Brahe, Tycho Inclyte Mavriti ... [Epiram til Moritz af Hessen]