Stub, Ambrosius Digte

Skiftet efter Mette Cathrine Schousboe

Anno 1747 dend 6 Aprilis indfandt dennem Skifteforvalterne Hr. Lands Dommer og Borgmester Bonde Simonsen, Byefogden Hr. Cancellie Raad Marcus Fogh og Skifteskriveren vice Borgemester og Bye- og Raadstueskriver August Martfelt udi Sterfboet efter afgangne Madame Mette Cathrine Schousboe Mr. Ambrosius Stubs Hustrue, for i Dag som 30te Dagen efter Loven at registere og wurdere hendes Efterladenskab til paafølgende lovlig Skifte og Deeling imellem Enkemanden paa den Eene og deres fælles sammenauflede 2de Børn paa den anden side neml. Christian Stub 10 Aar gl. og Christine Stub 11 1/2 Aar gammel. Imidlertiid overværede Enkemanden selv og paa Børnenes vegne som tilsiuns Værge deres Morbroder Sr. Niels Schousboe, samt paa Rættens Veigne og som Wurderings Mænd Georg Lamberth og Christen Hansen Lærche, hvor da passerede og blev forrefunden som følger:

I Stuen!
1 gammel indlagt Bord 3
1 pr. gl. Cheridoner dertil 12
1 Lehnstoel 1
6 Ryslæders Stoele 3
1 lidet gl. Fyrbord 1
1 Skammel 4
1 lidet Jern beslagen skriin 1
1 Eege Drag Kiste 3 141
Derudi
2 smaae gl. Duge 1
3 gl. Servietter 1 8
1 gl. Cartuns Pudevaar 6
3 Par Blaargarns Lagen a 3 M 1 3
1 gammel Thin Thee Potte med Fad 2
1 gammel Kaaber Thee Kiedel 3
1 Ildklemme og Puster og Ildskuffe 1 4
1 Messing Fyhr Sengebekken 2 8
1 Øll Kande og 2 øllglas 10
1 Speil med Sort Ramme 4 8
1 gl. Skaksengested med gl. blaastribet
Omheng
2
Derudi
1 blaaestribet underdyne 1
1 brunstr. Hampetrilgs Hoveddyne 1
2 gamle Hovedpuder 1 8
1 blaaestribet ulden overdyne 1 2
1 blaaterned overdyne 1 4
I Kammeret
1 gammel Hampetaugs Dyne 1 8
1 Halv settesengested 1 8
Derudi
1 gammel Hampetaugsdyne 3
1 blaaestr. Ditto 4
2 blaastr. Hoveddyner 3
2 gl. guulstr. Hovedpuder 2
1 gl. blaaetærnet overdyne 4
I Kiøkkenet
1 lidet gl. Fyrbord 12
1 Thin rekke 6 142
2 smaae Thin fade og 4 Tallerkener
v. 8 u à 1 M
1
1 gl. Thin skaal 12
5 Blikdekler 8
1 Bradspid 12
1 Jernpande og Rist 1 8
1 liden Jern Gryde 1
2 Gryde Kraage 10
1 liden Messing Kiedel 1 8
1 liden gl. Jern Gryde 1
1 gl. Vandsaae 8
1 Vandspand og strippe 8
1 gl. Nattskriin og Bekken 1
1 gl. Cuffert 2
I Spiis Cammeret
1 gryn Bøtte 8
1 øll Halv Anker 8
1 gammel Lyse skuffe 6
Summa 25 Rd. 2 M. 14 Sk.

Videre fandtes nu ei at registere og Wurdere ligesom Enkemanden og Børnenes Tilsynsværge ei heller vidste meere at angive, hvormed Enkemanden gav tilkiende at hans Sal. Hustrues Klæder vare brugte og omgiorde til Daatterens Behov der ellers var af liden Wærdie. Thi blev med Skiftets endelig slutning udsadt indtil videre. Actum Odense ut Supra.

B. Simonsen

L. S.

Paa Hr. Cancell. Raad

Foghs vegne: J. Klingberg. A. Martfelt

A. Stub

L. S.

Niels Schousboe.

L. S.

G. Lambert.

L. S.

C. Lerche.

L. S.

143

Anno 1747 dend 27de April var Skifteforvalterne forsamlede udi denne Sterfboe, i i overværelse af alle vedkommende, hvor da blev forrettet som følger:

1. Midlerne bedragende sig efter dend passende Wurdering
25 R. 2. 14.
2. Bortskyldig Gield blev angivet og tilstaaed som følger
Apotecher Sr. Johan Christopher von Westen fordrer efter
Obligation 19 R.
Over 10 Aars Renter deraf 10 R
29
Birkedommer Sr. Erich Christensen efter Dom
36. 2. 13
Laurs Rasch Kiøbmand 8
Hans Eidorph Snedker 6
Skifte Bekostningen
Skifteforvalterens Salarium 4
Skifteskriverens Salarium 1
Wurderingsmændene 2
2
Summa
Boens Gield og Besvær 81 R. 2 M. 13 Sk.

Da nu Gielden saaledes som anført er, er 55 Rdr. 5 M. 15 S. høyere og meere end Midlerne, saa bliver intet for Børnene at arve. Betreffende Creditorernes Betaling, da som de samtlig har erklæret at de ingen Udlæg forlanger |: ligesom Skifteforvalterne ei heller for denne Skifte Forretnings Bekostning nogen udlæg vil giøre sig | efter derom fremlagde Beviiser, som følger denne Forretning under Lit. A:B:C:D: og lyder saaledes:

Lit. A.

For de Nitten Rixdaler med 10 Aars Rente, som Ambrosius Stub efter egen hændig Caution for Debitor Niels 144 Schousboe er mig skyldig, forlanger jeg ingen udlæg udi Stervboen efter hans afgangne Hustrue.

Odense den 10de April 1747

J. C. v. Westen.

B.

De 33 Rdr. 2 M. 13 S., og omkostninger: 3 Rdr. som Monsr. Ambrosius Stub er mig skyldig efter een over hannem udi Faaborg erhvervet Dom af Dato 3die Dec. 1738, haver jeg fremdeeles Crediteret ham, og altsaa intet udlæg derfor udi skiftet efter hans afgangne Sal. Kiæriste nu forlanger, men forbeholder min Rett efter Dommen til sin did, hvilket saaledes til de vedkommende Herrer Skifte-Forvalteris behagelig efterretning meddeeles. Odense den 8de Aprilis 1747 -

E. Christensen.

C.

Mons. Stub haver til sin afdøde Hustrues Begravelse laant af mig, 8 Rdr. for hvilke Otte Rigsdaler jeg icke forlanger udlæg udi hans Boe. - Odense den 28de Marti 1747.

Lauritz Rasch.

D.

Ambrosius Stub haver ladet mig underskrefne Forfærdiget til sin afdøde Hustrues Liig En udkellet Liigkiste af Fyr med behørige Stropper og overtræk i allerringeste for. 6 Rdr.

Hans Eidorff

Snedker.

For ovenmeldte Sex Rixdaler forlanges ingen udlæg udi Stervboen. Odense den 28de Martii 1747,

Hans Eidorff

Snedker.

Saa overlades Enkemanden Boen til frie Desposition imod at hand betaler eenhver alt hvis de tilgode haver, som hand og herved belovede.

145

Hvormed dette Skifte er sluttet og tilendebragt som hermed under samtliges Hænder og Signetter bekræftes. Actum Odense ut Supra.

B. Simonsen

M. Fogh.

Niels Schousboe.

G. Lambert.

A. Martfelt.

A. Stub.

C. Lerche.

LA. Odense. Odense Købstads Skifteprotokol 1745-51 f. 176 v ff. (RA. Film 5969). - Jf. Indl. S. 27.

20 Cheridoner] Gueridoner, Betegnelse for Smaaborde til Lys o. a., ogsaa Stumtjenere, Betydningen her er usikker. 30 Cartuns] Katuns, dvs. Bomulds. 38 Skaksengested] Seng med skraa Himmel. 42 Hampetrilgs] groft Lærred. 47 Hampetaugs] Stof vævet af Hampetaver. 48 Halv settesengested] enkel, flyttelig Seng. 57 Thin rekke] Tallerkenrække, Tallerknerne var dengang af Tin. 61 Blikdekler] Bliklaag. 62 Bradspid] Stegespid. 68 Vandsaae] Vandtønde. 69 strippe] lille Kar af Træstaver, hvoraf den ene er forlænget, saa den kan bruges som Hank.

146