Topsøe, Vilhelm Uddrag fra GREV HOLSTEIN LEDREBORG

Han er Konvertit, og forsaavidt er det naturligt, ja selvfølgeligt, at hans politiske Optræden, i dens Gang og Retning, i dens Sympathier og Antipathier, noget bestemmes af en katholsk Kjærne. Hvor meget, er ikke godt at sige; Holstein selv behandler den religiøse Side af Sagen med megen Tilbageholdenhed og Takt, en Takt, som hans Modstandere ingenlunde have gjengjældt. Forholdene i Danmark ere jo af en saadan Beskaffenhed, at de ikke egne sig til at give en speciel katholsk Politik Relief. Vi ere langt tilbage endnu med den religiøse Diskussion. De politiske Spørgsmaal ere komne godt frem, og det har viist sig, at de gjemme sociale Spørgsmaal. Men i hvilket Omfang disse atter gjemme 433 Spørgsmaal om Livsopfattelser, er endnu ikke ret kommet frem.