Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

17. En daglig velsignelse

2liuse] lyse. - 2offuer] over. - 3-8GVD Fader. naade] jf.43 str.5-6. - 3Allsommæctigste] almægtigste. - 7ilige maade] ligeledes. - 8Raad] dømmekraft, klogskab jf.7,27. - 10Beuare] bevar. - 13Marter] lidelse - 14Forlad] jf.16,13. - 15Banghed] ængstelse. - 16Trøste] trøst. - 17Rosens Blod] jf.8,13. - 18Giøre] gør - 18mit Endeligt] jf.n.t.6,96-97. - 20Bod] trøst - 21Altingest] alt - 21befaler] betror - 22miskundelig] nådig.

Inspiration til 17,1-10 kan være hentet fra »En kaart Bøn at bede huer Time naar Klocken slar«, ReravElBb bl.A 6v »DV Hellige velsignede Trefaaldighed, GVD Fader som mig ælendige Menniske haffuer skabt, Guds Søn som mig wsle oc arme haffuer igienløst, GVD hellig Aand som mig wuærdige hafuer helliggiort, værdis Naadelige til, at forbarme sig i denne næruerendis Time, offuer mig oc alle Menniske, som i denne Time enten skulle leffue eller dø, GVD giffue oss alle en salig oc Naadelig stund, for IEsu Christi skyld, Amen.« En bearbejdet version af teksten i 17,3ff afslutter Niels Heldvads Femten Meditationes 1628, se Tradering. Litt.: Malling VIII 92

17,11-22 minder om middelalderlige Jesusbønner med passionsaspekt som f.eks MDB I 90,25 - 91,2. I samme bøn MDB I 91,6-10 findes passager beslægtet med 17,3-5.