Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Ungdomsarbeider. Revideret Udgave. 1847.

Det er en fjerde Udgave af Digtene Dandserinden og Amor og Psyche, som her meddeles, i Forbindelse med et nyt Optryk af Skuespillet Kjærlighed ved Hoffet, der i længere Tid har været udsolgt. Den Udbredelse, disse Arbeider have fundet, har gjort det til Pligt for Forfatteren, ved en ny Udgave at underkaste dem en omhyggelig Revision; denne indskrænker sig dog, med Hensyn til Skuespillet og det lyrisk-episke Digt, til ydre Formforbedringer, til Ombytning af mindre heldige og betegnende Udtryk med andre mere adæqvate, samt til enkelte Forkortninger og Udeladelser. Betræffende Amor og Psyche, er Revisionen udstrakt noget videre; thi uagtet Intet i Digtets Gang er forandret, ere dog flere Steder i Samme aldeles omarbeidede, og Forfatteren tør haabe, at Digtet i sin nuværende Skikkelse vil befindes at være en værdigere Fremstilling af den skjønne Mythe.