Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Mythologiske Digte. 2den reviderede Udgave. 1857.

Med Hensyn til denne nye Udgave af de foranstaaende tre mythologiske Digte bemærkes, at Intetsomhelst i selve Compositionen er forandret, og at Revisionens Indflydelse paa Texten har været saa lempelig, at neppe nogen Læser, der ikke sammenholder begge Udgaver, vil bemærke de enkelte Smaaforandringer og Forkortninger, der, af æsthetiske Grunde, have fundet Sted. Digtene selv meddeles i den Følgeorden, hvori de ere skrevne; thi ihvorvel Dryaden, eller - som i første Udgave Titelen lød - Dryadens Bryllup, udkom lidt senere end Tithon, er dette lille Arbeide dog af ældre Datum og var oprindelig bestemt til Forspil for en større dramatisk-mythologisk Composition.

[Om "Abels Død" findes en Bemærkning i Efterskriften til "Sex Digte, 3die Udgave, 1872", som vil blive meddelt i 3dje Bind af nærværende Udgave].

558