Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Side 189.

IV.

Meddeelt af P. L. Møller, Figaro 1842 Spalte 211.

V.

Den berømte Skuespiller Geert Londemann (død den 8de Marts 1753, 54 Aar gammel), en af vort Theaters berømteste Comikere, glimrede især i de holbergske Comedier. Til Benefice for hans Enke opførtes »Kiærlighed uden Strømper« den 26de April 1773 (syvende Gang).

Skuespiller Frederich Schwartz aabnede den første Aargang af sin Lommebog for Skuespil-Yndere (1784) med Londemanns Portrait som Titelkobber, og Wessel, anmodet om at forsyne Portraitet med Indskrift, skrev nærværende 220 to Linier (vel i Efteraaret 1783), hvis slaaende Idee Fasting og Baggesen benyttede ved Wessels egen Død. Fasting skrev:

Ved Wessels Død.

Skue Wessels Grav. og Glædens Tempel øde !
Skue Latter selv i Graad fordi dens Fader døde !

men Baggesen de to deilige Linier:

Graad smelted hen i Smil, naar Wessels Lune bød,
Og Glædens Smil forsvandt i Taarer ved hans Død.