Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, II. Bind

Originaludg. 1849, 3dje Del.

De to Dele af Digtet "Adam Homo", som her meddeles, høre, hvad Plan og Udkast betræffer, til samme Tidspunkt som første Deel, der blev skreven 1839. At der er hengaaet saa lang Tid mellem Offentliggjørelsen af den første Del (1841) og Udarbejdelsen og Tilendebringelsen af de to andre Dele, har sin Grund deels i mellemliggende Arbeider, deels i tilfældige Omstændigheder, som ikke staae i umiddelbar Forbindelse med selve Digtet. Anden og tredie Deel vare bestemte til at offentliggjøres i Begyndelsen af dette Aar; men nogen Tid efter at Trykningen var begyndt, indtraf de store Begivenheder i vort Fædreland, der altfor meget optoge Sind og Interesse, til at Forf. med stadig Opmærksomhed paa Revisionen kunde fremme Arbeidet, der saaledes først nu seer Lyset. - Uagtet Scenen, hvorpaa Digtet bevæger sig, er Nutiden, vil Læseren dog let bemærke, at denne Nutid paa nogle Steder ikke er fra iaar; men at Tanken alt imellem maa gaae et Aars Tid tilbage, for at finde Overeensstemmelse mellem Digtets Ord og Tiden. Denne Tid ligger imidlertid saa nær, dens Billede maa endnu være i saa frisk Erindring, at Forf. ikke har anseet det fornødent, at udelade af Bogen de ganske enkelte Steder, der kunne siges at contrastere med Øieblikket. - Af Digtets første Deel vil om nogen Tid udkomme en ny, revideret Udgave. December 1848.