Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Linie 2-4 f. n.

» Den Dag, da vi den Ære nyder,
At seierkronte Helt os fryder
Ved sin Nærværelse.«

Den seierkronede Helt er Hertug Ferdinand af Brunsvig, Enkedronningen Juliane Maries ældre Broder, der oftere besøgte Kjøbenhavn og i October 1780 var kommet hertil, nærmest vel i Murer-Anliggender. Paa Jægerspriis findes endnu en temmelig anseelig Mindestøtte med Indskriften: Ferdinando, optimæ matris fratri .... nos rivisenti. Støtten er afbildet i P. T. Wandalls Mindesmærker paa Jægerspriis 1783. Seierherren ved Krefeld og Minden var vel for længe siden traadt tilbage i Privatlivet, og levede paa sit Lystslot Vechelde udelukkende for Murervæsen, Maleri og Musik, men hans glimrende Krigsførelse i Syvaarskrigen, hans Menneskekærlighed og grændseløse Veldædighed havde skaffet ham et europæisk Navn, som hans kloge Søster synes at have villet benytte til at kaste Glands over Hoffet i Kjøbenhavn, der efter Rædselsdaaden den 28de April 1772 ikke nød megen Anseelse i Europa.