Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Andet Stambogsvers.

Side 176, Linie 9 flgg.

Skrevet af Digteren til Assessor Jacob Hersleb (død 1785), hvis Stambog siden har tilhørt Assessor Manthey i Christiania. Digtet har følgende Underskrift:
»Kiøbenhavn d. 28de Februar 1780
Johan Herman Wessel,
Studiosus, Comedieskriver og Oversætter ved det Kongl. danske Theater, samt Medlem af det norske literariske Selskab.«

Paa et hosføiet Blad sees Digterens Portrait, tegnet af F. Wedege, »Cand. juris, Medlem af det norske Selskab«. Digteren er her costumeret en gala, med Pidskeparyk og. Kalvekryds. Jvf. Illustr. Nyhedsblad, Christiania 1856 fol. 20.