Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, III. Bind

Affattelsestid: vel efter 30/10 1864 (da Fredstraktaten undertegnedes i Wien) eller maaske efter 5/11 1864 (da Fredstraktaten forelagdes det danske Rigsraad til Godkendelse); udkom den 13de November 1864 under Titlen "Maalet" i Illustreret Tidende, 6te Aarg., No. 268, trykt 2den Gang 1879 (i .Poetiske Skrifter" III), 3dje 1902 (i "Poetiske Skrifter i Udvalg" VIII), 4de 1903 (i "Mindre Digte").

387

Nærværende Udgave gengiver Texten i Udgaven 1864, den eneste af Digteren selv besørgede.

Musik: Digtet er skrevet til J. P. E. Hartmanns Melodi til Jægerkoret i J. L. Heibergs "Syvsoverdag" ("Snart er Natten svunden, | Dagen bryder frem"); særlige Melodier til det er komponerede af H. Rung og Aug. Winding.