Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, II. Bind

PALUDAN-MÜLLERS EFTERSKRIFTER TIL DE AF HAM
BESØRGEDE UDGAVER AF "ADAM HOMO".

Originaludg. 1849, 3dje Del.

De to Dele af Digtet "Adam Homo", som her meddeles, høre, hvad Plan og Udkast betræffer, til samme Tidspunkt som første Deel, der blev skreven 1839. At der er hengaaet saa lang Tid mellem Offentliggjørelsen af den første Del (1841) og Udarbejdelsen og Tilendebringelsen af de to andre Dele, har sin Grund deels i mellemliggende Arbeider, deels i tilfældige Omstændigheder, som ikke staae i umiddelbar Forbindelse med selve Digtet. Anden og tredie Deel vare bestemte til at offentliggjøres i Begyndelsen af dette Aar; men nogen Tid efter at Trykningen var begyndt, indtraf de store Begivenheder i vort Fædreland, der altfor meget optoge Sind og Interesse, til at Forf. med stadig Opmærksomhed paa Revisionen kunde fremme Arbeidet, der saaledes først nu seer Lyset. - Uagtet Scenen, hvorpaa Digtet bevæger sig, er Nutiden, vil Læseren dog let bemærke, at denne Nutid paa nogle Steder ikke er fra iaar; men at Tanken alt imellem maa gaae et Aars Tid tilbage, for at finde Overeensstemmelse mellem Digtets Ord og Tiden. Denne Tid ligger imidlertid saa nær, dens Billede maa endnu være i saa frisk Erindring, at Forf. ikke har anseet det fornødent, at udelade af Bogen de ganske enkelte Steder, der kunne siges at contrastere med Øieblikket. - Af Digtets første Deel vil om nogen Tid udkomme en ny, revideret Udgave. December 1848.

Revideret udgave af 1ste Del, 1849.

Nærværende Udgave af Digtet "Adam Homo's første Deel slutter sig i det Væsentlige til den tidligere. Ingen af de Skildringer, der forefandtes i første Udgave, er her udeladt, og de foretagne Forandringer indskrænke sig til Afkortninger samt til Text- og Formforbedringer. - Af det Bortskaarne vil Læseren næppe savne Noget, det skulde da være det fjerde af de Smaadigte, der forekommer i 5te Sang, som er udeladt fordi det aldeles savner den idylliske Tone, hvori de andre tre Digte ere holdte. Forsaavidt Tanken i dette lille Digt maatte besidde noget Værd, vil der altid være Leilighed til, ved en senere Udgave af hele Værket, at anbringe den paa et mere passende Sted i forbedret Form. - Med Hensyn til de i nærværende Udgave foretagne Textog Formforbedringer, vilde det her blive for vidtløftigt at nævne blot de betydeligste, eller angive Grundene til dem. Hensigten med dem alle har været, at gjøre denne Deel ligesaa let læselig som de to andre, ved at gjøre dens indre og ydre Form mere correct. At der endnu kunde være gjort flere Forbedringer, indrømmes villigt af Forf., som dog ikke har anseet sig berettiget til i noget Væsentligt at forandre Reflectionernes Indhold eller de enkelte Sceners Characteer.

638

2den reviderede Udgave 1851.

Med Hensyn til de i denne Udgave foretagne Forandringer, bemærkes, at disse for største Delen angaae Formforbedringer, navnlig er første Deel i saa Henseende bleven underkastet en nøiagtig Revision. Hist og her i Værket er fremdeles en Stanze udgaaet, eller en ny optaget efter det oprindelige Manuscript; men Tallet af disse Stanzer er kun lidet. Maskescenen i niende Sang er ordnet noget anderledes end i første' Udgave, ligesom en enkelt Maske efter Manuscriptet er ombyttet med en Anden, der bedre svarer til Scenens Hensigt. I den ellevte Sang er, iblandt Digtene, Eet udeladt som forfeilet, hvorimod tre Nye ere komne til, Eet i den første og To i den sidste Afdeling.

4de Udgave 1863.

Det er Forfatterens Ønske, at denne fjerde Udgave af Digtet "Adam Homo", i hvis Correctur han har deeltaget, og paa hvis nøiagtige Gjennemsyn, samt Conferering med Manuscriptet og tidligere Udgaver, han har anvendt Flid og Opmærksomhed, maa tjene fremtidige Udgivere til Rettesnor, hvis Bogen tiere skulde blive oplagt.

5te Udgave 1873.

Det er Forfatterens Ønske, at denne femte, af ham selv besørgede Udgave af Digtet "Adam Homo", i hvis Correctur han har deeltaget, og hvis Text er sammenholdt med de tidligere Udgaver, fremfor nogen af disse maa tjene som Norm for fremtidige Oplag af Digtet, hvis der bliver Brug for saadanne.