Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Ungdomsskrifter. 2den Samling. Revideret Udgave. 1859.

Ved Udgivelsen af foranstaaende "Ungdomsskrifter, anden Samling", har Forfatteren i det Hele fulgt samme Princip, som ved Udgivelsen af disse Skrifters første Deel, nemlig, ikke at røre ved selve den digteriske 557 Composition, hvorved forstaaes, Ideens Fremstilling og Udvikling gjennem Digtets Plan og Gang; men vel at forkorte og forbedre Texten, hvor enten Tanketomhed, Formforkeerthed, eller Mathed i Udtrykket gjorde en Forandring nødvendig eller ønskelig. Dette kunde som oftest skee uden stor Anstrengelse, ved et Pennestrøg, hvor Sagen var klar og Rettelsen, saa at sige, frembød sig af sig selv; men i nogle af de her meddeelte Stykker - f. Ex. i Fortællingen "Zuleimas Flugt" og i Comedien "Eventyr i Skoven" - ere større Partier og hele Scener omarbeidede: en Fremgangsmaade, Ingen vil misbillige ved Arbeider, der i den tidligere Skikkelse hverken vandt eller fortjente Bifald. Forfatteren, som i over tyve Aar ikke havde kastet Øie paa disse Arbeider, havde kun Valget imellem at optage dem væsenlig uforandrede - thi reent at tilintetgjøre dem og for bestandig udelukke dem af Literaturen, stod ikke i hans Magt - eller at sætte sig tilbage i den Phantasistemning, hvorunder Digtene bleve til, og deels forbedre Texten, deels tildigte Nyt, i Overeensstemmelse med det øvrige Indhold. Af Hensyn til sin Forfatterære, og af Agtelse for sine Læsere, valgte han det Sidste, hvorved han desuden fik Leilighed til at udvikle enkelte poetiske Spirer, der allerede laae i den oprindelige Plan, men ikke vare benyttede i det tidligere Udkast. Saaledes er nærværende Text bleven til, og det gjelder nu kun om, at de gjorte Forandringer ogsaa ere virkelige Forbedringer, i den givne Compositions Aand og Tone.