Stub, Ambrosius Digte

Skiftet efter Studiosus Ambrosius Stub

Anno 1758 d. 15. Julii, da Monsr Ambrosius Stub Studiosus ved Døden om Morgenen Kl. 6 var afgangen, indfant sig som Skifteforvalter paa H. Stifts Provstens Vegne David Grønlund Residerende Capellan til S. Catharinæ Kirke for at forsegle og antegne hans ringe Efterladenskab, i Overværelse af hans Vert Sr. Søren Nielsen Qvong, og Sr. Nicolai Bech, hvor da fantes følgende:

1 grøn Everlestig gl. Kiortel, 1 rød Vest uden Ærmer, 1 blaa og hvid-stribet Nattroye, 1 Ditto kort Slaabrok med Sølvhager udi, 1 Par sorte Everlestig Buxer, 1 Par Skoe, 1 Par Metal Sko-Spænder, 1 Staal Signet, 1 Messing Ditto. 2 Penne Knive, 1 Time Glass, 2 Hørlærreds Skiorter, 3 Hals Kraver, 3 Par Mancqvetter, 10 smale Bind, 1 Reyse-Kuffert overtrokken med Sælskind, 1 Messing Stage med Staal Lyse Sax, 3de Lomme Tørklæder, 1 Par smaa blaatrykket Gardiner, 1 liden Kaabber Thee Kiædel, 1 blaa malet Eege Skab, 1 Par sorte Strømper, 1 gl. Hat, 1 gl. Nat Hue, 1 Par Tøfler, 1 hvid Kiæp, 1 sort Silke-Pung. 1 Messing Daase itu, 1 Fyrstaal.

Bøger.

Cladenii inventarium Templorum, Ciceronis Epistolæ, Anchersens Gram. Latina, Mercure Galante Juillet 1684. 1 Dansk Nye Testamente, Bagi nogle skrevne Vers over Catechismus, Le Cid Tragedie, G. Marcellis Conspectus Chronologiæ. 1 Excerpte Bog. Ulmer Gebiet illuminirt. 2 malede Billeder uden Ramme, Kort underrettning at tage sig vare for Forførelse til det onde, Saliggiørelsens Orden, Nye 147 Psalmer og Bønne Bog for Børn, Lærdom om den hellige Nadvere. Donatus. 1 Steen Krukke, 1 Bliants Pen, 1 Papiirs Daase, 1 læder Bælte. Nogle nye Klude, 1 Regne Tavle, 1 Bænk. 4 Stykker Vers.

Videre var ey at andføre.

Derimod lod Jochum Schultz indlevere en Regning paa 7 Rd. 1 M. 12 S. saa lydende: Siden den mig af Mr. Stub leverede Beviis for hans ugentlige Kost og andet, som han af mig har bekommet, er bleven forlagt og borte for mig, saa indgives herved paa Nye Regning, paa hvis jeg hos hannum har tilgode, saavel for hans daglige Spiise, som og for bekomne Lærred og Lyys, hvilken Regning jeg haaber, han endnu selv i levende Live tilstaar, der beløber sig som følger:

1. For hans ugentlige Kost siden 3 Uger efter sidste
Michelsdag og indtil Dato, der ialt er 38 Uger à Ugen 18 S.,
der giør ialt...
7 Rdr. 12 S.
2. For 16 alen Hørlærred til Skiorter
foruden endeel Lyys i alt tilgode
2 - 5 -
tilsammen 9 - 5 - 12 -
Herpaa haver han betalt mig 2 - 4 -
Kommer mig igien tilgode 7 - 1 - 12 -

Ribe den 13. Julii 1758.

Jochum Schultz.

Jens Jensen Corporal indleverede sin Regning paa 4 M. saa lydende:

For Mr. Stub haver jeg vasket tiid og anden og tillige syet for ham, som ialt beløber sig til 4 M.

Riibe d. 1. Julii 1758.

Else Maria Niels Nyemans indleverede en Fordring paa 2 Rd. 4 M. 8 S. saa lydende:

Regning paa hvad jeg undertegnede haver giort for Mr. Stub. Neml. Opvartet ham fra St. Hans Dag 1757

148

til undertegnede Dato, hvorfor jeg ey kand have mindre end 2 Rd. 3 M. -
d. 8. Julii laante ham " - 1 - 8
Er 2 - 4 - 8

Riibe den 13. Julii 1758.

Else Maria Nyemans.

Videre var ikke denne sinde at antegne eller forrette, og blev det registerede overlevert Sr. Søren Nielsen Qvong, som satte det ind i det af Mr. Stub leyede Kammer, hvor det blev under Laas og Lukkelse indtil 30te Dagen. Saaledes at være passeret testerer Riibe ut supra.

D. Grønlund

Som overværende

Søren Nielsen Qvong. Nicolai Bech.

Anno 1758 d. 28. Aug. blev holdet en Skifte Samling, som formedelst andre Forretninger var hidtil udsat, af Stifts Provsten Peder Stockemark, Peter Müller Sogne Præst til St. Catharinæ Kirke, og David Grønlund Residerende Capellan til St. Catharinæ Kirke i Riibe.

Og da Efterladenskabet forhen var registeret eragtede Retten ey at besværge Boen med nogen Registerings Wurdering for at spare Omkostninger til Vurderings-Mændene, saasom samme beqvemmelig ved Auctionen kand skee.

Peruqve Mager Rosenbohm indleverede en Fordring for Accommodering paa 1 Rd. 2 M. saa lydende:

Mr. Stub seine Paruken Accommodiret von 1756 d. 29. Sept. bis 1758 d. 29 Sept.

jahrlig 1 Rdr. ist also 2 Rd.
hierauf habe ich bekommen 2 M. L.
Behalte ich zu gut 4 M. L.

P. Rosenbohm

Ved Skiftet var nærværende Andreas Gotfried Schumacher 149 af Ribe der allerydmygst mældte, at han til Christen Snedker i Ribe hafde betalt for Sal. Stubs Liig Kiiste 3 Rdr., samt efter Begiæring af H. Con Rector Montagne hafte at fordre laante Penge efter Regning 1 Rdr. 5 M. 6 S.

Den salig afdøde Ambrosius Stub har tiid efter anden laant af mig i reede Penge følgende:

1757 d. 1. Sept. 1 M., d. 4. Oct. 1 M. 8 S., 8. Nov. 8 S.,
3. Dec. 6 S., 24 Dec. 1 M. 4 M. 6 S.
13. Maii 1 M. 4 S., d. 30. Junii 4 M. 1 Rd. 1 M. 3 S.
1 Rd. 5 M. 6 S.
Som til Skifte Retten indleveres Riibe d. 10. Aug. 1758 af
Th. Montagne.
Fra S. Apotheqver Carstensen for bekomne Medicamenter
udi Stubs Svaghed i alt 13 Rd.

Dernæst anmældede Schumacher til sidst, at han under Dato 18. Julii hafde erholdet Brev fra Stubs Søn i Odense, hvorudi Schumacher var bleven anmodet om at besørge hans Sal. faders Begravelse, og siden den afdøde ey haver nogen Paarørende her, saa paatog Schumacher sig paa hans fraværende Børns Vegne, dog med denne vellovlige Skifte Rets Tilladelse, at observere deres partes, og bad, at Proclama til Skiftets endelige Slutning udi Gazetterne jo før jo heller maatte vorde udstædt. Og da der iblandt det registerede findes eendeel, der ey tilhører Stervboen, saa bad Schumacher ydmygst, at Eyerne maatte bekomme hver sit, førend det øvrige blev stillet til Auction.

Mons. Brasen Klokker til St. Catharinæ Kirke mødte og mældte paa sin Moders Vegne, at der fandtes i Stervboen et malet Skab og en Kuffert, som var den afdøde laant, og bad at samme maatte blive hende tilstillet, og til Overflødighed erbød, om fornøden giordtes, med sin Eed at bekræfte samme.

Hvorfor Retten accorderede ham at erholde samme.

150

Schumacher anmældte, at den Regne Tavle og den Bænk, som fantes registeret, tilhørte Disciplene, som hafde gaaet i Skolen, saavelsom en Donatus. Som da blev levert Mr. Schumacher, at besørge til vedkommende levert.

Mr. Schumacher anmældte, at afg. Stub hafde 2de efterladte Børn, 1 Søn navnl. Christian Stub, som freqventerer Gymnasium i Odense, og 1 Daatter Christine Stub er hos den afdødes Søster Mad. Schiøtte i Holmehauge i Tommerup Sogn i Fyen, fra dem begge ville Schumacher til næste Session forskaffe Skifte Retten behørig Fuldmagt for saavidt dette Skifte og dets Dependentzer kunde vedkomme.

Hvornæst mødte Mons. Bech og andgav at have udlagt til Jord og Klokker - 1 Rd. 1 M. De som bar ham til Jorden saavelsom Jords Paakastelse hafde han haft gratis. Dernæst anmældede bemte Mr. Bech, at hans Fader hafde til gode paa Husleyen - 4 Rdr.

Da intet videre denne sinde er at forrette, blev Auctionen berammet at holdes Mandagen d. 4. Sept. og hvad Skiftets nærmere Samling andgaar, da skal samme vedkommende betimelig blive bekiændtgiort.

Anno 1758 den 4. Sept. blev over afg. Stubs Efterladenskab holden offentlig Auction, som efter Auctions Protocollens Udvisning beløb sig til Summa... 13 Rd. 4 M. 8 S. som af Auctions Cassereren Mr. Hemmer indcasseres.

Anno 1758 den 27. Nov. blev af samme Skifte Forvalter holdet en Skifte Samling udi Stifts Provstens Residentz. Hvor da blev indtaget i Skifte Retten det udstædde Proclama af 4. Sept. sidstl., hvorved Arvingerne saavelsom Creditorer og Debitorer vare indkaldede udi de Danske Aviser 3de gange, nemlig i No. 76 d. 22. Sept., 77 d. 25 Sept. og No. 78 d. 29. Sept. sidstl. samme lyder saaledes: Da Studiosus Ambrosius Stub ved Døden her i Riibe er afgangen, og hans 151 Efterladenskab, efter Forsegling og Registering ved Auction er giordt i Penge, og befindes utilstrækkelig til den allerede anmældte Giæld: Saa indkaldes herved 3de gange i de Danske Aviser Arvingerne, som ere en Søn og en Daatter, opholdende sig i Fyen, som vel have ladet sig mælde per mandatarium, dog uden tilstrækkelig Fuldmagt, saavelsom Creditorer at anmælde deres Fordringer, og Debitorer at erlægge, hvad de ere skyldige, at møde for den Geystlige Skifte Ret, som holdes i Stifts Provstens Huus her i Ribe d. 27. Novembr. førstkommende, da enhver skal vederfares, hvad Lov og Ret medfører. Riibe d. 4. Sept. 1758.

P. Stockemark.

Dernæst lod S. Conrad Wedel levere for 1 Barns information 1 M. 8 S.

Hernæst blev indtaget i Skifte Retten en fra Justitz Raad og Lands Dommer Simonsen i Fyen til Stifts Provsten sendte Fordring paa 12 Rdr. efter afg. Stubs Missive af 12. Sept. 1751 saa lydende:

Velædle og Velbyrdige Høystærede H. Lands Dommer!

Som jeg Dags Dato er bleven Deres Velbyrdighed skyldig reede Penge 12 Rd., saa skal samme Tolv Rigsdalere førstkommende 11 Martii blive høystærede H. Lands Dommer rigtig og prompte betalte af mig der med særdeles Consideration forbliver

Deres Velbyrdigheds

Odense d. 12. Sept. 1751

ydmygste tiæner A. Stub.

Udskrift.

Velædle og velbyrdige H. Bondo Simonsen Kgl. Mayts. Lands Dommer udi Fyen og Langeland Herre til Elved. Elved.

Hvornæst Monsr Hemmer indleverede sin Auctions Regning, saa lydendes:

152

Regning over afg. Mr. Stubs Efterladenskab:

Auctions Summen beløb sig 13 Rdr. 4 M. 8 S.
Herfra afgaar
1. Incasserings Penge 3 M. 2. til
Tambouren for trommen til Auctionen 1 M.
4 M.
3. Udbetaler jeg til Sr. Nicolai Beck
hans til Begravelsen udlagde
1 - 1 -
4. Af Mr. Schumacher udlagt til Liig
Kisten
3 -
deraf har han bekommet hos Stifts Prov-
sten som jeg igien til ham betaler 2 Rd.
og til Mr. Schumacher selv 1 Rd. som
decourteres i hans Auctions Regning.
Summa Udgift 4 Rd. 5 M.
Bliver igien 8 Rd. 5 M. 8 S.

Som herved leveres, og for samme ventes Qvittering paa medfølgende Gienpart af denne Regning

Ribe d. 14. Nov. 1758

C. D. Hemmer.

Ved Skifte Retten mødte Sr. Andreas Gotfried Schumacher, der allerydmygst forestillede, at han for nærværende tiid ikke kunde engagere sig videre ved Stervboen paa afg. Sal. Stubs Arvingers Vegne, siden han hidintil ey hafte erholdet Svar paa sine Breve fra enten Børnene eller den afgangnes Søster, men hvis Skifte Retten ville lægge denne Godhed til den forrige, og opsætte Skiftet til Medio Januarii næstk. Aar, saa ville Schumacher endnu tilskrive Børnene, for at see, hvor vidt deres Sal. Faders Giæld ved deres Hiælp kunde blive udredet, og skulle da til den Tiid ey noget indløbe, som Schumacher for denne Respective Ret kunde 153 producere, saa ville det i Tiden blive vedkommendes egen Sag, i Fald de blive hæftede ved deres Sal. Faders Giæld.

Retten derpaa gav Mr. Schumacher tilkiænde, at den hafde erholdit Skrivelse fra afg. Stubs Søster af 3. Oct. sidstl., hvori hun undskylder sig, at hun ey kand komme Stervboen til Hiælp end ikke med det mindste til dens Giælds Betalning.

Og da ey videre denne Sinde er at forrette, saasom ingen flere Creditorer eller Debitorer mældte siig, udsættes Skiftets endelige Slutning til d. 15 Januarii næstkommende Aar.

Anno 1759 d. 15. Jan. indfant sig atter Skifte Retten efter forrige Opsættelse udi Stifts Provstens Residentze for videre at fortfare med dette Skifte, og om muelig at bringe det til endelig Slutning.

Hvor da afg. Stubs Børn Christian Stub og Christine Stub |: som af Stifts Provsten udi Skrivelse af 29. Nov. sidstl, var erindret at møde til denne Tiid, eller møde lade, paa det Skiftet, som formedelst deres Udeblivelse ved sidste Session blev opsat, kunde blive tilendebragt :| ved Skrivelse hafde tilsendt ham deres Erklæring, hvori de declarerede at gaae fra Arv og Giæld efter deres Fader dat. 8. Jan. 1759, som blev læst og Acten tilført, saa lydende:

F 5-24 S. 1759

Da vor Sal. Fader Ambrosius Stub er i Riibe ved Døden afgangen, og vi hans tvende efterlevende Børn, nemlig jeg Christian Stub og jeg Christine Stub efter Vores Omstændigheder kand ey giælde eller arve, altsaa tilstaar vi hermed, at vi som eniste Arvinger, ganske og aldeeles frasiger os og afstaar den ganske Arv og Giæld efter bemeldte vor Sal. Fader, og henstiller alting til den høygunstige Øfrigheds Administration og Slutning. Ombedes velærværdige H. Friis i Werninge og Degnen Christopher 154 Schmidt i Tommerup, til Vitterlighed at underskrive, som vi her med egne Hænder underskriver og testerer. Holmehauge d. 8. Januarii 1759.

Christian Stub, Christine Stub.

Efter Begiæring til Vitterlighed underskriver

H. Friis C. Schmidt.

Læst i Skifte Retten efter afg. Ambrosius Stub, som blev holdet i Stifts Provstens Residentz d. 15 Jan. 1759 og Acten tilført testerer Riibe ut supra

P. Stockemark.

Og derfor, siden Dødsfaldet ved Publication i Aviserne og ved Skrivelser er baade Debitorer og Creditorer bekiændtgiort, og ey flere har mældet sig, end forhen er andført, og Arvingerne nu har declareret at gaae fra Arv og Giæld, saa, for ey længere at opholde dette Skifte, resolverede Retten at bringe det til Ende efter hvis for hen er andført, og at giøre Udlæg saavidt Boen kand tilstrække. Og derfor -

Anføres under et Boens Indtægt

Fra Sr. Conrad Wedel for 1 Barns Information 1 M. 8 S.
Auctions Summen over Efterladenskabet 13 - 4 - 8 -
Er 14 Rdr. - -
Hernæst anføres Boens Udgift og Besværinger som er
1. til den afdødes Liig Kiiste 3 Rdr. - -
2. til Jord og Liig Klæder 1 - 1 - -
3. Proclama i Aviserne om Dødsfaldet 1 -
4. Anvendte Post Penge 3 - 4 -
5. til Stads Tambour for Tromme Slag
til Auctionen
1 -
6. Auctions Salarium samt for at
forfatte Catalogos
1 -
7. Incasserings Penge 3 -
8. Skifte Salarium 4 -
9. Stemplet Papiir til Skifte Brevet 3 -
10. Skriver Salarium for 6 ark a 3 M. 3 -
11 Rd. 3 M. 4 S.
Bliver igien i Beholdning 2 Rd. 3 M. 12 S.

Hvilke Toe Rigsdaler tre Mark tolv Skilling udlægges til Huusleye til Senr Søren Nielsen Qvong for hans fordrede 4 Rdlr., altsaa bliver intet at udlægge til de øvrige Creditorer, som ere:

1. Sr. Søren Nielsen Qvong resten af
Huusleyen
1 - 3 - 4
2. Apotheqver Carstensen 13 -
3. Justitz Raad og Lands Dommer
Simonsen
12 -
4. Con Rector Montagne 1 - 5 - 6
5. Peruque Mager Rosenbohm 1 - 2 -
6. Niels Nyemans Hustrue 2 - 4 - 8
7. Jens Corporal 4 -
8. Jochum Schultz 7 1 12
Er 40 Rd. 2 M. 14 S.

For hvilke Fordringer, saavelsom om andre efterdags skulle mældes, enhver reserveres Regress at søge Betalning hvor de best veed og kand, om herefter skulle opdages noget Stervboen tilhørende hos een eller anden, som kunde tiene til Betalning, saasom denne ringe Stervboe ey formaar at udrede noget til deres Betalning, ihvorvel Skifte Retten har giort sig all umage for at persvadere afg. Stubs Søster Mad. Schiøt i Fyen at hiælpe noget dertil, saavelsom ved Skrivelse til H. Cammer Herre Juel paa Tossinge, hos hvilken Herre afg. Stub skal have conditioneret før han kom til Riibe, har bedet om nogen Assistance til at kunde fornøye Creditorerne, har 156 det dog været frugtesløst, saasom Søsteren har undskyldet sig, at hendes Omstændigheder ey tillod at hiælpe noget paa Stervboen til Giældens Betalning, og fra Cammer Herren er ey erholdet noget Svar. Og derfor, da Børnene ere gaaen fra Arv og Giæld, saa intet er hos dem at vente, og ey videre ved denne Stervboe er at forrette, saa sluttes dette Skifte.

Saaledes at være passeret testerer

Riibe ut supra

P. Stockemark.

G. Müller.

D. Grønlund

LA. Viborg. Ribe Stiftsprovsti og Ribe Købstads Provstis Skifteprotokol 1742-84 f. 142 r ff. (RA. Film 10127). - Jf. Indl. S. 44 f.

Anm.: Til Oplysningerne i Boopgørelsen efter Ambrosius Stub om hans Klædedragt og Bohave faar man et Supplement gennem Skiftet efter hans Ven og Støtte i de første Aar i Ribe, Rektor Sinnel Lange, der døde et Par Aar før Stub.

Det fremgaar af dette, at Ambrosius Stub allerede 27. Nov. 1752, altsaa umiddelbart efter, at han maa være kommet til Ribe, har maattet optage et Laan paa 6 Rdlr. hos Lange. Ved Skiftet efter denne meddelte Stub ved Skrivelse af 31. Marts 1756, »at han paa et skyldige 6 Rdlr. har leveret til afg. Rector Lange 1 Messing Kaarde, 1 Jernbunden Skriin og en rød reyse Kappe«. Rejsekappen og Kaarden var allerede bortsolgt for 5 Rdlr. 3 Sk. ved Auktionen, og Langes Enke tilbød nu at betale for Skrinet det overskydende med 5 M. 13 Sk.

Stub har saaledes for det lille Laan maattet betale med sine bedste Ejendele, Kaarden med Messinghæfte - det er vel den samme, som i Fortegnelsen over Langes Ejendele benævnes en fransk Messingkaarde - Rejsekappen og det jernbundne Skrin, hvad der tyder paa en vis Smaalighed hos Rektor Lange over for Stub. Det fremgaar ikke mindre af, at der blandt Aktiverne i Langes Bo opføres 1 Mk. 5 Sk., som Stub havde maattet betale ham for Andel i det Bord, hvorved 157 Langes Søn Svenning Lange fik Information af Stub. For denne Information var han ved Boopgørelsen endnu Stub 1 Mk. 7 Sk. skyldig i Informationspenge.

Oplysningerne fra Langes Bo supplerer ikke alene vort Indtryk af Stubs Fremtoning - man ser ham ankomme til Ribe i sin røde Rejsekappe med Kaarde ved Siden og med det jernbundne Skrin under Armen og en Byldt med hans øvrige Ejendele, men ogsaa paa anden Maade forøger de vor Viden om Stubs sidste Aar i Ribe. De bekræfter saaledes til Overflod, at Mindedigtet over Falster maa være skrevet i Ribe, og de viser tillige, at Ambrosius Stub allerede ved sin Ankomst til Ribe har staaet økonomisk paa bar Bund. De 50 Rdlr., han kort forinden havde faaet udbetalt af Kammerherre Juel, er maaske gaaet til at betale Gæld. Det er bemærkelsesværdigt, at der ved hans Død bortset fra den gamle Gæld til Landsdommer Simonsen paa 10 Rdlr. ikke er større Gældsposter, kun lidt Smaagæld fra hans sidste Tid. Han har øjensynlig, saa længe han kunde, betalt enhver sit. (Ribe Stiftsprovsti og Ribe Købstads Provstis Skifteprotokol 1742-1784 Fol. 101 ff.; jf. Bjørn Kornerup: Fra Ambrosius Stubs sidste Aar, Kulturminder 1952 S. 40 f.).

158

Anno 1758 den 4. Sept. blev afg. Studiosi Ambrosii Stub efterladenskab ved offentlig Auction udi hans iboende Leye Huus bortsolgt paa følgende Conditioner.

1. Pengene betales 6te Uges Dagen til Mr Hemmer Klokker til Ribe Dom Kirke.

2. De som ansees insufficente betale Pengene strax eller stille nøyagtig Caution, i vidrig Fald andsees ikke den giordte Bud. Og blev da med Auctionen fortfaret som følger:

Vahrene som sælges Vurdering Auction Kiøbernes Navne
1 Grøn Everlestig Kiortel - 4 - 2 - 1 Morten Ørtel
1 Dito rød Vest uden Ærmer - 4 - 1 - 1 Ditto
1 blaa og hvid stribet
Nattrøye
- 2 - - 4 5 Hans Friderichsen
1 Dito kort Slaab Rok med
Sølvhager udi
1 - - 1 4 - Ditto
1 Par sorte Everlestig Buxer - 1 8 - 4 13 Ditto
1 Par Skoe - 1 - - 3 4 Hr. Muller
1 Par Metal Spender - - 6 - 1 3 Mr Gosman
1 Staal Signet - - 8 - - 5 Mr Schumacher
1 Messing Signet - - 6 - - 3 Contant
2 Penne Knive - - 6 - - 9 Mr Bøtker
1 Time Glas - - 8 - - 4 Hr. Grønlund
1 Hørlærreds Skiorte - 1 8 - 2 15 Peder Hattemager
1 Ditto - 1 8 - 3 1 Ditto
1 Fiin Hals Krave - 1 8 - 1 9 Rasmus Skræder
1 Ditto - 1 8 - 1 3 Anna Hiulers
1 Ditto - 1 8 - 2 - Grønlund
1 Par Mancqvetter - 2 - - 3 - Hr. Muller
1 Par Ditto - 2 - - 2 8 Hr. Grønlund
1 Par Ditto - 2 - - 2 11 Ditto
4 Smale Bind - - 8 - - 5 Hans Lund
6 Ditto - - 12 - - 8 Hans Adolph Schertling
1 Messing Stage - - 12 - 1 12 Søren Smed
1 Staal Lyse Sax - - 2 - - 3 Herman Skoemager
3 Lomme Tørklæder - 1 - - 1 6 Morten Ørtel
1 Liden Kaabber Thee Kiædel - 2 - - 4 7 Mr Gosman
1 Par sorte Strømper - - 8 - 1 14 Morten Hermandsen Smed
1 gammel Hat - - 8 - - 14 Christian Polach
1 gl. Nathue - - 4 - - 5 Hans Fyen Tømmermand 159
Vahrene som sælges Vurdering Auction Kiøbernes Navne
1 Par Tøfler - - 4 - - 14 Contant
1 hvid Kiæp, 1 sort Silke
Pung, 1 Messing Daase,
1 Fyyr Staal
- - 6 - - 4 Morten Ørtel
1 Stor Steen Krukke - - 6 - 1 - Mr Bech
1 Bliants Pen - - 1 - - 2 Contant
1 Papiirs Daase - - 4 - - 5 Anna Hiulers
1 læder Belte - - 2 - - 3 Hans Lollich
Nogle nye Klude - - 2 - - 11 Contant
1 Pude Hynde - - 8 - - 12 Anna Hiulers
1 Stk. Hiorte Takke - - 1 - - 1 Hr. Grønlund
Bøger
Cladenii Inventarium Tem-
plorum
- - 2 - - 2 Hr. Herlov
Ciceronis Epistolæ - - 4 - - 7 Nicolai Hygom
Anchersens Grammatica
Latina
- 1 - - 1 1 Hr. Grønlund
Mercure Galante, 1 Dansk
Nye Testamente
- 1 2 - - 12 Hr. Muller
le cid Tragedie - - 2 - - 2 Hr. Herlov
Marcelli Conspectus Chrono-
logiæ. Ulmer Gebiet, 2 Bil-
leder
- - 5 - - 4 Mr. Hemmer
Kort Underretning at tage
sig vare for Forførelse
- - 1 - - 4 Hr. Muller
Saliggiørelsens Orden - - 2 - - 5 Rasmus Jørgensen Smed
Nye Psalme- og Bønnebog
for Børn
- - 2 - - 3 Contant
Lærdom om den hellige
Nadver
- - 1 - - 2 Hans Friderichsen
1 Exerpte Bog - - 8
4 Stk. Vers - - 8 - - 4 Hr. Muller
Summa 7 5 9 13 4 8
Afgaar
1. Auctions Salarium
3 M. 4 S.
2. Indcasserings Penge
3 -
Bliver igien 1 - 4
12 R. 4 M. 4 S.

LA. Viborg. Ribe Stiftsprovsti og Ribe Købstads Provsti, »Auctions Protocol for De geistlige udi Ribe« 1682-1774 Fol. 291 r.

160