Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Samme Bog. 2den reviderede Udgave. 1870.

Ogsaa ved denne nye Revision af Ungdomsskrifter, Anden Samling, har Forfatteren - uden i dem at forandre nogetsomhelst Væsentligt - foretaget de Smaaforbedringer, der under Gjennemsynet saa at sige frembøde sig af sig selv. Et enkelt Stykke - det allegoriske Digt Sorgen - som Forf. maatte ansee som forfeilet, har han udeladt. Betræffende Comedien Eventyr i Skoven, er Titlen Luft og Jord, der fandtes i det oprindelige Manuscript, her gjenoptagen i Forbindelse med den gamle Titel, da den synes at give et ret træffende Udtryk for Digtets Indhold.