Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Medens Stoffet i de tidligere Udgaver af Paludan-Müllers poetiske Skrifter var meddelt uden nogen som helst Orden, et Forhold, bl. a. Julius Lange levende har udtalt sin Beklagelse af, er i nærværende Udgave Værkerne meddelte i Tidsfølge, hvilket vil sige: efter Affattelsestiden, hvor denne kunde sikkert bestemmes, ellers efter Udgivelsestiden. Det har været mig meget magtpaaliggende at komme under Vejr med, naar de enkelte Værker er blevet skrevne, hvilket jo ingenlunde behøver at være ensbetydende med, naar de er udkomne, og jeg har i Kommentaren meddelt alt, hvad jeg af ydre eller indre Grunde kunde samle derom; men desværre er det Materiale, som foreligger til nærmere Belysning af Paludan-Mütlers Liv og Digtning, saa mangelfuldt, at man kun sjældent kan komme til noget Resultat. En Ordning efter Affattelsestid, der naturligvis var den ene rigtige, lod sig saaledes ikke gennemføre. Paa den anden Side vilde det dog være forkert helt at se bort fra Affattelsestiden i de Tilfælde, hvor denne lod sig bestemme, og kun holde sig til Udgivelsestiden. Dette kan oplyses ved et Par Exempler. Der foreligger fra Paludan-Müllers Side den Oplysning, at "Dryaden" er ældre end "Tithon", skønt førstnævnte Værk udkom lidt senere; Udgaven vilde ved at negligere denne Oplysning komme til at give et skævt Billede af de to Arbejders indbyrdes Forhold. Digtet "Perlen" tillægger Frederik Lange, forledt af Udgivelsestiden, en Betydning, som maa forkastes, naar man kender Affattelsestiden, der i dette Tilfælde er dokumentfast; det vilde være falsk, om Udgaven ikke anbragte dette Digt paa rette Sted i Digterens Produktion. Et enkelt Arbejde lægger sig imidlertid paa tværs af et hvert Ordningsprincip. Det er "Adam Homo". Første Del af dette Digt blev skrevet 1839, men udkom 1841; anden og tredje Del blev skrevet efter Begyndelsen af 1845 og udkom sidst paa Aaret 1848; men ind derimellem udkom "Dryaden", "Tithon" og "Abels Død" alle i 1844. At skille "Adam Homo" ad lod sig selvfølgelig ikke gøre, altsaa maatte de tre Digte sættes enten efter eller før, idet de naturligvis maatte holdes sammen; jeg har valgt at sætte dem før, fordi de efter deres Indhold tilhører Perioden før "Adam Homo". - De Tal, som er anbragte i Klammer under de enkelte Værkers Titel, angiver altsaa Affattelsestiden, hvor denne er kendt, ellers Udgivelsestiden; hvad der er hvad i det enkelte Tilfælde, vil fremgaa af Kommentaren.