Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Samme Bog. 2den reviderede Udgave. 1854.

Ogsaa ved denne nye Udgave af de tre paa Titelbladet nævnte Digtninger [Kjærlighed ved Hoffet. Dandserinden. Amor og Psyche] - hvoraf den Første her optrykkes for tredie, og de to Sidste for femte Gang - har Forfatteren foretaget de Smaaforbedringer, der saa at sige frembøde sig ved Gjennemsynet og Correcturen. Imidlertid er dog Intet af den forrige Udgaves Indhold udeladt, Intet udslettet af Ungdommelighedens Præg, og alle Umodenheder og Indfald, der kunne tænkes at have heftet sig i Læserens Hukommelse, har Forfatteren - hvor lidet han endogsaa nu selv billiger dem - vel vogtet sig for at tilintetgjøre, for ikke paa nogen Maade at forandre Digtenes Characteer. Det er kun det i Tanken tomme, eller i Formen forkeerte, han har troet at skylde sig selv og Publicum, at udfylde og rette. Læseren vil Intet savne, uden endeel Anstødsstene, hvoraf der maaskee endda ere blevne nok tilbage. - Endnu er kun at tilføie, at Bogens forrige Titel: "Ungdomsarbejder" er ombyttet med den mere naturlige: "Ungdomsskrifter".

I Mai 1854 Forf.