Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Indrykket i Aftenposten.

Side 182.
Dette Digt og det følgende findes optagne i Aftenposten for 1776 Nr. 37 under Overskriften: »Indleveret fra W***«. Det tredie Vers, »Til Agent Holck«, er først meddeelt af Rahbek 1792 (Danske Tilskuer III, 199), men i en noget skjødesløs Form.

214

Agent Hans Holck, født den 12te Marts 1726, var Kjøbmand, fallerede 1773, og døde 1783. Det var en Mand uden videre Dannelse, men med en vis praktisk Dygtighed og utrættelig Virkelyst. Han har indlagt sig store Fortjenester ved at fremkalde en Mængde nyttige Indretninger; saaledes har han stiftet Adresseavisen, en Sygecasse, en Bespiisningscasse for Fattige og en Mængde lignende Foretagender, ligesom han ogsaa har skrevet eller ladet skrive en Mængde Skrifter og Piecer, og især var han utrættelig i sin Omhu for Fattige og Lidende. Men ved Siden heraf var han i høj Grad smagløs og borneret, og indbød ved sine Avertissementer og Rimerier til almindelig Railler!. For hver Gave, der sendtes ham, takkede han sædvanlig med et Vers, hvori han lovede Giveren de Fattiges Forbøn hos Vorherre og mangfoldig Gjengjeldelse af Himmelen. Blandt den Masse Aviser, han har udgivet, var ogsaa Aftenposten, begyndt 17de Januar 1772, og fortsat endeel Aar efter hans Død. Jvf. ogsaa hans Biographi ved Niels Prahl, Kbhvn. 1783.

Verset om Kighosten har hidtil lydt saaledes (efter Udgaven af 1787, II, Side 152):

(Indrykt i Aftenposten).
Tør jeg besvære Aftenposten
Med ringe Raad imod Kiighosten:
Stød Nelliker en Aften smaae,
Kom dem i Viin, og drik dem saa.
Hvis du er ikke inden Aften,
Som den, der aldrig havde havt'en;
Saa kan du sige allenfals:
Hr. Medicus! Løgn i jer Hals.

Det fremhævede Ord i tredie Linie, en Aften, skal være: en Morgen, og er en Tankeløshed af de første Udgivere, der have meddeelt Digtet efter Hukommelsen, uden at eftersee Aftenposten. Ordet Viin i fjerde Linie er en Forskjønnelse af Baggesen i Stedet for Wessels: Miød; Nelliker og Mjød svare til de almindelige Huusraad mod Hoste (f. Ex. Ingefær og Honning), der altid bestaae af en kradsende og en formildende Ingredients, men Baggesen har her, som paa andre Steder i hiin Udgave, været uheldig i sin Iver for at pynte paa Wessels Sprog. - Men i den her ovenfor anførte Form, der gjør det lunefulde lille Digt temmelig meningsløst, gaaer dette Vers igjen i alle fjorten Udgaver af Wessel, Litteraturen hidtil har besiddet; ingen af alle disse Udgivere have overkommet at eftersee Aftenposten, som de dog Alle anføre i Overskriften til Digtet, eller at tænke et Øieblik over Digtets Indhold!