Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Med Hensyn til Indledningen, der af Hensyn til Pladsen maatte være saa kort som muligt, skal det kun bemærkes, at utrykt, tidligere ubenyttet Materiale saa godt som ikke har staaet til min Raadighed; den er saaledes skrevet paa Grundlag af den trykte Litteratur om Paludan-Müller og har kun til Hensigt at give de Læsere, som ikke kender denne Litteratur, de Oplysninger om Digterens Liv og Gangen i hans Forfattervirksomhed, som er nødvendige, naar man vil læse hans Værker. Jeg har ikke anset det for rigtigt at komme ind paa de Arbejder af ham, som ikke er medtagne i nærværende Udgave. - Citater af hans Skrifter er i Indledningen givne efter Originaludgaverne.