Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

Prentet i Kiøbenhaffn, Aff
Salomone Sartorio,
Borger oc Bogtrycker.

Oc nu paa det ny formeerit oc forbedrit, Oc findis hoss hannem til kiobs.