Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Side 463 Linje 1:

Dommen] 1 Moseb. 4,11-12: "Og nu er du forbandet; frem for Jorden, som oplod sin Mund, til at tage din Broders Blod af din Haand. Naar du dyrker Jorden, skal den ikke ydermere give dig sin Formue; ustadig og flygtig skal du være paa Jorden".

Side 463 Linje 1:

Kain] maa af Hensyn til Versemaalet læses i to Stavelser.

555

Side 464 Linje 29-31:

Kappe... Skind] sml. 1 Moseb. 3,21: "Og Gud Herren giorde Adam og hans Hustru Kiortle af Skind, og iførde dem".

Side 466 Linje 16-17:

mindes du | Hvad Herren talte?] 1 Moseb. 2,16-17: "Og Gud Herren bød Mennesket, og sagde: du maa frit æde af alle Træer i Haven. Men af Kundskabens Træ paa Godt og Ondt, af det skal du ikke æde; thi paa hvilken Dag du æder af det, skal du døe Døden".

Side 466 Linje 23:

Da Herrens Vrede drev os ud af Haven] 1 Moseb. 3,24: "Og han drev Mennesket ud; og satte Cherubim Østen for Edens Have, og et blinkende Sverd, som vendte sig, til at vogte Veien til Livsens Træe".

Side 467 Linje 27:

Ved hendes Syn] nu: ved Synet af hende (se Anm. til Side 119 Linje 18),

Side 468 Linje 5:

Svimlens Taage] om Svimmel = Svimmelhed se Anm. til Side 54 Linje 40.

Side 468 Linje 36:

Leer] poetisk = Legeme (sml. Anm. til Side 17 Linje 39).

Side 468 Linje 39:

jeg har født med Smerte] sml. 1 Moseb. 3,16: "Til Qvinden sagde han [Herren]: jeg vil meget mangfoldiggiøre din Kummer, og din Undfangelse, med Smerte skal du føde Børn".

Side 470 Linje 26:

Herrens Ord] 1 Moseb. 3,19: "I dit Ansigtes Sveed skal du æde Brødet, indtil du bliver til Jord igien; thi du er tagen deraf; thi du er Støv, og skal blive til Støv igien".

Side 471 Linje 37:

den første Pyramide] Pyramiden er, som det ses af en af Almas Sonetter i "Adam Homo" ("I Haabets Sted, udstrakt mod hver en Side, | Staaer nu for os, som Livets Monument, | Resignationens faste Pyramide") og af Slutningen af "Ungdomskilden", for P.-M. et Symbol paa Resignation.

Side 472 Linje 8:

Paulunet] Teltet.

Side 472 Linje 12:

den høie Flodbred] en anden Flod nævnes Side 474 Linje 38. Hvad det er for Floder, og hvad det er for en Egn, Adam gennemvandrer, ses af 1 Moseb. 2, 10-14: "Og der gik en Flod ud af Eden [Paradis], til at vande Haven; og derfra deeldes den, og blev til fire Hoved-Strømme. Den førstes Navn er Pison, hvilken løber om det ganske Navn Havila, hvor der er Guld.... Og den anden Flods Navn er Gihon, hvilken løber om det ganske Land Chus. Og den tredie Flods Navn er Hiddekel, hvilken gaaer Østen fra Assyrien; og den fierde Flod den er Phrat [d.v.s. Euphrat]".

Side 473 Linje 12:

Abels Huus] d.v.s. Pyramiden paa Abels Grav.

Side 473 Linje 15:

Herrens Ord] 1 Moseb. 3,17-18: "Og han [Herren] sagde til Adam: efterdi du lydde din Hustrues Røst, og aad af det Træe, om hvilket jeg bød dig, og sagde: du skal ikke æde deraf, da vorde Jorden forbandet for din Skyld, med Kummer skal du æde deraf alle dit Livs Dage. Og den skal bære dig Torn og Tidsel, og du skal æde Urter paa Marken".

Side 473 Linje 41:

Kuplens Rand] d.v.s. Bjergtoppens Rand.

Side 474 Linje 3:

det Bud] 1 Moseb. 1,28: "vorder frugtbare og mangfoldige, og opfylder Jorden, og giører Eder den underdanig".

Side 474 Linje 46:

Cheruben] (hebraisk) Engel (med Flammesværd).

Side 477 Linje 7:

køle] kølige, svale (se Anm. til Side 106 Linje 33).