Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Side 36, Linie i.

»Hør Mette, hielp mig lidt, Du kan jo Emolletten.«

Emolet, den lille Multiplicationstabel, er endnu et temmelig almindeligt Ord i det norske Bysprog, meest dog i Skolesproget, og forekommer ofte hos norske Forfattere. Ordet er sammensat med det plattydske Maal, Gang, der i det 192 sextende Aarhundrede og sildigere var almindelig dansk, og oftere forekommer i Bibelen af 1550. Holberg siger i Peder Paars (II, i):

Ruus bedre regnede, han førde bedre Pen,
Han sig ey nøye lod, som Storch, med Een maal Een,

hvortil han føier den Note: »Man kunde vel sige: Een gang Een, men det klinger ikke saa vel som paa Plat-tydsk. Omnia græce. Juvenal«. - At Mads vil finde trende gange Tretten i den lille Multiplicationstabel, hører vel med til hans uarithmetiske Heltevæsen.