Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

19. Et aabenbarligt Scrifftemaal

1aabenbarligt] lydeligt udtalt, hørligt for alle. - 4besynderlige] især. - 5haffuer] har - 5Guds Bord] nadverbordet - 6 og 8AH] ak. - 6leffuende] levende. - 2487Wgudelig] ugudelig. - 8wuærdig] uværdig. - 9klager] beklager. - 10oppaa] pa - 11Det giør saa] det bevirker din straf, som i den grad tynger mig - 14Huort] hvorhen. - 16Daad] udåd, misgerning. - 17Raad] udvej, hjælp, jf.19,35 - 21Huor] hvordan. - 21bæst] bedst. - 21atbære] bære (mig) ad. - 22dreffuet] bedrevet, udøvet. - 25 og 31fortuile] fortvivle. - 26Effterdi] eftersom, fordi. - 30for ingen deel] på ingen måde - 31ihuad..til] uanset hvad folk siger - 32flyer] flygter, tager min tilflugt til. - 32voffue] vove. - 33Lid oc Loffue] tillid og tiltro, jf.ODS 12,1207. - 34met skæl] med (god) grund. - 35Raad] jf.19,17; 7,27. - 36Dit Creatur] din skabning. - 36Billede] nl.mennesket, jf. 1.Mos.1,27. - 39forskiud] forskyd. - 40neppelig] næppe. - 41 og 57betee] vis. - 42vdslætte] udslette - 43forgætte] glemme. - 44 og 56toe] vask. - 44huid] hvid. - 46Wrætferdighed] uretfærdighed. - 48Allene..mod dig] Kun mod dig har jeg syndet. - 52Bestenck..Isop skøn] Ps.51,9. Ysopplantens lådne stængler med blomster og blade brugtes som stænkekoste ved kultisk renselse, jf.GDB II 1158. - 55møde] lidelse, smerte. - 59stadelige] stadigt, sikkert. - 61Marter] lidelse - 62 reener] ren. - 68Læbe] læber. - 71Hierte..begær] hjerte, som begærer din nåde. - 72Rosens Blod] jf.8,13. - 76Legeme oc Blod] nadverelementerne brød og vin, jf.5. - 77forsant] i sandhed. - 78forladne] forladte, tilgivet - 79Diß] derfor. - 81blid] jf.3,53.

Identisk med SthHb 24, dog med flg. ændr. lin.3 51.Psalme, Miserere mei Deus &tc huilcken] 51 Psalme, huilcken - 12 imod] mod. - 13 dine] dit. - 27 kand/] kand:. - 30 Det vere langt fra: Ieg icke vil] Derfore ieg for ingen deel vil,. - 40 neppe] neppelig. - 69 de forkynde] den forkynder. - 81 vær] være Overs. af Nicolaus Selneckers parafrase ACH Gott, wie bin ich so vnwerdt, Wack.IV 314, over den 4. af de 7 bodssalmer (Ps.6, 32, 38, 51, 102, 130, 143), idet dog kun lin.41-73 har sit forlæg i Ps.51,1-19. Andre samtidige danske parafraser over Ps.51 findes i Th 174v, 176r, 181r.

Optrykt BH 232; KingoSS IV 548f. Litt.: Skaar II s.514; Thuner 12, Frandsen 73 og 118; Schiørring 32; Malling I 34-38; PsGend.136; GlahnMF 129f

M2 bringer teksten på strofisk form med 19 4-liniede strofer til mel. Kom Gud Skaber O Hellig Aand. Denne praksis videreføres af M-C og KGr, hvorfor Schiørring og Glahn har uret i, at K skulle være tidligste tekstkilde med denne mel ang. Teksten udviser flg læsemåder uden for Vb. 12 mod] imod M2 = Hb. - 13 dit] dine M2 = Hb. - 20 mod] imod M-C. - 27 hoss dig ieg] jeg hos dig M2 - 30 Derfore ieg for ingen deel vil M2 = Vb! - 38 sorgfuld] sorrigfuld M7. - 40 sorg] Sorrig M-C - 40 neppelig] neppe M2 = Hb. - 44 huid] hid M2 - 47 slem] fuul Paulli - 48 mod] imod M2 - 55 oss] os alle KGr - 58 mit Hierte] mig i Hiertet M7. - 59 maa] kand M-C - 62 reener] retviis KGr. - 69 den] ieg M2. - 70 er dig] mon være dig M-C; er dig Herre Paulli; er dig, Gud KGr - 81 altid] alle KGr.

Er i KGr tillagt Mag.Hans Christoph.Roskild. Malling har ikke set, at læsemåden 249 lin.30 stammer fra Vb, ligesom han hævder, at KGr's læsemåde lin.70 først kommer til i Pont.