Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

61. En liden Christelig betractelse

1betractelse] betragtning. - 3S.Catharinæ dag] den hellige Katarinas dag. Om Katarina i Tue Gad: Helgener. Legender fortalt i Norden, Kbh.1971 147-49. Reclams Lexicon der Heiligen und der biblischen Gestalten, 7.Aufl. Stuttgart 1991. Sthen har også ellers benyttet sin fødselsdag til digtning. I GH bl.D 5v findes to latinske sentenser, hvoraf det længste: Epigramma de pace et bello er dateret den 25.november. - 3 Anno 44] i året [15]44. De ældste udg. kan skrive anno 44 og blive forstået. Men efter år 1644 bliver »anno 44« problematisk. Derfor retter JCULStB til »ætatis 44« dvs. 44 år gammel, i god overensstemmelse med lin.9-10. - 4H.C.] Hans Christensen (Sthen). - 6veedst] ved, kender. - 6brøst] svaghed. - 10Iordklimp] jordklump, ydmygt billede på mennesket jf. 1.Mos.2,7. - 10fødder vaar] blev født. - 14hob] forsamling. - 15toede] vaskede. - 15sund] rask. - 16lagde.. Forbund] oprettede en pagt. - 20Benedidelse.. Liff] velsignelse til legeme. - 22 og 69trolige] trofast - 23skee Ære] være æret. - 24from] god, nådig. - 24blid] mild, nådig. - 25Kaarsset] korset, lidelsen jf.46,2. - 28Diß] derfor - 30benedidet] velsignet. - 32mangelund] på mange måder - 34fordre] befordre, skaffe fremgang. - 34fremme] skaffe fremgang. - 35loffligt] prisværdigt, rosværdigt - 35Kald] embede jf.n.t. 8,29. - 35sted] stilling - 37saa] ligesa, Kalk IV 240 - 38forlænt] givet - 39huilis] hviler. - 40vel henflytte] godt flyttet bort. - 40Meen] skade. - 42liudendis] lydende - 43EPITAPHIUM .Roschild &c] Epitafium, dvs. gravskrift, over otte børn af Hans Christensen Sthen fra Roskilde etc. - 49Soet] sygdom. - 53Elende] elendighed. - 55befale] overgiver til. - 56fdennem] dem. - 56hußuale] trøste, opt. - 58findis] mødes. - 60her omkring] nl. ved epitafiet. - 60sige] sig, opt. - 61-63HELSINGORÆ . Septemb] I Helsingør lagde en klagende fader, med bedrøvet hjerte, men glad i ånden, i året [15]80 den 9 september 8 af sine kæreste børn på dødsbåren. - 64være] vær, opt. - 66beuare] bevar, opt. - 68styrcke] styrk, opt. - 70Leffnit] levned. - 74sex oc tive] seks og tyve. Sthen må altså være kommet i skolens tjeneste i 1562 eller 1563. Der er imidlertid nogen forvirring om tidspunktet for hans ansættelse. Iflg. Helsingørs rådstuebog sagde Sthen den 12.juli 1566 ja til at blive kapellan ved Sct.Olai Kirke i Helsingør. Han var på det tidspunkt byens skolemester. I Helsingørs kæmnerregnskab findes under den 22.maj 1583 et skudsmål, iflg. hvilket Sthen blev kaldet hid fra København til skoletjeneste, og blev skolemester i byskolen i Helsingør i året 1565, og blev i samme tjeneste i tre på hinanden følgende år, hvorefter han blev kaldet til prædiker og medtjener i sognekirken Disse modstridende udsagn 286 lader sig kun forlige, hvis det antages, at Sthen først har gjort tjeneste som hører i Helsingør i to år og derefter været skolemester fra 1565 til 66 Radstuebogen meddeler videre, at Hr.Hans Christensen, Kapellan, den 6.nov.1570 gav borgmester og råd tilsagn om at gøre tjeneste som skolemester i byskolen. Denne dobbeltstilling som kapellan og skolemester varede til udgangen af året 1573, hvorefter han fortsatte som kapellan alene. I det førnævnte skudsmål af 22 maj 1583 omtales Sthens gøremål i både skole og kirke. Efter omtalen af lærergerningen hedder det: »Siden haver bemeldte Mester Hans fremdeles været udi sit Kirkekald og Embede her i Sognekirken, eftersom før er meldt, indtil denne Dag, som indløber sig fra 19 Aar..« Iflg. dette skulle han have været kapellan siden 1564. Eller er også skolegerningen i Helsingør indbefattet i de 19 år? Regnestykket kan gå nogenlunde op, og de 19 år i maj 1583 forliges med de 26 år i nov. 1588, hvis man antager, at Sthen har gjort tjeneste som hører i København et par år, inden han blev hører i Helsingør Litt. Holger Fr.Rørdam: Lærere og Præster i Helsingør fra Reformationen til 1617, Kh.Saml 3.rk.IV 1882-84 305-316. - 77Tiden. længer stille] give længere tid. - 78sød] kær, jf.n.t.42 str.4,4. - 84møde] besvær, lidelse, jf.19,55. - 84wlede] ulempe. - 88Der] som. - 88 og 92quæde] synge. - 89forklarede] herliggjorte - 90Gloria.. excelsis] ære være Gud i det højeste, jf.Lk. 2,14. - 92Gaudeamus omnes] lad os alle glæde os - 94formenget] blandet. - 95here] her - 96Hun . icke] den, nl.glæden, skal heller ikke. - 97løse] upålidelige - 99Ingen tingest] intet. - 99frauende] fratage. - 102biude alle] således byde alle vore uvenner trods. - 105snobe] hige - 106fige] skynde sig. - 106wro] uro - 107huld] venligsindet, jf.55,40.

Optrykt i BrandtUdvnlg 3-8 Litt.: BH I Omrids 27, Skaar I s.233f; Brandt 2-4; Brix 7f 11f.15; Frandsen 2f; Walde 67-70, O Walde: Ett sallsynt danskt tryck, Gotlandskt Arkiv X, Visby 1938 34-38; MallingDTT 154-158, Malling VII 258. 262, VIII 74f; LysterNS 79.121-123.