Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Hvad nu angaar den til de enkelte Værker knyttede Kommentar, da falder denne i to Dele. Foran den egentlige Kommentar til Enkeltheder i vedkommende Digt er anbragt et Stykke, som i en fast tilbagevendende Rækkefølge skulde bringe Oplysninger om følgende Punkter: 1) Bibliografi (d.v.s. Affattelses- og Udgivelsestid, forhaandenværende Udgaver), 2) nærværende Udgaves Text, 3) Originaludgavens Tilegnelse, 4) Manuskript, 5) Oversættelser, 6) Musik, 7) Tjeateropførelser, 8) Illustrationer, 9) Versemaal (kun i et enkelt Tilfælde), 10) Æmnet (Kilder, Behandling o. lign.), 11) Samtidens Dom (Anmældelser og private Udtalelser), 12) nyere Litteratur om vedkommende Værk. Naar Led i denne Række mangler, betyder det, at der enten intet er at sige derom, eller at Udgiveren ikke har formaaet at finde noget.