Paludan-Müller, Fr. 2den reviderede Udgave 1851.

2den reviderede Udgave 1851.

Med Hensyn til de i denne Udgave foretagne Forandringer, bemærkes, at disse for største Delen angaae Formforbedringer, navnlig er første Deel i saa Henseende bleven underkastet en nøiagtig Revision. Hist og her i Værket er fremdeles en Stanze udgaaet, eller en ny optaget efter det oprindelige Manuscript; men Tallet af disse Stanzer er kun lidet. Maskescenen i niende Sang er ordnet noget anderledes end i første' Udgave, ligesom en enkelt Maske efter Manuscriptet er ombyttet med en Anden, der bedre svarer til Scenens Hensigt. I den ellevte Sang er, iblandt Digtene, Eet udeladt som forfeilet, hvorimod tre Nye ere komne til, Eet i den første og To i den sidste Afdeling.