Wied, Gustav Digt og Virkelighed. Nogle Aforismer. Lystige Historier. 1966

FORORD

Et Illustrationsmateriale, som det, der her bringes i de tolv Bind af Gustav Wied's Værker, vilde ikke kunne sammenstilles uden Hjælp fra mange Sider. Overalt har man vist enestaaende Imødekommenhed og Hjælpsomhed. Det gælder baade offentlige Institutioner og private.

Jeg vil gerne nævne Det kgl. Biblioteks Billedsamling, Teatermuseet, Københavns Bymuseum, Teaterhistorisk Arkiv, Museer eller Byarkiver i Stege, Sæby, Ebeltoft, Frederikshavn, Nakskov, Skagen, Roskilde, og flere andre.

Men ogsaa mange private har bidraget med Oplysninger eller Billeder. Jeg er i den dybeste Taknemmelighedsgæld til Eddie Salicath, der har stillet sit rige Gustav Wied Arkiv til min Raadighed. Ham skyldes det ogsaa, at vi her i første Bind kan bringe den aldrig tidligere kendte eller trykte Fortsættelse af Wied's Erindringer, Digt og Virkelighed. Hvoraf Kapitel 43 dog tilhører Flemming Pedersen. Ogsaa Gustav Wied Selskabets Billedarkiv har jeg kunnet benytte. Gustav Wieds Slægt har været umaadelig imødekommende, og mange andre har bidraget med Oplysninger eller Billeder. løvrigt vil Ejerforholdene være anført ved hvert Billede, for saa vidt de ikke skyldes egne Optegnelser, se Titelbladets Bagside.

Stor Tak skylder jeg min Medarbejder og Medfotograf, Prokurist Finn Jacobsen, der har været Fødselshjælper siden Arbejdet begyndtes.

Volmer Rosenkilde