Wessel, Johan Herman Til Hr. Jens Baggesen.

Til Hr. Jens Baggesen.

Side 163.

I Udgaven af 1787, II, Side 161, har Baggesen under dette Digt tilføiet følgende Anmærkning:
Denne unge Versemagers Ubetydelighed havde vist ikke skaffet ham et Brev fra vor udødelige Wessel, og deri en Opmuntring af større Vægt, end alle Journalisters Roes, dersom ikke samme var blevet mishandlet af en ubeføiet Dommer. Maaskee min Sygdom i samme Tid, og øvrige ikke meget lykkelige, Tilstand, har bidraget til en Compliment, som jeg slet ikke fortiener; thi vor Digters Hierte var ligesaa ualmindeligt som hans Hoved.

J. Baggesen.

Baggesens comiske Fortællinger udkom 1785 (Nyerup og Lande Portraiter, III, 1806, Side 7; Minerva I, Side 84, jvf. Side 72), og i Begyndelsen af Aaret, eftersom Rahbek allerede den 11 te Februar kunde levere en omstændelig Recension af Skriftet (Lærde Efterretn. 1785, Nr. 6 og 7), der kunde omtale det Bifald og de Angreb, det allerede havde fremkaldt*. Den i ovenstaaende Anmærkning omtalte »ubeføiede Dommer«, O. D. v. Staffeldt, udgav sine »Critiske Betænkninger« i Foraaret 1785 (de anmeldes i Lærde Efterretn. 1785 Nr. 25 for 24de Juni); Wessels Votre Serviteur sluttedes i Juli 1785, og dette Ugeblad maa have været sluttet, forinden Wessel udgav sit Brev til Baggesen, da dette ellers vilde være blevet til et Nummer af Ugebladet, hvis Størrelse og Format det har; endelig fremkom Emanuel Ballings Angreb, som Wessels Brev omtaler, først i' Aftenposten 1785 Nr. 79 for 7de October: af disse samlede Data fremgaaer saaledes, at Wessels Brev til Hr. Jens Baggesen er udkommet seent i Aaret 1785, og kort før Wessels Død.