Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

De allerfleste af de i nærværende Udgave optagne Arbejder er allerede i Digterens Levetid udkomne i adskillige Udgaver, nogle endog i mange. Paludan-Müller havde den Skik, hvergang et af hans Værker skulde udgives paa ny, da at gennemarbejde Texten grundigt og omhyggeligt, idet han aldrig kunde faa Formen klar og ren nok. Heraf er Følgen blevet, at hvert enkelt Værk foreligger i en Række, indbyrdes VII mere eller mindre forskellige Redaktioner. Overfor denne Mangfoldighed har en Udgiver kun ét af to at gøre: enten at give den ældste eller den yngste Redaktion; ti af de forskellige forhaandenværende Redaktioner at sammenflikke en Udgave, som aldrig har været til, - en Fremgangsmaade, man af og til ser brugt, - er selvfølgelig ganske utilladeligt og skyldes blot en Misforstaaelse af de Principper, der anvendes overfor Texter, som kun foreligger i andenhaands Afskrifter. En Udgiver af Paludan-Müller har dog næppe noget Valg: Digteren har selv Gang paa Gang i sine Efterskrifter saa bestemt forlangt, at kommende Udgivere skulde respektere den sidste Redaktion, han havde givet hvert enkelt Digt, at man har at bøje sig for hans energisk udtalte Vilje. Jeg har derfor overalt givet Værkerne i den sidste, af Digteren selv besørgede Udgave, idet jeg kun ved en Sammenligning med de tidligere Udgaver har renset Texten for indløbne Trykfejl, hvilke ikke var mange.