Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Nærværende Udgave af Frederik Paludan-Müllers poetiske Skrifter er et Udvalg, ikke en samlet Udgave af, hvad han har skrevet. Fuldstændighed er den første Fordring til en Udgave, der gør Krav paa at være videnskabelig, og Fuldstændighed kan ogsaa i en Folkeudgave være paa sin Plads, naar det gælder en samtidig Forfatter, hvor Ensartethed i Livssyn og Udtryksmaade hos Digter og Publikum lader det sidste bære over med den førstes svagere Arbejder; men Fuldstændighed er af saare tvivlsomt Værd i en Folkeudgave af en Digter fra en nu forsvunden Litteraturperiode, hvis Maade at udtrykke sig paa, hvis Syn paa Livet og Menneskene i saa mange Maader afviger fra eller støder an mod vort. Man tør paastaa, at man kun gør en Forfatter fra en ældre Tid en daarlig Tjeneste ved til Alménlæsning at optrykke alt, hvad han har skrevet, uden Hensyn til, om det i Form og Indhold nu føles som forældet eller ej. Man staar derved Fare for, at det, som virkelig har poetisk Værd, forsvinder i eller overskygges af det, som kun har litterærhistorisk eller tidshistorisk Interesse; men hermed er hverken den gamle Forfatter eller det nulevende, for Poesi interesserede Publikum tjent.