Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Hovedkilden med Hensyn til alt det faktiske (personlige Data, Oplysninger om Skrifter, Oversættelser, Anmældelser o. s. v.) er Th. H. Erslews Forfatter-Lexicon II (1847), Side 337-39, Supplement II (1864), Side 451-52 og haandskreven Fortsættelse (til henimod 1870) i det kgl. Bibliotek; Jac. Hannovers haandskrevne Optegnelser (til henimod 1880) til en Fortsættelse af Erslews Forfatter-Lexicon (i det kgl. Bibliotek); personalhistoriske Oplysninger om Slægten i C. Søltofts Stamtavle over Slægten Paludan-Müller (1895). - Hovedskrifterne om hans Liv og Digtning skyldes tre Mænd, der alle har kendt ham personligt: Georg Brandes, Frederik Paludan-Müller, i Danske Digtere 1877 (optrykt i Brandes' Saml. Skrifter II 167-209), Julius Lange, Frederik Paludan-Müller, i Dansk biografisk Lexikon XI (1897), Side 626-37 (optrykt i Langes Udv. Skrifter I 344-53) og Frederik Lange, Frederik Paludan-Müller, et Levnedsløb, 1899 (254 Sider). Paa personligt Kendskab hviler ogsaa: En Ungdomsveninde, Erindringer om Frederik Paludan-Müller, i Dagbladet 1884, Nr. 291, og Charlotte Bournonville, Fr. Paludan-Müller i Fredensborg, i Dannebrog 1894, Nr. 642 (sml. hendes Erindringer 1903, Side 52-59). Se endvidere: Soph. Schandorph, Oplevelser I (1889), Side 289-93; Georg Brandes, Levned l (1905), Side 145-46. - En fra den almindelige noget afvigende Vurdering af hans Digtning er givet af Niels Møller i Nordisk tidskrift for vetenskap, konst och industri, 1900, Side 44-53; om "Mismodet i den danska vitterheten: Paludan-Müller" har C. G. Estlander skrevet i Finsk tidskrift, 1878 II, Side 83-106, 161-85, 335-56; om hans Forhold til Naturen taler Vilh. Andersen i sine "Danske Studier" (1893), Side 146-71. - Erindringer om hans Hustru fra den Tid, hun var Enke, meddeler Edvard Blaumüller i sine "Skilderier" (1903), Side 219-29. - Om Paludan-Müller handler endvidere: W. & M. Howitt, The litterature and romance of Northern Europe II (1852), Side 224-27; Chr. Molbech, Dansk Ordbog, 2. Udg. (1859), Fortalen Side LXVII-LXVIII; L. Dietrichson, Indledning til Studiet af Danmarks Literatur (1860), Side 128-32; Kristian Arentzen, Danske Digtere (1864), Side 189-98; P. Hansen, Nordiske Digtere (1870), Side 339-52, 2. Udg. (1880) Side 349-62; H. Martensen, Ved Frederik Paludan-Müllers Jordefærd (1877 - 2. Oplag sm. A.); Edmund W. Gosse, Studies in the litterature of Northern Europe (1879), Side 184-96 [Brudstykke oversat i Nutiden VIII 478]; Otto Borchsenius, Fra Fyrrerne II (1880), Side 1-18; Fr. Winkel Horn, Den danske Literaturs Historie II (1881), Side 347-56; P. Hansen, Illustr. dansk Litteraturhistorie II (1886), Side 481-85, 683-84, 2. Udg. III (1902), Side 296-303, 415-19; Ph. Schweitzer, Geschichte der skandinavischen Litteratur III (1889), Side 92-95; Herman Trier, Indledning til "To Digte af Frederik Paludan-Müller" udg. af Dansklærerforeningen (1893), Side 3-18; Holger Begtrup i "Fra Holberg til Chr. Richardt" II (1901), Side 157-75, 2. Udg. II (1906), Side 146-62; Vilh. XXIX Andersen, Litteraturbilleder (1903), Side 94-103; Literaturas Escandinavas (Madrid, 1903), Side 36-38; C. E. Jensen & F. J. Borgbjerg, Socialdemokratiets Aarhundrede II (1904), Side 139-42; Vilh. Østergaard, Illustr. dansk Litteraturhistorie (1907), Side 372-93; Johannes Jørgensen, Geschichte der dänischen Literatur (1908), Side 113-15, - Endvidere: Personalhistorisk Tidsskrift 4 R. V 107, 5 R. III 260 f, 263, 270. - Speciallitteratur om de enkelte Værker anføres under paagældende Værk.