Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, II. Bind

Revideret udgave af 1ste Del, 1849.

Nærværende Udgave af Digtet "Adam Homo's første Deel slutter sig i det Væsentlige til den tidligere. Ingen af de Skildringer, der forefandtes i første Udgave, er her udeladt, og de foretagne Forandringer indskrænke sig til Afkortninger samt til Text- og Formforbedringer. - Af det Bortskaarne vil Læseren næppe savne Noget, det skulde da være det fjerde af de Smaadigte, der forekommer i 5te Sang, som er udeladt fordi det aldeles savner den idylliske Tone, hvori de andre tre Digte ere holdte. Forsaavidt Tanken i dette lille Digt maatte besidde noget Værd, vil der altid være Leilighed til, ved en senere Udgave af hele Værket, at anbringe den paa et mere passende Sted i forbedret Form. - Med Hensyn til de i nærværende Udgave foretagne Textog Formforbedringer, vilde det her blive for vidtløftigt at nævne blot de betydeligste, eller angive Grundene til dem. Hensigten med dem alle har været, at gjøre denne Deel ligesaa let læselig som de to andre, ved at gjøre dens indre og ydre Form mere correct. At der endnu kunde være gjort flere Forbedringer, indrømmes villigt af Forf., som dog ikke har anseet sig berettiget til i noget Væsentligt at forandre Reflectionernes Indhold eller de enkelte Sceners Characteer.

638