Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Det var en ældre Haandværker, han havde et klogt og ædelt Udtryk i sit Ansigt. Med Menneskenes Ansigter forholder det sig nemlig saaledes. Saalænge Folk er unge, ligner de meget hinanden; de har pæne, glatte Ansigter, der noget ligner hvidt Papir, hvorpaa der ikke staar skrevet noget endnu. Naar Folk bliver ældre, staar der noget i deres Ansigter, og i somme Ansigter er det godt, i andre er det mindre godt. Hvad der kommer til at staa i et Menneskes Ansigt beror paa, hvordan han forholder sig til sit Arbejde. En Mand, der samler sine Personlig-hedsværdier op hver Dag og faar dem med sig, han faar, naar han bliver ældre eller gammel, et klogt og ædelt Ansigt. Det Ansigt er hans Kapital, hans sammensparede Personlighedsværdier, den aandelige Sum af hans Arbejdsdage under Livets Gang. Det kan jo ogsaa godt være, han har samlet sig nogle Lønværdier ved Siden af.