tilkommende Svigerdatter, høj og svær havde hun et Par Fødder (som) en Elefant; tænk Dig nu paa disse Ben hvide Strømper, dertil udtraadte Sko. Den "Lab" hun bød mig til nærmere Bekendtskab var som Forbenet paa en Orangutang og iklædt et Par graa, hullede Bomuldsvanter. Slaar dit Hjærte af Kærlighed og Længsel efter at trykke denne hulde Skabning til dit Bryst?? - Forstaar Du, at jeg havde allerede mere end nok af Ægteskabsaspiranten? Men havde jeg hende nu eengang overfor mig, saa ville jeg ogsaa have noget for mine Penge - Udgiften for Værelset - og med en Haandbevægelse bød jeg hende tage Plads - naturligvis ligeoverfor mig, for at jeg stadig kunde have hende i Kikkerten.

Øjensynlig meget genert ved mit skarpe Blik sad hun der og begyndte jeg nu at eksaminere hende, dog først efter at jeg havde anmodet hende om "at lægge Hatten, 166 da her var saa varmt" - forstaar Du, det var mig om at gøre, at betragte den Skjønne uden det falske Slør? "Nej, Tak, hun havde det ikke for varmt" - altsaa mit Kneb lykkedes ikke denne Gang. Jeg fik da ud af hende, at hun var Datter af en Gaardmand i Vendsyssel, var 29 Aar, hed "Frøken" Mortensen, Faderen var nylig død, Moderen svag, der var kun een Søster foruden hende, hver raadede de over en Kapital af 25,000 Kroner. Og da nu de tre Fruentimmere sad saa ene paa Gaarden, mente hun, ad denne ikke mere usædvanlige Vej, ved Giftermaal at kunne hjælpe paa denne - og paa sig selv! - Stærkt optaget af Samtalens lokkende Æmne forglemmer hun sit Forsigtighedshensyn - Sløret - pludselig tager hun det af - og et stort, fedt, rødt Ansigt straaler mig imøde, med et Par brune, smukke, ærlige Øjne og kønne Tænder i en kun altfor stor Mund (1). - Her har jeg tegnet Portrættet som hun sad foran mig. Vil Du at jeg skal drive Underhandlingerne videre? saa sig til. Hende, den Skønne, har jeg ikke helt betaget Haabet, gav hende den Trøst ved Afskeden, at jeg skulde tale hendes Sag varmt for den unge Landmand; men betingede mig saa ogsaa 200 Kr. i Dusør, hvis jeg bragte Sagen i Orden, hvilket hun med Glæde gik ind paa, synlig tilfreds med, at hun for saa lille en Sum muligen kunde købe sin Livslykke. - Du forstaar jo nok, at jeg, ved de Spørgsmaal, hun rettede til mig, stillede Dig i Lys af alle Fuldkommenheder paa Dannelse, Skønhed og Begavelse, saa jeg tror Minsandten, Pigen havde givet mig 1000 Kr. straks, om jeg turde have sikret hende din Person. - Aftalen blev saadan, at hørte Kun ikke fra mig til Fredagen den 20de, maatte hun opgive ethvert Haab paa den unge Landmand. - Fra Staklens Bryst hørtes et lydeligt Suk; det gjorde mig ondt for hende; halvvejs sænkede hun vist et Haab i Jorden, - John har moret sig glimrende over den hele Historie, mener at jeg i den Retning har et afgjort Talent og raader mig stærkt til at oprette et Ægteskabskontor, naar jeg kommer tilbage til København. - Ja nu faar vi se, det var maaske ikke saa tosset. - - Her gaar det som sædvanlig 167 med Travlhed i Fabriken. John har i et Par Dage været bortrejst - ved Vejlekanten" osv. osv. glider hun fra Ægteskabshistorien lige ind i Beretninger om smaa dagligdags Begivenheder, om Visiter, Selskabelighed, Bypladder og hvad af andet, der nu kan fortælles om fra en velassorteret dansk Provinsby - indtil hun ganske nonchalant skriver paa den sidste Rest af en tiloversbleven Margin (Moder beskriver altid hver Centimeter af Papiret. Undertiden skrev hun endogsaa tværs over det allerede skrevne): "Jeg vil dog alligevel ikke narre Dig, min Dreng; hele min Sammenkomst med Frøken Mortensen er kun foregaaet i din gamle Mutters Hjærne."

Hun maa senere have bedt Carl returnere sig Brevet, thi han skriver en Maaneds Tid senere paa en Seddel, der var vedlagt hendes Skrivelse:

"Kære lille Moder!

Jeg har nu fundet Brevet med den af Dig beskrevne Frierscene og jeg har atter moret mig kosteligt over den. Det er næsten en Skam, at jeg skal af med Brevet, men paa den anden Side er det jo et værdifuldt Bidrag til Brix's (mit Kælenavn) Raritetssamling, og saa er det jo Synd andet end lade ham faa det. Jeg vil haabe, at han vil vide at sætte Pris paa det."

Det gjorde jeg. Og jeg synes, at samme Brev leverer et udmærket Bevis for min Paastand om, at jeg har arvet en væsentlig Del af min "Skrivesyge" fra min lille Fru Moder, Trine, født Boesen.

XXXXII

"BORGERKRIG".

Under mine Ferieophold paa Brahesholm gjorde jeg Bekendtskab med Frøken Natalie Larsen, som senere var den, der bragte mig sammen med August Strindberg og saaledes gav Anledning til en hel Revolution af min Livsførelse. Da hun i 1887 atter flyttede til København, besøgte 168 hun ofte min Søster og mig paa vore Kvistværelser paa Margretevej.

Deroppe levede vi et Liv for os selv. Vi var radikale til Fingerspidserne. Familieliv, Ægteskab, Politik, Religion, alt skulle revolutioneres. Og umuligt var det at undgaa at vi bragte lidt af al denne Anarkisme med ned i Stuen i Forældrenes Lejlighed. Moder lyttede med Interesse til vore Samtaler og var i mangt og meget paa vort Parti: Ungdommen skal være ung! sagde hun. Hun var ganske en Modsætning til Fader, som hyldede Sætningen: Vi alene vide l! og ikke paa noget Sæt vilde finde sig i, at hans Børn, og allermindst de af dem, som boede under hans Tag og aad hans Mad, havde nogensomhelst anden Mening end han. Ja, vi maatte end ikke læse andre Aviser end de han læste og som ergo var de eneste, man burde læse. Min Ven Tage Ussing abonnerede paa det den Gang lige startede Blad "Politiken" og bragte mig det, naar han selv havde læst det. Moder holdt ogsaa af at "kigge i det". Men en Dag overrasker Fader hende med Bladet i Haanden, han bliver da saa ubehersket hidsig, at (han) river Avisen fra hende, slaar hende med den om Ørerne og gaar gravitetisk ind og putter det uskyldige Papir i Klosettet.

Saadanne Scener gentog sig ofte, og den arme lille "Trine", som baade ville holde med sine Børn og sin Mand, vidste undertiden hverken ud eller ind og henflød ofte længe i Taarer.

Et Brev fra min Broder John illustrerer drøveligt Forholdet indenfor Familien i disse Kampens Aar. Jeg havde rimeligvis klaget min Nød for ham:

"Aarhus, d 29 November 1887
Kjære Gustav!

At I dog ikke kan holde Fred! (Skriver han paa sin diktatormæssige Maade.) Er det Familieliv? Ja saa betakker jeg mig derfor. Kan I da ikke være fordragelige? I har saamænd Fejl allesammen. Det kan snart ikke nytte at snakke mere om den Ting; hvor tidt har vi ikke talt 169 derom, og hvor tidt har I ikke besluttet at holde Eder paa neutral Gebet.

Men har I gjort det?

Kalifens Ord er Visdom, siger Fader, men Ulykken er, at de er alt andet. Hvem har imidlertid gjort ham til den Kalif, han er? Hører han nogensinde et venligt Ord fra Eder? Kun ligegyldig Kulde og snærtende Repliker, der ikke kan andet end fremkalde vanvittige Paradoxer fra en saa lidt logisk Aand. Og naar I saa endelig har fremkaldt disse Yderligheder, hvorfor tager I saa Notits deraf; har I da saa lidt Selvbeherskelse?

Ulykken er, at I, og da navnlig Du, propper Moder med de krasseste Meninger, som hun ikke kan fordøje, men i Øjeblikket tror paa, fordi de bliver fremsat paa en sammenhængende Maade og i en tiltalende Form i Modsætning til Modparten, der fremsætter modsatte Anskuelser paa en saa stødende Maade, at selv Meningsfæller kan tage til Genmæle.

Hvem har bragt denne Strid ind i Huset og derved tilspidset Forholdet som det er?

Det har Du, Gustav, og det er Synd af Dig, navnlig mod Moder, der er en saa uselvstændig Natur, at hun særlig kommer til at lide derunder, fordi Fader nu engang er vænnet til, at hun ikke har haft nogen anden Mening end hans. Sagen er, I savner sund Fornuft derhjemme. Ingen af Eder er i Besiddelse deraf, fordi han lever i sin indbildte Verden. I er Fanatikere hver paa sit Omraade, og derfor taber I den sunde Fornuft, som I ellers kunde have.

I trænger til en Barnepige!

For mig kan I gjøre, hvad I vil; jeg kan ikke være Eders Goldamme.

Gaa I i Pensionat, ligesaa galt I vil; men I maa selv klare Eder. Jeg kan tage Moder over til mig og sørge for Tante. Saa sørger alle I andre for Eder selv.

Men split Eder ad, saa kan I vel forliges!

Din Broder

John."

170

At det har set særlig galt ud derhjemme viser ligeledes et Brev fra min Broder Carl:

".... det er trist med Moder. Jeg troede dog, at hun

nu var blevet i bedre Humør. Jeg forstaar Eder i det hele taget ikke, at I dog ikke kan lære engang at føre et roligt og fredeligt Samliv .... Ved "I" mener jeg fortrinsvis Dig

og vor Søster. I maa ikke forlange, at Moder skal kunne forstaa Eder, eller hvad I er optaget af. Hun kan jo umuligt følge med paa alle de Spørgsmaal, der er oppe i Tiden, og som alle vi unge selvfølgelig er stærkt optaget af og gjærne vil tale om. Vi vil gjærne reformere de Ældre, og det er dumt, thi det fører til Intet; og i Ens Hjem er det dobbelt dumt, thi der fører det til Splittelse og Uenighed. Lad de Ældre beholde deres Meninger for sig, og i Hjemmet er det de Unges Pligt at rette sig efter de Gamle og gjøre dem Tilværelsen saa behagelig som mulig ..... Jeg

kommer med denne lange Lektie, kjære Gustav, fordi det gør mig saa inderlig ondt for Moder. Hun vil gjærne gøre os Alle det saa godt, vil gjerne rette sig efter os Alle, hver især, og det er maaske netop det ulykkelige, thi hun ved jo snart hverken ud eller ind ..... Moder trænger til

en venlig og kjærlig Omgang, og naar den bliver hende vist, er hun glad og tilfreds. Jeg beder derfor Dig og vor Søster, som er de fornuftige derhjemme, og paa hvem det kommer an, om der skal herske Fred og Hygge i Hjemmet, at vise Moder Venlighed og Kjærlighed, som om hun var Eders Barn og ikke Eders Moder...... Mener I ikke

at kunne tale fortroligt med Moder nede i Stuen, saa tag hende med op paa Eders Værelse og tal med hende i Tillid og Fortrolighed, og I vil gjøre en god Gjærning; jeg er sikker paa, at Moder vil komme til Humør igen .... Og

kan Du ikke, kjære Gustav, faa gjort Moder indlysende, at hun skal lade være at plage sig selv med Pengespørgsmaalet, kan hun ikke komme ud af det med hvad hun har, saa lad mig det vide ...."

Sagen var, at til Kampen imellem gammelt og nyt o: imellem Fader, min Søster og mig, var ogsaa kommet det, at Forpagteren paa Holmegaard havde erklæret ikke at 171 kunne klare sig mere. Gaarden maatte sælges. Blev solgt og det viste sig, at der intet var til mine Forældre at leve af, saaledes at mine to ældste Brødre, og særlig da John, maatte underholde dem. Og det var dette Afhængighedsforhold som trykkede min Moder. Fader var en mere suveræn Natur, han bar saadant med Overlegenhed. Desuden lavede han til eget Brug den Version, at han ved i sin Tid at være gaaet i Kaution for John for 50,000 Kr. havde faaet denne Sum tilgode hos ham.

Og af Renterne af dette Beløb levede han stolt til sit Livs Ende.

Han blev 93 Aar.

XXXXIII

PETER IDEALIST

Naar jeg tidligere har sagt, at "Sørgespillet" En Hjemkomst var den første Bog, jeg fik trykt, maa jeg dog dertil føje: under mit eget Navn.

Mange vil endnu huske den saakaldte "Storehedingeaffære". En fanatisk Cyclehandler ved Navn Ingeman-Petersen havde ved et Folketingsvalg i Storehedinge interpelleret daværende Kultusminister Jacob Scavenius angaaende dennes Privatliv som han mente ikke stemmede med Ministerens Stilling som Kirkens Primas. Sagen vakte et vældigt Røre over det hele Land. Et Utal af Piecer og Indlæg saa Lyset. Bevægelsen forplantede sig ogsaa op paa Kvisten paa Margretevej 1. Min Ven Tage Ussing og jeg var overordentlig indignerede paa samtlige Danmarks Præster, som næsten alle tog Parti for Kultusministeren og lod Cyclehandleren i Stikken, skønt han, efter vor Mening, havde den soleklareste Ret.

Vi stak Hovederne sammen. Noget maatte der gøres. Og jeg, der, hvor underligt det end lyde, var den mest lyrisk bevægede af os to, skrev til den Ende en flammende Piece, som udkom paa et lille, nu forlængst afdødt, Forlag i Nygade, Hjørnet af Skoubogade:

172

Nogle Aforismer

i Anledning af

Interpellationen i Storehedinge og dennes Følger.

Af
Peter Idealist.

Dette var Piecens Titel. Og som Motto stod: Der skal skarp Lud til skurvede Hoveder.

Tage og jeg vidste ikke rigtig, hvad en Aforisme egentlig var for noget. Vi slog derfor op i Meyers store Konversations-Leksikon og blev himmelhenrykte, da vi fandt følgende Definition af Ordet:

"Aphorismen (griech), abgerissene, untereinander nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehende Sätze, welche allgemeine menschliche Wahrheiten enthalten;" - - -

Efter dette velturnerede Hip til det løgnagtige Samfund fulgte en, for vor Ungdom (kun skulde man tro at ogsaa jeg kun var 20 og ikke 30 Aarl) højst karakteristisk Fortale:

"Nærværende Aforismer vare egentlig fra først af bestemte til at udgøre et eget Afsnit af en større Samling, men udgives nu, dels fordi jeg synes, de have en vis "aktuel" Interesse, dels og fornemmeligst fordi jeg hermed ligesom kan udstæde en officiel Krigserklæring til Kristendommen, Kirken og Præsterne, forinden jeg aabner en Kamp paa Liv og Død imod dem.

Forf.

- -vn Marts 1887."

Af Bogens Indhold vil jeg citere følgende Kraftsteder:

Taler Du, siger Kirken, faar Du et endeløst Vrøvl med Provst, Biskop og Kirkeminister. Ja, Du mister maaske dit Embede. - Tier Du, siger Kristendommen, venter Dig hinsides Graven Helvedes hedeste Pinsler. - Vi ved, hvad vi har, siger Præsterne, men vi ved ikke, hvad vi 173 faar, - og saa tie de. Kun én af de 1400 talte, - og han fortryder det maaske allerede......

De, som nævne sig Ingeman-Petersens Trosfæller har kaldt hans Interpellation for "skandaløs" og ham selv for "en forrykt Mand, der burde indespærres i et Galehus "l - saaledes altsaa modtager man et kristeligt Sandhedsvidne i den Lejr, der paastaar, at den alene sidder inde med Moralen, Dyden og Religionen!

.....

Pastoren minder os om, at Kristendommens "Rige" ikke er af denne Verden. - Men vilde det dog ikke være det fornuftigste, da vi jo nu engang lever i "denne Verden", at tage lidt mere Hensyn til dens Fordringer? - Hvad vilde man sige om en Lov, der fordrede, at en Landmand skulde tage Styrmandseksamen, eller en Sømand gaa tre Aar paa Landbohøjskolen? - Naa, Pastoren indrømmer da ogsaa, at dette Rige, fører "en ejendommelig Velsignelse for Verden med sig". - Vi tilføje: en ganske ejendommelig Velsignelse!

.....

"Men derpaa maa Gudsbespotterne være forberedte," lyder det endvidere: "der bliver ikke Grin - men Graad i Verden, naar den nøder Herren til at føre sit Folk bort fra dets fredelige Lejrplads mellem Folkene". - Før var det Herren den almægtige, der ved sine Førelser nødte Kirken til Dit og Dat; nu er det Verden, der nøder Herren. - Herren er som bekendt den mægtigste i Himmelen som paa Jorden, og som saadan er han altsaa Verdens almægtigste Herre. Men nu er Verden ikke desto mindre almægtigere end den Almægtigstel - det er, hvad man kalde Pølsesnakkens Superlativ i anden Potens!

.....

Hr. Pastoren lægger ret inderligen "de Herrer Gudsfornægteres Glæde" paa Sinde ikke at skamskænde en Mands gode Navn og Rygte. - Præsterne lægger altid Folk saa meget paa Sinde! De synes slet ikke at kende den gyldne pædagogiske Regel: bona exempla utiliora 174 sunt quam bona præceptal - De har maaske glemt deres Latin.

Og Piecen ende saaledes:

Et andet Sted skrive han til samme Ende, at det er et vigtigt Krav, "at man tager det skyldige Hensyn til hinandens Ære og Følelser, selv om man stundom ikke ret f orstaa eller billiger dem." - Skulde Teologerne paa Dommens Dag dømmes efter deres Teorier, vilde selv den syvende Himmel kun være en ringe Belønning for deres Fortjenester. - Skal de dømmes efter deres Praksis vil 100 Grader Reaumur kristelig set være for koldt.

Vi, Tage og jeg, lovede os en uhyre Virkning af disse verdensomvæltende Udtalelser. Den Dag Piecen udkom gik vi frem og tilbage i Nygade for at se paa Forlæggerens Vindue, som var fyldt fra øverst til nederst af "Peter Idealist". Men Virkningen udeblev. Aviserne omtalte næppe Bogen og ingen købte den. Man var overmæt.

Men naar Publikum ikke vilde sætte Bogen under Debat, maatte vi selv.

Den 27-3-87 skriver jeg saaledes til min Medskyldige:

"Kære Tage!

Kom op til mig paa min Kvist Torsdag Aften ved 9 Slet. "Teologen" B. kommer, og jeg har tænkt mig, at det kunde være en passende Anledning til at sætte Hans Jæger og maaske Peter Idealist under Debat. Vi begynder med Hans Jæger, og saa maa Du "i Stridens Hede" (en saadan vil ufejlbarlig indtræde!) rykke frem med "Peter"; men ingen Hentydninger! husk paa, hvad jeg har akcentueret paa det kraftigste: Gustav og Peter er ikke identiske! - den første giver Ansøgning ind om at blive ansat i den kristelige Stats kristelige Statsskole, - den anden spytter disse Kristeligheder og dermed Gustav Wied i Øjnene! til slig Halvhed, Lurvethed, Usselhed fører den vedtagne, patenterede "offentlige" Moral, det Monstrum. - Jeg benytte herved Lejligheden til atter at slaa fast (Du synes 175 nemlig at nære en vis Tvivl desangaaende), at jeg til Dels falder ind under samme Anklage, jeg hin "idealistiske" Aften udslyngede mod Dig - til Dels! thi Forskellen er den, at jeg lyver kun for andre, Du lyver for Dig selv! og det er det, jeg mener er langt mere nedværdigende, - det sætte Dig jo i Klasse med "de kristne"!

Din
G.W."

Der var trykt 500 Ekspl. af Piecen. Jeg fik 445 Ekspl. returneret.

- Hvad er det for en Mængde Bøger, der ligger oppe paa dit Pulterkammer? spurgte Moder mig en Dag et halvt Aarstid senere - Jeg har kigget lidt i en af dem; det er da noget grusomt Tøjeri. Hvem har skrevet det?

- Peter Idealist.

- Ja. Hvem er det?

- Det er mig.

- Dig! Det mener Du ikke. Det er vel Ussing?

- Nej, det er skam mig. Moder saa helt bedrøvet ud:

- Den Slags Ting troede jeg dog ikke, at Du brugte din Tid til. Du skulde skamme dig!

Saaledes talede og dømte hun, min hidtidige Trøstermand og Hovedhjørnesten.

Ak, hvor var jeg miskendt!

Kort Tid efter var de 445 usolgte Aforismer forsvundet. Moder havde brændt dem.