Topsøe, Vilhelm Uddrag fra ANDRÆ

Men hvilket end Resultatet kunde være blevet, dersom man havde fulgt Andræ i 1858, saa maa det ikke glemmes, at Andræ ikke gjorde Synderligt for at faa sin Politik gjennemført. Krieger skal have været rede til at følge Andræ, hvis denne vilde stille sig i Spidsen og overtage Udenrigsministeriet med Konsejlspræsidiet; maaske ogsaa flere af de andre Ministre i saa Fald vare blevne. Men Andræ trak sig, som sagt, tilbage. Tvivlede han paa tilstrækkelig Understøttelse i Folkestemningen? Sikkert. Og med Rette. Men var det nok? Tvivlede han ikke ogsaa paa sig selv, paa sit eget Maal? Ikke heller paa dette Spørgsmaal forekommer Svaret os tvivlsomt. Den tilsyneladende saa sikre og faste Mathematiker synes os alt dengang lønlig at have baaret i sit Indre 352 hin Tvivl, der gjør Villien syg. Andræ har ikke staaet paa denne Skillevej frejdig og sejersæl, sikker paa sig selv og sit Maal, naar han blot kunde komme til at raade, men snarere som en tungsindig Hamlet, klagende: